Felületképzések

Aranyozás meghatározása, lépései

Meghatározás

Reprezentatív középületek belső terében, vakolt falfelületeken, gipszstukkó és faragott fa tagozatokon, külső térben emlékművek, sírkövek vésett vagy domborbetűin, különböző fémfelületeken (rácsok, fémcsillárok stb.), vala­mint fatárgyakon alkalmazott nemesfém, réz vagy alumíniumfólia bevonat, melynek elsődleges célja a kedvező esztétikai hatás kialakítása. Az aranyozás önmagában korrózió és mechanikus sérülés elleni védelmet nem biztosít.

Felhasználásra kerülő anyagok

Felület előkészítés anyagai

Bőrenyv vagy francia-enyv, amelyet felfőzve, megfelelő hígításban az ara­nyozandó fa, vagy gipszstukkó felület szívóképességének csökkentésére használnak. Hegyikréta, enyvvel alkalmazva a fafelület szívóképességének csökkentését és a kisebb hiányok tömítését szolgálja.

Felület előkezelés anyagai

Bolognai kréta jó minőségű iszapolt bányatermék, amely enyvvel alkalmaz­va a felületek többszöri átvonását követően a magasfényű polírozott ara­nyozás alapját képezi. Kína kréta v. kaolin hasonló szerepet tölt be, mint a bolognai kréta, csak keményebb, ezért nehezebben megmunkálható.

Sellakk: két változata ismert, denaturált szeszben oldva a por lekötésére, a fal és fafelületek szívóképességének csökkentésére szolgál. Világosabb változatát a rézfóliával (metall) bevont felületek átvonására, az oxidálási fo­lyamat késleltetésére használják.

Polament vagy boluszföld: általában vörös, sárga és szürke színben kap­ható bányatermék, amely megfelelően elkészítve a magasfényű aranyozás alapfelületét adja.

Mixtion: lassan száradó különleges olajlakk, a matt aranyozás kötő­anyaga.

Valódi aranylap: arany ezüsttel, vagy rézzel ötvözött változata, karátérté­ke 18-24 között változik. Általában 80 x 80 mm élhosszúságú, 0,00014 mm vastagságú lapokban hozzák forgalomba, selyempapírból készült vékony könyvecskékben.

Valódi ezüstlap: anyaga ezüst, forgalmazása az aranyhoz hasonló.

Metall érclemez (Slagmetall): kb. 180 x 180 mm élhosszúságú lapokra ki­alakított hengerelt rézfólia.

Alumínium fólia: hasonló méretű mint a metall, a lemezek valamivel vas­tagabbra hengereltek.

Különböző segédanyagok is szükségesek, mint alkohol vizes oldata, de­naturált szesz, kadmium sárga porfesték, ipari zselatin, gipsz, tojásfehérje, szárító.

Kivitelezés

Belső terekben a vakolt, valamint a stukkó felületek aranyozási munkái álta­lában díszítő festő munkával kombináltan készülnek. A pormentes, gondo­san kitakarított, akadálymentes munkaterület biztosítása alapfeltétel.

Az optimális hőmérséklet +18-+ 26 °C

A relatív légnedvesség az egyéb festő munkákkal megegyezően 65 °C alatt a legkedvezőbb. Az aranyozás alapvető munkafeltétele a teljes huzat­mentesség, mivel erős légmozgás esetén a vékony lemezek felületre felfek­tetése lehetetlen.

Az anyagveszteség megakadályozása, valamint a páralecsapódás és por elleni védelem érdekében külső térben végzett munkáknál jól záró fóliát vagy ponyvasátrat építenek.

Az állványok kialakításánál a díszítőfestő munkáknál már elmondottak szerinti gondossággal kell eljárni. Az aranyozás munkafolyamata során mindkét kéz egyidejű igénybevétele miatt a felületek jó megközelíthetősé­ge alapvető követelmény. A munkahelyi világítást a munkavédelmi előírásoknak megfelelő kisfe­szültségű hálózattal célszerű kialakítani.

Az alapfelület tökéletes simasága általános követelmény. A falfelületeknek kellően szilárdnak, beázás- és salétromtól mentesnek, teljes száraznak kell lenni. A fafelületeken gomba és gyantásodás nem lehet, azonkívül száraznak kell lennie. Kőanyagoknál a száraz állapotú felület megmunkálása követelmény azon kívül, hogy jó állagmegtartású kőre lehet csak aranyozni. A fémfelületek előzetes rozsdamentesítését és korrózióvédelmét biztosí­tani kell.

A kivitelezés szerszámai, kéziszerszámok

Felület előkészítés és felület előkezelés szerszámai:

 • festékkaparó,
 • különböző szélességű lioner ecsetek,
 • formázó vasak,
 • sörte ecsetek.

Aranyozás szerszámai:

 • aranyozó párna (kb. 25 x 15 cm nagyságú borjúbőrrel bevont alápárná­zott kőrisfadeszka),
 • aranyozó kés,
 • mókusfarok, alsó végén hajecsettel,
 • kétvégű kis hajecset,
 • libbentő (ansieszer),
 • besöprő ecsetek,
 • achát kő.

A kivitelezés a belső terekben általában díszítőfestő munkákkal kombinál­tan készül. Célszerű ezért a két munkanem előzetes összehangolása.

Felület előkészítés minden esetben szükséges. Első műveletként eltávolít­ják a felpattogzott aranyozást és az alapozó, többnyire krétarétegeket. Fal és fafelületeken enyvoldatos átitatást végeznek, falfelületen alkalmazható a vékony sellakk itatás is. Kijavítják a felületi hiányosságokat, majd csiszolás­sal elérik a megfelelő simaságú alapfelületet. Felületkezelés során további sellakk vagy enyv itatással biztosítják a szívásmentességet.

Valódi aranyozás fényes és matt kivitelben készül

Matt aranyozás készítésekor az előzőekben ismertetett előkészítő mun­kák után a felületre mixtion bevonatot hordanak fel melynek száradását a munkaterület hőmérsékleti, és nedvesség viszonyainak figyelembevételével úgy szabályozzák, hogy az 24 óra elteltével következzen be. A bevonatot a napi teljesítménynek megfelelően szakaszosan készítik. A kellően kiszáradt mixtionba rakják be a valódi aranylapot, melyet az aranyozó párnán hozzá­vetőleges méretre felvágnak és mókusfarok ecset segítségével juttatnak a felületre. A felesleges anyagot puhaszőrű ecsettel eltávolítják, majd a felüle­tet simára söprik.

Magasfényű, polírozott aranyozást fa- és falfelületen végeznek, a már ko­rábban ismertetett előkészítést és felület előkezelést követően a felületre bolognai kréta alapot készítenek, melybe a tagozatok rajzait formázó vassal bevágják. A krétaalapot enyv- vagy sellakk oldattal átitatják, polament réte­get hordanak fel, melyet alkoholos oldattal átfuttatva tesznek tapadóképes­sé. Ebbe a felületbe rakják be az aranylapokat. A lemezeket puha ecsettel besöprik, majd achátkő segítségével felpolírozzák.

Fa csillárok és egyéb tárgyak megmunkálásához értelemszerűen szükséges azoknak elemekre történő szétbontása. Magasfényű polírozott aranyozást csak belső, a környezeti ártalmaktól védett, temperált térben célszerű készíteni, mert az alkalmazott krétaalapo­zás nedvszívó. Nedvesség felvétel esetén duzzad, repedezik, a fa felületről elválik.

A valódi ezüstözést ezüstlapokból az előzőekkel megegyező módon ké­szítik matt, illetve polírozott kivitelben. Rézfólia (metáll) csak matt kivitelben készíthető. A felület előkészítése és előkezelése megegyezik a matt kivitelű aranyozás munkálataival. A metall-lemezt azonban a mixtionba való besöprés után az oxidálás megakadályo­zása érdekében két-három réteg világos színű sellakkal kell bevonni.

Az alumínium fóliát a rézfóliával megegyező módon alkalmazzák külső és belső térben is. Kő felületek külső térben csak valódi aranylappal aranyozhatok, belső térben használható más fólia is. A kőanyagot 3-4 rétegben mixtionnal itat­ják át, majd ha már a kő nem szívja el az anyagot, 24 órás száradás után be­vonják a megfelelő fóliaanyaggal.

Fém felületeknél minden típusú fémfólia bevonat alkalmazható, alapfelté­tel azonban a korrózióvédelem előzetes biztosítása, amely megakadályoz­za, hogy a fémtárgy felülete és a fóliabevonat érintkezzen egymással.

Téli munkavégzés során törekszenek a folyamatos fűtés biztosítására, a felületre lecsapódó nedvesség csökkenti a mixtion rétegre rakott fémfóliák tapadását, átáztatja a krétaalapozásokat.

Munkavédelmi előírások

Az aranyozásnál a hamis arany, a krómbronz, az alumíníumbronz, az anilinbronz pora izgatja a nyálkahártyát és mélyen a légzőszervbe juthat. Az alumíniumbronz lúgos hatásra heves hidrogénfejlődés mellett hajlamos az öngyulladásra. A kötő- és ragasztószerek benzolhomológot, ciklohexanont és más egészségre ártalmas anyagot tartalmazhatnak.

Minőségi követelmények

Az aranyozási munkák minőségi követelményeit előírás nem szabályozza.

Általános követelmények az alábbiak:

 • az aranyozott felületen a fóliaréteg összefüggő felületet adjon,
 • a felületi hiányosságok, repedések, törések nyomai nem látszódhatnak,
 • a védőbevonatrendszer melyet a rézfóliával bevont (metallozott) felü­letre hordanak fel teljesen átlátszó és összefüggő legyen.

Kivitelezési hibák, javítás

Külső térben csak valódi aranylap vagy alumínium fólia alkalmazható. Belső térben erős párásodásnak kitett helyeken (pl. kapualj, lépcsőház földszinti szakasza) ugyancsak valódi aranylap használható, mert a rézfólia (metall) a védősellakk rétegek ellenére is oxidálódik, feketedik. A sellakk réteg elmara­dása még az időjárás viszontagságaitól védett belső terekben is a metall megfeketedését okozza, amit csak az oxidált rész újbóli bevonásával lehet javítani.

A fémlemez bevonatok a felület tartós védelmét nem biztosítják, mecha­nikus sérülésre – elsősorban a valódi aranylap – rendkívül érzékenyek. Lá­bazati felületeken, kézzel könnyen elérhető tagozatokon nem célszerű al­kalmazni, mert rövid időn belül lekopik. Javítás a sérülések, kitörések ki­egészítését követően a teljes összefüggő felület, vagy a domború léc ta­gozatok saroktól-sarokig történő újbóli aranyozásával lehetséges. Számolni kell azonban azzal, hogy az elkerülhetetlen oxidáció miatt eltérés mutatkoz­hat a régi és javított felület színe között. A színeltérés kismértékű patinázással mérsékelhető.

Fontos!

Fontos tudnivaló, hogy az aranyozott felületek bármilyen lakkal történő átvonása idő előtti meghibásodást okoz. Az aranyozás könnyű pormentesítéssel (puha ruhával vagy esetleg por­szívóval) tisztítható. Vegyszeres vagy dörzsöléses tisztítás káros hatású. A helyiségek téli egyenletes temperálása célszerű. Falfelületeknél a beázás elleni védelem szükségszerű. Az említett feltételek betartása mellett az élet­tartam 25-30 év, célszerű azonban az 5-10 évenkénti karbantartást elvé­geztetni.

Kerülendő az idegen anyagú javítás pl. aranyozás javítása metállal vagy bronzzal, mert a két eltérő tulajdonságú fém idő előtti oxidációs folyamata elkerülhetetlen.