Épületek belső burkolatai

Burkolatok vízszigetelése, hangszigetelése, hőszigetelése [SZAKÉRTŐ]

Az épületburkolatot érő 8 legfontosabb külső hatás – és azokkal szembeni védelem

Az épületek külső és belső burkolatát, illetve felületét különböző fizikai hatá­sok érik. A burkolatokat érő hatások, az időjárás változások, a hang-, a hő-, a nedves­séghatások feszültségeket gerjesztenek, amelyek az alkalmazott rétegrendből, a különböző anyagok egymásra hatásá­ból és a használatból fakadó igénybe­vételektől függően különfélék lehetnek. A burkolatok anyagait, szerkezeti kiala­kítását és felületi megjelenését, valamint tisztítását és karbantartását a hazai szélsőséges időjárási viszonyoknak megfe­lelően kell kiválasztani, tervezni és ki­vitelezni.

A burkolat felületi hőmér­séklete egy év során, telített állapotban, többször is megfagy (-20 °C is előfor­dulhat) és felenged. A nyári napsütés hatására, különösen a sötétebb színű burkolatok akár +70-80 °C-ig is felme­legedhetnek, és viszonylag gyorsan, +5-10° C-ig le is hűlhetnek. A hőmérsékletváltozások, valamint a burkoló anyagok nedvességtartalmának változása a kész szerkezetben húzó- és nyírófeszültségeket okoz.

ELSŐ HATÁS: Terhelések, forgalmi hatások

A burkolatok minősége és élettartama szempontjából alapvető, hogy az aljzat­szerkezet, a burkolat anyagai és a dila­tációs (mozgási) hézagok kiosztása fe­leljenek meg a forgalmi és a terhelési viszonyoknak. Nagyobb forgalmú felü­leteknél a kopásállóságot és a csúszás­gátlást kell szem előtt tartani, nagyobb felületi terhelés esetén (berendezési tár­gyak talpnyomása, szállítóeszközök ke­réknyomása stb.) pedig nagyobb szi­lárdságú anyagokat, kisebb lapméretű, illetve teherbíró aljzatszerkezetet kell választani.

 Átfutó burkolatok „táblásított” dilatációja

3.1. ábra. Átfutó burkolatok „táblásított” dilatációja.

MÁSODIK HATÁS: Tisztántartás, takarítás

A burkolat tisztíthatósága szempont­jából olyan anyagokat célszerű kivá­lasztani, amelyek felületéről és pórusa­iból a szennyeződések egyszerűen eltá­volíthatók. A fektetési és mozgási hé­zag kialakításakor (nyitott, zárt, szint­beli vagy mélyített) ugyanilyen fontos szempont a tisztíthatóság.

HARMADIK HATÁS: Hőhatások

A hőhatások közé sorolhatók a hideg, a meleg és a fagy hatása, valamint a nap sugárzása és ezek együttes hatásai. A hőmérséklet változása miatt egyes felü­leti burkoló anyagokban, sőt magában a teherhordó szerkezetben is belső fe­szültségek keletkeznek, amelyek gyak­ran okoznak nem várt és nem kívánatos károsodásokat.

NEGYEDIK HATÁS: Csapadékhatások

A csapadékhatások főként az épületek külső felületére és burkolatára nézve veszélyesek. A belső burkolatokhoz kap­csolódó erkélyek, előlépcsők tervezése­kor feltétlenül gondolni kell a csapadék hatásaira.

ÖTÖDIK HATÁS: Vízhatások

Vízhatások alatt elsősorban az épület belseje felől kifelé irányuló páradif­fúziós vízmozgásokat értjük, és ide sorolhatók a kívülről befelé igyekvő vi­zek, pl. a csőtörések, talajnedvesség, ta­lajvíz hatásai is.

HETEDIK HATÁS: Mechanikai sérülések

A különféle felületek és szerkezetek burkolatai az emberek, az állatok, de a növények miatt, és akár az épület funkciójának következtében keletkező moz­gások miatt komoly károkat szenved­hetnek

NYOLCADIK HATÁS: Szennyező hatások

A burkolatok felülete és a színező anya­gai nagyrészt negatív, a levegőben lebe­gő por és egyéb kémiai szennyeződések pedig pozitív töltésűek. Ez azzal jár, hogy a burkolatok felülete vonzza és le­köti a port és egyéb szennyeződéseket, ami elszíneződést is okozhat.

Víz elleni védelem

Az épületek külső és belső burkolatait a csapadék, a használati és az üzemi víz ellen úgy kell anyagában és rétegeiben megtervezni, ill. elkészíteni, hogy a falak, a mennyezetek és (főként) a padozatok ellenálljanak azok káros ha­tásainak, ill. a felületre és anyagra ha­tó (jutó) vizet tovább vezessék. A mennyezetek burkolatai az üzemi és használati vizektől viszonylag ritkán károsodnak, kivéve a vezeték meghibásodások eseteit. Igényesebb helyiségek­nél azonban ennek ellenére gondolni kell erre a hatásra is.

Kondenzvíz megjelenése

Vízvédelmi prob­lémát jelent továbbá a páralecsapódás, a kondenzvíz megjelenése. A falburkolatok már kényesebb felüle­tek, emiatt fokozott figyelmet kell for­dítani a víz bejutásának megakadályo­zására, illetve elvezetésére. Az épületen belül főként az üzemi és használati víz ellen kell védekezni megfelelő szigete­lések beépítésével.

Fürdő és zuhanyzó

Lakások fürdőszo­báinál, valamint üzemi zuhanyozóknál a víz elleni védelem módját külön meg kell tervezni. A burkolatot úgy kell szi­getelni, hogy az esetlegesen bejutó víz csak a burkolatot hordó védőrétegben, és ne a falban szívódhasson fel. Jól is­mert jelenség a lakóépületek és üzemi épületek homlokzati vagy az épületen belüli falának térképrajzolat-szerű elszíneződése a fürdőhelyiség felől bejutó víz miatt, majd a külső felületeken meg­jelenő kifagyás. A probléma oka egyér­telműen a szakszerűtlen kivitelezés.

Ezek az épületkárok a szerkezet gyors elhasználódásán kívül az épület penészesedésével és kellemetlen szagok megjelenésével is járnak, megszüntetésük­re sajnos a mai napig nincs tökéletes módszer és technológia, sőt, még a bur­kolat és a szigetelés teljes cseréje sem jelent végleges megoldást. Padlóburkolatoknál gyakran az anyag, ill. a szerkezeti réteg határozza meg a víz elleni védelmet.

A padozatokat a víz ellen két irányból kell megvédeni:

  • üzemi és használati víz elleni véde­lem, bentről kifelé,
  • talajpára, talajnedvesség, esetleg talajvíz elleni védelem, kintről be­felé.

Vizes helyiségeknél gyakori kérdés, hogy a lakások fürdőszobái alatt kell-e a födémszerkezeten víz elleni szigetelést készíteni vagy sem. Az ide vonat­kozó előírások szerint kötelező a szige­telés, ha az üzemi (fürdő) vízből adódó foltszerű átázásokat el kell kerülni. Ha azonban ez nem követelmény, akkor a víz elleni szigetelést érdemes elhagyni, mert egy esetleges csőrepedés miatt a teljes, víz ellen szigetelt padozatot fel kell bontani – szigeteletlen padló ese­tén azonban a hiba helye már az első folt megjelenésekor meghatározható. Olyan üzemi fürdőknél, ahol a vízfel­használás nagyobb, a szigetelés sem­miképpen nem maradhat el.

A hagyományos fűtőberende­zések és a kandallók

3.3. ábra. A hagyományos fűtőberende­zések és a kandallók körüli falakat és pa­dozatot nem éghető anyagú burkolattal kell ellátni.

Hagyományostól eltérő kerá­miaburkolat

3.4. ábra. Hagyományostól eltérő kerá­miaburkolat.

Az azonos padló- és falburkolat hatása kedvezőtlen

3.5. ábra. Az azonos padló- és falburkolat hatása kedvezőtlen.

Négyzetes lapok csökkentett méretű „betétlapokkal”

3.6. ábra. Négyzetes lapok csökkentett méretű „betétlapokkal”.

Vékony ragasztórétegbe rakott padozati burkolat

3.7. ábra. Vékony ragasztórétegbe rakott padozati burkolat.

Víznek és nedvességnek ellenálló csempeburkolat deszkafalon

3.8. ábra. Megfelelő technológiai rétegrendű, víznek és nedvességnek ellenálló csempeburkolat deszkafalon.

 Falburkolatok hálós csempeburkolattal, egyirányú mintázott sorral

3.9. ábra. Falburkolatok hálós csempeburkolattal, egyirányú mintázott sorral.

Mintázott csempe falburkolatok és berendezési tárgyak

3.10. ábra. Mintázott csempe falburkolatok és berendezési tárgyak.

Savas hatások elleni védelem

A savas hatások elleni védelemre ter­vezett burkolat esetén a támadó vegyi anyag(ok) fajtájából, töménységéből, hőfokából, (padlóra vagy falra kerülő) mennyiségéből, a támadás lefolyásának (állandó, szakaszos vagy esetleges) idő­beli jellegéből kell kiindulni. Figyelem­be kell venni a légállapot-jellemzőket, a hővédelmi igényeket, továbbá a bur­kolattal védeni kívánt épületszerkezet (födém, talaj stb.) fajtáját, adottságát, tulajdonságait és érzékenységét (3.11-3.13. ábra).

Kopogó hang terjedése

3.11. ábra. Kopogó hang terjedése hang­szigetelés nélküli fal- és födémszerke­zetben.

Zaj elleni szigetelés

3.12. ábra. Úsztatott padló az egymás fe­letti szintek zaj elleni szigeteléséhez 1 zajfelvevő burkolati réteg, 2 zajelnyelő tömör aljzat, 3 lezáró szegő, 4 úsztató ré­teg (hő- és hangszigetelés).

Zaj­csökkentő dilatáció

3.13. ábra. Kopogó hang gátló kettős úsz­tatott aljzat és faltőnél elhelyezett zaj­csökkentő dilatáció.

Zaj elleni védelem

A helyiségek belső burkolatát zajvé­delmi szempontból több irányból kell vizsgálni:

  • a padlót a lefelé,
  • a falat az oldalirányú,
  • a mennyezetet a fölfelé irányuló hanghullámok elleni védelem szem­pontjából.

Egy burkolati réteg megtervezésekor abból az alapvető tényből kell kiindul­ni, hogy a zaj elleni védelem módjának meghatározásakor – mind a léghang­gátlás, mind a lépéshanggátlás szempontjából – a teljes födém és falszer­kezet viselkedését vizsgálni kell. Az alsó szerkezetnél az egy- vagy két­rétegű nyers födémből és az arra köz­vetlenül vagy különböző közvetítő ré­tegek segítségével ráépülő padozatból áll a teljes konstrukció.

A teljes szerke­zeten belül a léghanggátlás szempont­jából a nyers födém, a lépéshanggátlás tekintetében pedig a padozat szerepe az elsődleges. A nyers födémszerkezetnek – természetesen az elsődleges tartószerkezeti, egyéb szerkezeti és kiviteli szempontok súlyozott figyelembe vétele mellett-az adott épület használati mód­jához és a zajvédelmi igényszintjéhez kell igazodnia.

Zajvédelmi szempontból az igénybevétel (kis, közepes vagy nagy) mértéke és a védettségi igény fokozatai alapján 0-5 közötti értékek szerinti köve­telménysor állítható fel-természetesen eltekintve a különleges esetektől. A pa­dozati födém léghanggátlás tekintetében eleve kedvező, ha akusztikai szempontból az egyrétegű nyers szerkezet súlyereje – a szokásos igénybevételek mellett-eléri a 4 kN/m2-t, és felületén a padozati bur­kolati réteg egyenletesen oszlik meg (a réteghordozókat is ide értve), emellett a réteg átmenő repedésektől és illesztési hézagoktól mentes, mivel így a hangát­menet útját maga a szerkezet zárja el (3.14.-3.17. ábra).

Jó hangszigetelő képességű padozati rétegszerkezet

3.14. ábra. Jó hangszigetelő képességű padozati rétegszerkezet 1 fapadló, 2 sarokléc, 3 szárazon szerelt aljzat, 4 fólia, 5 párnafa, 6 hőszigetelés, 7 párazáró fólia, 8 úsztatott hangszigetelő réteg, 9 oldalirányú hangszigetelő szalag.

Támasz alatti zajszigetelés

3.15. ábra. Szerelt aljzatú padozati réteg­rend támasz alatti zajszigeteléssel 1 szigetelőréteg (födémnél fólia), 2 zajszi­getelő szalag, 3 párnafa, 4 táblás hő- és hangszigetelő, 5 gipszkarton aljzat, 6 hab­alátétes szőnyegpadló, 7 szegélyelem.

Födémre épített válaszfal

3.16. ábra. Födémre épített válaszfal és burkolati réteg csatlakozása a) hagyományos megoldás, b) korszerű kialakítás, 1 válaszfal, 2 vakolat, 3 falazati habarcsréteg, 4 kettős zajszigetelő réteg, mint teherhordó elem, 5 függőleges di­latációs rés betéttel, 6 függőlegesen elhe­lyezett kettős „úsztató” gallér, 7 födém, 8 (8 vagy alapozás), 9 úsztató hő- és hangszi­getelő réteg, 10 aljzatbeton, 11 hagyományos burkolat, 12 ragasztott lapburkolat, 13 filc, 14 szalagparketta, 15 szerelt szegélyelem.

Szerelt és burkolattal ellátott válaszfal

3.17. ábra. Szerelt és burkolattal ellátott válaszfal, függőleges akusztikai térrel és szigeteléssel a) egyrétegű, b) kettőzöttje hangszigete­lési tulajdonságú, 1 falburkolat, 2 szegező és teherhordó heveder, 3 függőleges bor­dázat, 4 akusztikai tér, 5 hang- és hő­szigetelés, 6 gipszkarton lemez.

A megfelelően tervezett, rétegrendet alkotó padlóburkolati rétegek az előírt frekvenciatartományban (általában 125-2000 Hz közötti sávban) javítják a nyers födém lépéshanggátlási muta­tóját, hogy az elérje vagy meghaladja az előírt értékeket. A megkövetelt érték csak úgy érhető el, ha a padlóréteg szer­kezete önmagában is és mozgó terhével együtt is (tömegből és rugóból álló), ún. rezgő rendszert alkot. Lágypadló alkal­mazása esetén a tömeg a mozgó teher, a nyomott rugó pedig a lágypadló. Hajlékony padló esetén a tömeg a teher, a hajlított rugó pedig a padló. Úsztatott padló esetén a tömeg a merev úsztató réteg, a nyomott „rugó” pedig az úsz­tató réteg.

A gyakorlatban használt három padló­alap típus:

  • a lágypadló,
  • a hajlékony padló,
  • az úsztatott padló,

valamint ezek kombinációi, például haj­lékony padlóra lágy réteget fektetnek, vagy hajlékony padló támaszsora alá nyomott rugókat (pl. ásványi gyapotot, gumilemezt) helyeznek, vagy az úszó­padlóra lágy réteget (pl. habalátétes PVC-t vagy szőnyegpadlót) terítenek. A padozatok rétegeinek falhoz való csat­lakozásánál légzáró és testhang átvezetés nélküli kapcsolatot kell kialakítani. Lágy­padlók esetén ennek nincs akkora jelen­tősége, mint kemény burkolati rétegek­nél, valamint hajlékony padlóknál kevésbé fontos, úsztatott szerkezeteknél azonban döntő jelentőségű – még a külső falaknál is.

Az oldalfalburkolatokat zajvédelmi szempontból általában a helyiségek és lakások közötti határoló falak esetén kell méretezni. A zaj elleni védelem a térelhatárolás valamennyi szerkezeténél és eleménél egyaránt lényeges, és nem szabad meg­feledkezni az ún. kerülőutas hangát­menet lehetőségéről sem.

Hő elleni védelem

A hő elleni védelem megtervezéséhez ismerni kell az alapvető épületfizikai fogalmakat. A hő vándorlás a hőterjedés azon mód­ja, amikor a hő egyik helyről a másikra hővezetés, hőátadás és hősugárzás, ill. ezek együttes hatása által jut el.

A hővezetés fogalomkörén belül a ter­vezőnek ismernie kell a falszerkezetek belsejében lejátszódó mindazon jelen­ségeket, amelyek a hőmérsékletkülönb­séggel, illetve a hőkiegyenlítődéssel kapcsolatosak, például a hőszigetelést és a hőelnyelést, a hőtehetetlenséget, a hőcsillapítást és a hőkésleltetést. Az utóbbiak télen a fűtés egyenlőtlensé­geit, valamint a rövid ideig tartó csúcs­hidegek hatását korrigálják, nyáron pe­dig a napsugárzás okozta túlmelegedést csökkentik.

A határoló szerkezetek és a levegő kö­zött hőátadás jön létre, amely erősen függ a levegő mozgási sebességétől. A hősugárzás elleni védekezés az épü­letek hő védelmében a napsugárzás elle­ni védelmet jelenti. Magyarország ég­hajlati viszonyai megkövetelik, hogy az épületek hőtechnikai tervezésekor ne csak a téli, hanem a nyári időszakot is figyelembe vegyük. A határoló szerke­zetek megfelelő kialakításával nyáron is kellemes hőérzet biztosítható.

Pára elleni védelem

A vízvédelemmel foglalkozó részben már foglalkoztunk a nedvesség hatásaival, a pára okozta hatások azonban épületfizikai szempontból közelebb vannak a hőtechnikához, illetve a hővédelemhez (3.18.-3.19. ábra).

Burkolati elemek

3.18. ábra. Burkolati elemek élettartamá­nak és formatartósságának meghatározó tényezői a) szellőztetett beépítés, b) lélegző felület, c) csökkentett vízfelvételi lehetőség.

Korszerű burkolat loggián

3.19. ábra. Korszerű burkolat loggián (a pára, a nedvesség és a csapadék szaba­don távozhat).

A nedvességvándorlás a határoló szer­kezetekben jön létre, nedvességvezetés, lassú szétterjedés (páradiffúzió) és el­nyelés (szorpció), valamint e jelensé­gek együttes fellépésekor. A nedvességvezetés folyékony halmaz­állapotú nedvességvándorlás, amely általában akkor indul meg, ha a szer­kezet közvetlenül érintkezik a vízzel, de előfordulhat talajvíz, csapóeső, párale­csapódás vagy beázás következménye­ként is.

A talajvíz és beázás ellen meg­felelő szigeteléssel kell védekezni, a páralecsapódás a határoló szerkezetek belső felületén – a kimondottan ned­ves üzemű helyiségek (fürdők, zuha­nyozók stb.) kivételével -, megfelelő hőtechnikai méretezéssel megtervezett rétegfelépítéssel kerülhető el. A csapó­eső a függőleges felületek aránylag rö­vid ideig tartó terhelését jelenti, amikor a víz általában nem szívódik be mélyen.

Az eső után a nedvesség ugyanazon az úton távozik a falból, ahogyan bejutott, ezért függőleges falakon általában a közönséges vakolat is elegendő védel­met jelent (3.20.-3.28. ábra).

Mennyezetburkolat szellőztetett légréssel

3.20. ábra. Fal- és mennyezetburkolat szellőztetett légréssel 1 tömör falburkolat, 2 tömör mennyezet­burkolat, 3 heveder, mint távtartó, 4 függő­leges légjárat, 5 oldalirányú légjárat, 6 légrés.

Burkolt mennyezet csomó­pontja, szellőzési irányokkal

3.21. ábra. Burkolt mennyezet csomó­pontja, szellőzési irányokkal.

Vizes és nedves helyiség falburkolatának kialakítása

3.22. ábra. Vizes és nedves helyiség falburkolatának kialakítása.

Burkolt fal és lábazat csatlako­zása

3.23. ábra. Burkolt fal és lábazat csatlako­zása.

Szellőztetett falburkolat ket­tőzött hevederezéssel

3.24. ábra. Szellőztetett falburkolat ket­tőzött hevederezéssel, a) függőleges bur­kolat és szellőzési irány, b) fekvő burkoló lécezés és függőleges szellőző rés.

Szellőztetett falburkolat he­vederezéssel

3.25. ábra. Szellőztetett falburkolat he­vederezéssel; a) függőleges burkolattal és szellőzési iránnyal, b) fekvő burkolati lécezéssel és függőleges szellőző réssel.

Függőleges lécezésű falburkolat szellőz­tetése

3.26. ábra. Egyirányú, fekvő hevederes, függőleges lécezésű falburkolat szellőz­tetése a) váltó hevederezés, b) fogazott – rés­hézagos – hevederezés.

Elemes falburkolatok alsó csat­lakoztatása

3.27. ábra. Elemes falburkolatok alsó csat­lakoztatása a) terasznál, erkélynél, b) párás helyiség­ben, c) fürdőkád felett.

Padlástéri alsó mennyezetbur­kolat légréssel

3.28. ábra. Padlástéri alsó mennyezetbur­kolat légréssel a) függőleges metszet szarufával, b) fer­de metszet légjárattal, 1 mennyezeti bur­kolat, 2 légrés, 3 fólia, 4 szegezett he­veder, 5 korrekciós ék (nem minden eset­ben).

A páradiffúzió a határoló szerkezet kül­ső és belső oldala mentén, a különböző hőmérsékletű levegő páranyomás különbsége következtében kialakuló lassú nedvességvándorlás. Fűtési idényben a fűtött helyiségek levegőjének páranyo­mása mindig nagyobb, mint a külső le­vegőé, így belülről kifelé irányuló páradiffúzió jön létre. Köznapi nyelven ezt nevezik a falak lélegzésének. Az építőanyagok a környező levegőből szorpció útján nedvességet vesznek fel, ha nedvességtartalmuk kisebb, mint a környező levegő nedvességtartalmának megfelelő egyensúlyi állapot, ellenkező esetben pedig száradás megy végbe. Ha a nedvességtartalom éppen megfelel az egyensúlyi állapotnak, az építőanyagot légszáraz állapotúnak nevezik.