Építkezés

Falazat építése és javítása

Falazat építése és javítása

A falnak teherbíró aljzatra (pl. le­mez- vagy sávalap, vagy beton­födém) van szüksége. A falazásra vonatkozó leírás az előző részben ismertetett mindenfajta falra érvényes.

Ugyanígy általános érvényűek a következő alapszabályok is:

  • a friss habarcsnak nem szabad megfagynia, mert akkor nem tapad;
  • a friss falazatot az eső elleni védelemhez le kell takarni;
  • a habarcs kötési ideje a ha­barcstól és az időjárástól függő­en 1-3 nap;
  • a habarcs felhordása előtt az alapról távolítsunk el minden laza részt és szennyeződést.

A munka kezdete előtt számítsuk ki, hogyan tudunk a leggyorsab­ban célhoz jutni úgy, hogy a leg­kevesebb darabolt elemre legyen szükség.

Falak kötése, hézagolása

Fal építésekor a következő­képpen járjunk el:

A falazást meg­előző napon habarccsal vagy kiegyenlítő masszával küszöböljük ki az alapon lévő nagyobb (2 cm-t meghaladó) egyenetlenségeket.

Kiegyenlítő massza felhordása

Hordjunk fel az alapra kb. 2 cm vastag, egyenletes habarcsréteget, a száraz alapot előzőleg kissé nedvesítsük be. Tegyük helyükre a sarokelemeket, majd kitűző zsinór mellett rakjuk a habarcságyba az első sor falazóelemet. Az eleme­ket vízszintesen és függőlegesen állítsuk be. Ha szigetelésre van szükség, fektessünk a habarcs­rétegbe pl. bitumenes vastag­lemezt, majd arra terítsünk újabb habarcsréteget. Lemez­alapnál a fal a lemez fél vastag­ságának megfelelő távolságban legyen a lemez szélétől.

Ezután falazzuk fel a sarkokat

Falak kötése, hézagolása

Kisebb formátumoknál 6-8 sor­nak, nagyobbaknál 4-6 sornak megfelelő magasságig. Vízmér­ték és szintezőléc segítségével állítsuk be függőlegesre ezeket a sarkokat. Most már kitűző zsinór mellett kifalazhatjuk a közbenső részeket.

Falak kötése, hézagolása

A falakat kötésben készítjük, azaz az állóhézagokat soronként el kell tolnunk egymáshoz képest. A hézageltolás a falazóelem ma­gasságának legalább 0,4-szerese, de (kis formátumoknál) feltét­lenül több mint 5,5 cm legyen. 23,8 cm magas elemeknél tehát az eltolás kb. 10 cm, 14 cm és annál kisebb magasságnál viszont legalább 5,5 cm.

A gyakorlatban azonban gyakran ennél nagyobb hézageltolást alkal­mazunk. Kis formátumú (14 cm-nél kisebb magasságú) tégláknál a hézageltolás többnyire a tégla hosszának vagy szélességének fele, azaz 12 cm. így lehet a sarok­kötéseket is elkészíteni. Nagyobb elemeknél az elemek átfedése hozzávetőleg az elem­hossz harmada vagy az elem szé­lességének fele (kb. 12 cm). Nyers­tégla burkolatú falaknál a falazó­elemek tudatos elrendezésével sokféle mintázatot lehet kialakí­tani.

Vízmértékkel ellenőrzés

Vízmértékkel ellenőrzés

A sarkok felfalazásakor víz­mértékkel és szintezőléccel rend­szeresen ellenőrizzük, hogy a fa­lak függőlegesen és vízszinte­sen egyaránt pontosan állnak-e. A habarcs hagyo­mányos alkalmazása esetén sor­mérő léccel (ez olyan szintezőléc, amelyen meg vannak jelölve a habarcshézagok) lehet elérni, hogy a fal mindenhol egyenletesen nö­vekedjen.

Egyenes fal (zsinór használata)

A fal egyenességéről a két fel­falazott sarok közé kihúzott kitűző-zsinór gondoskodik, amelyet jól meg kell feszíteni, és vigyázni kell, hogy sehol ne feküdjön fel. A zsi­nór végeit szögekre vagy nehéz kővel leszorított fatuskókra lehet erősíteni.

Egyenes fal (zsinór használata)

Ha a zsinór egyik végére egy kis gumigyűrűt teszünk, könnyebben meg lehet feszíteni. Ha a falazóelemeket pontosan a kitűző zsinór mentén helyezzük el, a pontosan derékszögűre felfalazott sarkok egyben az egész fal merőleges­ségét is garantálják.

A hagyományos, normál habarcs alkalmazásakor a hézagok széles­ségének megváltoztatásával még lehetőség van kismértékű korrek­cióra, ez azonban egy-egy hézag­ra számítva csak néhány mm-nyi lehet.

Fugák kialakítása

Fugák kialakítása

Vakolatlan falaknál különösen fontos a fugák egyenletes kialakí­tása. A fekvőhézagok egyenletes vastagságát habarcskerettel lehet biztosítani; ezt magunk is össze­állíthatjuk (a hézag magasságát némi ráhagyással számítva) kb. 1,5 cm vastag lécekből és sarok­merevítőkből.

A főfalból leágazó falakat előbbibe fogazattal kell bekötni

A falat a főfalba bekötő fogazat mélysége legalább 12 cm legyen.

Fogazat

A fal felhúzásakor a későbbi ki­töltésre számítva ki lehet hagyni a fogazat helyét, de a falból kiálló csorbázat is készíthető, amelybe a keresztfal fogazattal csatlakozni fog. Az olyan falazóelemeknél, ame­lyekre azt kifejezetten megenge­dik, a tompa illesztés is alkalmazható: itt a habarcshézagba spe­ciális falhorgonyokat teszünk, ame­lyek azután tartani fogják a csat­lakozó falat.

Fal csatlakozása

Ezt az eljárást eltérő alapanyagú falazóelemeknél is al­kalmazni lehet. A sérülések elke­rülésére a falhorgonyokat a válasz­falak felfalazásáig hajlítsuk fel. Eltérő alakú falazóelemekből készült falak fogazattal való csat­lakoztatásakor ügyeljünk arra, hogy a habarcshézagok lehetőleg folytonos átmenettel csatlakoz­zanak.

Eltérő alakú falazóelemek

Javítóhabarcsok

A falak javítására kisebb ki­szerelésben kapható falazó- és javítóhabarcsot használhatunk. Ha egy falazóelemet ki kell cserélni, először óvatosan távolítsuk el a régi elemet és a hézagot kitöltő habarcsot.

Javítóhabarcsok

Ezután köröskörül hordjuk fel az új habarcsot, majd tegyük helyére a falazóelemet. Ahová még szüksé­ges, fugázó lapáttal nyomjunk be habarcsot. A régi, vakolatlan téglaburkolatok javítására homokolt és strukturált burkolótéglák alkalmasak, mert ezek jobban illenek a régi téglákhoz.