Épületkárok

Az üvegezett épületszerkezetek hibái és károsodásai

Jellemző hibák

A homlokzati üvegezett nyílászárók és füg­gönyfalak, valamint az üvegtetők tervezése és gyártása komoly szakértelmet, tapasztalatot és megfelelő körültekintést követel. Hazánkban több olyan cég van, amely megfelelő minőség­ben képes ilyen szerkezetek előállítására és szerelésére, de sajnos nagy számban találko­zunk igénytelen gyártókkal, rosszul kivitelezett megoldásokkal is.

Gyártási hibák

A gyártási hibákat a következő csoportokba sorolhatjuk.

Nem megfelelően választott profilrendszer:

 • nem foglalkoznak az építészeti igé­nyekkel,
 • nem ismerik a rendszer tulajdonságait, jellemzőét,
 • nincs minősítés az adott profilokra,
 • nem készítenek statikai, hőtechnikai, akusztikai terveket,
 • nem rendelkeznek megfelelő gyártási ismeretekkel és gépekkel, alkalmatlan profilrendszerből dolgoznak;

Igénytelenül, kellő szakértelem nélkül gyár­tott nyílászárók és üvegtetők:

 • hibás üvegbeépítés,
 • vízkivezetési hibák, a bejutó csapadék a szerkezetben marad,
 • tömítési hibák, közvetlen beázás veszély, a légzárás és hanggátlás minőségrom­lása;

Az üvegezés nem megfelelő kiválasztása és kivitelezése:

 • nem ismerik az építészeti igényeket,
 • nem veszik figyelembe az üvegek műsza­ki jellemzőét,
 • nem megfelelő felkészültségű gyártótól szerzik be az üvegeket;

Esztétikai hibák:

 • nem megfelelő felületkezelés,
 • a szerkezetek felületi károsodása.

Beépítési hibák

 • A csatlakozási („elhelyezési”) hézagok hiányos hőszigetelése,
 • a csatlakozási hézagok hibás tömítése vagy a tömítés hiánya,
 • a vízzáró-légzáró („szélzáró”) fólia hiánya vagy hibás beépítése,profilok, tömítések beépítése,
 • vízkivezetési hibák, a bejutó csapadék a szerkezetben marad,
 • vízelvezetési hibák.

Az ablak vízkivezető nyílása nem megfelelő helyen van.Az ablak vízkivezető nyílása nem megfelelő helyen van.

Az ablakszárny sarkában hiányzik a tömítőprofil.Az ablakszárny sarkában hiányzik a tömítőprofil.

Az ablakszárny tömítőprofilja a pánt mellett hiányzik.Az ablakszárny tömítőprofilja a pánt mellett hiányzik.

Csatlakozási hézag nem megfelelő hőszigeteléseCsatlakozási hézag nem megfelelő hőszigetelése,
a vízzáró-légzáró fólia és a tömítés hiánya.

A nem megfelelő anyagú vízzáró légzáró fólia csupán pontonként van rögzítve.A nem megfelelő anyagú vízzáró légzáró fólia csupán pontonként van rögzítve.

EPDM lemez vízzáró-légzáró fólia hibás beépítése.EPDM lemez vízzáró-légzáró fólia hibás beépítése.

A lábazati vízzáró-légzáró csatlakozás nem lehetséges.A lábazati vízzáró-légzáró csatlakozás nem lehetséges.

A lábazati vízzáró-légzáró csatlakozás nem lehetséges.A lábazati vízzáró-légzáró csatlakozás nem lehetséges.

„Parapetfal" és ablak kontár csatlakoztatása.„Parapetfal” és ablak kontár csatlakoztatása.

A falburkolat elzárja a vízkivezető nyílásokat.

A falburkolat elzárja a vízkivezető nyílásokat.

Gyakorlati példák, esettanulmányok

Esettanulmány

Épület és szerkezet: Egy többszintes, több szárnyas irodaépület, alumínium szerkezetű homlokzati nyílászárókkal és vízszintes beépí­tésű, szerelt alumínium sávburkolattal, kéthéjú, átszellőztetett légréteges parapet falakkal.

Károsodás: A vizsgálat időpontjában az egyik épületszárny homlokzati falai nagyobb esőzé­sek során, ill. röviddel azok után, összesen 25 helyen beáztak.

Esőztetési vizsgálat: A beázott épületszárny esőztetését három, korábban beázott ablaknál végezték el, előidézve a homlokzaton lefolyó csapadékvíz, ill. csapóeső hatását. Az esőztetést először az ablaktalpak és a LUXALON bur­kolat közötti 20-30 mm-es, nyílt hézag leragasztása után végezték.

 

A homlokzat esőztetése.A homlokzat esőztetése.

A beázás jelzése.A beázás jelzése.

Az esőztetés eredménye.Az esőztetés eredménye.

 

30 percnyi esőztetés elteltével beázás nem volt észlelhető. A ragasztószalag eltávolítása után megismé­telték a vízpróbát. Az ablakok 22 perc után áztak be, az ablakok szemöldökprofiljából az üvegezés belső síkján csapadéksávok foly­tak le. A beázás az esőztetés megszüntetése után is folytatódott.

Feltárásos vizsgálatok: A vizsgálatokat a hom­lokzatburkolat és az ablakszemöldök kapcso­latának ellenőrzésével végezték, mivel az esőz­tetés során keletkezett beázások arra utaltak, hogy a szerkezetbe jutó víz az ablakok.

Tervezettől való eltérések a következők voltak:

 • ragasztás helyett több helyen felső oldali mechanikai rögzítéssel (csavarozással vagy szegezéssel) kötötték le;
 • a hézagtömítő gumiprofilok a feltárási helyeken hiányoztak;
 • az épületszárny nyugati és déli (végfali) homlokzatának csatlakozásánál, kb. 120 cm hosszúságban, a lábazat feletti falszaka­szon hőszigetelés egyáltalán nem készült;
 • a homlokzatburkolat mögé jutó csapadék nagyobb része akadálytalanul a lábazati hő­szigetelésbe jutott, kisebb része pedig le­csurgott a lábazatfelületre.

A károsodás okai: A helyszíni feltárások és ellenőrzések alapján megállapítható volt, hogy a homlokzati beázásokat a kiviteli tervektől eltérő, szakszerűtlen, hanyag kivitelezés okozta. (A másik két épületszárnyon beázás nem volt, ott más vállalkozó végezte a homlokzati munkákat). A szerelt homlokzatburkolat mögé vízlefolyással vagy csapóesővel, ill. az ablak­szemöldökök és a szerelt falburkolat közötti hézagba csapóesőként bejutó víz egyes homlokzatszakaszokon akadálytalanul bejut az ablakok szemöldökprofiljába, majd onnan az üvegezés belső felületén lefolyik az ablak­könyöklőre.

A javítás módja: A szerelt homlokzatburkolat elbontása után a kiviteli tervek szerinti szer­kezeti kapcsolatok, szigetelések és tömítések kialakítása.

Esettanulmány

Épület és szerkezet: Egy, az előző esettanul­mány szerinti többszintes, többszárnyas iroda­épület. Az épületszárnyakat összekötő föld­szintes épületrészek feletti, 147 m2 alapterületű üvegtető két oldalról befelé, a tető bejárati falra merőleges tengelye felé lejt, amely mentén vízelvezetéséhez a vápacsatorna felezőjébe GEBERIT összefolyót építettek be, a vizet 50 mm névleges belső átmérőjű, 90°-ban több­ször elhúzott csővezetéken vezették el. Az ejtő-vezetékek nem láthatók, azokat a tartószerkeze­tek (fő tartó és oszlop) üregeiben vezették el.

Károsodás: Nagyobb intenzitású esőzések alkalmával az üvegtető a vápacsatorna sáv­jában beázott.

Vizsgálat: A helyszíni szemlén a tetőösszefolyó nyílását ledugaszolták és a tetőfelületet vízzel árasztották el. Az első beázás során a víz a belső térbe először a tetőösszefolyónál jutott be (169. kép), ekkor a vápacsatorna „vízállása” a csatornaszegélyek alatt 20 mm mélységben volt. Ezt követően a belső térben a vápacsa­torna teljes hosszában megindult az igen erős vízcsepegés, majd kisebb vízfüggöny képző­dött, ill. az üvegtető teljesen beázott.

Az üvegtető képe.Az üvegtető képe.

Az első vízsugár.Az első vízsugár.

A vízpróba eredménye.A vízpróba eredménye.

A károsodás okai: A tetőösszefolyó, ill. a víz­elvezető csővezetékrendszer alulméretezett (19,6 cm2 = 0,13 cm2/tetőm2, csőátmérő/tető­felület), kapacitása nem alkalmas a csapadék­víz gyors és biztonságos elvezetésére. Amikor a vápacsatornában felgyülemlett víz szintje eléri, ill. kissé meghaladja az EPDM csatorna­szigetelés felső beépítési szintjét, a közlekedő­edények törvényének megfelelően a „felesleges”, a vízelvezető rendszer kapacitását meghaladó víz átbukik a csatorna oldalfalain és a tömítetlen kapcsolati hézagokon jut a belső térbe.

A javítás módja: Mivel a vízelvezető csőrend­szer kapacitását nem lehet növelni, a meg­oldás túlfolyónyílás kialakítása a homlokzati horganylemez takaróelemén, a kifolyónyílás alsó határvonalán. A csapadékvíz levezeté­sére lefolyócsövet kell beépíteni a terepszinti kavicságyig, az acél tartóoszlophoz rögzítve. ez 70 x 120 mm-es csőkeresztmetszettel meg­oldható.

Esettanulmány

Épület és szerkezet: Egy vásárcsarnok egyik épületrészének alacsony hajlású tetője, ame­lyen kéthéjú, EPDM lepel szigetelésű tetősávok csatlakoznak nagyméretű üvegtetőhöz. A tető tervezője részletes tervdokumentációt készí­tett, amely ugyan a kivitelezés során módosult, de ezek a módosítások csupán a szigetelt tetőszakaszok rétegrendjének és a kétféle tető csatlakoztatásának változására terjedtek ki. Az üvegtető terveit, szerkezeti részletrajzait nem módosították.

 

Nem megfelelő széllezárás.Nem megfelelő széllezárás.

Nem megfelelő széllezárás.Nem megfelelő széllezárás 2.

Alkalmatlan leszorítósáv.Alkalmatlan leszorítósáv.

 

Károsodás: A tető átadása után a szeptemberi esőzések miatt a tető több helyen beázott. A beázási helyek és a szigetelt tetőszakaszok vízpróbája kimutatta, hogy minden beázási helyen az üvegtető ereszti át a csapadékvizet.

A károsodás okai: Az üvegtető megépítésével megbízott cégnek nem voltak megfelelő ismeretei ilyen szerkezetek készítéséhez. Rend­szermegoldásoktól eltérő, hiányos és hibás meg­oldásokat alkalmaztak, és a szerelési munkát gondatlanul és felelőtlenül végezték el.

Szakszerűtlen poliuretánhab tömítés.Szakszerűtlen poliuretánhab tömítés.

Nem megfelelő leszorítás.Nem megfelelő leszorítás.

Tömítőszalag hiánya.Tömítőszalag hiánya.

Az üvegtető a javítás után.Az üvegtető a javítás után.

A főbb hibák és károsodások a következők:

 • a tető alsó és felső szélének lezárása hibás:
 • a széllezárás nem a kiviteli terveknek és az előírt rendszermegoldásoknak megfe­lelően készült,
 • hiányoznak a véglezáró alumíniumle­mezek,
 • az üvegre ragasztott EPDM fólia nem alkalmazható lezárásként,
 • az alsó és felső lezárásoknál távtartóként használt OSB léc és a fóliát leszorító (típus tömítőgumi + profil helyett alkalma­zott) alumíniumsáv nem rendszerelem, és alkalmatlan a feladatra,
 • a szorítóprofilok felső vége nem zárt,
 • a szorítóprofil és takaróprofil közötti poli­uretánhab tömítés szakszerűtlen meg­oldás;
 • a lejtésirányú szorítóprofilok elhelyezése nem előírásszerű:
 • a különböző hosszúságú és típusú (kereszthornyos, ill. imbusz fejű) csava­rokkal rögzített szorítóprofil nem ad meg­felelően egyenletes leszorítást, kézzel megnyomva is érzékelhető a nem egyen­letes szorítóerő,
 • a szorítóprofilok alatt nem volt tömítő butiiszalag.
 • keresztirányú tömítéseknél a nem egyen­letes kivitel miatt a hosszanti gumitömítés helyenként nem tud tökéletesen felfeküdni;
 • a lejtésirányú lizénák pára- és vízelvezető csatornájába szereléskor nagy mennyi­ségű fűrészpor került, a páracsatornák alsó részénél a víz a szél­lezárás mögé folyik.

A javítás módja: A beázó tető javítható, a szer­kezeti alapanyagok, profilok, gumik, üvegek megtarthatók.

A javításhoz elengedhetetlen:

 • megfelelő ismeretekkel rendelkező szakter­vező bevonása;
 • a felső és alsó tető- és vápacsatlakozások megtervezése, szakszerű kialakítása (szél­lezárás, takarás, párakivezetés);
 • butiiszalagok alkalmazása a lefutóbordák alatt;
 • csavar hosszak és csavartípusok meghatá­rozása;
 • a szerelést szakképzett munkaerő végezze;
 • a páracsatornák kitisztítása.

Megjegyzés: A javítást elvégezték, az üvegtető beázás mentes.

Szerző: Osztroluczky Miklós okl. építészmérnök, PhD, c.egyetemi tanár