Erkélyek felújítása

Hogy újítsuk fel az erkélyt? Korszerűsítési ötletek és tippek [TANÁCS]

A műszaki fejlődés és a lakások, azok egyes részeinek, köztük az erkélyeknek és a lodzsák­nak a fokozatos elöregedése közti különbséget korszerűsítéssel hidalhatjuk át. A korszerűsítés során az idősebb erkélyek, lodzsák és tera­szok szerkezeti tulajdonságait közelítjük az újonnan épültek tulajdonságaihoz, és egyben meghosszabbítjuk élettartamukat.

Erkély felújítása

A korszerűsítés bizonyos esetekben komoly költségeket igényel. Célszerű ezért a korszerű­sítési terv elkészítése előtt felmérni az épület egyes szerkezeti elemeinek tényleges állapotát. A felújítás nélkül végrehajtott korszerűsítés megbosszulhatja magát, mivel majd egy ké­sőbbi felújítás tönkre teheti a korszerűsítés egy részét, és ezzel elveszik a korábban ráköltött pénz. Ezért ajánlott az erkélyek, a lodzsák és a teraszok korszerűsítését bizonyos esetekben összekapcsolni a felújításukkal.

A minőség javítása növeli a használati értéket

Az erkélyek, a lodzsák és a teraszok szerkezeti megoldásait és a felhasznált alapanyagokat meghatározza a tervezők és a kivitelezők tájékozottsága, azaz a korszerű anyagok és módszerek ismerete.

A felújítás színvonalát elsősorban a következő követelmények befolyásolják:

 • az egyes erkélyek hibáinak, károsodásának komplex és következetes felmérése;
 • a felhasznált alapanyagok kiválasztása és minősége;
 • a színvonalas tervdokumentáció;
 • a következetesen és magas színvonalon elvégzett munka, a technológiai előírások betartása a gyártók és a műszaki szabvá­nyok előírásainak alapján;
 • a szakmailag jól képzett építésvezető, aki az építés folyamán szigorúan ellenőrzi a tech­nológiai folyamatok betartását és követke­zetes a kész munka átvételében.

Az elkészült munka színvonala sokféleképpen lemérhető, ellenőrizhető. Ha a hibák, hiányos­ságok csak a felújítást követően, bizonyos idő elteltével jelentkeznek, és a kivitelező nem akarja azokat elismerni saját hibaként, akkor ajánlott szakértőt felkérni szakvélemény készí­tésére. A szakember írásos jelentést készít, és javaslatot tesz a további munkafolyamatokra.

A lakás hasznos területének növelése

Az erkélyek és lodzsák beüvegezése nem csak a lakás használóinak ügye, mivel a beüvegezés jelentősen megváltoztatja az épület kül­alakját, építészeti hatását.

A lakás hasznos területének növelése

Éppen a felújításoknak, a korszerűsítésnek ezt a negatív hatását tapasztalhatjuk napjainkban a legtöbb lakóházon. Egy épületen az erkélyek és a lodzsák beüvegezésének több módját megtaláljuk egymás felett vagy egymás mel­lett. A különböző használt rendszerek ellen­őrizetlen alkalmazása kaotikus eredményt hoz, koncepciótlanság hatását és az ideiglenesség látszatát kelti. Ezt a problémát könnyen meg lehetne oldani, ha a lakástulajdonosok a homlokzat felújítása előtt megállapodnának egy közös építészeti megoldás kidolgozásában, amely az egész homlokzat felújításának tervét tartalmazná.

A sikeres felújítást minden esetben építészeti terv előzi meg, amely nem csak az esztétikai szempontokat veszi figyelembe, hanem meg­oldást kínálhat a lakóterület megnövelésére vagy a beépítésre. Az egyik megoldás lehet az erkélyek és a lodzsák utólagos beüvegezése. Ezzel kellemes és esztétikus lakóterületet kapunk, amely hozzájárul a lakás komfort­fokozatának növeléséhez.

A jó eredményhez és a lakók elégedettségéhez azonban fontos összefoglalni az előnyöket, de a hibás elképzeléseket és a helytelen gyakor­lati tapasztalatokat is.

Az erkélyek és a lodzsák beüvegezéséből szár­mazó előnyök pl.:

 • új lakóterülethez jutunk, amelyet egész évben használhatunk;
 • új, különféle célokra használható térhez jutunk, amely alkalmas pl. téli kert létesíté­sére, megfelel a gyerekeknek, vagy egysze­rűen csak kellemes környezetet teremt egy kávé elfogyasztásához;
 • védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen (eső, hó, szél);
 • csökken a zajártalom, a légkörből a lakásba jutó por és egyéb levegőszennyeződések­nek a mennyisége;
 • csökken a hőveszteség, a fűtési költsé­gek (az átmeneti ütközőzóna kialakításával akár 10-40 %-os megtakarítást is elér­hetünk);
 • védelmet nyújt a betörés ellen, elsősorban az alacsonyabban fekvő lakások esetében;
 • javítja a lakás és az épület külalakját.

Az erkélyek és a lodzsák beüvegezésének hibái a következő okokra vezethetők vissza:

 • engedély nélküli, az adott célra nem vizsgált rendszerek használata;
 • nem megfelelő alapanyagok alkalmazása (vastag fakeretek, nehéz acélprofilok stb.);
 • olyan rendszerek alkalmazása, amelyeket a gyártó más célokra készített (pl. műanyag vagy faablakok stb.);
 • egyéni megvalósítás, amely nem teszi lehetővé, hogy minden erkélyt ugyanolyan módszerrel üvegezzenek be (ez ellentétes az egységes, egy koncepció alapján készült homlokzat alapelvével);
 • a vízszintes és a függőleges beosztás rossz megválasztása (az ablakok nyithatósága, a részletek szerkezeti megoldása stb.);
 • a szellőzés megoldatlansága – a felületek és a tér párásodása);
 • nem bevizsgált üvegezési módszer alkal­mazása;
 • a lakóhelyiségek nappali megvilágításának csökkenése.

A jelenlegi helytelen gyakorlattal szemben csak bevizsgált beüvegezési rendszereket alkal­mazzunk, készíttessünk felújítási tervet szak­emberekkel az egész homlokzathoz, és olyan kivitelezőt válasszunk, aki megfelelő gyakorlattal és referenciákkal rendelkezik. Ne feledjük el a felújítást engedélyeztetni az építésügyi hatóságnál, vagy ha csak bejelentési kötele­zettséggel jár, akkor jelentsük azt be.

Napjainkban többféle beüvegezési rendszer közül választhatunk, ezért fontos, hogy a funk­cionális és szerkezeti megoldásaikat figyelem­be véve, a lakóépületnek és a lakók igényeinek leginkább megfelelőt válasszuk.

A beüvegezési rendszereket két alapvető cso­portba sorolhatjuk:

 • keretes rendszer – ezt sima, 4-6 mm vas­tagságú üvegből készítik, vagy 16 mm-es duplaüveget alkalmaznak. Alumíniumke­reteket használnak. Ez a rendszer minimali­zálja a hőveszteséget, véd a rossz idő ellen, csökkenti a zajt stb. A rendszer előnye a komplex leszállítás, a könnyű kezelés és az egyszerű karbantartás. A felszerelése gyors, biztonságos, nem kell hozzá állványzatot építeni.
 • keret nélküli rendszerek – amelyekhez sima biztonsági üveget alkalmaznak, általában 6 mm vastagot, és ehhez vezető alumínium­profilokat. A rendszer előnye a komplex le­szállítás, a könnyű kezelés és az egyszerű karbantartás. A szigetelés speciális alakjá­nak és anyagának köszönhetően nagyon jó szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Mivel az ablakszárnyak síneken és nem vá­jatban futnak, nem igényel masszív rögzí­tést. A beszerelés elvégezhető az erkélyről, nem igényli állványzat felállítását vagy szerelőkosár használatát.

Változtassunk az építészeti jellegen és a korlát kialakításán

Napjaink építészete gyakran alkalmazza a külső szerkezetek egyéni, plasztikus megjele­nítését, az ilyen elképzelések megvalósításá­hoz rendkívül jó lehetőség az erkélyek és a lodzsák felújítása. Ennek során először mindig építészeti tervet készíttessünk, több változat­ban, azaz eltérő esztétikai, használati és gaz­dasági tulajdonságokat tartalmazzanak.

Az esztétikai követelmények bizonyos mértékig szubjektív véleményen alapulnak, de befolyá­solják a részkérdések megoldásának színvo­nalát is.

A fő követelmények közé tartoznak:

 • az épület alakjának megtervezése (itt nyilvá­nul meg leginkább a tervező koncepciója, az épület térbeli megoldása, amely megfelel az épület jellegének és egyben igazodik napjaink művészeti irányzataihoz is);
 • az egyes részek és felületek alakjának megoldása lehet
 • geometrikus:
 • a formák és a hézagok vonalai,
 • a felületek egyenletessége;
 • külső megjelenés:
 • frissesség,
 • szín és fény,
 • a felület egységes volta (struktúrája).

8.2. ábra. Az erkélykorlát szerkezeti megoldásának lehetőségei.

8.2. ábra. Az erkélykorlát szerkezeti megoldásának lehetőségei. Függőleges metszet, 1. eset. Oldalnézet, 1. eset. Oldalnézet, 2. eset. Oldalnézet, 3. eset. Függőleges metszet, 4. eset. Oldalnézet, 4. eset. Elölnézet, 5. eset. Függőleges metszet, 5. eset. Függőleges metszet, 6. eset.