Építési ismeretek

Kemény tetőfedések, cserépfedések

A csapadék elleni védelem

Az épületek nedvesség elleni védelme alapvető feladat. Az épületek lezárása magas, vagy lapos tetőkkel történik. A tetőfedési módok egy sajátos csoportját képezik a kemény tetőfe­dések, amelyek magastetőkre készülnek. A keményfedések külső héjazatát pikkelyszerűen készítik el. Az elemek soros illeszkedése és a sorok egymásra takarása biztosítja a vízzárást. A fedésmódokat csoportosítjuk a héjazati elemek anyaga, alakja és a fedési megoldások módja szerint.

Anyaga szerint a héjazati elemeket a következőképpen csoportosíthatjuk:

  • égetett agyagcserepek;
  • műpala elemek;
  • beton anyagú cserepek;
  • fazsindely elemek;
  • bitumenes zsindely lemezek;
  • egyéb fém- és műanyag lemezek.

A felsorolt anyagok eltérő tulajdonságúak, alkalmazásukat az épület megjelenése, a tető­szerkezet alakja, és a vízzárósági követelmények határozzák meg.

Az elemek alakja szerinti megkülönböztetésnél megállapíthatjuk, hogy a tetőfedő elemek lemezes kialakításúak. Az eltérés a lemezek egymáshoz történő csatlakozásában van. Sima ütközéssel és egymásra fedéssel, vagy hornyos kialakítással csatlakozhatnak egymáshoz. A fémlemez fedéseknél a lemezek kapcsolására jellemző korcolásokat alkalmaznak a fedés kialakításában.

Cserépfedések

A cserépfedések többféle színben, méretben és alakban terjedtek el. A tetőfedés elkészítésé­hez alkalmaznak félköríves, csúcsos, csipkézett, sík (hódfarkú), hullámos, takaróperemes, két-, vagy mind a négy szélén egymásba illeszthető hornyolt cserepeket.

Alkalmazási terület

A sokféle cserép igen különféle fedésmódokra ad lehetőséget. A változatosságot és az esz­tétikai hatást növeli a különböző szín- és a fedési mód.

Cserépfedéssel a legváltozatosabb tetőformák is lefedhetők, sík, kúpos, íves fedéseket is lehet készíteni belőlük. Egyaránt megfelel közepes, vagy meredek hajlású tetőszerkezetek fedésére. Lakóépületeket, mezőgazdasági és ipari létesítmények fedését is le lehet készíteni a különféle cserepekkel. Különlegesen szép, színes, csillogó felületű, zománcos cserepekkel díszített, szőttesszerűen gazdag fedéseket is ki lehet alakítani.

Az égetett agyag cserépfedés tulajdonságai

A cserépfedés előnyei:

  • Az égetett cserép alapanyaga sokfelé nagy mennyiségben megtalálható, bányászható, a gyártási folyamat egyszerűsége miatt nagy tömegben előállítható.
  • A cserép és a fedésmód tartós. Lebontás után újra felhasználható, majdnem teljes értékű építőanyag.
  • Fagyálló, nem korrodál, nem korhad, nem gyúlékony.
  • A meghibásodott cserepek könnyen, gyorsan cserélhetők, ezért a karbantartás egyszerű.
  • Szegélyek, csatlakozások, tetőfelület-áttörések, összetett tetők fedése könnyen, idomda­rabok nélkül megoldható.
  • Felerősítése egyszerű, a segédszerkezetekhez egyszerűen kapcsolható.

Hátrányai:

  • A viszonylag kis pikkelyek miatt munkaigényes.
  • A héjszerkezet elég súlyos, ezért megfelelően méretezett szaruállás és sűrű tetőlécezés szükséges, amely költségessé teszi a fedésmódot.
  • A cserép rideg anyag, elég könnyen törik, pattan. A szükséges elővigyázatosság lassítja a fedési munkát.
  • A csapóeső és porhó ellen csak növelt átfedéssel lehet védekezni, amely a héjszerkezet súlyát növeli.
  • Tetőteres beépítéseknél a biztos vízzáráshoz másodlagos nedvesség elleni szigetelésre is szükség van.

A fedélszerkezet és a lécezés

A fedési munkák megkezdése előtt, a tetőhéjazatot tartó aljzatot ellenőrizni kell. A cserepe­ket a fedélszerkezet szarufáira szegezett lécezésre helyezik el. Ezt a lécezést kell ellenőrizni szilárdság, méret, szabályosság és előírt hajlásszög szempontjából.

A tetőlécek méterenkénti szarufatávolság esetében általában 48/24 mm szelvénymérettel készülnek. A beton anyagú fedéseknél ez a méret 50/30 mm. A lécek anyaga száraz, egész­séges és csomómentes fa legyen, legalább 3 oldalon ép éllel. A léceket a szarufák felett kell toldani, váltakozó kötésben úgy, hogy az egymás feletti két sorban a toldás helye más-más szarufára essen. A legalsó léc gyakran élére állítva, vagy lapjára fektetve, de kettőzve ké­szül. A többi léc szélesebb oldalán fekszik és minden szarufához egy-egy 28/70 vagy 28/65 szöggel erősítik fel.

A csatlakozó szerkezeteknek a fedés megkezdése előtt készen kell lenniük. Csatlakozó szerkezetek lehetnek a bádogos-szerkezetek, és a tető síkját áttörő szerkezetek. Kifogástalan tetőfedést csak szakszerű ácsmunkára és pontosan elkészített bádogos munkára lehet készí­teni.

A cserépfedések alapelvei

A cserépfedések készítésénél a jó vízzáróság érdekében megfelelő átfedést kell biztosítani az egymásra kerülő cserepek között. A következő táblázat a hornyolt cserépfedés, a kettős cserépfedés, a korona-, vagy lovagfedés és a kolostorfedés cserepeinek átfedését foglalja össze, különböző hajlásszögű tetők esetében.

26. Táblázat:

A tető hajlásszöge fokokban:A cserepek minimális átfedése (cm)
normál oldalon:viharos oldalon:
25 és 30 között1012
30 és 35 között911
36 és 45 között89
46 és 60 között77,5
  • Ha a tetőtérben emberi tartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy a padlástér vízzárási igénye fokozottabb, a „viharoldalra” vonatkozó átfedéseket kell alkalmazni.
  • Fémlemezszegély nélküli ereszképzésénél, az első sor cserepet alátámasztó lécet, a rövi­debb oldalára állítva kell elhelyezni.
  • Eresszel párhuzamos fémlemez szegély nélküli tűzfalcsatlakozásnál a legfelső lécet úgy kell megerősíteni, hogy a legfelső cserepek felső éle szorosan a tűzfalhoz csatlakozzon.
  • A cserepek fektetését az eresznél kell elkezdeni. Az egymás felett levő sorok cserepeit – kivéve a kolostorfedést – egymáshoz képest eltolt hézaggal (kötésben) kell fektetni.
  • Fémlemez nélküli ereszképzésnél az alsó cserépsor túlnyúlása az utolsó lécen:
    hornyolt cserépfedésnél: 10 cm;
    kettős- és koronafedésnél: 6 cm;
    kolostorfedésnél: 8 cm.
    Fémlemez szélezésű eresznél a cserepek legalább 10 cm-rel takarják a szegélyt. A gerinc mind a taréjon, mind az élgerincen kúpcserép fedéssel készüljön. A gerinchez két oldalról illeszkedő cserepek közötti hézag 3 cm-nél több nem lehet. Az élgerinchez csatlakozó cserepeket – kb. 2 cm rés hagyásával – egyenes vonalban össze kell faragni. A gerinccserepek két szárát H 10-es habarcsba kell rakni és a hézagokat ugyanezzel a ha­barccsal ki kell tölteni. A gerinccserepek mindig az uralkodó széliránynak megfelelően takarják egymást és átfedésük legalább 5 cm legyen.
  • Oromfal és ereszre merőleges tűzfalcsatlakozás kialakítása: cseréptúlnyúlás esetén a cserepek 3-5 cm-rel az oromfal síkja elé álljanak. A fal fölé kerülő cserepeket H 10-es habarcsba kell fektetni és legalább 2 cm-re fel kell emelni (ferdíteni) a cserepek szélét. Deszkaaljzatú oromfali párkány esetén fémlemezszegély alkalmazandó és a szegélyezés­sel leerősített cserepeket – kb. 8 cm-es takarással – a fémlemezszegély állókorcáig kell ki­vinni.
  • Az ereszre merőleges tűzfalcsatlakozásnál a cserepeket szorosan a tűzfal mellé kell fek­tetni és azokat a hézagnál habarcsba kell ágyazni. A cserép felett tűzfalhoz csatlakozó hajlatot kell kiképezni.
    Fémlemezszegély esetén a cserepeket – kb. 8 cm-es takarással – a fémlemezszegély álló­korcáig kell kivinni.
  • Eresszel párhuzamos tűzfalcsatlakozásnál a legfelső sor cserepet a tűzfalig kell vinni. Kb. 2 cm-t megemelve, H 10-es habarcsból készített hajlattal kell a tűzfalhoz, ill. az azon kialakított horonyba, vagy fedkő alá csatlakoztatni.
  • A hajlat – külön előírás hiányában – fémlemez hajlatfedéssel készüljön. A cserepeket a hajlat vonalával párhuzamosan össze kell faragni, hogy a fémlemezre legalább 10 cm-rel takarjanak. Külön előírás hiányában, a hajlatbádog szélessége 60 cm-nél nem lehet kes­kenyebb.
    A hajlatban nem szabad habarcsolni! A habarcs megtámadja a fémet, és az idő előtt kor­rodál.
  • A tetősíkból kiálló kéményekhez, szellőzőkhöz, légudvarokhoz való csatlakozást az oromfalra és ereszre merőleges tűzfal szabályai szerint kell készíteni. Fémlemezszegély alkalmazásakor a gerinc felőli oldalon és az ereszre merőleges oldalakon a cserepek fed­jék a fémlemezt, az eresz felőli oldalon pedig a fémlemez fedje a cserepeket. Az akasztó­fül nélküli cserepeket huzalozással kell felerősíteni.
  • A tetőt áttörő szerelvényekhez fémlemez hüvelyt, valamint fémlemez szegélyt kell alkal­mazni és a cserepeket gondosan a szerelvényhez kell faragni, ívelt felületek fedése, külön előírás hiányában, kettős cserépfedéssel történjék. Enyhe íveltség (kis görbület) esetén, a sík felület fedésére vonatkozó szabályok az irányadók. Szükség esetén a cserepeket le kell szegezni, és esetleg az akasztófület el kell távolítani.
  • A fedés kitűzésére zsinórt kell használni. A cserepeket darabonként, a zsinórozásnak megfelelően kell megfaragni.
  • Az egész cserepeket általában akasztással, a faragott, akasztófül nélküli cserepeket pala­szeggel, esetleg ᴓ 1, 6 mm-es horganyzott huzallal kell az aljzathoz erősíteni.
  • A megfaragott hornyolt cserepeket ᴓ 1, 6 mm-es horganyzott huzalból készített viharkapoccsal kell biztosítani, amelyeket a cserepek hosszanti lyukaiba kell beakasztani.
  • A taréjgerincen minden harmadik, az élgerincen pedig minden egyes cserepet le kell sze­gezni 70/200-as huzalszeggel.

Hornyolt cserépfedés

A hornyolt cserepek két hosszabbik oldalán történik a horonnyal történő egymáshoz kap­csolás. A cserepek elég nagy méretűek, és a hornyos kialakítás miatt a fedés vízzárósága jó. A kialakításból adódóan a fedés egy rétegben készül, így a héjazat tömege kicsi. Ez anyag­takarékos, hiszen a tetőszerkezet nincs nagy héjazati tehernek kitéve, és a lécek távolsága is nagyobb.

A fedés szerkezeti elve az, hogy a cserepeket szárazon, az akasztófül segítségével felakasztva, kötésben, az ereszre merőlegesen, a hornyok egymásba illesztésével sorokba rakják megfelelő átfedéssel. A gyakorlatban ennél a cserépfajtánál 30° és 35° közötti mere­dekség esetén az átfedés 10 cm, 35° és 60° között pedig 8 cm. A hornyolt cserépfedést 30° alatt és 60° felett nem ajánlatos alkalmazni. A lécezés kiszámításánál a következő egyszerű összefüggést kell figyelembe venni: a cserép hossza – a cserepek közötti átfedés = léctávolság

A hornyolt cserép hossza 40 cm, ezért az előző átfedések a fenti számítás alapján igazolha­tók. A fedést az eresznél kell kezdeni és soronként a gerinc felé kell haladni. Nyereg- és félnyereg tetőknél a cserepezést mindig a tetősíkkal szemben állva, jobb oldalról kezdjük. A cserepek hornyait így könnyen egymásra helyezhetjük. Ellenkező irányú kezdés esetén min­den egyes cserepet megemelve lehetne az aláfűzést elvégezni. Kontyolt felületeken, valamint a sátortetőknél mindig középről kell indulni, itt az aláfűzést nem lehet elkerülni.

203. Ábra: Hornyolt fedés ereszképzése.

203. Ábra: Hornyolt fedés ereszképzése.

Ereszképzésnél (203. ábra) a kezdő léctávolság 27 cm, és a kezdő sor cserepeit ajánlatos leszegezni. Az első lécet általában élére állítva szegezik fel az egyenletes hajlás miatt. A gerincnél (204. ábra) az első léc felső éle 4 cm-re kerüljön a szarufa felső élétől. így a két irányból csatlakozó cserepek távolsága megfelelő lesz. A két felső sort viharkapoccsal, vagy szegezéssel kell rögzíteni. A gerinccserepeket le kell szegezni, és a tetősík cserepeihez habarcskikenéssel kell csatlakoz­tatni. A többi szerkezeti kapcsolat kialakításánál a cserépfedések alapelveinél tárgyaltakat kell alkal­mazni.

204. Ábra: Hornyolt fedés gerincképzése.

204. Ábra: Hornyolt fedés gerincképzése.

Hódfarkú cserépfedések

A hódfarkú cserépből többféle fedési típust lehet kialakítani. A legegyszerűbb megoldásnál a cserepeket egymás mellé helyezik és egyszeres fedést alakíta­nak ki. A kötésbe, vagy hálóba történő kialakításnál azonban az egymáshoz csak illeszkedéssel kapcsolódó cserepek között az esővíz könnyen befolyik. Ezért ezt a fedési módot ma már nem alkalmazzák.

205. Ábra: Kettős hódfarkú fedés ereszképzése.

205. Ábra: Kettős hódfarkú fedés ereszképzése.

A megbízható fedési mó­doknak kétféle változata terjedt el. A kettős hódfarkú (205. ábra) cserépfedésnél a léctávolság 15 cm. Az így elkészített lécezésre a csere­peket az akasztófül segítségével rögzítik. Az egyes cserepeket szorosan illesztik egymáshoz, és a sorokat kö­tésben fél cserépszélességgel eltolva átfedéssel rakják. Az egymás fölé kerülő sorok közül, a harmadik sor cserepei még az első sor cserepei­re is rátakarnak. Az így kialakuló fedésnél a héjazat tömege a kis léctávolságból adódóan nagy. A takarás nagysága a hajlásszögtől függ. Az alábbi táblázat a hajlásszög és a takarás nagyságát foglalja össze.

27. Táblázat:

A tető hajlásszöge fokokban:Az átfedés nagysága (cm):
25°-30°10-12
30°-35°9-11
35°-458-9
45°-60°7-7,5

Ennél a fedési módnál sem ajánlatos a 30°-nál laposabb és a 60°-nál meredekebb fedés ké­szítése. A lécezés távolságát egyébként a következő módszerrel számíthatjuk ki: a cserép hosszából ki kell vonni az átfedés nagyságát és a kapott eredményt el kell osztani kettővel. (A kettővel való osztás a kettős fedés miatt van.)

A fedés készítésénél mindig az eresznél kell kezdeni és a gerinc (206. ábra) felé kell halad­ni, természetesen soronként. A cserepek elhelyezésénél arra kell vigyázni, hogy a felső sor cserepeinek a közepe mindig az alatta lévő cserép ívének a köze­pére essen. Az esetleges méretpon­tatlanságból származó eltéréseket válogatással kell korrigálni.

206. Ábra: Kettős hódfarkú fedés gerincképzése.

206. Ábra: Kettős hódfarkú fedés gerincképzése.

A hódfarkú cserépfedés másik variációja a lovag-, vagy korona fedés (207. ábra). A fedés szerke­zeti elve az, hogy a cserepeket két sorban rakják. Az egyik sor a lé­cekre, a második sor viszont az alsó cserepek felső élébe kapasz­kodik. A két sor tulajdonképpen a fül 3,5 cm-es hosszának megfele­lően fedi egymást. Az elhelyezésnél a cserepeket kötésben kell felrakni.

207. Ábra: Korona fedés részkialakítása.

207. Ábra: Korona fedés részkialakítása.

A takarás mértéke a következő:

  • 30°-35° között 10 cm;
  • 35°-45° között 8 cm.

A léctávolságot úgy határozhat­juk meg, hogy a cserép hosszából kivonjuk az átfedés és az akasztófül hosszát. Így 10 cm-es átfedés­hez 38-10-3,5=24,5 cm, 8 cm-es átfedésnél 38-8-3,5=26,5 cm léctávolság adódik. A fedés menete megegyezik a kettős fedésnél leír­takkal. Mindkét cserépfedés­nél a lécek méretét úgy kell megállapítani, hogy a nagy terhelést elbírják. Ezért aján­latos 48/24 mm-es méret helyett 48/30 mm-es, vagy 50/30 mm-es méretet betar­tani.

Sajtolt cse­répfedések

A sajtolt cserepek kialakítá­sa olyan, hogy az egymás feletti cserépsorok is horonnyal kapcsolódnak egymás­hoz. Ebből az következik, hogy a tető méretei nemcsak vízszintes irányban, hanem függőleges irányban is kötöttek. A szélességi és a lejtésirányú méreteket ajánlatos előre meghatározni. Így pontos elhelyező munka esetén nincs szükség a cserepek darabolására.

A cserepek kapcsolódási módja (208. ábra) miatt a fedés tömege kicsi, vízzárósága jó. Ez a cseréptípus natúr kivitelben, vagy mázas felülettel kerül forga­lomba. A mázréteg nyilván védi a cserép felületét, de esztétikai szempontból is kedvező. A sajtolt cserepek tengelytávolsága 31,5 cm. Ehhez a típushoz szegély, szellőző és hófogó cserepet is készítenek. A sajtolt tetőcserepek közé tartozik a holland típusú cserép. Ez a cseréptípus szintén mind a négy oldalán horonnyal kapcsolódik a mellette lévő elemekhez. Az elemek mázas kivitel­ben készülnek.

208. Ábra: Sajtolt cserépfedés.

208. Ábra: Sajtolt cserépfedés.

Az előzőekben bemutatott két típusnál a kúpcserepeket szárazon, vagy habarcsolással lehet elhelyezni. A szélhatásnak kitett felületeken, 45°-nál nagyobb meredekség esetén a cserepe­ket rögzíteni kell. A fedést áttörő szerkezetekhez bádogozást kell alkalmazni.