Belsőépítészet

Ajtók: esztétikum és funkcionalitás együtt

Felújításnál felmerül a kérdés, mit tegyünk az ajtókkal? A régi ajtóknak sajátos varázsuk van, ezért megérdemlik, hogy megtartsuk, megőrizzük őket. Még akkor is, ha ehhez bizonyos kompromisszumra van szükség. Az is előfordul, hogy az ajtók cseréje a kedvezőbb, vagy akár az egyetlen megoldás.

Amennyire fontos az ajtó esztétikai értéke, legalább annyira fon­tos, hogy megfeleljen korunk elvárásainak, és viseljék stílusjegyeit.

Ajtó

Az ajtókat nem tekinthetjük mellékesnek, hiszen a helyiség hangulatának, stílusának egyik meghatározó elemei.

Biztonság

A bejárati ajtók esetében el­sődleges szempont, hogy mennyire nyújtanak bizton­ságot az erőszakos behatolás­sal szemben.

A biztonsági zárak, heve­derzárak utólagos beépítése nem mindig jelent megoldást. Előfordul, hogy maga az aj­tószárny vagy a tok nem elég erős, biztonságos. A betörés­gátló, speciális vasalatok, a biztonsági zárak, a megerősí­tett ajtótokok a bejárati ajtók betörése ellen együttesen kel­lő védelmet biztosítanak. Vá­sárláskor figyeljünk arra is, hogy a betörésbiztos ajtókat három biztonsági osztályba sorolják.

Az igényeknek megfelelő ajtó

Az igényeknek megfelelő ajtó: A ház vagy lakás hangulatának megfelelő ajtók széles választéka áll rendelkezésre. Választhatunk tömör betétes, kémlelő-ablakos, osztott mezős, üveges, fából vagy műanyagból készült ajtót.

Zajvédelem

A biztonsági ajtók anyaga nem csak védelmet nyújt, de egyúttal a hagyományosnál hatékonyabb zajvédelemről is gondoskodik.

Figyelem! Önmagában egy hangszigetelt ajtó csak annyi­ra tud tökéletesen működni, amennyire az ajtóval érintke­ző épületelemek hangszigete­lése ezt lehetővé teszi.

A választást egyszerűbbé teszik a gyártók különböző zaj­védelmi programjai. A hang­szigetelés hatékonyságának előfeltétele, hogy az ajtó be­építését szakemberre bízzuk.

Tűzvédelem

Az ajtókkal szemben támasz­tott harmadik követelmény a tűzvédelem. Hatékony tűzvé­delemre csak akkor van lehe­tőség, ha az ajtószárny, a tok és a vasalások egyetlen, kom­pakt egységet alkotnak.

A záródó felületek megfele­lő tömörítése megakadályozza a nemkívánatos zaj- és hőhi­dak kialakulását. A szigetelő­anyag az ajtó zárásakor össze­nyomódik és felveszi a tömí­tendő rész alakját, így akár 15 mm-es rést is képes haté­konyan tömíteni.

A speciális ajtók közé tar­toznak a nedves helyiségek ajtajai. Anyaguk formatartóbb és stabilabb az átlagnál, ezért a tartósan magas pára­tartalmú helyiségekhez hasz­nálják, s még a fürdőszobá­ban vagy fitnessz-teremben az időnként az ajtóra is jutó vízsugárnak is ellenállnak.

Térkialakítás funkciója

Napjainkban az ajtók széles kínálatának köszönhetően az építészeti megoldások a leg­apróbb részletekig megvaló­síthatók. A sokszínűség a felületkezeléssel kezdődik, amely a nemes fafurnértól a színes lakkfelületig széles skálán mozog. A felső záró­rész lehet kosáríves, csapolt íves, lekerekített vagy egye­nes.

Választhatunk a különféle osztott mezős ólomüveg be­tétesek közül, és beépíthe­tünk egy- vagy kétszárnyast, esetleg tolóajtót is. Választ­hatunk intenzív ágmintás fe­lületet, például luc- vagy erdeifenyőt – ez legjobban a rusztikus berendezéshez illik. A nemes fafajtákból készített ajtók elegáns berendezéshez illenek.

Ötletes megoldások felújításkor

A régi, háború után beépített acél ajtókávát nem feltétlenül kell kicserélnünk. Kaphatók olyan különleges konstrukciók, melyeket a régi kávára egyszerűen ráhúzhatunk, így elkerülhető a felesleges rombolás, utólagos javítás és szennyeződés. Ezzel a módszerrel bármelyik ajtót felújíthatjuk.

Ajtó felújítása

Acél ajtókáva fel­újítása kávaborí­tással

Acél ajtókáva fel­újítása kávaborí­tással

A régi ajtó­kávát körben for­matartó alumíni­umprofillal borították, amely kellő tartást ad az ajtó­nak.

Ma már a felület strapabí­ró-képességére is ügyelni kell, ezért vizsgálják annak különféle tulajdonságait: mennyire áll ellen a karcolás­nak, a dörzsölésnek, a szennyeződésnek, 80 °C-ig a hőnek, a fénynek, az oldósze­reknek, a kereskedelemben kapható tisztítószereknek, az enyhe savaknak és lúgoknak.

A hosszabb élettartam ér­dekében a tisztítás és ápolás során bizonyos szabályokat be kell tartani. Mivel a fa a nedvességre érzékenyen rea­gál, a vízzel takarékosan kell bánnunk. Enyhén nedves ruhával tisztítsuk, majd töröl­gessük szárazra. A víz hőmér­séklete maximum 30 °C-os le­gyen. A túlságosan erőteljes tisz­títás is roncsolja a fa felüle­tét. Általában az enyhén mo­sószeres víz is elegendő. Kerüljük el a felület kar­colását is. Az ajtónyílás méretének pontos meghatározását, to­vábbá a megfelelő ajtó kivá­lasztását bízzuk szakemberre.

Garantált minőség

A termékvizsgálaton át­esett ajtókat RAL jel­zéssel látják el, melyet a gyártó csak abban az esetben kaphat meg, ha terméke a minőségi kö­vetelményeknek ma­radéktalanul eleget tesz. Hasonló vizsgálatok Magyarországon is van­nak. Ezen hozzájárulást időről időre meg kell újítani.

Ez így tökéletes

Ajtó

A lakások bejárati ajtajaival szemben ugyanúgy fennáll a betörésvédelem igénye, mint a házajtók esetében.

A legfontosabb elemek a következők:

1.: megerősített vasalások. 2.: nagy látószögű kémlelőnyílás. 3.: megerősített ajtókáva. 4.: megfelelő falcolás. 5.: biztonsági zár. 6.: betörésgátló vasalások és zárak. 7.:  szakszerű beépítés. 8.: megerősített ajtólap. 9.: betörésgátló ajtó­betétek

Belső szerkezettel szemben támasztott követelmények

Az ajtó minősége és ellenálló képessége attól is függ, hogy belső szerkezete a hő- és hangszigeteléssel szemben támasztott szigorú követelményeknek mennyire felel meg.

Három rétegű préselt lap, kétoldalas alumíniumborítással.

Három rétegű préselt lap, kétoldalas alumíniumborítással.

68 mm-es, speciális hang­szigetelő betét.

68 mm-es, speciális hang­szigetelő betét.