Épületek belső burkolatai

Faanyagú és puhafaanyagú padlóburkolatok

A faanyagú padlók nedvességérzékeny­ségük, valamint a korhadás és a gombá­sodás veszélye miatt csak alapos, gon­dos előkészületek után készíthetők. Megépítésük előtt gondoskodni kell a tökéletesen száraz aljzatról, és a lába­zati-feltöltés felett minden esetben ta­lajpára vagy talajnedvesség elleni szi­getelést kell készíteni.

Fapadló

Felsőbb szintek födéméinél üzemi víz elleni szigetelés akkor szükséges, ha az alattuk levő he­lyiség funkciója, illetve a helyiség pára­tartalma ezt megkívánja, (gőzös üze­mek, például mosodák, mosókonyhák felett) olyan épületeknél, ahol a pince nincs szigetelve (pl. borospincék, zöld­ségpincék vagy régi épületek pincéi) a közbenső födémen mindenképpen víz­szigetelést kell készíteni a burkolati ré­tegek alá, és ugyanez a helyzet faanya­gú födémszerkezetek esetén is. A korhadások elleni védelem, illetve a korhadás késleltetése szakszerű beépí­téssel, és a már említett nedvesség el­leni szigeteléssel, valamint megfelelő faanyagvédő szerek alkalmazásával biz­tosítható.

Gombásodási folyamat indulhat meg, ha a szerkezetbe bezárt, úgynevezett építési víz kiszellőzése nem lehetséges. Faanyagú szerkezetek látszó elemeinek hátoldali védelme megfelelő vegysze­rekkel biztosítható. A faanyagvédő sze­rek általában védenek a fakártevők (pl. szú) ellen is.

A teherhordó fafödémeknek, valamint a faburkolatok aljzatának együttesen ki kell elégíteniük a tűzrendészeti előírá­sokat is. Az érvényben lévő hazai szab­vány szerint épületen belüli fafödémen fa burkolati aljzat és járófelület csak la­káson – vagy egy funkcionális téren – belül alkalmazható. Különálló laká­sok között fafödém esetén önhordó alj­zatot (pl. vasbeton) és nem éghető bur­kolatot kell készíteni. A faanyagú padlóburkolatok üzemben előre elkészített elemekből, a helyszí­nen összeépítve készíthetők.

Anyagaik szerint lehetnek:

 • puhafa padlók:
 • hajópadlók,
 • svédpadlók,
 • fakocka burkolatok,
 • keményfa padlók:
 • keményfa hajópadlók,
 • parketták,
 • faforgács anyagú padlók,
 • fakocka burkolatok.

A leggyakrabban használt faanyagú pad­lók a parkettapadlók, amelyek anyaga lehet tölgyfa, gőzölt bükk és akác.

A parkettalécek alakja és aljzathoz rögzí­tésük módja szerint lehetnek:

 • lécparketták:
 • szegezett parketták,
 • ragasztott parketták,
 • aszfaltba rakott parketták,
 • mozaikparketták: papírlapra ragasz­tott táblákban fektetve, ragasztással rögzítve,
 • panelparketták: nagyobb méretű táblás szerkezetek az aljzathoz ra­gasztva,
 • szalagparketták.

Puhafa anyagú padlók

Hajópadlók

A hajópadlók simára gyalult (20-22 mm vastag) fenyőfából profilozottan ké­szülnek, üzemileg előregyártott szále­lemekből. Szélességi méretük általában 75 mm, de előfordulhat ennek másfél-, kétszerese is. Célszerű keskenyebb, 75-100 mm-es léceket használni, az egysze­rűbb bedolgozhatóság, a fa száradásából és méretváltozásából adódó aránytalan rések vagy felpúposodások elkerülése miatt.

Gyakori megoldás a szélesebb deszkák alsó fél vastagságig való ho­ronymarása (egyszerű körfűrészgépen), amivel az előbb említett alakváltozások és az azokból adódó belső feszültségeik csökkenthetők. A skandináv országok­ban a hajópadló a fenyődeszka hordozó­rétegre ragasztott 4-5 mm-es keményfa burkolattal készül.

Kisebb helyiségek esetén a lerakás a teljes hosszban, nagyobb helyiségeknél kötésben készül. Az egyenesen ütköz­tetett toldási sor egyrészt igen csúnya, másrészt az így készült padozat nem eléggé stabil, a száradás következtében idővel fellazul, és a terhelés hatására mozog, meghajlik.

A hajópadló burkolati réteg tartó aljzata lehet:

 • párnafa vagy hevederfa,
 • vakpadló,
 • régi hajópadló, a burkolat szálirá­nyára merőleges elrendezésben.

A legáltalánosabb és egyúttal a legjobb megoldás a párnafára (hevederre) szegezés. Az alátámasztások távolsága a hajó­padló szélességének 8-10-szerese, de leg­feljebb 80 cm lehet. A párnafák kereszt­metszete átfutó deszka alatt min. 30 m2 (5 x6 cm), toldásnál 50 cm2 (5×10 cm). Az alátámasztó hevederek toldása sem kerülhet egy vonalba, a szerkezet stabilitása érdekében 1 m-nél nagyobb átfedéssel kötésben kell beépíteni. A toldásoknál kétoldali papucsos toldást kell készíteni.

A vakpadlóra való szegezéseknek nin­csenek különös szabályai, csak a szegezésre kell ügyelni, hogy a két faréteg mozgásából adódó feszültségeket elke­rüljük. Vakpadlóként faforgácslap alj­zat is megfelel, itt azonban sűrűbben kell szögezni. Régi hajópadlóra (esetleg parketta burkolatra) is szegezhető hajópadló, ugyanúgy, mint a vakpadlóra.

A hajópadló szegezésére, illetve kap­csolására több módszer is lehetséges:

 • a deszka teljes vastagságán átmenő, látszó szegezés (bognárfejű szeggel),
 • szegezés a horonyban (rejtett sze­gezés),
 • horonykapcsos rögzítés.

A legstabilabb a látszó szegezés, azon­ban a szegek látványa nem esztétikus. A hajópadló elemeit minden heveder felett és a toldási végeknél – a végé­től vissza 1/2 deszkaszélességnél – le kell szegezni. A hajópadló felülete megmaradhat ter­mészetes formájában, pácolva, de par­kettcsiszoló géppel csiszolható és lak­kozható, ill. fényezhető is. A felület kezelhető színtelen és színes pácokkal, pasztával, esetleg matt és pu­ha szerkezetű lakkal vonható be.

A hajópadló felületére kemény lakkbevonatot nem kaphat, mivel:

 • a faanyag pórusainak lezárása mi­att penészgombák jelenhetnek meg a hajópadló alsó oldalán és a párna­fákon,
 • a puhafa szerkezete miatt a haszná­lat során a lakkréteg feltöredezik és elszíneződések keletkeznek.

Hajópadló für­dőszobában

4.94. ábra. Megfelelően pácolt és szellőz­tetett rétegekkel készített hajópadló für­dőszobában is alkalmazható.

Osztott szintű lakóhelyiség fa padlóburkolattal

4.95. ábra. Osztott szintű lakóhelyiség fa padlóburkolattal.

Fa padló burkolattal oszott helyiség

4.96. ábra. Osztott szintű lakóhelyiség fa padló burkolattal 2. példa.

Hajópadló burkolat

4.97. ábra. Hajópadló burkolat 1 hajópadló deszka, 2 párnafa, 3 hőszi­getelő és alátámasztó réteg, 4 hangszi­getelés (födémen), 5 vízszigetelés (lába­zati feltöltésnél), 6 aljzat vagy födém, 7 di­latáció, 8 székléc.

A szendvicsszerkezetű hajó­padló

4.98. ábra. A szendvicsszerkezetű hajó­padló (skandináv típus) felépítése ha­sonlít a hajópadlóra és a szalagparket­tára, de a hordó réteg maga a hajópadló, nem szükséges alá külön aljzat, kiválóan alkalmazható fa- és egyéb födémeken.

Svédpadló burkolat

4.99. ábra. Svédpadló burkolat.

Svédpadlók

A svédpadló alapanyaga 22 mm vastag, 7-9 cm széles, 90-100 cm hosszú, bo­rovi fenyőből készült, három oldalon gyalult deszka. A deszkák két hossz­oldalán hornyos, ill. eresztékes, bütüs végük egyenesre fűrészelt. Fektethető szabályos, kétsoros „téglakö­tésben”. A párnafákat úgy kell elhelyezni, hogy minden deszka három párnafán feküdjön, a toldások csak párnafára ke­rülhetnek, a párnafák távolsága tehát 45-50 cm lehet. A fal mellett 1,0 cm széles hézagot kell hagyni, hogy a faanyag sza­badon mozoghasson.

Svédpadló burkolat párnafára szegezve

4.100. ábra. Svédpadló burkolat párnafára szegezve a) sűrített párnafa réteg, b) metszet, 1 svédpadló, 2 párnafa, 3 hőszigetelő ré­teg, 4 hangszigetelő lemez, 5 szigetelés (feltöltés esetén), 6 aljzat, 7 födém vagy feltöltés.

Keményfa anyagú padlók