Ereszcsatorna

Így csinálja ezt a bádogos

Ismerkedés a forrasztópákával

Ez a rész arról ad összefoglalást, hogyan kell a horganylemez függőeresz csatornaelemeket egy­mással összeforrasztani. A műanyag csatornákkal ellentétben — amelyeket egyszerűen csak egymásba kell csúsztatni ehhez bizonyos gyakorlat és szer­számokkal való fölszereltség szükséges (126. ábra).

Ha valaki még sohasem forrasztott horgany­lemezt, akkor célszerű kissé gyakorolnia a követ­kezőkben bemutatott ábrák segítségével, mielőtt az ereszcsatorna forrasztásához hozzákezdene. Csak a forrasztópáka biztonságos kezelése teszi lehetővé a csatornaelemek jó minőségű összeforrasztását.

126. ábra

126. ábra: A horganylemez forrasztásához némi gyakorlat és az anyag iránti érzék kell. Különben nagyon könnyen lyukat égethetünk a lemezbe a túlmelegített forrasztópákával, vagy esetleg a varrat nem lesz folytonos.

A legfontosabb forrasztószerszám – a forrasztópáka

127. ábra

127. ábra: Forrasztáshoz vörösréz forrasztó-pákát használunk. Tisztítására szalmiáksótömbre van szükség. Forrasztószerként forrasztóvizet kell ecsettel felhordani. A forrasztófém: ólom és ón ötvözete.

128. ábra

128. ábra: A forrasztópákát PB-gázzal melegítjük fel. A képen a bádogosok által használt, kis munkapalack látható, de más PB-palackok is használhatók.

129. ábra

129. ábra: A horganylemezmunkákhoz szükség van még finom fogú fémfűrészre, reszelőre, háromszögletű fémhántolóra és lemez­vágó ollóra. Különféle kivitelű, a felhasználás céljának megfelelő lemezvágó ollók kaphatók, de a könyvünkben tárgyalt munkákhoz egy közönséges egyenes olló is alkalmas.

A forrasztópáka karbantartása

130. ábra

130. ábra: A gázlánggal való állandó érintkezés miatt a forrasztópáka felülete megég, és reve képződik rajta. Ezért időnként reszelővel meg kell tisztítani.

131. ábra

131. ábra: Reszelés előtt a forrasztópákát egy kalapáccsal végig kell ütögetni…

132. ábra

132. ábra: …és az oldalait kikalapálni, hogy minél kevesebb anyagot kelljen majd lereszelni. Mivel a forrasztópáka lágy vörösrézből készült, lakatos­kalapáccsal hidegen is kikalapálható.

A forrasztópáka ónozása (cinezése)

Forrasztás előtt a forrasztópáka csúcsát vékonyan be kell ónozni. Ehhez azonban szalmiáksótömbön dörzsölve le kell tisztítani (133. ábra).

A forrasztófémként ónból és ólomból álló lágy­forraszt használunk, amelyben az ón részaránya 30-40 %. A lágyforrasz szabvány szerinti elneve­zése pl. F-PbSn 40 (Sb). Ebben a Pb ólmot jelent, az Sn40 40 % ónt, az Sb pedig kis mennyiségű antimont. Ennek a forrasznak az olvadási hőmér­séklete – amely felhasználási területét is meghatá­rozza – kb. 183-235 °C (134. ábra).

A horganylemezt forrasztás előtt folyósítószerrel be kell kenni. Ez megtisztítja a felületet, és meggátolja forrasztáskor az oxidálódást. A forrasz folyóssága és kapcsolata a fémlemezzel is megjavul ezáltal. A látható tisztátalanságokat forrasztás előtt el kell távolítani. Különösen a régi ereszcsatornák forrasztási varrat menti felületét kell csiszoló­vászonnal vagy háromszögletű fémhántolóval ala­posan megtisztítani, egészen addig, amíg olyan fé­mesen csillog, mintha új volna. Ebben a forrasztószerrel, makacs esetekben pedig a sósavval való többszöri bekenés is segíthet.

Vigyázat! A folyósítószer és a sósav maró hatású, szétfröccsenésüket meg kell akadályozni. Ha mégis a kezünkre fröccsennének, vízzel és szappannal azonnal mossuk le őket, szemünkbe kerülésük ese­tén pedig rögtön forduljunk szemorvoshoz! Ha zárt helyen forrasztunk, közben alaposan szellőztessünk.

133. ábra

134. ábra

 

134. ábra: A forrasztópáka túlságosan magas hőmérsékletét nagy gőzfejlődés jelzi.

Egy kis forrasztási gyakorlat

Az első forrasztási kísérleteket horganylemez-­hulladékdarabokon végezzük. Ilyenkor a siker kényszere nélkül gyűjthetünk tapasztalatokat. A lemezcsíkokat a 135-140. ábráknak megfele­lően egymásra helyezzük. Az átfedés legfeljebb 10 mm legyen. A forrasztási hézagot a lehető leg­kisebbre vegyük, és semmi esetre se legyen 0,5 mm-nél vastagabb.

135. ábra

135. ábra: A lemezdarabokat először sorjázni (élezni) kell. Az ábrán ezt reszelővel végzik, de vannak különleges horganysorjázók is.

136. ábra

136. ábra: A forrasztandó lemezeket egymásra fektetve forrasztóvízzel alaposan bekenjük. A forrasztóvíz magától befolyik az átlapolás alá.

137. ábra

137. ábra: Az átlapolási kis forrasztóón-cseppekkel több helyen össze­férceljük. A forrasztóón rúddal kihűlés közben is összenyomva kell tartani a lemezeket, hogy a forrasztási hézag lehetőleg kicsi legyen. Olyan hosszú ideig tartson a nyomás, amíg a forrasz még csillogóan folyékonynak látszik.

138. ábra

138. ábra: A pákát teljes szélességében felfektetve kell az egész varratot végigforrasztani, és eközben a forrasztóónt folyamatosan kell adagolni.

139. ábra

139. ábra: A forrasznak a forrasztási hézagot teljesen ki kell töltenie. A forrasztópákát úgy tartsuk, hogy a varratot teljes szélességében áthevítse: 1 forrasztópáka (kb. 250 °C); 2 forrasz; 3 horganylemez; 4 átlapolás (kb. 1 cm); 5 a forrasznak teljesen át kell folynia; 6 a forrasztási hézag a lehető legvékonyabb legyen.

140. ábra

140. ábra: A még forró varratot nedves ronggyal gondosan le kell törölni, hogy a forrasztószer maradványait eltávolítsuk.

A horganylemez függőeresz csatorna összeépítése

141. ábra

141. ábra: Horganylemez ereszcsatornák 3 m-es (nálunk 2 m-es) hosszakban kaphatók. Ezekből a darabokból a tetőn hosszabb szakaszokat kell összeállítani. Az összeépítés megkönnyítésére a csöves beszegés egyik oldalából egy darabot ki kell vágni.

142. ábra

142. ábra: Mindkét ereszcsatorna-darabot szembefordítjuk egymással…

143. ábra

143. ábra: …és a csöves beszegés mentén egymásba csúsztatjuk őket.

144. ábra

144. ábra: A csatornaelemeket egymáshoz képest a megfelelő helyzetbe igazítjuk.

145. ábra

145. ábra: A hátsó peremet beakasztjuk…

146. ábra

146. ábra: …és ha szükséges, fogóval elővigyázatosan összenyomjuk. Mivel a lemez lágy, az ereszcsatorna fogóval is könnyen hajlítható.

147. ábra.

147. ábra.

A csatornaelemek összeforrasztása

148. ábra

148. ábra: A varrat helyét alaposan bekenjük forrasztóvízzel.

149. ábra

149. ábra: Az ereszcsatorna-elemeket forrasztóón cseppekkel több helyen összeférceljük, majd ellenőrizzük, hogy az egész csatorna egyenes-e.

150. ábra

150. ábra: A forrasztást a csöves beszegésnél kezdjük el, és a csatorna legmélyebb pontján fejezzük be.

151. ábra

151. ábra: Ezután ismét fent, a belső peremnél fogunk hozzá…

152. ábra

152. ábra: …és felülről lefelé haladva forrasztjuk össze a még hátralevő szakaszt.

153. ábra

153. ábra: Az elkészült varratot nedves ronggyal alaposan meg kell tisztítani. Csak belül kell forrasztanunk. A forrasz az átlapoláson keresztülfolyik, és így nincs szükség külső forrasztásra.

A csatornavég­lemez és a betorkollócsonk elhelyezése

A műanyag csatornától eltérően a horganylemez függőeresz csatorna véglemezét és a lefolyócső betorkollócsonkját ugyancsak forrasztással erősítjük fel (154. ábra).

Kivétel csak a vízgyűjtőüstszerűen kibővülő, be­akasztott betorkollócsonk (l. a 3. ábrát). Ezt csak egy lemezcsíkkal kell a csatornához rögzíteni, nem kell ráforrasztani. Bár megkönnyíti a szerelést, de a beakasztott betorkollócsonk meglehetősen sokba kerül. Mindenekelőtt akkor alkalmazzák, amikor nagyobb vízmennyiséggel számolnak, mert a felső rész kiszélesedése következtében a vizet a szokásos­nál gyorsabban vezeti le.

154. ábra

154. ábra: Az ereszcsatorna véglemeze és betorkollócsonkja előre­gyártott elemek, amelyeket a csatorna átmérőjének megfelelő méretben vásárolhatunk meg. Előre elkészített forrasztási peremük van, úgyhogy minden előmunkálat nélkül oda-forraszthatók: 1 horganylemez csatorna; 2 csatornavéglemez; 3 betorkollócsonk; 4 lefolyócső.

Csatornavéglemez

155. ábra: Attól függően, hogy a függőeresz csatorna melyik végére kerül a véglemez, kell „bal oldalit” vagy „jobb oldalit” választani.

156. ábra

156. ábra: A véglemezt a csatornalemezhez illesztjük…

157. ábra

157. ábra: …és a forrasztás helyét forrasztószerrel bekenjük.

158. ábra

158. ábra: Két vagy három helyen odaférceljük…

159. ábra

159. ábra: …és a csöves beszegéstől, ill. a hátsó peremtől indulva a csatornaelem alsó részéig haladva folyósán megforrasztjuk.

160. ábra

160. ábra.

Betorkollócsonk

161. ábra

161. ábra: A lefolyócső betorkollócsonk ját a helyére illesztjük és beigazítjuk. Eközben emeljük meg valamivel a csöves beszegést, hogy később a tetőn 1,0-1,5 cm-rel mélyebben legyen a hátsó peremnél.

162. ábra

162. ábra: Ha ferdén csatlakozó betorkollócsonkra van szükségünk, akkor azt ennek megfelelően kell kialakítanunk.

163. ábra

163. ábra: A betorkollócsonk belső kerületét a csatornaelemre rárajzoljuk. A betorkollócsonk csatornavégtől való távolságának a házon levő lefolyócső helyzetéhez kell igazodnia, és ezt a távolságot a helyszínen kell lemérni.

164. ábra

164. ábra: A lefolyócsőhöz szükséges nyílás helye felrajzolva.

165. ábra

165. ábra: Fémfűrésszel bevágást készítünk…

166. ábra

166. ábra: …majd valamilyen megfelelő szerszámmal a bevágást kitágítjuk…

167. ábra

167. ábra: …és lemezvágó ollóval kör alakú kivágást készítünk.

168. ábra

168. ábra: A felrajzolt körön belül egy kb. 5 mm széles lemezcsíkot érintetlenül kell hagynunk…

169. ábra

169. ábra: …hogy ebből egy csodarabbal peremet hajlíthassunk.

170. ábra

170. ábra: Ismét odaillesztjük a betorkollócsonkot, kiigazítjuk és a forrasztás helyét bekenjük a forrasztószerrel.

171. ábra

171. ábra: A varratot előbb terceljük, majd végigforrasztjuk.

172. ábra

172. ábra: Azért, hogy a víz könnyen lefolyhasson, a forrasztási varratot belülről egy fémrúddal még utólag megmunkáljuk.

173. ábra

173. ábra: Az elkészült csatornavég, véglemezzel és betorkollócsonkkal. Az ábrákon az elvégzendő munkákat rövid csatornadarabokon mutattuk be, de természetes, hogy a vég­lemez és a betorkollócsonk tetszés szerinti hosszúságú ereszcsatornára is ráforrasztható.

Csatornaszeglet

174. ábra

174. ábra: Ha a függőeresz csatorna az épület sarkánál befordul, akkor kész csatornaszegletet használunk. Ezt a két oldalon levő csatornákhoz illesztjük és hozzájuk forrasztjuk. Kaphatók előregyártott belső szegletek…

175. ábra

175. ábra: …és külső szegletek, aszerint, hogy hol van szükség a szegletre.