Építkezés

Mérés és jelölés (colostok, vízmérték, függőón)

A hosszúságok mérése, szögek kitűzése, a függőlegesek és víz­szintesek ellenőrzése az építés alapműveletei közé tartozik. Mun­kájának jó eredményében csak az lehet biztos, aki ezeket a műveleteket gyakorlottan és pontosan végzi el.

Colstok

Az összes méréshez szükséges alapeszközök közé tartozik a mérő­vessző (colstok), nagyobb hosszúságokhoz a mérőszalag, valamint a vízmérték.

Colstok

Ha építés közben sok­szor kell mérnünk, nyugodtan sze­rezzünk be egy legalább 80 cm hosszú vízmértéket. Sokszor jó szolgálatot tesz egy tömlős víz­mérték, egy függőón, egy mérő­zsinór és egy pontosan párhuza­mos élű, egyenes deszka is.

Vízmérték

A vízmértéket függőleges és vízszintes irányok ellenőrzésére használjuk. Nagyobb távolságra lévő falak vagy zsaluzatok ellenőr­zésére egy 6-8 cm széles, ponto­san párhuzamos élű deszkát, azaz szintezőlécet használunk.

Vízmérték

Nagyobb távolságban lévő ma­gassági pontok mérésére és el­lenőrzésére hasznos eszköz a töm­lős vízmérték. Ez egy általában 10-20 m hosszú, átlátszó mű­anyag tömlő, amelybe a cső vége alatt kb. 5- 10 cm-ig vizet töltünk, majd dugóval lezárjuk. Ha kivesszük a dugókat, a két csővégben a vízállás pontosan azonos ma­gasságot mutat. Természetesen ügyeljünk rá, hogy a tömlő sehol se törjön meg, a levegőbuborékokat pedig hajtsuk ki a folyadék­ból úgy, hogy mérés előtt felfüg­gesztjük a tömlőt.

A tömlős vízmértékkel végzett mé­réshez célszerű, ha a padló felett kb. 1 m magasságban pl. egy fa­lon vagy egy levert karón segéd­magasságokat jelölünk ki. Ettől számítva mérjük ki azután – felfelé vagy lefelé – a kívánt magasságo­kat. Ily módon emelkedést vagy lejtést is ki lehet jelölni, pl. ferde betonlapokon vagy lejtéssel készí­tett esztrich rétegeken.

Szintezőlécet vagy függőón

Szintezőléc

Szintezőléc

FüggőónFüggőón

A függőlegesek mérésére vízmértéket, nagyobb távolságok­hoz szintezőlécet vagy függőónt használjunk.

Speciális vízmérté­kek

Vannak olyan speciális vízmérté­kek, amelyekkel dőlésszöget is lehet mérni, erre pl. ablakpárkány dőlésének beállításakor vagy lej­tős padlófelületek készítésekor lehet szükség.

Speciális vízmérté­k

A lejtést (pl. esztrichrétegek vagy padlófelületek lejtését) °-ban vagy %-ban (cm/m) adjuk meg. 1° dőlés (emelkedés vagy lejtés) hozzávetőleg 2,2 %-nak felel meg. A mérőzsinórt hosszabb egyenes szakaszok kitűzé­sére használjuk, pl. alapok kieme­lésekor vagy falazat felhúzásakor.

Kész derékszög vagy szögvízmérték

Kisebb elemeknél derékszöge­ket természetesen megfelelő, kész derékszög vagy szögvízmérték segítségével is kitűzhetünk.

Szögvízmérték

Na­gyobb távolságoknál pontosabban mérhetünk annak a matemati­kai tételnek az alkalmazásával, hogy egy olyan háromszögben, amelynek oldalhosszai 3, 4 és 5 hosszegységnek (pl. m-nek) fe­lelnek meg, a két rövidebb szár derékszöget alkot (Pitagorasz-tétel).

A következőképpen járhatunk el: Tűzzünk ki cövekkel vagy jelöljünk ki egy falon 4 hosszegységet. Mérő­szalaggal (vagy megfelelő zsinó­rokkal) mérjünk le a kijelölt sza­kasz két végétől 3 és 5 egységet. Amikor ezek a hosszak éppen találkoznak, a rövidebb oldalak pontosan derékszöget (90°-ban) zárnak be egymással.

Jó tanács

Színezzük meg a tömlős vízmér­tékben lévő vizet, így jobban le tudjuk olvasni a vízállást és az esetleges levegőbuborékokat is könnyebben észrevesszük.