Épületkárok

A válaszfalak károsodásai

Gyakran előforduló károsodások

Ismeretesek a födémszerkezetek, kiváltók le­hajlása miatt előforduló válaszfal rongálódá­sok, pl. összerepedezés, kidőlés, kigörbülés, törés stb. A födémre állított, szokásos (rideg) anyagok­ból épített válaszfal alakváltozástűrő képessége viszonylag kicsi: 10 mm körüli. Ez az érték a válaszfal megépítése után bekövetkező alak­változásokra vonatkozik.

A lapos tetős épületek felső szintjének válasz­falaira az ábrán látható sajátos károsodás jellemző. A tetőfödém hőmérséklet-változás okozta alakváltozása a vele összeépített (kiékelt), de a belső tér egyenletesebb hőmér­sékletében levő válaszfalakat alakváltozásra kényszeríti. Ez a kényszer a válaszfal tető­födémhez csatlakozó részén repedéseket okoz, amelyeknek leggyakoribb formája az épület végein a felső válaszfalsarkok lerepedése, a repedéskép befelé, a tetőfödémmel párhuzamosan folytatódik. Az ajtónyílással áttört (gyengített) válaszfalaknál a ferde repe­dés a nyílás felett, többnyire annak sarkából indul ki.

A válaszfal két végén lévő függőleges szerkezetek (teherhordó falak vagy pillérek) alakváltozás-különbsége (pl. egyenlőtlen süllyedése, hosszváltozása) ferde repedést okoz a válaszfalban. A repedés a jobban megsüllyedő fal (pillér) és a válaszfal felső csatla­kozási pontja felé irányul. A födém tűréshatárt meghaladó mértékű alakváltozásánál annak lehajlását követni nem tudó válaszfal középső, alátámasztatlanná váló szakaszán az alsó rész leszakad, a felső sáv pedig boltozatként működve adja át a terhét a falvégekre. A repedéskép is boltozati vonalhoz hasonlít.

Válaszfalak károsodása

A válaszfal károsodás jellemző formája a tartó­szerkezet alakváltozása okozta „leterhelődés”. Ez akkor következik be, ha a válaszfal ki­ékelése miatt alakváltozásában gátolt födém­szerkezet feltámaszkodik az erre nem mére­tezett válaszfalra és azt leterheli, kihajlását, helyi törését okozza. Hasonló a helyzet, ha a válaszfal alatti födém lehajlása kisebb, mint a felette levőé.

Hasonló károsodáshoz vezet a függőleges tartószerkezetek lassú alakváltozása (pl. a beton kúszása) is, a födémek közé mereven beépí­tett, alakváltozást nem végző (más anyagú) válaszfalak befeszülése miatt. A károsodások a magas épületekben számottevőek, mert a függőleges tartószerkezetek hosszváltozása lefelé növekszik. A válaszfalak befeszülése megelőzhető, de a helyes szerkezeti megoldáshoz ismerni kell a tartószerkezet várható alakváltozásának mértékét és időbeni lefolyását.

A válaszfalakra ható alakváltozási kényszerek és az ezek okozta jellegzetes repedések.A válaszfalakra ható alakváltozási kényszerek és az ezek okozta jellegzetes repedések.

A károsodott válaszfalak javítása csak a ki-váltóok (tehát a befeszülés) megszüntetése esetén eredményes. Egy bizonyos rongálódás­fajta többszöri ismétlődése ugyanazon a szer­kezeten a valódi okot nem mérlegelő, szaksze­rűtlen javításoknak tulajdonítható.

Létezik olyan építőanyag-kombináció is, amely­nek eredményeképp a válaszfal „megy ki” a födém alól. Kerámiafalazatú épületben a je­lentős lassú alakváltozású könnyűbeton válasz­falakon a födém alatt idővel repedések jelen­nek meg. Ugyan ezeken a válaszfalakon a zsu­gorodás függőleges repedéseket is okozhat, amelyek főleg az ajtónyílásoknál, a tartószer­kezethez való csatlakozásoknál, a tömör válaszfalakon egymástól 2-3 m távolságban jelent­keznek. A használatot gátló, sőt esetenként a válaszfalak állékonyságát is veszélyeztető hibák az építőanyagra előírt speciális szer­kezeti és csomóponti megoldásokkal előz­hetők meg.

Gyakorlati példák, esettanulmányok

Esettanulmány

Épület és szerkezetek: A többszintes lakó­épület egymás feletti szintjei különböző elren­dezésűek, a földszinti nagy terű helyiség feletti emeleteken hagyományos válaszfalakkal épített

Károsodás: A teherbírásra megfelelő födémle­mez lehajlása a támaszköz belső harmadában akkora volt, hogy azt a merev válaszfalak repedés nélkül nem tudták elviselni. A fal­táblák éleinek elmozdulása és a kiékelés meglazulása miatt a hosszanti válaszfalak befelé dőltek. Az állandó válaszfal terhek alatt a födém elmaradása.

A javítás módja: A meglévő födémek meg­erősítése nehézségekbe ütközik: a válasz­falakat el kell bontani, át kell építeni. Könnyebb, szerelt válaszfalak beépítésével az állandó teher és az alakváltozás csökken.

Válaszfalak károsodása a födém lehajlása miatt.Válaszfalak károsodása a födém lehajlása miatt.

Esettanulmány

Épületek: Lapostetővel fedett többszintes épü­letek.

Károsodás: A lapostetők vízszintes hosszválto­zásai nem csak az épület külső falain, hanem a belső tartófalakon, válaszfalakon is repedé­seket okoznak. A hagyományos vá­laszfalazásnál szükséges a felső megtámasz­tás, kiékelés, ami összeköti a válaszfalakat a felettük lévő födémszerkezettel, így a falak követhetik a födémek hosszváltozásait.

Válaszfalak károsodása a födém lehajlása miatt.Válaszfalakon képződött repedés a tetőfödém hőmozgása miatt.

Válaszfalakon képződött repedésekVálaszfalakon képződött repedések

A hom­lokzati falhoz csatlakozó szélső zárófödémrész hossztágulását az elmozdulás irányával párhu­zamos fal sarkának átlós lerepedése és a födém alatti vízszintes repedés jelzi. Ajtónyílással gyengített falon  a repedés a faltest leggyengébb keresztmetszetében, a nyílásnál indul ki és ferdén folytatódik a födém, ill. a homlokzati fal felé. Válaszfalakon a fal sík­jára merőleges födém-hosszváltozás is okoz­hat rongálódást, repedést.

A károsodás okai: A kiékeléssel összeépített lapostető hosszváltozásai. A lapostetők építése a felső szintek szerkezetválasztását is befolyásolja, mivel a tető hőszigetelésének növelése csupán csökkenti, de nem küszöböli ki telje­sen a tetőhöz mereven csatlakozó felső szinti falak repedéseit.

Pórusbeton válaszfalak esettanulmányai

Foglalkozzunk még egy példa erejéig a tartó­szerkezeti alakváltozásokhoz nem illesztett válaszfal csatlakozások kérdésével. Előfordult a gyakorlatban olyan építészterv, amelyben olyan, 10 cm vastag, 40 méter hosszú, 3,65 m magas válaszfal szerepelt, amely több tartó­szerkezeti födémmezőn is áthaladt a pillérek érintése nélkül, „általános” szerkezeti irányban.

Ezen a válaszfalon mindenképpen repedések megjelenése várható, mivel a saját síkjában viszonylag merev válaszfal megfelelő csomó­pontok, merevítés, táblásítás nélkül csak így tudja követni a nagyfesztávú födémmezők rugalmas alakváltozásait.

A tartószerkezeti alakváltozások hatása a válaszfalakra.A tartószerkezeti alakváltozások hatása a válaszfalakra.

Válaszfalban vezetett épületgépészeti csövek

Az a mondás járja az építőiparban, hogy a gépész olyan az épületnek, mint a fának a szú. Az egész épületet behálózzák a gépé­szeti csövek, elhelyezésükhöz gyakran a vé­kony pórusbeton válaszfalakat végig hornyolják, ezzel erőteljesen gyengítve annak mind állékonysági, mind akusztikai tulajdonságait. Megoldás lehet, ha vas­tagabb falat tervezünk, vagy ha a gépészeti csöveket lehetőség szerint álmennyezet taka­rásában, esetleg gépészeti előtétfal mögött vezetjük. Egy vékony, 5 cm-es előtétfal hornyolása mindenképpen megrongálja, megre­peszti a falat.

Válaszfal gyengítése csővezetékkel.Válaszfal gyengítése csővezetékkel.

Válaszfal gyengítése csővezetékkel.Válaszfal gyengítése csővezetékkel.

Előtétfalak gyengítése gépészeti vezetékekkel.Előtétfalak gyengítése gépészeti vezetékekkel.

Amikor a válaszfal alól „elmegy” a primer szerkezet

A tartószerkezeti alakváltozásokhoz nem illesz­tett válaszfal konstrukciók tipikus hibája ez. Itt rengeteg apró épületszerkezeti finomságra kell ügyelni. A hibák részben a gondatlan építé­szeti tervezésből, részben a technológiai ter­vezés hiányából adódnak. A vázkitöltő szer­kezetek, így egyes válaszfalak esetében is a már korábban megépült szerkezetek későbbi – építés közbeni és használati igénybevételek­ből eredő – alakváltozása okozza a repedé­seket.

31. ábraVázkitöltő- és válaszfalak repedésképe.

A vázkitöltő- vagy válaszfalakban kiala­kuló repedéskép lehet lépcsős, vagy zegzu­gos, esetleg mindkettő. Alakja főként az alkalmazott falazóhabarcs szilárdságától és a fugák kitöltött, vagy hézagos voltától függ. Meg­felelő technológiai tervezéssel, korszerű szer­kezeti kapcsolatokkal az elsődleges tartó­szerkezet mozgásai részben elkerülhetők, részben károsodás nélkül átvihetők a másod­lagos vázkitöltő szerkezetekbe, amik így ká­rosodás nélkül követik a szerkezet mozgását.

Amikor a tartószerkezet „ráhasal”, „rákönyököl” a válaszfalra

A két gyakorlati kifejezés igen szemléletesen írja le ezeket a viszonylag gyakori hibákat. A „ráhasal” azt jelenti, hogy másodrendű (gyengébb) szerkezetre az elsőrendű tartó­szerkezet nagy felületen olyan erőt fejt ki, amire az nincs méretezve. Kis felületen, pont szerűen átadott teher esetén beszélünk arról, hogy a fő tartószerkezet „rákönyököl” a gyengébb másodrendű szerkezetre.

A tartószerkezeti direkt erőhatások okozta repedések.A tartószerkezeti direkt erőhatások okozta repedések.

A tartószerkezeti direkt erőhatások okozta repedések.A tartószerkezeti direkt erőhatások okozta repedések.

Ezekben az esetekben jellemzően nyomóerő keletkezik. Ezt a pórusbeton szerkezetek jól viselik, de a csekély hajlító- és húzószilárdság miatt nehezen követik a jelentkező kihajlást, így a vízszintes fugák felnyílhatnak. A tervezőnek egyértelmű csomóponti ábrákat kell adni az alsó és felső födémcsatlakozásokról, a ki­vitelezőnek pedig a tervek szerint kell azokat megépítenie.