Belsőépítészet

Előszobák, közlekedők berendezése

A korszerűsítés alábbi szabálya az előszobák és közlekedők felújítására is érvényes: semmit ne bízzunk a véletlenre! A lakást, a házat minden esetben kezeljük egységként, minden helyiség funkcionálisan és esztétikailag is illeszkedjen a többihez!

A lakásba vagy házba lépve legtöbbször elő­ször az előszobába, a közlekedőbe jutunk. Az elő­szobának szánt feladatok és annak berendezései – mely családról családra más és más – alapvetően meghatározzák méretét és formáját.

Ezzel már fel is vetettünk egy problémát, amely döntést igényel. Ha az előszoba funk­ciója mindössze annyi, hogy biztosítsa a lakás többi helyi­ségének, illetve az emeletnek az akadálytalan, kényelmes elérését, a helyiséget gyakor­latilag közlekedőnek hasz­náljuk. Az ezen feladatok be­töltéséhez szükséges négy­zetméterek a ténylegesen la­kott területünk szempontjá­ból elveszettnek tekintendők.

Lehet azonban az a cé­lunk, hogy a rendelkezésre álló négyzetmétereket a lehe­tő legtökéletesebben kihasz­náljuk, azaz a közlekedőteret a lakótér javára a lehető leg­kisebbre méretezzük. Egy­szerűbben fogalmazva a köz­lekedőt, az előszobát a lakó­tér részévé tegyük.

Integráljunk a nyitott terekbe

Az előszobát, a közlekedőt igényeink, egyedi kívánsága­ink szerint legkönnyebben az ún. nyitott terű lakásokban tehetjük a lakótér szerves ré­szévé. Ha lemondunk az ajtó­ról, vagy kétszárnyas üvegaj­tót építünk be, a burkolatot – annak anyagát, formáját és a rakás módját – a nappalihoz igazítjuk, az előszobát a lakó­térrel közvetlen összekötte­tésbe hozhatjuk, így optikai­lag is hangsúlyozzuk a két helyiség összetartozását.

Az előszobában üveges vitrint is elhelyezhetünk, amelyben üveg- és porcelán­tárgyak, a család kedvenc da­rabjai kaphatnak helyet, de a komód és a tükör közé elhe­lyezett polcokon a könyvek számára is jut hely. A tükör­felületek optikailag tágítják a teret, megszüntetik a szűkös­ség érzetét, megsokszoroz­zák a látványt, lehetővé te­szik a fényekkel való játékot.

Bár az előszoba, a közle­kedő hangulatának, formater­vezésének, megjelenésének fontossága elvitathatatlan, nem szabad megfeledkeznünk a dolog praktikus olda­láról, a használati értékről sem. Ha a lakók és a vendé­gek ebbe a helyiségbe lépnek be először, mindenképpen könnyen tisztítható, strapabí­ró padlóburkolattal kell ellát­nunk.

Nélkülözhetetlen a kabá­tok, az ernyők elhelyezésére alkalmas gardrób (szekrény, állvány vagy előszobafal for­májában), továbbá a kiegé­szítők, a sálak, kesztyűk táro­lására megfelelő fiókos szek­rény. Jó ha van a gardrób közelében elegendő rakodófelü­let és tükör is.

Az előszobák javítják a hangszigetelést is

Lakáson belül, és a szomszéd lakást is figyelembe véve, szem­pont, hogy olyan helyiségeket helyezzük egymás mellé, melyek­ben a keletkező zajok szintje közel azonos. Az előszo­bát hatásosan hasz­nálhatjuk ún. puffer-helyiségként is, ha az elrendezésnél az alábbi elvet kö­vetjük: csendes he­lyiséget csendes, zajos helyiséget za­jos mellett alakít­sunk ki.

Hangszigetelés

A zajos és a csendes zónákat az előszoba választhatja el egymástól. A mellékelt ábrán A és B lakás elrendezését mutatjuk be. Előszoba (vörös), nappali (zöld), hálószoba (kék), konyha (sárga), fürdőszoba / WC (sötétsárga).

A kapcsolattartást szolgáló eszközök elhelyezése

Általában az előszobában kap helyet az egyik telefon­készülék, melynek kényel­mes használatához legalább egy kis konzolos polcra szük­ség van, melyen kényelme­sen jegyzetelhetünk is. A bejárati ajtó mellé álta­lában a kaputelefont és az au­tomata ajtónyitót szerelik. Itt kap helyet – ha van – a video­kamera is, mellyel a bejára­tot, s elsősorban a hívatlan lá­togatókat tarthatjuk szem­mel.

A megfelelő erősségű és hangulatú megvilágításnak fontos szerepe van a helyiség összképének kialakításában. Ha a gardróbot és a tükröt ár­nyékmentesen világítjuk meg, a vendégek is kellemesebben érzik magukat, s minden bi­zonnyal igaz lesz a mondás: az előszoba, a közlekedő a ház névjegye.

Az előszobában a hasznos tereket lokálisan megvilágító lámpák mellett mindenkép­pen célszerű egy világítótes­tet a mennyezet közepén is elhelyezni. Elsősorban idő­sek számára lehet praktikus a padlószint közelében elhe­lyezett biztonsági lámpa, amely egész éjszaka világít, így az előszobában biztonsá­gosabb a közlekedés. A világítást időkapcsolóval is sza­bályozhatjuk.

Korszerűsítés során soha ne hanyagoljuk el az előszo­bát, a közlekedőt, hiszen ahogy egyszer egy neves épí­tész is megfogalmazta, ez a helyiség is egyenértékű része mindannak, amely egy la­kást, annak összhatását és ké­nyelmét meghatározza.

Hasznos, ötletes megoldások

A bútorozásra funkcionális és esztétikai szempontból is sok­féle megoldás kínálkozik. Vá­laszthatunk a különálló búto­rok (például cipős szekrény, vagy univerzális tárolószek­rény), a kombinált rendszerek, a szomszédos helyiségek bú­torzatával tökéletesen harmo­nizáló elemes bútorok, és az egyedi, méretre gyártott beren­dezés között.

Előszoba-berendezés

Az elemekből, panelekből és tükörből reprezentatív hangu­latú előszoba-berendezést is összeállíthatunk. Kisebb méretű előszobákba is alkalmas

A többi helyiség­gel kialakított harmóniát a megfelelő stílus – elegáns, praktikus, otthonos, rusztikus, reprezentatív stb. – kiválasztá­sával érhetjük el. A bútorok fe­lületének kezelése és színe is fontos szerepet kap, legyen szó akár furnérról, lakkozott, ma­gas fényű felületről, vagy va­lódi fáról.

Szekrény

A szinkronban működő sarokvasaknak köszönhetően a szekrény oldala és elülső ajtaja egyszerre nyitható. A fémből készült, íves paravánajtó mögött, a sarokban praktikus tároló helyet kapunk.