Ház

Homlokzati falak, kéthéjú falak hőszigetelése

Századunk első nyolc évtizedének épületei 90-95%-ban hagyományos, tömör téglafalakkal készültek. Hő-technikai szempontból legfeljebb a felét teljesítik annak az értéknek, ami ma kívánatos. Az égetett agyag­nak a hőszigetelő képessége jó, de nagy testsűrűsége miatt a tömör tég­lából készült fal a legjobb hővezető a hagyományos falazati rendszerek kö­zött. A jó hővezető anyagok általá­ban rossz hőszigetelő képességűek, a rossz hővezető tulajdonságú anyagok pedig jó hőszigetelők (2.24. ábra). Az utóbbi néhány évtizedben a tégla­gyárak javarészben átálltak az üreges falazóelemek gyártására.

Az üreges falazóelemek előnyei

Az üreges falazóelemeknek  több  előnyük  is van, például azonos térfogatú falszer­kezethez jóval kevesebb falazóelem szükséges, mint tömör tégla esetén. A kisebb fajlagos térfogat miatt az elemek kiégetéséhez kevesebb ener­gia kell, hőszigetelő képességük pe­dig legalább másfélszerese a hagyományos téglák hőszigetelő képességé­nek. A bekevert szerves és szervetlen adalékok, pl. fűrészpor vagy poliszti­rolgyöngy égetéskor kiégnek, így a falazóelem pórusosabb lesz, ami hőtechnikai szempontból további elő­nyöket jelent (2.25. ábra). A porózus, üreges falazóelemekből 2-3 szintes épületek építhetők, ennél nagyobb épülethez azonban csak te­herhordó váz kitöltő falazataként használhatók.

Az utóbbi másfél évtized fejlesztési eredményeinek köszönhetően megje­lentek a hőszigetelő lemezbetétekkel ellátott, különböző márkanevek alatt forgalmazott, nagyjából azonos hőtechnikai és statikai tulajdonságokat mutató kerámia anyagú falazó ele­mek. Az egy- vagy kétsoros polisztirolgyöngy lemezbetét elhelyezése je­lentősen megnöveli a fal hőszigetelő képességét. A falazat természetesen hőszigetelő betét nélkül is megépít­hető, azonban hőszigetelő képessége is kisebb lesz, mint az előbbi falazaté (2.26. ábra).

A korszerű falazati rendszerek általá­nosan használt falazóelemei a ha­zánkban is ismert, rövid ideig forgal­mazott HEBEL és az idehaza is gyár­tott YTONG könnyű falazóelemek. Az ezekből készülő pórusbeton fala­zatok (sejtbeton) kiváló hőszigetelő képességűek, ráadásul igen jól terhel­hetők. Az YTONG falazatok hőszi­getelés tekintetében megfelelnek mind a hazai, mind az EURO szabványnak is (2.27. ábra).

A falazatok hőtechnikai jellemzői a szerkezet külső vagy belső oldalán elhelyezett pótlólagos hőszigetelő réteggel még kedvezőbbé tehetők (2.28-2.29. ábra). A számtalan meg­oldás közül csak a páratechnikai kö­vetelményeket is kielégítő rétegfel­építések jöhetnek szóba. A legtökéletesebb megoldás a kéthéjú hőszige­telés, ám elterjedését gátolja magas költsége, ára ugyanis jelenleg az egy­héjú, külső hőszigeteléssel kiegészí­tett falszerkezetnek körülbelül duplá­ja.

Amennyiben a külső oldali hőszigete­lés elkészítése bármilyen ok miatt nem lehetséges (pl. kész homlokzat, túlzott állványköltség stb.), szóba ke­rülhet a belső oldali hőszigetelés. Ez azonban nem igazán ad jó eredményt, hiszen téli fűtésnél a belső hő­szigetelés megakadályozza a határo­ló fal hőtároló képességének kihasz­nálását. Ez azt jelenti, hogy a fűtés leállásakor azonnal hűlni kezd a belső tér is, nyáron viszont a nap sugárzási energiáját a külső fal betárolja, és az éjszaka folyamán – a belső hőszigetelésnek köszönhetően ugyan kissé tompítva – ontja a meleget befelé. A kétoldali hőszigetelés elvileg ideá­lis lehetne, de a bonyolult szerkezet az esetleges pontatlan kivitelezés mi­att a valóságban sok bosszúságot okozhat. Ezért nem célszerű készí­teni.

A hőáramlás útja hagyományos téglafalnál

2.24. ábra. A hőáramlás útja hagyományos téglafalnál a) vakolatlan falnál; b) vakolt fal­nál

A hőáramlás útja üreges tégla­falnál

2.25. ábra. A hőáramlás útja üreges tégla­falnál a) vakolatlan falnál; b) vakolt falnál

A hőáram útja különleges, üre­ges téglából készülő téglafalnál

2.26. ábra. A hőáram útja különleges, üre­ges téglából készülő téglafalnál a) vakolat­lan falnál; b) vakolt falnál

YTONG falazatok

2.27. ábra. YTONG falazatok a) kétoldalt vakolt; b) belül vakolt, kívül burkolt; c) belül vakolt, „kettős” falként

A következő fejezetekben ismerte­tésre kerülő hőszigeteléseket a szak­irodalomban és a terveken többféle­képpen jelölik (2.30. ábra), de a hő­szigetelés típusára nem utalnak a je­lölések. Ezért a rétegek elnevezései­nek felsorolásából vagy a mellékelt műszaki leírásból kell tisztázni a hő­szigetelés anyagát, illetve fajtáját.

 A hőszigetelések legfontosabb jel­lemzői a következők:

 • halmazállapot és testsűrűség (kg/m3);
 • járható vagy nem járható;
 • táblás vagy paplanszerű;
 • páratartalomra, nedvességre, vízre való reagálás;
 • nedvességtartalom;
 • hővezetési tényező;
 • kémiai ellenálló képesség (pl. po­lisztirol lemez esetleg nem alkal­mazható);
 • tűzállósági (éghetőségi) besorolás;
 • felületi tapadó szilárdság (ragasztás és rögzítés miatt);
 • rétegelválási szilárdság (szálas anyagoknál);
 • bedolgozhatóság;
 • várható zsugorodás, alakváltozás;
 • vághatóság, alakíthatóság, hajlít­hatóság;
 • hangelnyelő, hangszigetelő képes­ség;
 • csomagolási és szállítási jellemzők;
 • gyártási és pihentetési idő (idő­pont);
 • tárolási követelmények;
 • bedolgozási (alkalmazási) leírás, munkavédelmi követelmények;
 • van-e esetleg utóbomlása és azzal kapcsolatos tennivalók.

Az itt felsoroltak egy részét a termék­gyártó ugyan feltünteti a termékis­mertetőben, előfordul azonban – tartva a kedvezőtlen gazdasági követ­kezményektől -, hogy a kevésbé elő­nyös anyagjellemzőket az ismertető­ből egyszerűen „kifelejtik”.

Téglafalak fokozott hőszigete­lése

2.28. ábra. Téglafalak fokozott hőszigete­lése a) kéthéjú falszerkezet külön külső bur­kolati réteggel; b) egyhéjú falszerkezet külső hőszigeteléssel; c) egyhéjú falszerkezet bel­ső oldali hőszigeteléssel; d) kétoldali hőszi­getelés: rossz megoldás; 1 téglafal; 2 hom­lokzati takaró (vagy fedő-) vakolat; 3 homlokzati alapvakolat; 4 belső vakolat; 5 külső héj (burkolat fal stb.); 6 szellőztetett légjá­rat; 7 táblás hőszigetelés; 8 hőszigetelés ra­gasztó rétege; 9 speciális nemes vakolat; 10 speciál védő- és alapvakolat; 11 helyszínen felhordott (pl. perlit habarcs) hőszigetelés

Kéthéjú falszerkezetek vízszin­tes metszete

2.29. ábra. Kéthéjú falszerkezetek vízszin­tes metszete a) külön fallal; b) fali heveder­rel; c) kiemelt hevederrel; d) félig kiemelt hevederre szerelt burkolati réteggel. 1 hatá­roló főfal; 2 belső vakolat; 3 táblás hőszige­telés; 4 szellőztetett légrés; 5 burkolati fal; 6 nyers téglafelület; 7 függőleges heveder; 8 fekvő heveder; 9 elemes vagy táblás burko­lati réteg

Hőszigetelő anyagok jelölése

2.30. ábra. Hőszigetelő anyagok jelölése a) szálas anyagú; b) mikro cellás (pl. polisztirol hab); c) cement vagy műanyag kötésű faréteg közé sajtolt mikro cellás (polisztirol) hab, HERATEKTA; d) szálas faforgács, cement (vagy műanyag) kötéssel, HERAKLIT; e) hely­színen felhordott hőszigetelő réteg (perlit, polisztirol gyöngy; fűrészpor stb.)

Belső oldalán vakolt határoló tömör téglafal

2.31. ábra. Belső oldalán vakolt határoló tömör téglafal, külső nyersen maradó felület­tel. (Mélyhézagolásnál a fuga mélység és a belső vakolatsík közötti méret a hőtechnikai keresztmetszet.) 1 falazótégla, 2 nagyszilárd­ságú tömör tégla; 3 belső vakolat; 4 nyers felület; 5 mély fugázás

Két oldalon vakolt téglafal

2.32. ábra. Két oldalon vakolt téglafal 1 tég­lafal; 2 belső vakolat; 3 vakolósín; 4 homlok­zati vakolat; 5 különböző textúrájú homlok­zati felületek

Határoló falak mint hőszigetelők

A határoló falak között legrosszabb hőtechnikai jellemzői az egyrétegű, beton és hagyományos tömör téglá­ból épülő falszerkezeteknek vannak, amelyeknél a vakolat ugyan némileg javít a helyzeten, de csak elenyésző mértékben (2.31.-2.33. ábra). Sze­rencsére ilyen falazatokkal ma már egészen ritkán épülnek házak, legfel­jebb időszakos tartózkodásra szolgá­ló, fűtetlen épületek esetén.

A kétrétegű falak már jobbak, mint az előzőek

A kettőzött (egyhéjú) fal­szerkezetek a teherhordó határoló fal külső felületének burkolásával ké­szülnek. Az üreges falazó téglából épülő teherhordó falak már önma­gukban is jobb hőszigetelő képessé­gűek, amit a külső burkolati fal, vala­mint a belső fal és a burkolat közé helyezett hőszigetelő réteg még fo­kozhat (2.34.-2.36. ábra). „Szellőzetlen”, azaz egyhéjú szerkezetek falré­tegei közé célszerű habosított mű­anyag bázisú hőszigetelést beépíteni, mivel a falszerkezetben lejátszódó párakicsapódás, azaz a nedvesség a szálas anyagot tönkreteheti. A folya­mat vége a szervetlen szálas anyagok leépülése (elporladása), a szervesek gombásodása, korhadása.

A megkí­vánt hőtechnikai követelményeket a falszerkezet képtelen kielégíteni, a lejátszódó folyamat a falakon „kivirágzásokat” okoz, és a nedves falak bűze elviselhetetlenné teheti a bent­lakók életét. Természetesen léteznek olyan rétegrendben felépített szerke­zetek, ahol a pára vagy be sem kerül­het a szálas anyagú hőszigetelő réteg­be, vagy átszellőztetik a hőszigetelő réteget. A lényeg az, hogy olyan megoldást kell választani, hogy a be­jutott nedvesség eltávozhasson a szerkezetből. A bonyolultabb megoldá­sok azonban könnyen elronthatok a kivitelezéskor, nagy szakmai pontos­ságot követelnek, amellett meglehe­tősen sokba kerülnek. A szerkezeti és épületfizikai szem­pontokat, valamint a költségüket és kivitelezhetőségüket tekintve a leg­gazdaságosabban az egyhéjúak kate­góriájába tartozó külső, utólagosan is felhordható hőszigetelések készíthe­tők el.

Az utólagos hőszigetelés készítése alatt az épület általában zavartalanul lakható. Akár helyszínen felhordott (monolit) kész hőszigetelő alapvako­lattal, akár perlites, rabicolt rétegek­kel, akár táblás lemezekből ragasztva készül a hőszigetelés, nagyon fontos, hogy a hőszigetelés a fedő- és záró rétegnél megfelelően le legyen zárva, hogy a csapadék ne juthasson be a szerkezet belsejébe (2.37.-2.41. ábra).

Két oldalon vakolt vályogfal

2.33. ábra. Két oldalon vakolt vályogfal 1 vá­lyogtégla; 2 belső vakolat; 3 mélyített fuga (a jobb tapadás érdekében); 4 szegezés; 5 horganyzott huzalháló vagy rabicháló feszí­tés; 6 alapvakolat mint összefüggő rabic réteg; 7 felületi nemes vakolat

Kétrétegű, egyhéjú külső hatá­roló téglafal

2.34. ábra. Kétrétegű, egyhéjú külső hatá­roló téglafal 1 határoló téglafal; 2 burkolati fal; 3 ragasztó habarcsréteg; 4 kapocs; 5 nyers felület; 6 belső vakolat

Háromrétegű, egyhéjú külső határoló téglafal

2.35. ábra. Háromrétegű, egyhéjú külső határoló téglafal helyszínen készített hőszigetelő réteggel. 1 téglafal; 2 belső vakolat; 3 burkolati téglafal nyers felülettel; 4 perlit beton kibetonozás; 5 összekötő kapocs

Háromrétegű, egyhéjú külső határoló téglafal táblás hőszigetelő réteggel.

2.36. ábra. Háromrétegű, egyhéjú külső határoló téglafal táblás hőszigetelő réteggel. (A falazással egy időben elhelyezett szigetelést a beszorító habarcsréteg egyesíti épületfizikai szempontból a főfallal) 1 téglafal; 2 vakolat; 3 AUSTROTHERM polisztirol táblás hőszigetelés; 4 beszorító  habarcsréteg; 5 burkolati nyers téglafal; 6 összekötő kapocselem; 7 ék alakú perlit beton kikenés; 8 kondenzációs biztonsági szigetelés; 9 talajpár elleni lábazati szigetelés

Külső hőszigetelő alapvakolat

2.37. ábra. Külső hőszigetelő alapvakolat 1 határoló főfal; 2 belső vakolat; 3 gúzolás, fröcskölés; 4 hőszigetelő alapvakolat; 5 ki­egyenlítő alapvakolat; 6 nemes vakolat

Külső perlit rabic hőszigetelés

2.38. ábra. Külső perlit rabic hőszigetelés nemes vakolati réteggel 1 főfal; 2 belső vako­lat; 3 rabicháló; 4 rögzítő kampósszeg; 5 per­lit rabic; 6 kiegyenlítő alapvakolat; 7 nemes ­vakolat

Épület külső hőszigetelése táb­lás ragasztott hőszigetelő lemezzel

2.39. ábra. Épület külső hőszigetelése táb­lás ragasztott hőszigetelő lemezzel 1 főfal; 2 belső vakolat; 3 ragasztó réteg; 4 hőszigetelő (pl. expandált polisztirol) lapok; 5 alapvako­lat; 6 struktúráit felület; 7 tartóprofil; 8 talaj­pára elleni szigetelés

Teljes vagy korszerű hőszigete­lő: (TERRANOVA, LASSELSBERGER, BAUMIT)

2.40. ábra. Teljes vagy korszerű hőszigete­lő: (TERRANOVA, LASSELSBERGER, BAUMIT) rendszerek 1 főfal; 2 belső oldalfalvakolat; 3 ragasztó réteg (sávos); 4 expandált poliszti­rol lapok EPS-F, AT-H2; 5 üvegszál szövet; 6 rögzítő elem (tipli); 7 glettelt üvegszál rögzítő habarcs; 8 kiegyenlítő alapvakolat; 9 nemes-vakolati réteg felületi eldolgozással; 10 tar­tóprofil; 11 talajpára elleni szigetelés

Falak utólagos hőszigetelésére

2.41. ábra. Falak utólagos hőszigetelésére (a régi vakolat leverése nélkül is) alkalmaz­ható korszerű homlokzati (ISPO) rendszer 1 alsó (kezdő) tartó fémprofil; 2 közbenső so­roló és függesztő „T” profil; 3 álló soroló bor­da; 4 tipli/csavaros függesztés; 5 szálas és táblás (kemény) szigetelőlemez; 6 alapvakolat; 7 üvegszál háló; 8 nemes vakolat; 9 füg­gesztő profil (horony); 10 épület régi vakola­ta; 11 határoló fal

Kéthéjú határoló fal közbenső „zártcellás" légréteggel

2.42. ábra. Kéthéjú határoló fal közbenső „zártcellás” légréteggel 1 üreges téglafal; 2 belső vakolat; 3 légrés; 4 tömörfugás kö­penyfal, nyers felülettel; 5 felhajtott „kondenz lemez”; 6 kapocs; 7 talajpára elleni szi­getelés

Kéthéjú - szellőztetett - hatá­roló főfal, utólagosan falazott burkolati tégla­fallal

2.43. ábra. Kéthéjú – szellőztetett – hatá­roló főfal, utólagosan falazott burkolati tégla­fallal, sávos beszellőzéssel 1 főfal; 2 belső vakolat; 3 szálas hőszigetelő réteg; 4 nyers felületű burkolati köpenyfal; 5 légrés; 6 szellőztetőnyílás; 7 légjárat; 8 háromnegyedes téglák; 9 ferde kikenés; 10 kondenz lemez; 11 kapocs, csepplemezzel; 12 talajnedvesség elleni szigetelés

Kéthéjú - szellőztetett - hatá­roló fal kőporos vakolattal

2.44. ábra. Kéthéjú – szellőztetett – hatá­roló fal kőporos vakolattal, egypontos beszellőzéssel 1 főfal; 2 vakolat; 3 szálas hőszige­telés; 4 köpenyfal; 5 homlokzati vakolat; 6 kapocs; 7 légjárat; 8 légrés; 9 egypontos be-szellőzés; 10 kibetonozás; 11 vízszigetelés

Kéthéjú falak

A következőkben a kettőzött vagy kéthéjú falszerkezeteket mutatjuk be, összevetve és értékelve hőtechni­kai jellemzőiket.

A legközönségesebb megoldás, ha -a teherhordó főfal külső oldalánál egy légréteget hagyva – a falat egy­szerűen megkettőzik (2.42. ábra). A külön hőszigetelés behelyezése nél­küli légréteg egy cellát képez. A hő­technikai számításnál mindhárom ré­teget figyelembe kell venni. Amennyiben a falazat átszellőztetett légréteggel készült, a külső köpeny egyrészt mint „légterelő” burkolat funkcionál (2.43.-2.44. ábra), másrészt védi kívülről a falat.

A szellőző légréteg nyáron hűti a falfelületet, té­len védi a falszerkezetet a széltől. Pá­rakiegyenlítő hatásának köszönhetően megakadályozza a szigetelőréteg idő előtti tönkremenetelét. A kéthéjú falak burkolt változatánál a főfalakra ragasztott (vagy egyéb módon rögzí­tett) hőszigetelésre – légréteg közbe­iktatásával – függőleges és vízszintes irányú vázra szerelt, elemes vagy táb­lás burkolat kerül (2.45. ábra).

A továbbiakban a leggyakrabban elő­forduló és a legtökéletesebbnek szá­mító megoldások közül mutatunk be néhányat, ahol az alsó beszellőzés sá­vos és pontonkénti megoldása is lát­ható (2.46.-2.48. ábra) A burkolati falaknál különösen nagy jelentőségű az alsó egyenletes (osz­tott) szellőzősáv kialakítása, a szórt függönyszerű szellőzés biztosítása mi­att. A felső kiszellőzést általában a burkolati fal legmagasabb pontjánál, az eresz vagy az oromzat felső pontja körül kell lehetővé tenni (2.49. ábra).

A burkolati köpenyfal mögötti légrés kiszellőztetésénél a kitorkolás (kiszellőzés) nyílásának, illetve nyílás-sávjának elhelyezése az ún. csüngő ereszek alatt a legkedvezőtlenebb, mert a szellőztetés intenzitása így a minimumra csökken (2.50. ábra). A felső kiszellőztetéseknek különle­ges megoldásai közül is bemutatunk néhányat, például a 2.51. ábrán lát­ható esetet, ahol a lenyúló eresz miatt nem lehetséges az ún. „hónaljszellő­zés”. Ebben az esetben a megoldást a tető síkja fölé vezetés jelenti, a felső sávos kiszellőzést egy sor szellő­zőcserép teszi lehetővé.

 Külső határoló fal hőszigetelés

2.45. ábra. Külső határoló fal hőszigetelés feletti, szellőztetett elemes burkolattal 1 fő­fal; 2 vakolat; 3 szálas hőszigetelés; 4 függő­leges heveder; 5 rögzítés; 6 légjárat; 7 ke­resztheveder; 8 eternit burkolat; 9 szegezés; 10 alsó légrés; 11 talajpára elleni szigetelés

Homlokzati burkolat sávos alsó szellőzővel

2.46. ábra. Homlokzati burkolat sávos alsó szellőzővel, lyukacsos burkoló téglából a) metszet; b) nézet; 1 főfal; 2 hőszigetelés; 3 légrés; 4 kapocs, cseppkoronggal; 5 nyers burkolati fal; 6 tűző kapocs rögzítés; 7 alsó szellőző sáv; 8 kondenz lemez sáv; 9 vízszige­telés; 10 lábazati fal

Homlokzati burkolati fal ponton­kénti szellőztetése

2.47. ábra. Homlokzati burkolati fal ponton­kénti szellőztetése és 2.48. ábra. Homlokzati burkolati fal sávos szellőztetése (fent)

Homlokzati kiszellőzés

2.49. ábra. Homlokzati kiszellőzés 1 burko­lati fal; 2 légrés; 3 hőszigetelés; 4 kiszellő­zés nyílása

Rosszul megszerkesztett hom­lokzati kiszellőzés

2.50. ábra. Rosszul megszerkesztett hom­lokzati kiszellőzés (ez esetben a szellőzés hatékonysága nagy mértékben csökken) 1 burkolati fal; 2 kiszellőző nyílás; 3 légrés; 4 hőszigetelés; 5 kapocs; 6 főfal; 7 fölső lezá­rás

Ha a magas tetők tetőzetének ún. ré­tegszellőztetését a homlokzati fal lég­rétegével összekötjük, egy jóval ked­vezőbben együttdolgozó egységet ka­punk (2.52. ábra). A megoldás külön előnye, hogy nyári melegben, a tető alatti réteg felforrósodásával párhu­zamosan a járatokban nagyobb inten­zitású légáramlás indul meg, ami a határoló falat is hűti. A burkolt légjáratoknál – ahol a fal­felület nem lég tömör – a szellőző rés­nek természetesen nincs akkora je­lentősége. Ilyenkor a tetőhéj szellő­zése egyéb módon, például ritkított ereszdeszkázással is hozzákapcsol­ható a homlokzati légréteghez (2.53. ábra).

A homlokzati burkolatok kiszellőzésének kényes pontját jelentik az abla­kok és azok környezetei, amelyek kö­zül a 2.54.-2.57. ábrákon mutatunk be néhányat.

Kihasználva a HEBEL, az YTONG és gázbeton elemek szegezhetőségét, vakolathelyettesítő burkolat alátét­heveder nélkül is készíthető a fal külső vagy belső felületének borítá­sára (2.58.-2.61. ábra). Példaként látható egy készház lába­zati csomópont, ahol a lábazat egyedi megoldású, a határoló falak előre ­gyártott szerkezetekből készültek, a burkolati köpenyfal pedig utólagos falazással, a helyszínen készült (2.62. ábra).

Homlokzati burkolati fal kiszellőztetése

2.51. ábra. Homlokzati burkolati fal kiszellőztetése a tetősík fölé, szellőző cserépsoron keresztül 1 homlokzati vakolat; 2 burkolati fal; 3 légrés; 4 hőszigetelés; 5 kapocs; 6 „túlnyomásos” légtér; 7 szellőző rés (szellő­zőcserép); 8 tető beszellőzését biztosító szel­lőzőcserép sor; 9 légjárat; 10 gátlemez, desz­ka

Párhuzamos szellőzőjáratú tető határoló fal

2.52. ábra. Párhuzamos szellőzőjáratú tető határoló fal 1 burkolati fal; 2 függőleges lég­rés; 3 hőszigetelés; 4 fölső habarcskenés; 5 tető-közbenső héj szellőzés; 6 fólia; 7 tető­szellőzés; 8 madárháló; 9 cserépfedés; 10 tö­mör ereszdeszkázat

Kapcsolt szellőzőjáratú tető/ha­tároló fal

2.53. ábra. Kapcsolt szellőzőjáratú tető/ha­tároló fal 1 homlokzatburkolat; 2 lécezés; 3 légrés (és függőleges heveder); 4 hőszigete­lés; 5 hézagos ereszdeszkázat; 6 légtér; 7 kapcsolódó sáv; 8 tetőszellőző kapcsolt jára­ta; 9 fedés szellőzése; 10 fedés; 11 habarcs-kikenés; 12 fólia; 13 madárháló

Homlokzati burkolati fal ablak csomóponti részlete

2.54. ábra. Homlokzati burkolati fal ablak csomóponti részlete 1 főfal; 2 burkolati fal; 3 függőleges szigetelés; 4 ablakkeret körüli hőszigetelés; 5 tömör fuga; 6 fugázás; 7 lég­rés; 8 kapocs, cseppkoronggal; 9 elasztikus fugázó anyag; 10 takaró profilléc; 11 könyök­lő; 12 ablak belső bélés; 13 HERAKLITH alá­tétbélés; 14 vakolat; 15 kondenz lemez sáv

Homlokzati köpenyfal burkoló téglából

2.55. ábra. Homlokzati köpenyfal burkoló téglából a) metszet; b) nézet; 1 burkolati fal; 2 légrés; 3 kapocs; 4 csupaszlemez; 5 él tégla parapet burkolat; 6 boltozat; 7 fugarés; 8 hő­szigetelés (kemény); 9 szálas hőszigetelés; 10 kemény keretszigetelés; 11 habarcskikenés; 12 főfal; 13 vasbeton koszorú; 14 vasbe­ton kiváltó; 15 födém; 16 redőnyszekrény; 17 redőny; 18 vezetősín; 19 ablakbádogozás; 20 vízmentes kapcsolatlezárás

Homlokzati köpenyfal előre ­gyártott burkolati áthidalóval

2.56. ábra. Homlokzati köpenyfal előre ­gyártott burkolati áthidalóval és könyök­elemmel, alsó-fölső sávszellőzővel a) met­szet; b) nézet; 1 burkolati fal; 2 légrés; 3 ka­pocs; 4 kondenz lemez; 5 vasalt könnyűbeton elem; 6 vízorr; 7 rés (fuga) szellőző; 8 kemény hőszigetelő lemez csík; 9 függőleges, szálas hőszigetelés; 10 előre gyártott redőny­szekrény; 11 redőny; 12 redőnysín; 13 ablak­bádogozás; 14 szegő elem; 15 főfal; 16 vas­beton áthidaló; 17 födém

Vakolt homlokzati burkolati fal ablakkal, pontonkénti szellőzőkkel

2.57. ábra. Vakolt homlokzati burkolati fal ablakkal, pontonkénti szellőzőkkel

Homlokzat kiselemes (eternit) lemez burkolattal

2.58. ábra. Homlokzat kiselemes (eternit) lemez burkolattal

YTONG falazat homlokzati bur­kolata

2.59. ábra. YTONG falazat homlokzati bur­kolata, vakolatlan falra szegezve, a) nézet; b) metszet; 1 YTONG falazat; 2 alsó távtartó vízorr léc; 3 kezdő feles sor; 4 közbenső egész elem; 5 oldalsó fal elem; 6 szegezés

Furnérlemezből készülő, belső vakolat helyettesítő burkolat

2.60. ábra. Furnérlemezből készülő, belső vakolat helyettesítő burkolat YTONG falazat fedésére 1 záró feles elem; 2 egész elem; 3 alsó kezdő léc; 4 falazat

Burkolati elem készítése

2.61. ábra. Burkolati elem készítése 3-4 mm-es furnérlemezből a) közbenső elemek; b) záró elemek; 1 furnérlemez gyalult (és csi­szolt) oldalélekkel; 2 3 mm átmérőjű furat (a szegezéshez)

 Előre gyártott lakóház lábazati részlete

2.62. ábra. Előre gyártott lakóház lábazati részlete, szellőztetett burkolati fallal 1 fa anyagú falváz; 2 keretváz; 3 hevederek; 4 gipszkarton aljlemez; 5 soroló léc; 6 felületi gipszkarton burkolat; 7 kemény táblás hőszi­getelés; 8 szálas táblás hőszigetelés; 9 ka­pocs; 10 nyerstégla fal; 11 szellőzőnyílás; 12 kondenzációs tér; 13 vízszigetelés; 14 falváz külső burkolata, gipszkarton; 15 fólia; 16 ferde kikenés; 17 légrés