Építkezés

Állványok, munkaeszközök és építőgépek

Az építkezésen sok olyan munka fordul elő, amelyekhez célszerű vagy szükséges munkaállványo­kat alkalmaznunk. Az állványok egyik feladata a munka megkönnyítése, a másik viszont a balese­tek megelőzése. A nagyobb állvá­nyokat speciális állványkölcsönző cégektől bérelhetjük, amelyek egyben a felépítést is vállalják, vagy felügyelik azt. A munkaáll­ványoknál fontos, hogy az altalaj kellőképpen teherbíró legyen (ezért szükség esetén pallókat kell lefek­tetni). A felállítást szakszerűen vé­gezzük és a szükséges védőbe­rendezéseket is szereljük fel, hasz­nálat közben pedig kellő körülte­kintéssel járjunk el.

Bakállványok

Bakállványok

Az állványok legegyszerűbb formái a bakállványok, ezek a leg­különbözőbb méretekben és kivitelben használatosak: a kis bakállvá­nyok elsősorban belső használat­ra valók, a nagyobb, állítható fémbakokból magasabb, pl. falak fel­húzásához használható állványo­kat is lehet készíteni.

Gurítható állvány

Gurítható állvány

Sokszor (főleg nagyobb javítási munkáknál) a gurítható állvány je­lenti a legjobb megoldást. A munka­magasság akár 10 m vagy még több is lehet, a legtöbb ilyen állványt magunk is felépíthetjük, a költ­ségek viszonylag kicsik.

A gurít­ható állványoknál különösen ügyel­jünk a következőkre:

  • Az állványokat csak lassan sza­bad mozgatni. Gurítás közben senki sem tartózkodhat az áll­ványon, a különálló részeket lezu­hanás ellen biztosítani kell.
  • Gondoskodni kell arról (pl. pallók lefektetésével), hogy a kerekek ne süllyedjenek bele a talajba.
  • Az állványokat vihar esetén vagy a munka befejezése után a fel­borulás ellen biztosítani kell.

Csőállványok

Csőállványok

Minden nagyobb munkához jól használhatók a csőállványok, ame­lyeket megfelelő falcsapokkal a falhoz kell horgonyozni. A felépí­téssel, de legalább a felépítés felügyeletével bízzuk meg a kölcsönzőcéget. Az állvány szintjei közti kényelmes közlekedést létrák­kal oldjuk meg.

Korlátok, pallók és biztonság

Az állványokat lezuhanás elleni védelemmel, pl. korlátokkal, emel­lett kellően teherbíró pallókkal kell ellátni. A pallók legalább 4-5 cm vastagok legyenek és a faanyag ne tartalmazzon csomókat.

Pallók és biztonság

Lehet kapni speciális „vasalt pallókat”, ezek megerősített anyagok. Min­dig több pallót tegyünk egymás mellé, hogy a járófelület széles­sége legalább 50 cm legyen. A pallókat úgy kell felfektetni, hogy azok előre nem látott terhelések hatására se billenjenek fel; a pallók szélére szegezett deszkadarabok­kal meg lehet akadályozni az oldalirányú elcsúszást. Nagyobb mennyiségű anyagnak az állvá­nyokon semmi keresnivalója; a nehezebb terheket (pl. habarcs­keverő ládákat) ne tegyük a pallók közepére.

Egyszerűbb munkákhoz létrákat is használhatunk

Létrák

A létrákat úgy állítsuk fel, hogy megtámasztási szögük 68-75°-os legyen. A he­lyes szöget úgy ellenőrizhetjük, hogy a létra mellé állva felkarunkat felemeljük, alkarunkat pedig de­rékszögben meghajlítjuk: könyö­künknek ekkor éppen érintenie kell a létrát. Ma számos olyan létra is kapható, amelyeket egyszerű esz­közökkel kis munkaszintté lehet átalakítani. A létrák eldőlésének és elcsúszásának megakadályozásá­ra sokféle biztonsági felszerelést alkalmazhatunk.

Munkaeszközök és építőgépek

Munkaeszközök és építőgépek

Sok olyan munkaeszköz és építőgép kapható, amelyek meg­könnyítik az építkezési munkákat. A laikus építkező ezeket a kölcsönzőcégektől bérelheti ki. A kö­vetkezőkben csak a házilagos épí­tési munkákat nagyban megkönnyítő, legfontosabb munkaeszkö­zöket említjük meg:

Habarcskeverő (legjobban a 120-150 L térfogatú felel meg), habarcskeverő szár, ferde felvonók az építőanyag szállítására, kőfűré­szek, kötélcsigák. Bontási munkák­hoz fejtőkalapácsot, vakolatmarót, kis fejtőkotrót és ledobócsövet használhatunk. A bőséges választékot közlekedési jelzőtáblák és kerítések, felvonók, nagynyomású tisztítóberendezések, létrák, mini­-rakodógépek, falhoronymarók, zsaluzótáblák és áramfejlesztők te­szik teljessé.

Jó tanács

Kölcsönzésnél mindig kérjük el a munkaeszközök kezelési utasításait és tájékozódjunk a lehetséges veszélyforrások­ról, mert a legtöbb építőgépet csak a megfelelő információk birtokában lehet biztonságo­san kezelni!