Építkezés

Falazás hagyományos, normál habarccsal

Szokásos habarcsos eljá­rás

 A szokásos habarcsos eljá­rásnál a hagyományos, normál habarcs köti össze a falazó­elemeket. A habarcsréteg kiegyen­líti a falazóelemek kisebb méret­eltéréseit; így a fal a nyomást egyenletesen adja át az altalajnak. A habarcshézagok vastagságára vonatkozó alapszabály: A fekvő­hézag kb. 1,2 cm, az állóhézag kb. 1 cm széles legyen. Bizonyos falazóelemekkel állóhézag nélkül is lehet falazni. A habarcscsoportot az építmény rendeltetése és a várható terhelés szerint kell kiválasztani. Fűtött épületeknél célszerű szige­telőhabarcsot használni.

Szokásos habarcsos eljá­rás

A hagyományos normál habarc­csal való falazáshoz normál falazóelemekre van szükség; bármi­lyen anyagból készüljenek is azok, az elemek méretpontossága szem­pontjából semmilyen különleges követelményt nem kell betartani. Alapszabályként jegyezzük meg: a falazóelemet a habarcságyba fektetjük, a lerakás időpontjában annak még a „habarcságyban úsznia” kell. A habarcsnak ezért nem szabad túl száraznak lennie.

Az erősen nedvszívó hatású fa­lazóelemeket, mint az égetett agyag téglát, a mészhomok téglát vagy a pórusbetont kellőképpen elő kell nedvesíteni, nehogy azok idő előtt elvonják a habarcsból a vizet. Száraz és meleg időben bőséges előnedvesítést kell alkal­mazni – mindig csak néhány falazóelemre előre. A falazóelemek felülete a habarcs felhordásakor még feltétlenül legyen nedves ta­pintású.

A habarcs konzisztenciáját bi­zonyos mértékig hozzá kell igazí­tani az alkalmazott falazóelemekhez. A habarcs ne legyen túl híg, mert akkor belefolyik a lyukas falazóelemek üregeibe vagy a ne­héz falazóelemek kiszorítják a hé­zagokból. Adjunk a habarcshoz szárító adalékokat vagy vizet, és a vakolókanállal erősen keverjük meg. A ládában lévő habarcsot a vakolókanállal rendszeresen ke­verjük meg, ha az a veszély fenye­get, hogy az alkotók szétválnak benne.

Festőkefe, pumpás permetezőgép

Festőkefe

Mielőtt lefektetnénk egy falazóelemet, feltétlenül nedvesítsük be az alatta lévő elemsort és magát a lerakandó elemet is. Erre a célra festőkefe, pumpás permetezőgép vagy víztömlő használható.

Habarcs felhordása

Habarcs felhordása

A habarcsot vakolókanállal egyen­letesen hordjuk fel, a leterített ha­barcsréteg kellően, akár 1 cm-rel is legyen vastagabb, hogy az elem lerakása és helyreütögetése után kb. 1,2 cm széles habarcshézag keletkezzen. Eleinte csak néhány falazóelem alá terítsük el a ha­barcsréteget, míg elegendő gyakorlatot szerzünk és munkánk gyorsabbá válik.

Falazóelem behelyezése a habarcsba

Falazóelem behelyezése a habarcsba

A falazóelemet tegyük bele a habarcságyba és igazítsuk a helyére. A kisméretű téglákat kézzel és a vakolókanál nyelével lehet a megfelelő helyzetbe nyom­ni. Nagyobb méretű falazóelemeknél használjuk a kőműves­kalapácsot vagy a gumikalapá­csot. A kinyomódó habarcsot a vakolókanállal azonnal szedjük le és dobjuk vissza a keverőládába.

Állóhézagok kitöltése

Állóhézagok kitöltése

Az állóhézagokat úgy lehet ha­barccsal kitölteni, hogy a hézagot néhány elem lerakása után „megszurkáljuk” a vakolókanállal. Hosszanti hézagok (pl. egy tégla vas­tag falban a futótéglák között) és nagyobb elemek esetén gyakor­latilag ez az egyetlen használható módszer.

Állóhézag kitöltése kisebb méretnél…

Állóhézag kisebb méretnél...

Kisebb méreteknél habarcs­csomót rakunk a tégla homlok­oldalára, majd a téglát belenyom­juk a habarcságyba.

A nagy falazóelemek ma már többnyire habarcsüreggel készül­nek

Habarcsüreg

Ebben az esetben az eleme­ket szorosan, ahogyan azt a szak­emberek mondják, „csikorogva” illesztjük egymáshoz. Az egyik vagy mindkét oldalon lévő ha­barcsüregeket kiontjuk kissé hí­gabb habarccsal. Az ilyen falazó­elemek szokásos, habarccsal ki­töltött állóhézaggal való fekteté­sének csak kivételes esetekben van értelme.

Speciális, profilos falazóelemek

Speciális, profilos falazóelemek

Speciális, profilos falazóelemeknél a függőleges habarcshézagot teljesen mellőzni is lehet. Az ilyen falazással sok munkát és habar­csot lehet megtakarítani. A falazóelemeket általában úgy helyezzük el a falban, hogy a lyu­kak, ill. üregek függőlegesen áll­janak. Nem átmenő üregek ese­tén (pl. mészhomok, könnyűbeton vagy üreges beton falazóblokkok) a kamrák mindig lefelé néznek.

Habarcs­terítő szán

Habarcs­terítő szán

Ha nagyobb mennyiségű falazóelemet kell elhelyeznünk, habarcs­terítő szánt bérelhetünk: ezzel a habarcsot gyorsan és egyenlete­sen lehet felhordani.

Falazás vékonyágyazatú habarccsal

A különlegesen méretpontos falazóelemeket – síktéglákat és sík falazóblokkokat – vékonyágyazatú habarccsal falazzuk, amely erő­sen emlékeztet a csemperagasz­tóra. Ennél a habarcshézag csak kb. 1 mm. Ez az eljárás különösen alkalmas a házilagos kivitelezésre, mert technikáját könnyen meg lehet tanulni. Ezt a technikát részletesen a pórusbeton építőanyag példáján mutatjuk be. Az eljárás azonban más anyagú síktégláknál is ugyanígy alkalmazható.

Speciális szerszámok

Speciális szerszámok

A pórusbeton elemekkel való építés megkönnyítésére a gyártó cégek speciális szerszámokat kínálnak: különböző szélességű terítőlapátokat a habarcs felhúzásá­ra, kézifűrészt az elemek vágásá­ra, csiszolódeszkát, amellyel az elemsorok felületét egy síkba lehet munkálni. Kisebb munkákhoz azonban nagyon jól használhatók a szo­kásos szerszámok is.

Habarcs kikeverése

Habarcs kikeverése

A gyártó előírásait követve keverjük meg a vékonyágyazatú habarcsot. A habarcs konzisztenciája akkor megfelelő, ha felhordás után a fo­gazott spatula által húzott baráz­dák tisztán megmaradnak.

Első elemsor elhelyezése

Első elemsor elhelyezése

Tegyük bele az első elemsort a habarcságyba, amely pl. mészcement habarcsból készülhet. Az aljzatot a habarcs felhordása előtt jól nedvesítsük be. Erre különösen meleg és száraz időben van nagy szükség, mert különben a habarcs és az elemek között nem alakul ki a megfelelő kötés.

Megfelelő terítőlapáttal hordjunk fel vékonyágyazatú habarcsot az elem homlokoldalára. Ha csak néhány elem falazását szándéko­zunk elvégezni, a terítőlapát he­lyett fogazott spatulát (4 mm-es fogazattal) is használhatunk. Ha csaphornyos síktéglákat hasz­nálunk, az állóhézagot nem kell habarccsal kitölteni. Habarcsot csak a vízszintes hézagokba kell felhordani.

Pórusbeton a habarcságyban

Pórusbeton a habarcságyban

Helyezzük a pórusbeton falazóelemet a habarcságyba, majd gumikalapács és vízmérték segítségével állítsuk be pontosan vízszintesre. A habarcsnak még „ragadnia” kell. A már túlzottan megszáradt habarcsot távolítsuk el és vigyünk fel helyette frisset. Az elem helyreütögetéséhez használjunk gumikalapácsot.

Síkba csiszolás

Síkba csiszolás

A csiszolódeszkával – szükség esetén simítódeszkára tett durva csiszolópapírral – könnyen síkba csiszolhatjuk a kissé kiálló elemeket és utána gond nélkül folytathatjuk a falazást.

Habarcsozás

Habarcsozás

A vékonyágyazatú eljárást égetett agyagból, mészhomokból vagy könnyűbetonból készült síktéglákhoz is alkalmazhatjuk. A habarcsot fogazott kenőlappal, ha­barcsterítő szánnal vagy akár bemártással hordhatjuk fel. Az összes említett anyagnál nagyon fontos, hogy az első sor elemet különösen gondosan rak­juk le, mert különben nagyon ne­héz a falhibák kiegyenlítése.