Építési ismeretek

Építőipari gépek: keverőgépek, földmunkagépek és kisgépek

Az építőipari tevékenység gépesítésének nagyon sokféle lehetősége van. Mindegyik gépesí­tési módnak az a közös jellemzője, hogy segíti a kivitelező munkát és csökkenti az élőmunka ráfordítást. Ezzel természetesen költségeket lehet megtakarítani; illetve bizonyos munkák elvégzését a gépesítés teszi lehetővé. Gondoljunk csak például a betonkeverő gépekre, vagy a darukra. A betonkeverők nagy mennyiségű beton előállítását teszik lehetővé szinte emberi kéz érintése nélkül. A daruk segítségével lehet elvégezni például az előregyártott elemek elhelyezését. A két kiragadott példán kívül természetesen még számtalan berendezést lehetne megemlíteni.

Az alábbiakban katalógusszerűen felsoroljuk a leggyakrabban alkalmazott gépi berendezé­seket. A rövid leírásokban nem a konkrét képen látható berendezés műszaki paramétereit ismertetjük, hanem a gépek jellegét, működési elvét, valamint a velük elvégezhető munkákat.

Az építőipari gépeket a következő sorrendben tárgyaljuk:

  • földmunkagépek;
  • emelő berendezések;
  • kézi kisgépek;
  • keverőgépek;
  • szállító eszközök.

Földmunkagépek, tömörítő eszközök

Földtoló

A földtoló (275. ábra) egy tolólemez szerelékkel van ellátva, amely alkalmas arra, hogy a talajt nyeséssel munkálja meg.

275. Ábra: Földtoló.

275. Ábra: Földtoló.

A tolólemez mozgatása hidraulikával történik; egyenes vagy ferde helyzetű beállítás lehetséges. A lánctalpas, vagy kerekes gép rövid távolságon maga előtt tudja tolni a felszedett földet. Talajegyengetést, munkaárkok, munkagödrök be­temetését és talajok elterítését végez­hetjük el vele. Általában vonalas, nagy kiterjedésű földmunkáknál célszerű alkalmazni. A gép terjedelmi okok miatt csak tréleren szállítható.

Kotrógépek

Ezek a gépek elsősor­ban földkitermelésre és rakodásra (276. ábra) alkalmasak. Az építőipari föld­munkák leggyakoribb munkagépe.

276. Ábra: Kotrógép.

276. Ábra: Kotrógép.

A speciális kanalakkal ellátott kotrókkal árokásó, földlazító, hegybontó, mélyásó munkákat is lehet végezni. Az J alapgépek működtetése hidraulikus vagy pneumatikus lehet. A gép kanalá­hoz tartozó rudazata tengely körül elforgatható. Futóműve gumikerekes és lánctalpas kivitelű.

Traktor kotrógépek

Ezek a föld­munkagépek (277. ábra) a mezőgaz­daságból ismert traktor alapgépre rögzített kotrószerelékkel és tolólappal vannak ellátva.

277. Ábra: Traktor kotrógép.

277. Ábra: Traktor kotrógép.

A tolólap a földtolóhoz hasonló munkák elvégzését teszi lehetővé. A markolóval pedig árokásó, földkitermelő stb. munkákat lehet végezni. A munka­végzéshez szükséges szerelékek mű­ködtetése hidraulikus. Ezek a gépek gumikerekes futóművel vannak ellát­va, ezért könnyen tudják változtatni a helyüket. Az építkezésen könnyen az egyik helyről a másikra tudnak át­állni. A közúti forgalomban is részt vehetnek. Biztonságos működtetésü­ket kitalpalással lehet biztosítani.

Földgyalu

Elsősorban az út­építéshez szükséges földmunkák el-végzésre alkalmas gép (278. ábra). A gyaluhoz hasonló kés a kívánt szögbe és magas­ságba állítható.

278. Ábra: Földgyalu.

278. Ábra: Földgyalu.

A gyalukés mozgatását hidraulika végzi. így vonalas, hosszú egyengetésre és nyesésre alkalmas a berendezés. Az útépítésen kívül tereprende­zéseknél, töltéseknél, csatornák kialakításánál is lehet használni.

Úthenger

Statikus tömörítésre alkalmas gépi berendezés. A hengerek nagy tömegének forgatásával biztosí­tott mozgás hatására jön létre a megfe­lelő tömörödés. A gépeket a tömörítő nyomás nagyságával lehet jellemezni. Az úthengerek (279. ábra) futóműve általában két, régebben három henger­ből állt.

279. Ábra: Úthenger.

279. Ábra: Úthenger.

Ezt a tömörítő eszközt általában út­építéseknél és komolyabb földművek tömörítő földmunkáinál használják. Az úthenger mérete miatt nem vehet részt a közúti forgalomban. Csak tréleren lehet szállítani. Az utóbbi időben a talajban bekövetkező légzárvány kép­ződés miatt ezt az eszközt már csak egyengetésre használják.

Vibrációs henger

Ezt a tömörítő eszközt (280. ábra) ömlesztett anyagok, homok, kavics, kőzúzalék tömörítésére használják.

280. Ábra: Vibrációs henger.

280. Ábra: Vibrációs henger.

Kétféle változata van for­galomban, a kézi vezérlésű és a jármű testre szerelt vibrohenger. Mindkét eszköz irányváltóval van felszerelve, így fordulás nélkül lehet használni. A két henger közül az egyik statikus te­herrel tömörít, míg a másik vibrációval segíti a talajszemcsék rendeződését. A vibrációt egy külpontos tengely forga­tásával hozzák létre. Ezeket az eszkö­zöket út és járdaépítésnél alkalmazzák elsősorban.

Lapvibrátor

Nagyobb betonfelüle­tek, födémek, utak, járdák, padozatok aljzatbetonjának tömörítésére használ­ják. Az eszköz (281. ábra) szemcsés talajok tömörítésére is alkalmas.

281. Ábra: Lapvibrátor.

281. Ábra: Lapvibrátor.

A berendezést villamos, vagy robbanó motor működteti. Az acél anyagú tö­mörítő lap felett motoros meghajtással keltik a rezgéseket. Az eszköz irányvál­tásra nem alkalmas, ezért mindig meg kell fordulni vele. A lapvibrátor béka néven is ismert. A béka mozgásához hasonló ütlegelő mozgás következtében tömörödik a talaj.

Keverőgépek

Szabadonejtő keverőgép

Az építkezések legismertebb keverőgép típusa (282. ábra). A berendezés egy ferde tengely körül forgó dob­ban végzi az anyagok elkeverését.

282. Ábra: Szabadonejtő keverő.282. Ábra: Szabadonejtő keverő.

A dobban a ferde irányú mozgás miatt mindig felemelke­dik és leesik az anyag (innen ered az elneve­zés) és ennek következtében keveredik. A dobban két ívesen elhelyezett terelő lapát segíti a keverést. Az erőforrás villanymotor, vagy robbanó motor lehet. Többféle nagyság­ban kerül forgalomba, a kisebb nagyságúakat lapáttal, a nagyobbakat külön etető edénnyel lehet megtölteni. Beton és habarcs keverésére egyaránt alkalmas. Működés közben ügyelni kell arra, hogy ne ülepedjenek le az alkotóré­szek.

Vakológép, habarcsszivattyú

A gépi be­rendezés (283. ábra) meggyorsítja a vakolat felületre vitelét azzal, hogy egy csőrendsze­ren keresztül közvetlenül a falra juttatja a habarcsot.

283. Ábra: Vakológép.

283. Ábra: Vakológép.

Elektromos-, vagy robbanó motor lehet az erőforrás. A berendezés egyik nyílá­sán keresztül adagolható a keverésre szánt habarcs. Elsősorban előre elkészített zsákolt habarcsokat célszerű alkalmazni. A megke­vert habarcs túlnyomással kerül a csőrend­szerbe és a felhasználás helyszínére. A gép túlnyomással működtetett rendszere baleset­veszélyes. Ügyelni kell arra, hogy a habarcs ne kössön meg, mert az dugulás okozója lehet. Használat után mindig gondos átmo­sásnak kell következnie.

Kényszerkeverők

A telepített betonüze­mek jellegzetes keverőtípusa. A keverő (284. ábra) függőleges tengely körül mozgatja a lapátokat.

284. Ábra: Kényszerkeverő.

284. Ábra: Kényszerkeverő.

A kényszerkeverőknél általánosan elfogadott eljárás, hogy az adalékanyagot és a cementet szárazon összekeverik, és ezután adagolják be lassan a vizet. Abban az eset­ben, ha a cement és az adalékanyag részére külön surrantok vannak kiképezve, az adago­lás külön történik. Először az adalékanyagot kell először betölteni, és csak utána követ­kezhet a kötőanyag hozzáadása. Így meg­akadályozható a cement leragadása. A pontos mérést mérlegekkel végzik. A keve­rési idő rendkívül rövid, a töltés 30, a keve­rés körülbelül 45 másodpercig tart.

Emelő berendezések

Motoros csiga

Ez az emelő berendezés (285. ábra) a fizikából ismert csiga motori­zált változata. A tetőn, vagy valamelyik szinten elhelyezett csigán keresztül drótköte­let fűznek át.

285. Ábra: Motoros csiga.

285. Ábra: Motoros csiga.

A megfeszített kötelet elektro­mos motorral működtetett hengeres dobra tekercselik fel. A motor működtethető fel és le irányban. Így az eszköz alkalmas a terhek emelésére. Általában ömlesztett árut emelnek vele vödrök segítségével. A berendezést a tetőn le kell terhelni, vagy megfelelő kitámasztással kell ellátni.

Építési felvonó

Ez a berendezés tulajdonképpen egy pályához kötött teherfelvonó (286. ábra) lift. A lift felvonószerkezetét egy rácsostartó segítségével az épület homlokza­tához rögzítik.

286. Ábra: Teherfelvonó lift.

286. Ábra: Teherfelvonó lift.

A felvonó mozgó része tulaj­donképpen egy elkerített liftkosár, amely alkalmas az építőanyagok szállítására. Mivel a liftkosár-rész derékszögben elforgatható, így lehetőség van a kidugó állványhoz, illet­ve erkélyhez történő beforgatásra is. Ez lehe­tővé teszi a talicskával szállított anyagok egyszerű továbbítását is. A felvonóval egyébként elsősorban darabárut lehet szállí­tani. Személy-szállításra a felvonó nem al­kalmazható. A felvonó lift elektromos meghajtású. A felvonót minden esetben el kell keríteni.

Targonca

Ez a gépi berendezés nem ki­mondottan emelőgép, de az építőiparban a rakodási munkáknál (287. ábra) emelésre használják. Az építőanyagok csomago­lásánál és szállításánál elterjedt a raklapok alkalmazása. (Raklapok felhasználása másképp: raklap design, raklap ágy, raklap berendezés) Így a darabáru könnyen moz­gatható.

287. Ábra: Motoros targonca.

287. Ábra: Motoros targonca.

A targonca egy futóművel ellátott jármű, amelynek elején egy függőleges irányban mozgatható villa van elhelyezve. A villa a raklap alá vezethető. Ennek segítségével lehet a raklapot megemelni és a kívánt helyre szállítani. A targonca villája csak a teher függőleges irányú mozgatásra alkalmas. A jármű helyváltoztatással lehet az árut átrak­ni. Meghajtását tekintve robbanómotoros és akkumulátorral működtetett (elektromos) lehet.

Autódaru

Mobil darunak (288. ábra) is nevezik, hiszen mozgása nincs pályához kötve.

288. Ábra: Autódaru.

288. Ábra: Autódaru.

A teherautóra szerelt emelőszerkezet gémje rácsos, vagy teleszkópos kialakítású. A rácsos szerkezet általában kisebb emelé­seket tesz lehetővé. A teleszkópos gémmel viszont nagy magasságokba (15-40m) is lehet emelni. Az ilyen emelő berendezések teljesítménye változó, a 2 tonnástól a 80 tonnás teherhatárig terjed. Az építőiparban mozgékonysága miatt célszerűen lehet al­kalmazni. Megfelelő kitámasztással bizton­ságosan lehet vele emelni.

Toronydaruk

A toronydaruk (289. ábra) pályához kötött emelőszerkezetek. A daru mozgásához kavicsba ágyazott sínpályát készítenek.

289. Ábra: Toronydaru.

289. Ábra: Toronydaru.

A sínpályához kapcsolódik a futómű, amelyet póklábnak is neveznek. Erre kerül a daru törzse, amely acélból készült és rácsos kialakítású. A törzsre szerelhető a daru gémje. A gém végén helyezkedik el az emeléshez szükséges csiga, melyen az átfű­zött drótkötél fel-le mozgatható. A daru irányítófülkéje a törzsön helyezkedik el. A toronydaruk speciális változata a futómacs­kás daru. Ennek gémje vízszintes helyzetű és ezen mozog a kocsi szerű szerelvény. Ennek segítségével az emelőkötél vízszintesen moz­gatható. A toronydarut darabokban szállítják az építkezés helyszínére, és a helyszínen állítják össze.

Szállító eszközök

Teherautók

A legismertebb közúti (290. ábra) szállítójármű. Nagyon sok fajtája van, a kisteherautótól a kamionig. A rakodófelü­letet a szállítandó anyagok tulajdonságától függően lehet kialakítani.

290. Ábra: Teherautó darabáruval.

290. Ábra: Teherautó darabáruval.

A darabárukat fix platós járműveken szállítják. Némelyik gép gólyadaruval is el van látva. Ennek segítsé­gével a darabáru le- és felrakását is el lehet végezni. Külön csoportba tartoznak a tréle­rek. Ezek segítségével előregyártott vasbeton elemeket lehet szállítani. A trélereket mindig egy-egy speciális előregyártott elemtípushoz külön készítik el.

Billenőplatós teherautó

A billenőplatós teherautó (291. ábra) rakfelülete egy hidrau­lika segítségével mozgatható. A rakfelület alakja a nagyságtól függően változó lehet.

291. Ábra: Billenőplatós teherautó.

291. Ábra: Billenőplatós teherautó.

Ennek segítségével a teherautóval szállított anyagokat surrantás szerűen lehet üríteni. Ebből látszik, hogy ezeket a szállító jármű­veket elsősorban ömlesztett anyagok szállí­tására lehet alkalmazni. Homok, folyamkavics és egyéb kőszerű anyag szál­lítható vele. Az egyszerű ürítés mellett a jármű megrakása viszont csak markológép segítségével lehetséges.

Mixerkocsi

A központi üzemben megke­vert beton speciális (292. ábra) szállítójár­műve.

292. Ábra: Mixerkocsi.

292. Ábra: Mixerkocsi.

A szállítás egy zárt forgódobban történik. Ez a dob a jármű motorjától függet­len meghajtó szerkezettel forgatható. A for­gás következtéből a beton nem köt meg, még útközben is keveredik. A dob belső felületén terelő lapátok vannak elhelyezve. A forgási irány megváltoztatásával lehet a betont kiüríteni. Az ürítés egy csatornaszerű surrantón keresztül lehetséges. A mixerkocsi befogadóképessége 3-6 m3 közötti lehet. A munka befejeztével a mixert ki kell mosni.

Betonpumpa

Betonszivattyú (293. ábra) néven is ismert.

293. Ábra: Betonpumpa.

293. Ábra: Betonpumpa.

Alkalmazása rendkívül megkönnyíti a munkahelyi betonozást. A tehergépjárműre egy hidraulikával mozgat­ható gémet szerelnek. A betont a gémhez rögzített csövön keresztül lehet továbbítani. Nagy magasságokba történő betonszállításra kiválóan alkalmas. A betonpumpához csak híg konzisztenciájú betonokat lehet használ­ni.

Kézi kisgépek

Fúrógépek

Ezekkel az eszközökkel (294. ábra) a csavarok, tiplik stb. számára tudunk lyukakat készíteni. A gépi fúrók kézi, és állványhoz rögzített kivitelben készülnek el.

294. Ábra: Kézi fúrógép.

294. Ábra: Kézi fúrógép.

A fúrógépek különböző teljesítményű vil­lanymotorral működnek. A fúrást a tok­mányba erősített fúróbetét végzi el. A különböző anyagok fúrásához eltérő minősé­gű betéteket kell alkalmazni. A berendezések fordulatszámát és forgási irányát szabá­lyozni lehet. A kézi fúrók „ütve” üzemmód­ban is működtethetők. Ez a mód a beton és tégla anyagoknál használható előnyösen.

Csavarhúzó gép

A csavarok behajtásra használható egyszerű eszköz (295. ábra).

295. Ábra: Csavarhúzó gép.

295. Ábra: Csavarhúzó gép.

A gép tokmány részébe különböző kiképzésű csavarhúzó-szárakat lehet befogni. A gép fordulatszámát és forgási irányát szabá­lyozni lehet. Az elektromos meghajtású esz­köz hálózati áramforrásról és telepekről üzemeltethető.

Gyorsdaraboló

A fémek, kőanyagok, burkolólapok stb. darabolására alkalmas elektromos meghajtású eszköz (296. ábra). A különböző anyagok darabolásához mindig más és más anyagú korongra van szükség.

296. Ábra: Gyorsdaraboló.

296. Ábra: Gyorsdaraboló.

Speciális koronggal ellátva csiszolásra (pl. műkő) is alkalmas. A korongot és a csiszoló lemezt a forgástengelyre központosán kell felerősíteni egy speciális kulcs segítségével. A gép rendkívül nagy fordulatszámmal (10-12000 fordulat/perc) működik, teljesítménye a többi kézi kisgéphez viszonyítva nagy. Használatánál ezért elővigyázatosnak kell lenni. A géphez védőburkolat tartozik. Kézi és állványra szerelt változatai terjedt el.

Vibrációs csiszoló

Az elektromos meghaj­tású eszköz (297. ábra), csiszolási munkák elvégzésre alkalmas. A gép alsó részén lévő lapra csiszolóvásznat, vagy csiszolópapírt lehet felerősíteni.

297. Ábra: Vibrációs csiszoló.

297. Ábra: Vibrációs csiszoló.

A kétféle csiszoló anyag közül a vászon tartósabb. A lap vibrációs mozgással végzi el a csiszoló munkát. A korszerűbb változatoknál külön porzsákba gyűjthető a lecsiszolt por. A különböző durvaságú csiszolópapírokkal durva, középfi­nom és finom csiszolásokat lehet elvégezni. Elsősorban fafelületek megmunkálására alkalmas. A famunkák végzői, asztalosok, parkettások, festők használják. Az eszköz tartós használatánál vibrációs eredetű egész­ségkárosodás következhet be.

Gyalugép

Ezzel az eszközzel a fafelületek simára gyalulását lehet elvégezni. Asztali és kézi változata van forgalomban. Az asztali gyalugépeket általában műhelyekben hasz­nálják, ezeknél a deszka vastagságát is be lehet állítani. A kézi változat (298. ábra) keskenyebb felületek megmunkálására al­kalmas.

298. Ábra: Kézi gyalugép.

298. Ábra: Kézi gyalugép.

A gép forgó hengerére két-, vagy három kés van felszerelve. A nagyfordulatú forgás következtében ezek a kések egyenge­tik a fa felületét. A forgó henger magassága állítható, így a felület simává alakítása több­szöri művelettel hajtható végre. Először a nagyoló, majd a finom gyalulást kell elvé­gezni. A gép nagy fordulatszáma miatt ve­szélyes, használatánál körültekintően kell eljárni.

Körfűrész

Olyan gép, amellyel egyenes vágási felületet (299. ábra) lehet létrehozni.

299. Ábra: Kézi körfűrész.

299. Ábra: Kézi körfűrész.

Faanyagok vágásához, darabolásához hasz­nálható. A fűrészgép egy meghajtó motorból és egy körlapból áll, amelynek szélén fűrész­fogak vannak kiképezve. A körlap forgásban lévő fűrészfogaihoz tolva lehet a vágást el­végezni. A gépnek asztali és kézi változata terjedt el. Mindkét variációhoz védőburkolat tartozik. A vágási szélesség beállításához vezetősíneket lehet alkalmazni. Ezek segítsé­gével párhuzamos vágásokat lehet készíteni. A gép nagy fordulatszámmal működik, ezért körültekintően kell használni.

Láncfűrész

Kézi fűrészgép (300. ábra), amellyel nagyobb keresztmetszetű faanyago­kat lehet eldarabolni.

300. Ábra: Láncfűrész.

300. Ábra: Láncfűrész.

A berendezés elektro­mos, vagy robbanómotoros meghajtású lehet. A robbanómotor a felhasználás szem­pontjából előnyös, mert nincs áramforráshoz kötve. A láncfűrész tulajdonképpen egy fémlapon forgó fogakkal ellátott lánccal végzi el a vágást. A lánc végtelenített, ezért alkalmas a folyamatos forgó mozgásra. El­sősorban az ácsok használják a fedélszerke­zet elkészítésénél.

Rezgőfűrész

Az üreges falazóelemek vá­gásához használható elektromos meghajtású kézi fűrészgép (301. ábra).

301. Ábra: Rezgőfűrész.

301. Ábra: Rezgőfűrész.

Ez a berendezés Magyarországon még nem terjedt el, pedig kiválóan alkalmazható a nagy falazóelemek darabolásához. Segítségével a falidom köté­seket könnyen ki lehet alakítani, hiszen méretpontos elemeket lehet vele vágni. A fű­részgép egymással párhuzamos két lapja rezgőmozgást végez. A két lap fogazata kemény fémből készült, ezért alkalmas arra, hogy a falazóelemet egyenes vágásfelülettel elvágja. A láncfűrészhez hasonlóan tartható géppel vízszintes és függőleges vágásokat lehet végezni. Ezt a fűrészgépet is körülte­kintően kell alkalmazni.