Ház

Betonacélok fajtái és bedolgozása

A betonnak megfelelő a nyomószilárd­sága, de kicsi a húzószilárdsága, ezért húzásra vagy hajlításra igénybe vett szerkezetekhez önmagában nem alkal­mas. Ha azonban a beton megfelelő he­lyére acélbetétet ágyazunk be, akkor az így keletkezett vasbeton szerkezet al­kalmas mind a nyomó-, mind a húzóe­rők felvételére.

A beton és a betonba ágyazott acél­betét együttdolgozását a két anyag kö­zötti tapadás biztosítja. A tapadás növe­lésére az acélbetétek felületét rovátkol­ják vagy a felületen bordákat alakítanak ki. A betonacél hengerléssel készül, többféle hosszban, többféle kialakítás­sal. Megfelelő technológiával hegeszt­hetők. Minőségi követelményeit a 4/19 táblázat, a szelvényalakokat a 4/20 áb­ra mutatja be.

4.19 tábla

4.19. táblázat Betonacélok fajtái

Betonacélok fajtái

4/20 ábra Betonacélok fajtái a) kör keresztmetszetű (sima); b) csavarható bordázott; c) nyílbordázott; d) csavar bordázott

A sima betonacél felületi tapadása nem elegendő a betonnal való együtt­dolgozás biztosítására, ezért a sima be­tonacélt kampózni kell. A periodikus betonacélok a betonta­padás biztosítására különböző bordáza­tokkal vannak ellátva. Magyarorszá­gon a csavarható bordázott, nyílbordá­zott és csavarbordázott fajtákat használ­juk. Ezeket kampózni nem kell.

A betonacél méretét névleges átmé­rőben adják meg. Névleges átmérőnek nevezik a sima betonacél két egymásra merőleges átmérőjének középarányosát, valamint a periodikus betonacél leg­alább 500 mm hosszú egyenes szál tö­megéből számított átmérőjét. A periodi­kus betonacélok keresztmetszetét ugyanis a bordázat növeli, gyártási ke­resztmetszetük 6-40 mm közötti, de vannak ettől eltérő igényeket kielégítők is (4/20 táblázat).

A betonacélok jelében a B betű be­tonacélt, az első számcsoport a legki­sebb húzószilárdságot, a második a fo­lyáshatárt jelenti (pl. B 38.24 olyan be­tonacél, amelynek húzószilárdsága 380 N/mm2 (38 kp/mm2), folyáshatára 240 M/mm2 (24 kp/mm2). A 6 és 7 mm átmérőjű betonacélokat csak tekercsben, a 8 mm átmérőjűt te­kercsben vagy szálban, a többit csak szálban szállítják.

4.20 tábla

4.20. táblázat Betonacélok méretei

Betonacélok bedolgozása

A vasbeton szerkezet időtállóságát és teherbírását a betervezett betonacél­ mennyiség tökéletes beépítése és együttdolgozása biztosítja. A betonacélt egyenes szálakból, ill. tekercsek esetén kifeszítessél kiegyengetett (gépkocsival szokás kihúzatni a szálakat) szálból kell leszabni. A hullámos állapotában beépített acélbetét ugyanis – a benne keletkező feszültség hatására – kiegye­nesedik, ezáltal a tartó elveszíti eredeti alakját és a szerkezet megrongálódik. A kengyelek alakja és kampózása a hossz­vasak megfelelő összefogása miatt ugyancsak igen fontos. A betonacélok előkészítésére a 4/21-4/24 ábrák mu­tatnak be szakmai fogásokat.

Betonacél

4/21 ábra Betonacél szerelése ácsolt állványon 1 földbe ásott árbocfák; 2 acélszerelés

Vasszerelés kengyelezésének elhelyezé­se

4/22 ábra Vasszerelés kengyelezésének elhelyezé­se és rögzítő kötözése mérőrúd mellett

Csavaró fogás kengyelek rögzítéséhez

4/23 ábra Csavaró fogás kengyelek rögzítéséhez

Kötések

4/24 ábra Kötések a) egyszeri; b) kettős