Lakás komfort

Hogyan védekezzünk a zaj ellen lakásban, otthon?

A belső mikroklímát befolyásoló komforttényezők közé tartozik a zaj elleni védelem is, ami egyrészt a közlekedési, ipari, vagy egyéb külső zaj, másrészt az ajtócsapkodásból, hangos rádiózásból és ha­sonló tapintatlan viselkedésből eredő házi zajok elleni védekezést öleli fel. Egy körkérdésre a meg­kérdezettek 25 %-a válaszolt úgy, hogy zavarja a belső zaj. Míg a külső zajok ellen különböző telje­sítőképességű hangszigetelő ablakok beépítésével védekezni lehet, addig a szomszédok zajának csökkentése az építészet egyik legnehezebb fel­adata. Különösen akkor, ha ezt a hangszigetelést utólag kell megvalósítani.

A hang fizikai fogalom és mérhető. A zaj szubjektív és azokat a hallásérzeteket foglalja magában, ame­lyek terhesek vagy akár az egészséget veszélyez­tetik. Lényeges, hogy adott esetben már a kisebb hangnyomásszintű hangot is zajnak érzékelhetjük.

Ebben számos szubjektív tényezőnek, így az egészségi állapotnak, a hangulatnak, a zajforrás­hoz való viszonynak, az életkornak, a végzett tevé­kenységnek fontos szerepe van. A frekvencia, azaz a másodpercenkénti rezgések száma sem közöm­bös. Az emberi fül érzékenysége ugyanis a frek­venciától függ: az azonos erősségű zajok közül a fül a kisebb frekvenciájúakat csendesebbnek érzi, mint a közepes rezgésszámúakat. Állandó hangter­helésnek kitéve ne áltassuk magunkat azzal, hogy majd hozzászokunk, ez nem megy. A hang ugyanis a törzsagy vegetatív központjaira hat és ezen ke­resztül a légzés szabályozását, a keringési rend­szert és az emésztést befolyásolja. A léghang hul­lámai a levegőben terjednek, ilyen például a zene vagy a hangos beszéd, ettől alapvetően kü­lönböznek a szilárd anyagokban, például a falban vagy a födémben terjedő testhangok.

A zavaró hangok elleni védekezés

Első lépés, a hang keletkezésének vagy terjedésének korláto­zása lehet. Az hatékonyan megvalósítható a lépéshangok szigetelésekor. Ehhez a burkolat felső réte­gei alá kerülő esztrichet úgy kell beépíteni, hogy annak se az alatta lévő szerkezettel, se a határoló­falakkal ne legyen merev kapcsolata. A testhang átvitelét hangszigetelő anyagokkal jelentős mérték­ben csökkenteni lehet.

Nehezebb a léghang csök­kentése, ami pl. egy hifi-toronyból árad szét: amikor az eléri a falat, abban tovább terjed, átlép a szoba melletti, alatti, fölötti szomszédos helyiségekbe és ott ismét léghang formájában jelenik meg. A hang a szegélyfalak mentén, vagyis mellékutakon, még akkor is tovaterjed, ha a hangot keltő és a hangot elszenvedő helyiség közti hangszigetelést válasz­fallal kívántuk megjavítani.

Zajvédelem a helyiségek elrendezése révén

Alapelv, hogy zajos mellé zajos, csendes mellé csendes helyiség kerüljön (1. előnytelen, 2. előnyös elrendezés)

Szerelt, hangszigetelt válaszfal szerkezete
Szerelt, hangszigetelt válaszfal szerkezete

A közfal az álmennyezetben terjedő hang útját megszakítja:

  • (1) nyers födém
  • (2) ásványi rostcsík
  • (3) fém tartószerkezet
  • (4) ásványi gyapot
  • (5) faszerkezet
  • (6) gipszkarton lapok.
Léghang szigetelés
Léghang szigetelés
  • Probléma: fagerendás födémek szélein kialakuló zajátvitel.
  • Javítás: a szegélyfalakon járulékos burkolat elhelyezése
lépéshang szigetelés
Lépéshang szigetelés

Példa a lépéshangok csillapítására

Az új száraz esztrichet a hang­szigetelés érdekében mind a régi födémszerkezettől, mind a hatá­roló falaktól ásványgyapot-csíkok választják el. Ezzel elkerülhetők a hanghidak.

Ezek a példák világosan mutatják, hogy a legtöbb zajvédelmi problémát szakember, azaz akusztikus mérnök nélkül nem lehet megoldani. Óvunk mindenkit attól, hogy a problémával önerőből akar­jon megbirkózni. Még az építészek is csak igen ritkán rendelkeznek az ehhez szükséges szakér­telemmel. Az épületakusztika nehézsége már a decibel-skálából is egyértelműen látszik, amely a hallásküszöbtől a fájdalomhatárig terjedő, azaz a 0…130 decibel (dB) közti hangnyomásokat, vagyis hangerősségeket öleli fel.

A skála szükségképpen logaritmikus léptéke félreértések forrása lehet. A hangnyomásszint 10 dB-es csökkentését nem li­neárisan kell nézni, az valójában a fül által érzékelt hangerősség felezését jelenti. Ugyanígy a hang­nyomásszint 10 dB-es növelése az érzékelt han­gosság megkétszerezésének felel meg.