Faházak

A haladás előírva – energiatakarékos ház

Mindig akadtak olyan építtetők, akik a haladást előrelendítik, és nem törődnek a törvényben rögzített előírásokkal. Ilyen a következő példánk is. Mielőtt a jelenleg érvényes hőszigetelési előírás 1995-ben életbe lépett volna, Michael Hofbauer alacsony energiafelhasználású házat épített, melynek tervezésében ő maga is részt vett. A készház-ipar is élen jár a haladó szellemű faházépítésben. A napenergiát hasznosító berendezések sokuknál a standard felszereléshez tartoznak. Intelligens épülettechnika, fotóvoltaikus melegszivattyú megrendelésre beépíthető.

Faház

Amikor lehetőség van alacsony energiafel­használású ház épí­tésére, akkor azt előírásszerűen kell megvalósítani. Michael Hofbauer nem titkolja, hogy a két éve érvényben levő hő­szigetelési előírásokat nevet­ségesnek tartja. Már 1994-ben bebizonyította az ezeken az oldalakon ismertetett ház­zal, hogy igenis lehetséges na­gyobb nehézség nélkül ilyen alacsony energiafelhasználású házat építeni.

Homlokzat nézete

Sajnos pontos meleg-mérle­get nem tud Hofbauer mutat­ni, de elfogadható érveket hoz fel amellett, hogy itt valóban alacsony energiafelhasználású házról beszélhetünk. Az épít­tető ugyanis támogatást ka­pott Baden-Württemberg tar­tománytól a tervezés többlet­költségeire. Hofbauer a münsteri LBS Westdeutsche Lan­desbausparkasse „Okohaus” projektéhez fordult, hogy a bizonyítható éves égési hő-szükséglete teljesíti az ala­csony energiafelhasználású házaknál előírtakat. Az épít­tető azonban a referenciaház­hoz képest vastagabb szigete­lést alkalmazott a falakon és a tetőn, és valamivel jobb K-értékű ablaküvegeket használt fel.

Alap építése

Az alap egy fakeretes szer­kezet, 81,5 cm-es rasztertá­volsággal. Az ablakoknál és aj­tóknál az építtető eltért ezek­től, hogy konstrukciós sza­badsága nagyobb lehessen.

Szoba képe

Az egyszerű szerkezet segítségével vált lehetségessé az, hogy az épületet három ember csupán három hónap alatt építse fel.

Egy kreatív emberhez így is illik, végtére is Michael Hof­bauer  foglalkozására  nézve grafikus, képző- és iparművész. A kreativitás számára az az elv, amit egy nem-építész is hasznosítani tud a házépí­tés kapcsán. ,,Az építész nem csak olyan valaki, aki statikai számításokat végez, hanem akinek ötlete van.” Számára ezért volt természetes a „mér­nököt játszani”.

A játékos kedv biztosan hozzájárult a végeredmény­hez. Azok az idők, amikor pánikszerűen igyekeztek ke­rülni mindenféle kapcsolatot a hagyományokkal, a poszt­modern idők őrületével lezá­rult. Itt az építési hagyomá­nyokkal kialakított feszültség­mentes viszonyt egy lépéssel tovább is viszi: puszta után­zás helyett az ellentétekkel ját­szik. A házban a modern technika összhangba kerül a hagyományos formanyelvvel, a parasztszekrények és a de­sign-lámpák jól megférnek egymással.

Szoba képe

„Egy öko-háznak nem kell mindig úgy kinéznie, mint­ha müzliből lenne” — mondja az építtető. „Számomra fon­tos volt az is, hogy olyan há­zam legyen, amelyben hat-hét méter távolságra elláthatok” — világosít fel elképzeléséről. Te­hát a ház nagy kell, hogy le­gyen, de olyan „amilyet szin­te sosem kell fűtenem.”

A régi paraszti építészetet stilisztikailag tisztán vissz­hangozza a ház. Ezek az öreg házak ugyanis olyan megol­dásokat nyújtanak, amelyeket a természettel való küzdelem során fejlesztettek ki. Feltűnő­ek a tetőn lévő markáns kiugrások. „Kifejezetten fontos volt számomra, hogy csak konstruktív favédelemmel dolgozzam.” Az elülső orom­zat felett a tető úgy magaso­dik fel, mintha csigasor húz­ná. Ez azonban nem játék, hanem az alatta fekvő terasz védelmét szolgálja. „A hom­lokzat fája ugyan megszür­kül” — magyarázza az építte­tő, „de nem rohad el.” Hogy a fahomlokzat ne legyen mo­noton, fehér területek szakít­ják meg. Hasonló visszautalás a vidéki építéshez a hozzáé­pített pajta, ami az északi ol­dalon védi a konyhát.

Hofbauer erőfeszítései, hogy a természetet a ház építésével kevésbé terheljék meg, az alapanyagok megválasztásánál is megfigyelhető. A falak el­készítésénél használt fa és cel­lulóz anyagok könnyen alkal­mazhatók. A kocsibeálló és a kert újrahasznosított lemezzel fedett. „Amikor a házamat le­bontják, semmi különleges hul­ladék nem fog keletkezni” — erősíti meg az építtető. Csak az ablakok műanyagkeretei ne­vezhetők különleges hulladék­nak. A 8500 literes esővíz-cisz­terna, ami ellátja a WC-t, a mo­sógépet és a kertet, valamint a napelemek egészítik ki a ház természetbarát arculatát.

Tetőtér alaprajzFöldszint alaprajzPince alaprajz

A házat csupán három em­ber építette, három hónap alatt. Na persze, az itt segítő két barát asztalos illetve ács volt. Hogy a faházában is ele­gendő hőtároló tömeg legyen, minden belső falat 10 cm vas­tag natúrgipsz pallókkal és horonyeresztékkel erősítettek meg. „Ez a szobaklíma szem­pontjából nagyon kellemes” — örvendezik Michael Hofbauer, „az épülettömeg szabályozza a hőmérsékletet és a páratar­talmat.”

Az építtetőnek különös­képpen tetszik házának flexibilitása. „Az ember bármikor betehet, vagy kivehet falakat, vagy nagyobb és jobb abla­kokat építhet be.” Ezenkívül az irodaszintet bármikor la­kóegységgé lehet alakítani. A házat, és erről Michael Hof­bauer meg van győződve, így szükség esetén könnyebben el lehet adni.

Tények és adatok

  • Tervezés: az építtető saját terve, Dieter Daners okl. építésszel együttműködésben.
  • Költségek: tisztán építési költség 380000 EUR, mellékköltségek ter­vezési díjjal 12000 EUR, becsült saját munka 100000 EUR, külső beruházások 36000 EUR.
  • Építési év: 1994.
  • Külső méret: 11 x 11 m.
  • Lakófelület: alagsor 74,5 m2, földszint 95,5 m2, emelet 78,5 m2.
  • Építési mód: Külsőfal fakeretes építés tető-fedlap-zsaluzat hátulról szellőztetve, bitumenezett fa lágyszálerősítésű lemezekkel, a rekeszekben 26 cm cellulóz szi­getelés, furnér ili. gipsz szálerősíté­sű lapok, vakolat, belső falak teljes gipszburkolat, gipsz vakolattal, műanyag ablakok hőszigetelő üve­gekkel (K-érték 1,2 W/m2), fapadló, támasztott falépcső.
  • Tető: 35°-os nyeregtető, szeleme­nes szerkezet, 26 cm cellulóz szige­telés, betonpala.
  • Épületgépészet: gáz-kazán, padló ili. fűtőtestes fűtés, központi melegvíz, napenergia gyűjtéséhez lapos napelemek (gyűjtő felszín 6 m2) vízmelegítéshez, 750 l-es tartály, zsírkő kályha.
  • Termékinformáció: fa – AG Holz; szigetelés – Chinaceli; ce­mentbázisú szálerősítésű panelek -Fermaceli; teljes gipszburkolat -Mack; tető – Braas; fűtés – Verit-herm; napelemek – Wagner; kályha -Tulikivi; ebédlő – KFF Design Karl Friedrich Forster; nappali -Rolf Benz; kerti bútorok – MWH Metallwerk.