Épületek belső burkolatai

Keményfa anyagú padlók

Keményfa hajópadlók

A keményfa hajópadló tölgyfa vagy gőzölt bükkfa lécei 22 mm vastagok, szélességük 6-10 cm, hosszúságuk 1,0-1,6 m. A lécek oldalai hornyoltak, ill. eresztékesek, bütüik egyenesre fűré­szeltek. A padló beépítése és rögzítése azonos a hajó-, ill. a svédpadlónál el­mondottakkal.

A hajó és svédpadlót nem teljes felü­letükön, hanem csak az illesztéseknél esetleg kialakuló fogaknál gyalulják. E padlótípusok nem is csiszolhatok, mert a csiszolás a padlót „szőrössé” teszi. Az elkészült padlóburkolatot az építke­zés befejező szakaszában óvni kell az esetleges sérülésektől és szennyeződé­sektől. A túlzott nedvességtől a hasz­nálat során is óvni kell, elkészülte után a felületét célszerű viaszos pasztával bevonni, és felkefélni. A keletkező be­vonat eltömi a fa pórusait és így védi azt a víz ártalmas hatása ellen.

Parketta padlóburkolatok

A faanyagú padlóburkolatok leggyako­ribb fajtája a parketta padlóburkolat, amelyet széles körben készítenek lakó-és középületek melegpadlós helyisége­iben egyaránt.

A parkettalécek leerősítési módja sze­rint a parkettapadlók lehetnek:

 • szegezett és
 • ragasztott parkettapadlók.

A szegezett lécparkettákat rejtett szegezéssel kell rögzíteni az aljzathoz, a ra­gasztott parkettákat pedig jó minőségű betonaljzatra kell ragasztani. A parkettapadló vagy lécekből, vagy előre összeállított, nagyobb méretű táb­lákból, panelekből készül. A parkettalécek alakjuk szerint lehetnek csaphornyosak (a parkettalécek szom­szédos élüknél horonnyal, illetve eresz­tékkel csatlakoznak) és fecskefarkosak (aszfaltba rakottak). A táblás parketták nagyobb méretekre, több léctáblába összeépítve készülnek.

A parkettalécek vagy papírlemezre ra­gasztva (mozaikparketta), vagy faanya­gú aljzatra ragasztva (panelparketta) al­kotják a parkettapaneleket. Bármilyen alakú lécekből vagy táblákból készül is a parkettapadló, a lécek­nek vagy tábláknak jó minőségű, kellő szilárdságú, egyenletes felületű aljzat­ra kell kerülniük. A kész padlóburkolat minősége erősen függ a burkolat járó­rétegét alátámasztó aljzat minőségétől.

A parkettapadlók járórétegének aljzatai lehetnek:

 • betonaljzatok,
 • deszkából készülő, ún. vakpadlók,
 • egyéb aljzatok.

A parkettaburkolatok alatti aljzatbeton rétegekkel szemben támasztott követel­mények a következők:

 • nagy szilárdságú legyen,
 • egyenes és sima felületű legyen,
 • kellően száraz legyen, hogy a fa­anyagú burkolat rákerülhessen.

A vakpadló 20-25 mm vastag, 8-12 cm széles, és 3-6 m hosszú II. osztályú luc­fenyő deszkákból készíthető, amit fel­használás előtt gombaölő szerrel impregnálni kell. A vakpadlóhoz azonos vastagságú deszkákat kell használni. Készülhet normál vagy ritkított kivitel­ben, a normál vakpadló deszkái között 2 cm, ritkított esetén 2-10 cm széles közök vannak. A vakpadló deszkáit szegezéssel kell a párnafákhoz rögzíteni. A deszkák hosszirányban toldhatok, ügyelve arra, hogy a toldások ne azonos pár­nafákra kerüljenek.

A vakpadló szintbeállításánál számítás­ba kell venni a parkettaburkolat vas­tagságát és az ajtók küszöbszintjét. A vakpadló deszkáinak irányát a rákerülő parkettaburkolat rakási és száliránya határozza meg. A vakpadló deszkaterí­ték réseinek méretét a rákerülő parketta lécei határozzák meg, még keresztirá­nyú fektetésnél is. A vakpadló deszkái közötti rés nem lehet nagyobb a par­kettaléc hosszának 1/4-énél, de ez is csak akkor, ha minden parkettaléc lega­lább két vakpadló deszkára fekszik fel.

Parkettaburkolat

4.101. ábra. Parkettaburkolat.

Különleges mintázatú par­kettaburkolatok 1Különleges mintázatú par­kettaburkolatok 2

4.102. ábra. Különleges mintázatú par­kettaburkolatok.

Halszálkás kötésben rakott parkettaburkolat

4.103. ábra. Halszálkás kötésben rakott parkettaburkolat a) egyelemes kötés, b) kételemes kötés, c) háromelemes kötés, d) négyelemes kötés.

A vakpadló alatti párnafák közeibe ré­gebben salak feltöltés került, később azonban kiderült, hogy ez a salak utógázosodása és a kisugárzása miatt ve­szélyes. A feltöltéshez salakot használni ma már TILOS, mert a felsza­baduló gázok nemcsak az emberi kör­nyezetre károsak, hanem a fa biológiai­lag kifejlett „fizikai rácsszerkezetét” is megbontják, 2-3 évtized után a fa el­korhad és „elengedi” a szegeket recse­gés és ropogás kíséretében.

Ennyi idő eltelte alatt az épület egyéb faanyagú szerkezetei még csak az életük első ne­gyed- vagy ötödrészénél tartanak. Vakpadlóként, hang- és hőszigetelő ré­tegként táblásított hőszigetelő anyagok használhatók, mert ezek jól bírják a terhelést és alakjuk is kis mértékben változik. Ennek köszönhetően a szege­zett parkettáknál oly jellemző recsegő hang néhány évtizeddel később, és ak­kor is sokkal finomabban jelentkezik.

A parkettaburkolatok készíthetők

 • esztrich és
 • magnezit-esztrich aljzatokon is.

Ez utóbbi a burkolatot rugalmasabban támasztja alá. Aljzatként előfordul sa­lakbeton, aszfalt, esetleg faforgács le­mez is. A salakbeton alkalmazása – az utógázosodás cementre és fára való, már említett negatív hatása miatt – kezd a háttérbe szorulni.

Téglakötésben rakott parkettaburkolat

4.104. ábra. Téglakötésben rakott parkettaburkolat a) egysoros kötésben, b) kétsoros kötésben, c) háromsoros kötésben, d) háromsoros/ váltófeles kötésben.

Lécparketta burkolat

4.105. ábra. Lécparketta burkolat eltérő méretű kisebb betétekkel a) kétnegyedes, b) egy-ötödös, c) két-ötödös változat.

Ragasztott mozaikparketta készítése

4.106. ábra. Ragasztott mozaikparketta készítése fogas lehúzóval.

Aszfaltba ragasztott parketta­burkolat

4.107. ábra. Aszfaltba ragasztott parketta­burkolat 1 fecskefarkú lécek, 2 forró aszfalt lehúz­va, 3 aszfaltragasztó, 4 lécbetét, 5 aljzat­beton, 6 fólia, 7 hőszigetelés, 8 dilatáció.

Szegezett parkettaburkolatok

A szegezett lécparketták anyaga tölgy, gőzölt bükk, esetleg akácfa. A lécek felső, gyalult felülete a léc színlapja, a gyalulatlan a hátlapja. A hosszabbik ol­dalak a hosszoldalak, a rövidebb ol­dalak a bütüké, az oldalaknak egymás­sal párhuzamosnak kell lenniük. A par­kettalécek hornyai, ill. eresztékei nem középre, hanem a hátoldalhoz közelebb esnek. A csapok és hornyok szoros egy­máshoz illeszkedése miatt két összeil­lesztett parketta – vízszintesen tartva – nem eshet szét.

A lécek lehetnek jobbosak és balosak. Ha a csap a hátlapjára fektetett, bütüs felével felénk fordított parkettaléc bal oldalán és felső bütüs végén helyezke­dik el, akkor a parkettaléc balos, ha az ellenkező oldalon, akkor jobbos. A parkettaburkolat készítésének kiegé­szítő elemei a fallécek és a széklécek. A falléc a parketta anyagával azonos, két­oldalt horonnyal kialakított, 1,0 m-nél hosszabb, a parkettáéval megegyező vastagságú léc. A székléc a parketta anyagával azonos anyagú, háromszög keresztmetszetű, 1,0 m-nél hosszabb léc, amely a fallécek és a vakolt falfe­lületek közötti hézag letakarására alkal­mas.

A parkettalécek szegezéséhez 2,5/50 mm méretű huzalszegek használhatók. A szegezett parketta különböző mintáza­tokkal és formákban rakható le, de a parkettalécek és sorok szálirányát a vak­padló lécezetének iránya határozza meg. A parkettázást a parketta kiosztásával kell kezdeni, figyelembe véve a mintá­zatot, a szoba alaprajzát és a helyiség­ben levő nyílások (ablakok, ajtók) elhe­lyezését is. A kiosztásnál el kell dön­teni, hogy a sorok milyen irányban fus­sanak, – halszálkás minta esetén a so­rok általában arra a falra merőlegesek, amelyiken az ablakok vannak.

Szegezett parketta készítése

4.108. ábra. Szegezett parketta készítése vakpadlóra 1 vakpadló, 2 párnafa, 3 mozgási rés, 4 fal­léc, 5 parkettaburkolat.

A sorok indíthatók fal mellől, amikor a helyiség szélén egész lécek fektetésével kezdjük a burkolást, nem törődve azzal, milyen lécek kerülnek majd a szem­közti falhoz. Indulhatnak a sorok a he­lyiség közepén, ahol zsinór mellett kell a sorok lerakását kezdeni – mintegy hídból indulva -, hogy a szemben lé­vő falaknál egyforma hosszú lécek ke­rüljenek.

Az előbbi két módszer közül az első a gyakoribb, mert a kezdő sor sablonnal gyorsan leszabható, és csak a záró sort kell egyenként berajzolva levágni, emel­lett a keletkező hulladék is kevesebb. A helyiség közepéről (hídból) való indu­lás előnye viszont, hogy a burkolás egy­szerre két irányba is végezhető. Miután eldöntöttük, hogy melyik mód­szert választjuk, a fallécekkel körülbur­koljuk a helyiség oldalfalait és a pillé­reket, valamint az egyéb, a helyiségbe esetleg benyúló szerkezeteket.

A fal­lécek elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a léc és a vakolt falsík között 1 cm hézag maradjon, ami ideiglenesen elhe­lyezett kis faékekkel biztosítható. A fal­lécek fektetését a fordulókban kell kez­deni, a sima falak mentén és a beugró sarkokban a léceket egyszerűen egymás mellé helyezzük, a sarkoknál pedig a lé­ceket 45 fokban összevágjuk („gérbe” vágjuk).

Tökéletes ragasztási felület

4.109. ábra. Tökéletes ragasztási felületet adnak a fogasléccel lehúzott emulziók.

A fallécek felrakását követően – hal­szálkás parkettaminta esetén – két sor egyszerre fektetésével kezdjük meg a munkát (kétsoros nyitás). A falléchez csatlakozó első sor jobbos lécekből ké­szül, és minden lécet a bütü hornyába vert szeggel rögzíteni kell. A falléchez csatlakozó sorral egy időben, vele együtt rakjuk le a második – balos – sort is, amelynek léceit a hornyolt hosszolda­lakba vert szegekkel kell leerősíteni. A további sorok lerakásánál már elegendő minden második lécet leszegezni a vak­padlóhoz. Ügyelni kell arra, hogy a lé­cek a fektetés során szorosan csatlakoz­zanak egymáshoz, a lécek között maxi­málisan 1 mm hézag lehet, amelyeket a munka végén ki szoktak kenni.

Ragasztott parkettaburkolatok

Az idősebb korosztályba tartozó szak­emberek ragasztott parketta alatt a forró bitumennel ragasztott parkettát értik, ma már azonban számos más ragasztá­si módszer is létezik. A ragasztott parkettaburkolat jóval több­féle mintázatban készíthető, mint a sze­gezett. Az alapelem a szegezett par­kettaburkolatoknál ismertetett csaphor­nyos parkettaléc, ezenkívül használ­hatók vendégcsapos lécek is.

Egyenes ütközésű és fecskefarkos parkettát nem szabad bitumennel ragasztani és nem készíthető bitumenbe ragasztott par­ketta padlófűtéses fűtőaljzaton sem. A forró bitumenbe rakott burkolat lera­kásának menete azonos a szegezettével, azzal a különbséggel, hogy falléc nem feltétlenül szükséges.

A forró bitumen­be rakott vakolt parkettaburkolat elő­nyei a következők:

 • tökéletes tapadás az aljzat és bur­kolat között,
 • stabil kapcsolat, a padló nem ko­pog és ritkán válik fel,
 • könnyű csiszolhatóság,
 • a felület lerakás után azonnal igény­be vehető (járható).

Az előnyök mellett a hátrányok a kö­vetkezők:

 • a javítás nehézkes,
 • a lerakás körülményes, mert a ra­gasztóanyag csak 1-2 óra előkészítő munka (melegítés ) után hasz­nálható,
 • az átrakás gyakorlatilag lehetetlen, ellentétben a szegezett parketták­kal.

A forró bitumenba rakott parkettánál különös figyelmet kell fordítani a bi­tumen minőségére, mert a túl könnyen felmelegíthető bitumennel készült bur­kolat szétszakadhat – elúszhat -, a fe­lületen rések keletkeznek, a fűtőtestek közelében pedig felpúposodik a burko­lat. A túl kemény bitumennel télen nem lehet dolgozni, és ha az ebből készült ragasztás egyszer felválik, az már soha nem ragad vissza, ellentétben a lágy bi­tumennel. Legjobban a középminőségű bitumen használható, amely télen-nyá­ron egyaránt jó minőségű ragasztást ga­rantál.

Mozaikparketta burkolat

4.110. ábra. Mozaikparketta burkolat a) egyelemes kialakítással, b) kiegészítő kétnegyedes betéttel, c) kiegészítő egynegyedes kismozaik betéttel.

Mozaikparketta elemek

4.111. ábra. Mozaikparketta elemek kiegészítő léckerettel és kismozaik betéttel a) keretléces, b) – d) keretes, e) kismozaik kiegészítővel, f) – h) kombinált elemes.

Táblás keretes mozaikparket­ta burkolat

4.112. ábra. Táblás keretes mozaikparket­ta burkolat a) hevedersorolt, b) keretes-párhuzamos, c) keretes-ferde betéttel.

Aszfaltba rakott parkettaburkolatok

A forró aszfaltba rakott parkettaburko­lathoz különleges keresztmetszetű fecs­kefarkú parkettalécek szükségesek. A lé­cek 305-455 mm hosszúak, szélességük 53-56 mm, vastagságuk 22 mm. A léceket rögzítő aszfalt 25 %-nyi ma­gas lágyuláspontú, alacsony paraffin tartalmú bitumenből és 75 %-nyi mész­kőlisztből készül. A munka első fázisa az aljzat gondos letakarítása és porta­lanítása (az aljzat hideg bitumenmázzal való bevonásával). Vízzel portalanítani szakszerűtlen és tilos!

A burkolat a máz felhordása után 16-24 óra elteltével fektethető az aljzatra. A 200 °C fölé melegített aszfaltréteget 5 mm vastagságban kell az aljzatra fel­hordani, és abban – a parkettaburko­lat besüllyedésének megakadályozására – 5 mm vastag, süllyedésgátló puhafa léceket kell elhelyezni. Az aszfaltba ra­kott parkettázást fallécek lerakása nél­kül, mindig a helyiség közepétől indul­va, zsinórba rakott lécsorral kell kez­deni. A burkolat és a fal között 1,0 cm széles hézagot kell hagyni, amit aztán a fektetés során kitüremlő aszfalt általá­ban kitölt.

Aszfaltba ágyazott parketta ma már nem­igen készül, költségei jóval magasab­bak, mint az egyéb módon ragasztott parkettaburkolatok költségei. Néhány évtizeddel ezelőtt azért volt különösen előnyös ez a módszer, mert az épületek alsó szintjénél nemhogy hőszigetelés, hanem talajvíz elleni szigetelés sem ké­szült, és az aszfaltréteg ellátta a vízszi­getelés szerepét is.

Táblás, kombinált mozaikparketta burkolat

4.113. ábra. Táblás, kombinált mozaikparketta burkolat a) – b) keretes, c) körkörös elemekből.

Mozaikparkettából rakható felületi minták

4.114. ábra. Mozaikparkettából rakható felületi minták a) keretléces változat, b) kismozaik kiegészítővel készített változat.

Mozaikparketta

4.115. ábra. Mozaikparketta és kerámia­burkolat kapcsolása fémprofil kiegészítő­vel (HOMELUX profil).

Ragasztókba rakott parkettaburkolatok

A hideg ragasztókkal rögzített parketta­burkolatok anyaga a szegezett és bitu­menba ragasztott parkettáknál bemu­tatott parkettaléc, amit a hideg mázzal kellősített betonaljzatra ragasztanak. E technológiával a vékony ütközőpere­mes (lamellás) parketta is ragasztható. Tekintettel arra, hogy a hideg mázak – és általában a hideg ragasztók – tűzve­szélyes oldószerekkel készülnek, ezért a munka során a helyiségekben a nyílt láng használata tilos! A használat előtt felhígítható hideg ragasztó fogas spatulyával hordható fel a felületre, 1,5-2,0 mm vastagságban, fo­gas lehúzóval elterítve. A ragasztó egy­szerre akkora felületen teríthető el, amek­kora a lécek elhelyezéséig nem hártyásodik meg.

Ragasztott parketta lerakásának folyamata

A ragasztott parkettaburkolat fektetését a fallécek lerakásával kezdjük, és soha­sem a helyiség közepétől indulunk, hanem a fal mellől, és egy sorral. A hideg ragasztókkal ragasztott parkettákból bármilyen minta kialakítható. Bitumenmázba bármilyen hornyolt par­ketta ragasztható, hátrányos azonban a többnapos pihentetési idő, amihez nyá­ron 4-5, télen akár 10-20 nap is szük­séges lehet. A bitumenmázhoz legal­kalmasabbak a BONOBIT-H alapozó (kellősítő) és a BONOBIT-S ragasztó.

A vizes parkettaragasztók ma már egyre inkább kívül kerülnek az alkalmazási palettán, a sok negatív tulajdonságuk miatt. A talán egyetlen előnyük, a víz­zel hígíthatóság egyben hátrányuk is, mivel a vizes bázis és hígító víz hatására a burkolat sokszor már a készítéskor felpúposodik és javíthatatlanná válik. Ugyanez az oka a később jelentkező, az idő előtti felválásnak és felszakadozásnak.

A lerakásnál egyszerre több helyiséget kell szakaszosan egyszerre elkezdeni, úgy, hogy egy nap 1,5-2,0 m-nél szélesebb összefüggő felületet semmiképpen ne parkettázzunk, de ez is csak +15 fok feletti hőmérséklet és jól szellőztetett munkavégzés mellett lehetséges.

A vég­ső felületképző műveleteket:

 • ősszel és tavasszal 8-10,
 • nyáron 5-6 nap

eltelte után lehet csak elvégezni, de in­kább több hetes pihentetés mellett dönt­sünk.

A műanyag bázisú ragasztók egy- és kétkomponensű változatokban szerez­hetők be a következő termékneveken: MAPEI Lignobond: kétkomponensű PU ragasztó, alkalmas beton és esztrich aljzatra, közvetlen vagy kiegyenlítővel bevont rétegre, fa padlóburkolat ragasz­tására. A komponenseivel előkevert ra­gasztó a fogadó felület egyenletességé­től és a parkettalécek hosszától függően 3-as vagy 4-es fogas lehúzóval dolgoz­ható be. A fogyás ütemének megfele­lően csak néhány órára való keverhető előre, mert nagyobb mennyiség meg­köt, és felhígítani nem lehet. Diszperziós bázisú ragasztókkal általá­ban vékony, lamella- és szalagparkettá­kat ragaszthatók.

Ilyen ragasztók a MAPEI Adesilex LC és LC/3: az előbbi 36, az utóbbi 24 óra kötés után csiszol­ható. Száraz betonra, ill. aljzatra 3-as fogas lehúzóval dolgozható be 10 °C feletti hőmérséklet esetén max. 20 perc­re, 4-6 m2 ragasztót előre kiterítve. Me­legebb nyári napon a kötés gyorsasága miatt az előteríthető mennyiség akár 1-2 m2-re is csökkenhet. E ragasztótípus előnyei, hogy egyrészt jól bírja a hő­mérsékletváltozásokat, másrészt rugalmassága folytán követi az aljzat és a burkolat közötti mozgásokat. Padlófű­téshez parkettaburkolat esetén ez a leg­alkalmasabb.

Mozaikparketta burkolatok

A mozaikparketta burkolatok keményfa – általában tölgy vagy gőzölt bükk-lé­cekből, dextrin ragasztóanyaggal, papír­aljzatra ragasztott, 300×300, 321×321, 450×450 és 480×480 táblákból készülnek. A táblák egyenletes, sima, pormentes betonaljzatra ragaszthatók fel, műanyag vagy diszperziós bázisú ragasztóval, amelyet fogas spatulyával kell felhor­dani. A ragasztóval bevont aljzatra max. 15 percen belül fel kell kerülniük a par­kettatábláknak.

Egy-egy sor lerakása után a táblák fe­lületén levő papírréteget szivaccsal meg kell nedvesíteni, majd a táblákat sulykolófa segítségével, enyhe ütögetéssel le kell nyomni a ragasztórétegbe. Ez­után a papírt újból benedvesítjük, majd eltávolítjuk a parketta felületéről. A lécek ismételt megütögetése után meg­kezdhető a következő sor lerakása. A fal és a szélső tábla között 1 cm széles hézagot kell hagyni.

Táblás parkettaburkolatok

A burkolási munkák gyorsítása érde­kében üzemileg legyártott nagyobb mé­retű táblákba, panelekbe összeépített parkettatípusok is beszerezhetők. A par­ketták többféle változatban készülnek. Egyik típusuk a hangszigetelési köve­telményeket fokozottan kielégítő Banol M jelű, 300x300x30 mm névleges mé­rettel készülő gumialátétes mozaikpar­ketta panel.

 

4.116. ábra. Táblás vagy paneles parket­taburkolat a) helyszínen szabott kiegészítő betéttel, b) betétléc beszabása, 1 betétléc, 2 parkettapanel.

A panel elem felső rétegét keményfa lécek, hátoldalát pedig gumi­lemez alkotja. A burkolat készíthető aljzatbetonra ragasztva, de közvetlenül a teherhordó vasbeton lemez felső felü­letére is kerülhet. A ragasztáshoz gumi­lemez burkolatok ragasztója használ­ható, amit fogas lehúzóval kell felhor­dani.

Szalagparketták

A szalagparketta korszerű, nagy mére­tű padlóburkoló elem, amelynek lera­kásához nem szükséges különösebb szak­értelem, elemeiből egyszerű munkával jó minőségű és tetszetős padlóburko­latok készíthetők. Az 1-3 m-es egységcsomagokban for­galmazott parketta háromrétegű, 129 és 137 mm széles és 15 mm vastag, víz­álló ragasztóval egyesített, ún. rétegelt szerkezetű. A felső járófelület kemény­fából (tölgy, bükk, kőris, akác) a kö­zépső és az alsó réteg fenyő, lágy lom­bos vagy kemény lombos faanyagból készül. A járófelület kétrétegű, kopás­álló lakkal bevont.

A szalagparketta különböző anyagú alj­zatokra fektethető. Betonanyagú aljzat 4 m2-es felületén legfeljebb 4 mm sík­tól való eltérés a megengedett, az aljzat felső síkja 20 mm-rel legyen a tervezett padlóvonal alatt. A betonaljzat nedves­ségtartalma nem haladhatja meg a 4 %-ot. Aljzatként régi padlóburkolat is meg­felel, ha a szilárdsága és felülete kielé­gíti a követelményeket és nem fertőzött. A burkolás csak olyan helyiségben kezd­hető meg, ahol 20 napon át nem mértek +5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletet és a relatív légnedvesség-tartalom nem magasabb 65 %-nál. A fektetés napján a hőmérséklet legalább +15 °C legyen. A padlóburkolat anyagait is legfeljebb 65 %-os relatív légnedvességű, és lega­lább +5 °C hőmérsékletű, nedvességtől védett helyiségben kell tárolni.

Páraáteresztő réteg

A hagyományos építésű új épületekben az aljzatra párafékező réteget (pl. fóli­át) kell fektetni. A párafékező anyag toldásainál min. 50 mm átfedés szüksé­ges. Szerelt jellegű vagy öt évnél régeb­ben épített hagyományos építésű épü­letben párafékező réteg nem szükséges. A burkolat alá lépéshangtompító réte­get kell beépíteni, amit az aljzaton vé­gig kell teríteni, de ragasztani sem az aljzathoz, sem a burkolathoz nem kell. A helyiség szélén, a falak mentén ezt a réteget 2-3 cm-re fel kell hajtani, hogy a szalagparketta ne érintkezhessen a fal­lal.

Szalagparketta fektetése, felrakása

A szalagparkettát a beeső fény irá­nyával párhuzamosan kell fektetni és a fal síkjától 10 mm távolságot kell biz­tosítani (faékekkel) a ragasztóanyag megkötéséig. Hossztoldásnál a bütüs végeket egyenként ki kell ékelni. Az elsőként lefektetett szalagparketta hornyolt oldalának a fal felé kell esnie, a következő szalagparketta hornyolt ré­sze pedig a kifelé álló csaphoz csatla­kozzon. Az összeillesztés előtt a hossz­oldali csapot pontszerűen, 15-20 cin­enként be kell kenni vizes diszperziós ragasztóval.

 Szalagparketta lerakása

4.117. ábra. Szalagparketta lerakása a) faforgács aljzatra ragasztva, b) pár­nafára szegezve.

 Szalagparketta lerakása 2

4.118. ábra. Szalagparketta lerakása ho­ronyragasztással a) filcrétegre, b) régi szőnyegpadlóra.

A szalagparketta bütüs részét teljes felü­leten ragasztással kell toldani. Az egy­mást követő sorokban a hossztoldások között legalább 30 mm távolság legyen. Az induló szalagparketta oldalfalhoz viszonyított párhuzamosságát ellenő­rizni kell, majd enyhe ütéssel el kell he­lyezni a faltól való távolságot biztosító faékeket. Hosszirányú toldásnál feszí­tővassal a falhoz feszítve a szalagpar­kettákat kell összeszorítani.

A második sort a hosszanti csapok ra­gasztóval való megkenése után kell le­rakni, ezt azzal a szalagparkettával kell kezdeni, amelyikből az előző sor toldó darabját levágtuk. A falhoz kell ke­rülnie a kezdő szalagparketta lefűrészelt oldalának és csapos bütüjéhez csatlakoz­zon a ragasztóval bekent következő sza­lagparketta. Az élek mentén esetleg ki-türemkedett ragasztóanyagot enyhén nedves ruhával vagy szivaccsal le kell törölni.

A további sorokat is az előzőekhez ha­sonlóan kell lerakni, azzal, hogy az utol­só sornál – a 10 mm széles illesztési hézag megtartása érdekében – széles­ségi vágásra lehet szükség. A szalagparketta fektetése után 24 órá­val el kell távolítani a faékeket, majd a szegélyléceket méretre kell vágni és szögezéssel rögzíteni. Középületek, valamint az átlagos hasz­nálatnál erősebben igénybevett lakások helyiségeiben a lerakott padlóburkolat felületét kézzel finoman át kell csiszol­ni, és kétszer át kell lakkozni.

A kész burkolattal szemben támasztott követelmények:

 • a padló szilárd és mozgásmentes legyen,
 • a padlóburkolat paneljei között az illesztési hézag legfeljebb 5 mm le­gyen.

Szalagparketta burkolat ré­tegfelépítése

4.119. ábra. Szalagparketta burkolat ré­tegfelépítése 1 szalagparketta-panel, 2 filc, 3 vakpadló, 4 táblás hőszigetelés, 5 hangszigetelő úsztatóréteg, 6 szigetelés (vagy fólia),  7 aljzat vagy födém, 8 párnafa, 9 szegezés.

Szalagparketta lerakásának menete

4.120. ábra. Szalagparketta lerakásának menete 1 faltő (elő) ékelés, 2 feles kötőelem elhelyezése, 3 élragasztás, 4 szorítópapucs, 5 beszabás, 6 záróelem beszorítása.

A járófelület kialakításának befejező műveletei

A parkettapadlók készítésének utolsó fázisa a felület síkját megadó gyalulás, ill. csiszolás. Ez azonban csak akkor végezhető el, amikor az épület szinte teljesen elkészült (hogy a csiszolt és be­eresztett vagy lakkozott padlóburkolat be ne szennyeződjék vagy meg ne sérüljön).

A gyalulás végezhető kézzel vagy gép­pel. Viszonylag ritkán alkalmazzák, mert a gyalugép meglehetősen vastag réteget távolít el a parketta felületéből, inkább csak a nagyon egyenetlen, fogas felületű parkettáknál kerül szóba. A mozaikparketták felületét szintén nem ajánlatos gyalulni, mert az előbbieken túl a gyalugép a mozaikparketta egyes elemeit ki is „kaphatja” a felületből. A csiszolással szinte bármilyen parket­taburkolat egyenletessé és simára vará­zsolható.

Különleges parkettaburkolat intarzia betétekkel

4.121. ábra. Különleges parkettaburkolat intarzia betétekkel, keretlécbe foglalt parkettamintázattal. Sugaras, ill. ívelt lécele­meknél csak paneles előregyártás lehet­séges.

A csiszolást először durva (16-os vagy 24-es), majd finom csiszo­lóvászonnal (60-as vagy 80-as) kell vé­gezni. A hengercsiszoló gépek nagy tel­jesítményűek és egyenletesen sima fe­lületet adnak. A csiszológépet egyenle­tesen kell a felületen mozgatni, mert ha a henger sokáig dolgozik egy helyen, akkor ezen a területen jól észrevehető bemélyedések keletkeznek. Az utolsó csiszolást mindig arra a falra merőle­gesen végezzük, ahol az ablakok van­nak. A fal melletti részek vagy kézzel, vagy erre a célra kifejlesztett szélcsi­szoló gépekkel csiszolhatok. A szalagparkettát – ha lehetséges – ne csiszoljuk, mert ez önmagában, már gyári késztermékként megkapta a végső felületet.

A parkettapadlókat a csiszolás és a szék­lécek elhelyezése után vagy viaszos anyaggal kell beereszteni, vagy lakko­zással kell védeni a nedvességtől. A beeresztés vagy lakkozás csak alapos portalanítás után, közvetlenül a csiszo­lás után végezhető el. A beeresztett és felkeféléssel fényesített vagy lakkozott padló egyszerűen tisztán tartható.

Különleges fa padlóburkolatok

Fakocka burkolatok

Fakocka burkolatok igen ritkán készül­nek, legfeljebb különleges rendeltetésű, általában műemlék épületek helyreállí­tásánál, új házak kapualjaiban, vendéglátóhelyeken, valamint üzemi épü­leteknél alkalmazzák. Alapanyaga lehet puhafa és keményfa, amelyből kb. 8 cm élű kockákat fűré­szelnek, amit – szükség esetén – meg­felelő szerekkel telítenek. E burkolatok régebben igen nagy koptató és mecha­nikai igénybevételű helyeken, pl. nagy forgalmú, járműforgalomnak is kitett kapualjaknál, műhelyeknél készültek, mert a burkolat kitűnően ellenáll a jár­művek okozta igénybevételeknek.

Külső tereknél aljzatbetonon vagy 20 cm vastag kavicsaljzaton, homokba vagy bitumenbe ágyazva készül. A kockák közötti 0,6-0,8 cm széles hézagokat legalább 3 cm mélyen bitumenkiöntéssel kell hézagolni, úgy, hogy a bitumenki­öntés alatti részbe homok kerüljön. Belső tereknél – az elemek méreteinek függvényében, amely lehet akár 3-4 cm – a ragasztott parketta fektetési tech­nológia szerint forró vagy oldott bitu­menbe, esetleg műanyag bázisú ragasz­tóba fektetve készítik.

Fakocka padló vastag hézag­gal

4.122. ábra. Fakocka padló vastag hézag­gal, szilárd aljzatra ragasztva 1 fakocka, 2 látszathézag, 3 soroló hézag bitumenkiöntéssel, 4 soroló léc, 5 bitu­men (vagy aszfalt) ragasztó réteg.

Fakocka burkolat alátét szigetelésre rakva

4.123. ábra. Fakocka burkolat alátét szigetelésre rakva, látszatfugával (0-2 mm) 1 fakocka, 2 fuga, 3 csiszolt felület, 4 ra­gasztás (pl. bitumen), 5 vízszigetelés, 6 ra­gasztás, 7 teherhordó aljzat.

Olyan belső bur­kolatoknál, ahol a burkolat vastagsága nem haladja meg a 40 mm-t, és az alj­zat megfelelően száraz, nedvesség ellen szigetelt fakocka burkolat, hézagok nél­kül ütköztetve rakható le. A felület csiszolása előtt a hézagokat – hasonlóan a parkettaburkolathoz – itt is ki kell tölteni. A burkolat a zajcsökkentés, vagyis a kopogó hang elkerülése érdekében 1-3 cm vastagságú gumilemezre ragaszt­va is készíthető.

A kockák telítése külső térbeni beépítés esetén elengedhetetlen, belső tereknél azonban ez nem lehetséges, a kelle­metlen szaga miatt. A kültéri burkoló­kockákat kátránnyal, egyszer felhasz­nált olajokkal, olvasztott ipari zsi­radékkal telítik. A fakocka burkolat az északi népek ked­velt burkolattípusa, ahol a 2-4 cm mé­retű kockákból 5-6 cm rétegvastagságú burkolat készül, gyakran „kismozaik”-szerűen, eltérő alapszínű faanyagokból, különböző mintázatokat kialakítva.

A padló készítésének módja a következő:

 • a négyzetes – több méteres – lé­ceket kiszárítják,
 • száradás után négyzetesen átgya­lulják,
 • helyszínen, fűrészgéppel egyforma hosszúra szabják,
 • mint bármely ragasztott parkettát, kismozaik technikával (ahol a figu­rális alakot előre megtervezik, 1:1-ben papírra rajzolva) lerakják,
 • a lerakott és a vágott felületű bütüs végeket néhány nap múlva felcsi­szolják. A további műveletek azo­nosak a parkettáknál elmondottak­kal.

Beltéri fakocka burkolat alátét

4.124. ábra. Beltéri fakocka burkolat alátét gumialjzattal 1 fakocka, 2 látszatfuga, 3 natúr felület, 4 ragasztás, 5 rugalmas gumilemez (10-30 mm).

Bitumenbe ágyazott rönkbur­kolat

4.125. ábra. Bitumenbe ágyazott rönkbur­kolat 1 rönkfa karikák, 2 cementhabarcs kiön­tés, 3 bitumenréteg, 4 aljzatbeton, 5 víz­szigetelés, 6 aljzat vagy födém.

Rönkfa padlók

Alapvetően azonosak a fakocka pad­lókkal, azzal a különbséggel, hogy a le­hántolt farönköt nem kockákra, hanem korongokra „szeletelik”, és a telítés után ezeket építik be bütüs (vágott) végükkel felfelé és néhány hetes száradás után (többszöri faporos felszórást követően durván megcsiszolják a felületét. Egyes helyeken együtt használják a rön­köt és a fakockát, vegyesen rakva belő­lük a burkolatot.

Lécburkolatok

A lécburkolat Kanadában és a skan­dináv országokban kedvelt burkolat­fajta. Készítésekor egy ragasztott par­ketta aljzatával azonosan elkészített alj­zatra hosszában – szálirányban – ra­gasztják le az 5-10 cm2 keresztmetsze­tű léceket. A horony nélküli, egyenes ütközéssel fektetett lécek kiválasztásakor elsődleges szempont a száltartás, miután kevésbé deformálódó faanyag szükséges. Kiválóan használhatók az északi fenyőféleségek (luc, borovi, fekete), valamint keményfák. Látványos padlófelület hozható létre a fában levő csomók kihangsúlyozásával. Több na­pos pihentetés után a lécek hézagait ki kell fugázni, és 1-2 nap múlva a fának megfelelő minőségű szemcséjű faporral felcsiszolják és lakkozzák a felületet.

Lécburkolat

4.126. ábra. Lécburkolat 1 léc, 2 ragasztó réteg, 3 aljzatbeton, 4 hőszigetelés, 5 dilatációs rés, 6 falléc, 7 vízszigetelés vagy födém.

Parafa lemezburkolatok

A paratölgy kérge számtalan területen hasznosítható a dugóktól kezdve, az ex­pandált parafadarán keresztül, egészen a sokoldalúan alkalmazható parafale­mezekig.

A parafa lemez a paratölgy kéreghasítékaként, parafadarából, ragasztásos úton sajtolva állítható elő különböző le­mezvastagságokban. A parafa burkolat a belsőépítészet kedvelt anyaga, mind a padozatoknál, mind a falaknál. Falakra 5-7 mm, padozatokra 10-15 mm vas­tagságú lemez szükséges. A kötőanyaggal kemény lapokká sajtolt elemek a tökéletesen előkészített alj­zatra bármilyen szőnyeg vagy gumi­padló ragasztóval leragaszthatok. A kész felületet nem szabad csiszolni, legfel­jebb végszükség esetén pácolni, pász­tázni azonban lehet.

Újabban megjelen­tek a színezett lapok, melyeknél a ter­mészetes ragasztási felületre készített koptatóréteg a festékbevonat folytán ja­vított felületerősítést kap. A minőségben legjobb, a mennyiségben legtöbb parafa Portugáliából és Spanyolországból, az Ibériai-félszigetről szár­mazik. A végeláthatatlan ligetekben so­rakozó paratölgy (Quercus Suber) kér­gét – amelyet kilencévenként hánta­nak, úgy, hogy a fa él tovább – már az ókortól kezdve hasznosítják a hajósok, a halászok és a bortermelők.

Parafa burkolat

4.127. ábra. Parafa burkolat a) egyhasítékú lemez, b) őrölt parafada­rából sajtolt lemez.

Leglátványosabb formájában, belső bur­kolatként immár kétszáz éve alkalmaz­zák, de valójában csak a XX. században és különösen napjainkban hódít mind nagyobb és nagyobb tért szerte a vi­lágon, páratlanul előnyös tulajdonságai révén. Bebizonyosodott, hogy a parafa olyan ökológiai és egészségügyi szem­pontból kifogástalan, könnyen alkal­mazható, tartós, nedvességtaszító, ki­váló hang- és hőszigetelő burkolóanyag, amely szín- és mintagazdagsága révén elegánssá és széppé varázsolja a legkü­lönfélébb helyiségeket. Falra, földre, mennyezetre egyaránt lé­tezik megfelelő parafa burkolat, külön­böző tömörségben, felületkezeléssel és mintázatokkal. Nemcsak szobában, elő­szobában, hanem konyhában vagy für­dőszobában is alkalmazhatók.

Tökéle­tesen helyettesítheti a parkettát, a lam­bériát, a csempét vagy a tapétát. A pa­rafa különleges sejtfelépítésének kö­szönhetően a burkolat nem penészedik, nem gombásodik és a nedvességnek is ellenáll. Nehezen ég, és égésekor nem keletkeznek mérgező gázok. Sok más burkolat különböző előnyeit egyesíti, lerakása egyszerű, mosható és a háztar­tási tisztítószereket jól bírja.

A parafa burkolat jóformán minden­hova ajánlható: lakásokba, ahol a klímát is előnyösen megváltoztatja, hét­végi házakba, miután a rágcsálóktól is véd, egészségügyi intézményekbe, böl­csődékbe, óvodákba, könyvtárakba, iro­dákba, éttermekbe. Díszíthet parafa temp­lombelsőt, bankokat, üzleteket, hajókat, repülőtéri csarnokot, és a sornak még koránt sincs vége. Szinte kínálja magát dekorációs anyagként, alkalmas búto­rok tapétázására.