Épületek belső burkolatai

Padló, fal, tetőburkolás lépésről lépésre [SZAKÉRTŐ]

A burkolatok kivitelezése ma már szá­mos burkolatfajtánál eltér a szokványos padlóburkolatok készítésének módjától, és ennek oka elsősorban a követelmé­nyek jelentős megváltozása. A hagyományos hidegpadló burkolatoknál több­nyire a szín, a mintázat, a kopási el­lenállás a mértékadó, a különleges pad­lóburkolatoknál ezeken kívül a mecha­nikai, a vegyi, a termikus igénybevéte­leket, valamint a környezeti-élettani hatásokat is figyelembe kell venni. Ter­mészetesen az igények szerint változ­nak a burkolattal szemben támasztott követelmények és a burkolás technoló­giája is.

A hagyományos fektetési módszerek változása miatt a kivitelezőknek számtalan új ismeretet kell elsajátítani. A korszerű, új anyagok megfelelő táro­lása és bedolgozásra való előkészítése, valamint az utókezelés módjának meg­ismerése alapfeltétele a jó minőségű burkolat készítésének. A korszerű burkolatok alá kerülő aljzat­beton anyaga, összetétele, bedolgozása és felületkezelése szintén erősen eltér a hagyományos aljzatbetonoknál meg­szokottól.

A betonnak tömörebbnek és nagyobb szilárdságúnak kell lennie, en­nek érdekében meg kell előzni:

 • az adalékanyaggal,
 • a kötőanyaggal,
 • a keverővízzel és az adalékszerekkel,
 • a beton keverésével és bedolgozá­sával, valamint
 • a szállításával és tömörítésével kap­csolatos gyakori hibákat.

A felsorolt hibaforrásokat részleteseb­ben az aljzatbeton készítésének ismer­tetésekor tárgyaljuk. A burkolati rétegfelépítésben gyakran találkozunk műgyanta vagy műgyan­tával dúsított, szilikátbázisú kötőanyag­gal. Míg a hagyományos cementhabarcs­hoz átnedvesített aljzatbeton szükséges, addig a műgyantás kötőanyagok aljzat­betonjának tökéletesen száraznak kell lennie ahhoz, hogy a két anyag között kifogástalan tapadás jöjjön létre. Ugyan­ez érvényes ragasztott burkolólapok esetén is.

A ragasztó- és a járóréteg készítésekor szintén meglehetősen szigorúak az elő­írások, amelyek betartásakor figyelem­mel kell lenni.

Ezek:

 • az anyag kötéséhez szükséges hő­mérséklet betartása,
 • száraz, pormentes munkaterület biztosítása,
 • huzatmentes szellőzés biztosítása (zárt térben),
 • az előírt védőfelszerelések haszná­lata,
 • fokozott tűz- és robbanásveszély elleni védelem,
 • csapadék vagy erős napfény elleni védelem stb.

Az új, az eddiginél jobb minőségű anya­gok tárolása is nagyobb körültekintést, valamint száraz és zárt helyiségeket igényel. Sok építési anyag még előírt hőmérsékleti határok között is csak elő­re meghatározott ideig tárolható (szava­tossági idő), amit ismerni kell és szá­molni kell vele.

A belső burkolatok kivitelezésével kap­csolatos követelmények anyagfajtán­ként is változnak (ezzel a későbbi részekben foglalkozunk). Már itt is meg­említjük azonban azokat a leggyakoribb hibákat, amelyek az egész burkolat tönk­remenetelét okozhatják.

Melyek:

 • az aljzatbeton minősége nem meg­felelő,
 • az egyes rétegek felhordása közötti idő túlságosan sok vagy kevés, és emiatt a rétegek elválnak egymás­tól,
 • kevés a tágulási (dilatációs) hézag, ezért a mezőkben feszültségek, zsu­gorodások (műgyanták esetén re­pedések) keletkeznek,
 • lapburkolatoknál különböző mé­retű lapokat raknak le egy mezőn belül,
 • a burkolatot a kötési idő előtt hasz­nálatba veszik,
 • az aljzatbeton hibái, hullámossága a burkolaton is megjelennek.

A padlóburkolatok gazdaságosságát vég­ső soron az a költség jellemzi, amelyet a beépítéstől kezdve, a használat ideje alatt a teljes cseréig fordítottak rá, tehát a beépítési, karbantartási és javítási költ­ség, valamint az ezekkel kapcsolatos termeléskiesés költségei, majd csere esetén a bontási munkák költségei.

Kerámia falburkolat ragasztása

2.35. ábra. Kerámia falburkolat ragasztása a) teljes vastagságú habarccsal, b) „vé­kony” ragasztóval, alávakolással, c) gipszkarton lemezre csemperagasztóval, 1 csem­peburkolat, 2 habarcsragasztás, 3 ragasztóréteg, 2-4 mm, 4 burkolandó fal, 5 alávakolás, 6 gipszkarton lemez, 7 „kúpos” ragasztás, 8 szellőztetett légrés.

Padló- és falburkolat rétegfelépítése

2.36. ábra. Padló- és falburkolat rétegfelépítése, nedves, vizes üzemű helyiségeknél a) burkolatra ragasztott szigetelés (rossz megoldás), b) felhordott rabicréteggel, c) védőbeton és szigetelésvédő fal (jó megoldás), 1 burkolat, 2 sarokidom, 3 ragasztó habarcsréteg, 4 szigetelés ragasztása, 5 vízszigetelés, 6 sarokkikenés, 7 beszorító ha­barcsréteg, 8 rabicréteg, 9 éltéglafal, 10 aljzatbeton, 11 burkolandó fal.

Pince tökéletes fal- és bur­kolati hőszigetelése

2.37. ábra. Pince tökéletes fal- és bur­kolati hőszigetelése a) szerelt homlokzati burkolattal, b) körülfalazott homlokzati burkolattal, 1 padozati burkolat, 2 teherhordó aljzat, 3 fóli­aszigetelés, 4 hőszigetelés, 5 hőhídmegszakító dilatációs rés, 6 födém, 7 határoló fal, 8 homlokzati hőszigetelés, 9 homlok­zati burkolat.

Padozati hőszigetelés

2.38. ábra. Padozati hőszigetelés az épü­let lábazatának feltöltésével, padlófűtés esetén 1 padlófűtőcső, 2 teherhordó és hőelosztó aljzat, 3 acélháló, 4 dilatációs rés és hőhídmegszakító, 5 keményhab anyagú lábazati hőszigetelés védőfal nélkül, 6 fólia, 7 talajpára elleni szigetelés, 8 ágyazó habarcsréteg, 9 hőleadó, koptató bur­kolat, 10 védőbeton.

Zárófödém és padlásburkolat hőszigetelése

2.39. ábra. Zárófödém és padlásburkolat hőszigetelése 1 födém, 2 párazáró fólia, 3 teherhordó 4 hőszigetelés, 5 technológiai fólia, 6 pad­lásburkolat – acélhálós aljzat, 7 alátét­csík szigetelés, 8 alábakolt talpszelemen, 9 bakolás közötti kitöltő hőszigetelés.

Padlástéri tetőfödém burkolat alatti hőszigetelése

2.40. ábra. Padlástéri tetőfödém burkolat alatti hőszigetelése kettőzött rétegképzéssel 1 burkolat, 2 szellőztetett légrés, 3 távtartó heveder, 4 fólia, 5 keresztirányú hőszigete­lés, 6 szaruzat közötti hőszigetelés, 7 légjárat, 8 szaruzat, 9 keresztheveder.

Hőszigetelések beépítése te­tőfödémen

2.41. ábra. Hőszigetelések beépítése te­tőfödémen a burkolatok alá a) kasírozott, szálas filc, b) táblás és szá­las hőszigetelő anyag.

Hőszigetelő anyag beépítése

2.42. ábra. Szarufák közé, burkolat alá ke­rülő szálas és táblás hőszigetelő anyag beépítése a) beszabás, b) szorítás, c) az anyag feltá­maszkodása.

Burkolatok alatti szálas hőszi­getelések leszabása a szorító ékeléshez

2.43. ábra. Burkolatok alatti szálas hőszi­getelések leszabása a szorító ékeléshez.

Burkolatok alatti hőszigetelések be­építése

2.44. ábra. Ferde, függőleges és vízszin­tes burkolatok alatti hőszigetelések be­építése ékelő szorítással.

Stabil hordozó födém

2.45. ábra. A fali és padozati burkolatok csatlakozásánál elsőrendű követelmény a stabil hordozó födém a) rossz megoldás, ahol a födém rugal­massága folytán a két burkolati sík csat­lakozása repedezett, és kipattogzott, b) jó megoldás, 1 teherelosztó aljzat, 2 ágyazó habarcs, 3 padlóburkolat, 4 ragasztó ha­barcs, 5 csempeburkolat, 6 fóliaszigete­lés, 7 táblás hőszigetelés, 8 födém látszó deszkázata, 9 gyalult gerenda, 10 gallér, 11 stabilizáló kihorgonyzás, 12 takaróléc, 13 vakolat, 14 falazat.

Mechanikai védelmét biztosító élvédő

2.46. ábra. Fal- és mennyezetburkolatok mechanikai védelmét biztosító élvédő, sarok-és dilatációs profilok (PROTEKTOR példa).

Eltérő szintű padozati síkok csatlakozása

2.47. ábra. Eltérő szintű padozati síkok csatlakozása A, B, C: külön-külön padlófűtési áramkörök vízszintesen dilatált együttdolgozása, 1 padlófűtő aljzat fűtési csőrendszere, 2 vízszintes dilatáció, 3 elasztikus csík.