Ház

Korszerű falazó anyagból készülő falak

A korszerű falazó anyagok közé tartoz­nak a fokozott hőtechnikai követelmé­nyeket kielégítő termékek.

THERMOTON

A THERMOTON falazat az elemvá­lasztékban meghatározott méretkoor­dinált elemekből építhető. A falvég UNIFORM feles idommal, a falsarok THERMOTON H-2 sarokidommal ala­kítható ki. A falazat nedves technológi­ával épül, a blokkokat függőleges üreg­elhelyezésben, kötésben kell fektetni. Az átfedés mértéke 9 cm, 1 cm-es füg­gőleges, illetve vízszintes habarcsvas­tagsággal. A falazóelem üregeit nem szabad habarccsal kitölteni (3/92 ábra)!

Fokozott hőtechnikai követelmények esetén a falazat készülhet egy, illetve két sor NIKECELL betéttel is. Az üre­gekbe soronként kell a hőszigetelő beté­teket elhelyezni, egysoros hőszigete­lésnél a falazat külső széléhez közelebb eső üregsorba. A betételemek a falazó­elem felső síkjánál 1 cm-rel magasabbak, így a habarcsrétegek vízszintes hőhídjait is megszakítják.

A THERMOTON elemek a vázkerá­mia idomokkal azonos módon faragha­tók. A falazat függőleges irányban bár­hol, vízszintesen csak a koszorú alatt, közvetlenül véshető. A szükséges fész­kek, hornyok helyét falazás előtt célsze­rű meghatározni és kevéslyukú vagy soklyukú tégla beiktatásával kialakítani.

Üreges végük miatt a blokkok nem jól szegezhetők és nem jó szegtartók. Nehezebb tárgyak rögzítéséhez fa-, ill. műanyag ékeket, vagy különleges, a ke­reskedelemben kapható, speciális fémcsavarokat célszerű már a falazáskor el­helyezni.

THERMOPOR

A THERMOPOR falazatokat legalább Hf 5 minőségű, különleges javított falazó habarcsba kell falazni, feles kötéssel. A falazóblokkok csak függőleges üre­gelrendezéssel helyezhetők el, vízszin­tes üregekkel beépíteni tilos! Az elemek habarccsal érintkező felületeit falazás előtt nedvesíteni kell.

A falazó habarcsot vízszintes és füg­gőleges irányban egyaránt 1 cm vastag­ságú rétegben kell felhordani. A víz­szintes habarcshézagokat a kézi falazó­elem teljes felületén, egyenletesen ki kell tölteni habarccsal. Az elemek bel­ső üregeit viszont nem szabad habarc­csal kitölteni. Hogy a híg habarcs az üregekbe ne folyhasson be, célszerű viszonylag sűrűbb habarccsal dolgozni. („Még éppen kenhető” konzisztenciájú vagy képlékenyítő (plasztifikáló) szer­rel készült, „jól kenhető” konzisztenciájú habarccsal.)

POROTON

A POROTON kézi falazóelemekből 30 és 36 cm vastagságú falazat építhető. A falazatokat legalább Hf 5 minőségű, különleges, javított falazó habarcsba kell rakni, 9, ill. 11,5 cm átfedéssel, feles kötésben elhelyezve (3/93 ábra). A falazóblokkok habarccsal érintke­ző felületét nedvesíteni kell. Az elemek csak függőleges üregelrendezéssel he­lyezhetők el, vízszintessel nem! A falazóblokkokat 14 cm, 21,5 cm és 29 cm vágási hosszal gyártják. Ezek a méretek lehetővé teszik a más égetett agyag falazóelemekkel (pl. a kisméretű, a kettősméretű vagy az UNIFORM tég­lákkal való összeépítést.

A HB 38-as téglablokkokat a leg­alább Hf 5 szilárdságú falazó habarcs­ba rakva, függőleges üregelrendezés­ben, a téglakötés szabályai szerinti kö­tésben kell összeépíteni. A téglablok­kokat vízszintes üregelrendezéssel tilos beépíteni! A függőleges és vízszintes habarcshézagok vastagsága 1 cm, az eltolt állóhézagok távolsága 1/2 elem­szélesség. A vízszintes hézagokba a blokkok teljes felületén olyan sűrűségű habarcsot kell használni, hogy az üre­gekbe legfeljebb 2 cm-nyire folyhasson be.

A függőleges habarcshézagokat tel­jes felületükön ki kell tölteni habarc­csal, úgy, hogy a blokk oldalára egyen­letes vastagságú habarcsréteget ken­ve, azt a szomszédos blokkhoz nyom­juk. A falvégeket, falsarkokat, falkeresz­tezéseket és kávákat, a falazás szabályai szerint, legcélszerűbb 3/4-es méretű fa­ragott HB 38-as blokktéglával kialakíta­ni (esetleg ún. fejelőtégla is használha­tó). A különféle méretű kávákhoz mé­retre faragott B 30-as blokktégla és soklyukú kettősméretű tégla is használ­ható.

A H 38-as falazatot a lábazati falon úgy kell indítani, hogy a földszinti pad­lóvonal síkja alatt legalább 2 sor blokk­tégla falazat készüljön (alápincézett épület esetén is)!

RÁBA

A RÁBA elemeket feles kötésben 12 cm-es átfedéssel kell falazni, vízszintes üregelrendezéssel, habarcsba rakva. A fekvő és az álló habarcshézagok vastag­sága 1 cm legyen.

A falazatba legalább Hf 5 szilárdságú falazó habarcsot kell használni. A víz­szintes habarcsréteget az elemek teljes felületén egyenletesen kell elteríteni. A 38 cm vastagságú falazat építésénél az elemek függőleges oldallapjaira a falazó habarcsot elhelyezés előtt kell felkenni, majd azt a már elhelyezett elő­ző RÁBA elemhez kell nyomni, hogy a függőleges habarcshézag teljesen telí­tett legyen. Az elemek üregelrendezése vízszintes, ezért a falvégeknél, sarkok­nál stb. a vízszintes üreget minden eset­ben le kell zárni RÁBA 4 jelű elemmel, vagy kettősméretű, kevéslyukú, ill. sok­lyukú téglával. Az épületen a födémek magasságában minden szinten vasbeton koszorút kell kialakítani, amelybe a födémszerkezetet be kell kötni.

A RÁBA falazatokhoz alkalmazha­tók a szokásos vasbeton gerendás födé­mek és áthidalók, de célszerű kisebb önsúlyú födém- és nyílásáthidaló szer­kezeteket választani.

YTONG falazóelemek

A nagyméretű YTONG falazóelemek annak ellenére, hogy nagyságuk 19, il­letve 24 db kisméretű téglának megfele­lő, viszonylag könnyűek, ezért haszná­latuk kedvező. A falazás tulajdonképpen egyszerű – főként azoknak, kik ismerik a MÁTRA és a Borsod gázbeton terméket -, mert bedolgozásuk és falazási rendszerük ugyanaz.

Egy YTONG falelemekből készülő lakóház falszerkezete – hasonlóan az egyéb falazóblokkokhoz – munkahelyi előkészítésként tervezést, azaz a sorki­osztás pontos elkészítését igényli. A 3/94-3/98 ábrákon egy megépült refe­renciaházon mutatjuk be az építést. A munkahelyi előkészületek és a kivitele­zés sorrendje a következő:

Az épület metszete alapján elkészí­tendő a teljes sor kiosztás(3/99 ábra). Kiindulási pont:

 • földszintes házaknál a födém alsó síkja, fentről lefelé számítva;
 • tetőtér beépítéses házaknál ugyancsak a földszint feletti födém, de a sorok földszintre lefelé, míg a felső szintre felfelé kell azokat számítani.

A sorok meghatározásához 250 mm-es elemmagassággal + a falazó anyag vastagsággal – ez habarcsos falazásnál általában 10, míg ragasztó (cementes) anyag esetén 3-4 mm – kell számolni:

 • az ismert rétegvastagság és a belma­gasság hányadosa adja meg a sorok számát, amit egész számra felfelé kell kerekíteni;
 • a sorok számát felszorozva a falazá­si réteg vastagságával, (260 vagy 254 mm) adódik a főfal magassági mérete;
 • az előzőek ismeretében határozható meg a lábazat talajnedvesség elleni szigetelésének magassága. A lába­zatnál – ha a sorok darabszámban jönnének ki – kiegészítő falazás ké­szíthető külön hőszigetelő betéttel (lásd a 3/101 c ábrát);
 • a tetőtéri vagy emeleti sorokat egész számban adjuk meg, úgy, hogy a névleges belmagasság 2,55.. .2,65 m, ritkábban 2,70 m legyen. E 15 cm-es mérettűrés a sorok korrekcióját, ha nem is 100%-osan, de javarészt már megoldja:
 • egésztől eltérő sormagasság esetén a födémsík alatti koszorúméretet (5 cm-t) a kívánt magassághoz igazítjuk. Ilyenkor az előtétfalazás egész sora megváltozik, így annak sorkie­gészítéséről külön kell gondoskodni;
 • a magassági sorkiosztásnál külön fi­gyelmet kell fordítani a falakban el­helyezendő nyílászárók magassági méreteire, beleértve az áthidalások módjait, illetve azok felfekvését is.

A csomóponti kialakítások megtervezése szerves részét jelenti a magassági sor kiosztásnak. A csomópontok tervezéséhez a következőket kell ismerni (3/100 ábra):

 • a födémkonstrukciót és az ahhoz szükséges koszorúméreteket;
 • a koszorú magassága egy falazási ré­tegvastagság, ill. attól eltérő esetben annak korrekciós mérete. A magasí­tást a felhasznált anyagok ismereté­ben kell megtervezni. Kerülni kell a védőfalra való rábetonozást, mert ez nagy hőhidat képezhet, olyannyira, hogy a homlokzatvakolaton (néhány tél után) elszíneződések jelenhetnek meg;
 • eltolt szintek vagy változó szintma­gasságok esetén a koszorúk közötti falat ugyancsak – ha lehetséges – egész elemméretekkel kell kialakítani;
 • a falazási szintmagasság lábazatoknál a végleges padozatszint alatt legalább 6… 15 cm-rel kezdődjön, ellenkező esetben a hőhíd megszakításáról kü­lön kell gondoskodni 3/101 ábra).

Az alaprajzi méretek az épület vízszintes metszete alapján határozhatók meg:

 • az alaprajzi sorkiosztást mindig saroktól, ill. ajtónyílástól kell kezde­ni, úgy, hogy az elemek átkötése 12-25 cm legyen. Az eltérő méretű, egészhez közeli és – kötésnél – a fél­nél kisebb elemek az ablakok mell­védjeibe kerüljenek;
 • a falak és pillérek megengedett kar­csúsága szempontjából a falmagas­ság legfeljebb a vastagság 15-szöröse lehet. A pillérek legkisebb hossz­mérete két (egész) elemhossz, vagyis egy pillér 1,00 m-nél keskenyebb nem lehet (3/102 ábra);
 • a falak függőleges hézagait legalább két ponton, szalagszerűen tömören készítsük el;
 • előre gyártott áthidalók csak egész elemre fektethetők, a teljes falvastag­ságú helyszíni készítésű áthidalók fél elemre is feküdhetnek, úgy, hogy maga az áthidaló szerves része le­gyen a koszorúnak; az áthidalók minimális felfekvése 20 cm;
 • a felcsapódó nedvesség ellen a ren­dezett terepszint felett legalább 30 cm magas lábazatot kell építeni, és a YTONG-falazatot erről a szintről kell indítani.

YTONG falazóelemekből épült lakóház

3/94 ábra YTONG falazóelemekből épült lakóház a) alaprajzi részlet; b) vonalas metszet

YTONG falazóelemes falazat sarokkikép­zése

3/95 ábra YTONG falazóelemes falazat sarokkikép­zése a) derékszögű; b) lesarkított; 1 egész elem; 2 ferdén vágott fél elem; 3 levágandó fülek; 4 levágott „fülek” belső habarcsos felragasztása; 5 feles kötés miatti vágott elem

YTONG elemek vágása

3/96 ábra YTONG elemek vágása a) kijelölés; b) vágás

YTONG elemekből készülő falnyílás kiváltása

3/97 ábra YTONG elemekből készülő falnyílás kiváltása típusáthidalóval 1 falegyen szintje; 2 áthidaló szintje: vállmagasság; 3 áthidaló; 4 hőszigetelés; 5 kibetonozás; 6 YTONG válaszfalelemes koszorú-előfalazás; 7 cement­simítás; 8 koszorú; 9 födém béléstest; 10 felbeton; 11 YTONG elemekből épült főfal

Általános követelmények és taná­csok:

 • A falazatokat speciális szerszámok­kal falazzuk (3/103 ábra), de a ha­barcsterítés hagyományos kőműves eszközei is szükségesek;
 • Eltérő testsűrűségű (H2; H4) és szi­lárdságú falazóelemek sem egymás­sal, sem más falazó anyaggal nem építhetők össze.
 • Falsarkok falazásánál a visszamara­dó oldalon fogazott csorbázat készí­tése tilos, visszalépcsőzött kialakítás lehetséges csak.
 • Amennyiben elkerülhetetlen a más anyagú és eltérő szerkezeti tulajdon­ságú épületszerkezetek együttes al­kalmazása, (pl. kisméretű téglából készülő kéménypillér), a szerkezete­ket úgy kell összeépíteni, hogy az el­térő alakváltozások ne legyenek megakadályozva. A YTONG falazó­elemből készült falazatokban meg kell szüntetni a káros mértékű összenyomódásbeli különbségeket, elsősorban a terhek egyenletes elosztásá­val, másodsorban teherelosztó acél­betétek beépítésével.
 • A függőleges és vízszintes térelhatá­rolások akusztikai tervezéséhez is­merni kell – a választott szerkezet léghang gátlásán kívül – a fal épüle­ten belüli helyzetét is. A hangszige­telési követelmények nemcsak a fa­lakra, hanem az épület egyes helyisé­gei közötti hangszigetelésekre vo­natkoznak.
 • A 30 cm vastag YTONG falazóe­lemből készülő falak önmagukban nem felelnek meg lakások elválasz­tására, a léghang gátlást növelő és a kerülőutas hangátvitelt csökkentő ki­egészítő szerkezetek beépítésével azonban a léghang gátlási követel­mények is teljesíthetők.
 • Ikerházak és sorházak kapcsolódó főfalait 2×30 cm vastagsággal kell készíteni. A két önálló fal között 3-4 cm-es, teljes elválasztást bizto­sító hézagot kell hagyni. Vigyázni kell arra, hogy ebbe a résbe falazás­kor se habarcs, se építési törmelék ne kerüljön, mert ezek jelentősen ront­hatják a szerkezet hangszigetelését. Éppen ennyire fontos a födémkoszo­rúk készítésekor a betontestek össze-kötődésének megakadályozása pl. ás­ványgyapot lemez behelyezésével.

Utólag méretre fűrészelt "fülek"

3/98 ábra Utólag méretre fűrészelt „fülek”

YTONG falazóelemből készülő osztott szintű lakóház

3/99 ábra YTONG falazóelemből készülő osztott szintű lakóház magassági sorkiosztása 1 cm-es falazó habarccsal és egész sor  magas koszorúkkal

YTONG falazóelemből készülő lakóház csomóponti

3/100 ábra YTONG falazóelemből készülő lakóház csomóponti részletei I. a) …b) födémek; 1 födémsík; 2 falegyen; 3 födém és koszorú záró síkja; 4 főfal; 5 koszorú előfalazás YTONG válaszfalelemből; 6 hőszigetelő lemez; 7 koszorú; 8 cementsimítás (vízzáró felület)

 lakóház csomóponti részletei

3/101 ábra YTONG falazóelemből készülő lakóház csomóponti részletei II. a)…c) lábazatok; 1 felmenőfal; 2 kiegészítő fal; 3 perlit beton vagy nikecell betét; 4 talajnedvesség elleni szigetelés; 5 bádogszegő; 6 nagyszilárdságú nyerstégla felület; 7 tömör téglafal; 8 alsó vízszige­telés; 9 vasbeton koszorú; 10 alaptest; 11 ragasz­tás; 12 szigetelésvédő téglafal; 13 koszorú előfalazás;

YTONG elemekből épülő fal sorkiosztása

3/102 ábra YTONG elemekből épülő fal sorkiosztása 1 típusáthidaló; 2 monolit áthidaló, koszorúval; 3 koszorú-előfalazás; 4 falazat; 5 pillér

YTONG elemek bedolgozásának kiegészítő szerszámai

3/103 ábra YTONG elemek bedolgozásának kiegészítő szerszámai 1 kettős derékszög; 2    nagyfogú fűrész; 3 fo­gazott habarcsterítő la­pát; 4 gumikalapács; 5 kőgyalu

 • Általános tapasztalat, hogy az egyré­tegű szilikáttípusú falszerkezetek­ben – a lakóépületekre általában jel­lemző légállapotok esetén – páradif­fúzióból eredő káros páralecsapódás nem jön létre. Ennek természetesen feltétele, hogy a fal felületképzése megfelelő legyen.
 • Ablaknyílások és erősen eltérő terhe­lésű falszakaszok csatlakozásának környékén a vízszintes hézagokba – külön nem méretezett – erősítő vasa­lás beépítése ajánlott (5-6 mm-es betonacélból). A Hf 5 minőségű ha­barcsba a hőszigetelés javítása érde­kében
 • felső szintnél:
 • 30-as falba 0,15 m3
 • 37,5-os falba 0,20 m3
 • egy szinttel terhelt falnál:
 • 30-as falba 0,10 m3
 • 37,5-ös falba 0,15 m3
 • P 1 minőségű perlit keverhető be. Ez természetesen nem vonatkozik pillé­rekre.
 • A koszorúk elé kerülő előfalazást a betonozás előtt min. 24 órával be kell fejezni, hogy a habarcs kötése meg­felelő legyen.
 • A rétegeket habarcsterítés előtt érde­mes vízzel végiglocsolni; nyáron 2-3 1, hűvös időben pedig 1-2 1 vízzel méterenként.
 • A kész falakat a készítést követő 3-5 napon át tanácsos locsolni, hogy a ragasztóhabarcs kötőereje stabilizá­lódjon.
 • A falazó habarcsba csak a felhaszná­lás előtt keverhető bármilyen képlékenyítő szer.
 • A koszorú alatti csatlakozási felüle­ten a betonozás (és acélszerelés) előtt legalább 24 órával vízzáró cementsi­mítást kell készíteni, hogy a koszorú kötési vize a koszorún belül marad­jon.

Az YTONG falelemek minőségük függvényében a következő épületré­szekhez használhatók:

30-as falvastagságú elemek:

 • H2-05 minőség esetén: földszint + te­tőtér;
 • H4-07 minőség esetén: egy emeletes épület.

37,5-ös falvastagságú elemek:

 • H2-05 minőségben: földszint + eme­let;
 • H4-07 minőségben: kétemeletes épü­let első szintjéhez, megfelelő minő­ségű habarcsokkal.

Az értékeket földszintesnél nagyobb épületek esetén statikai számítással kell ellenőrizni; főleg nyílásokkal áttört fa­lak esetén. Az YTONG falazóelem kivá­lóan használható az egyenesektől eltérő vonalú falakhoz. Az elemek ferde kettéfűrészelésével az ívelt alaprajzi lehető­ségek gyakorlatilag korlátlanok (3/104 ábra; 3/3 táblázat). Az íves falazatok készítéséhez jól használható az állítha­tó, szögmérővel kiegészített derékszög.

Leszabott elemek

3/104 ábra Leszabott YTONG elemek­ből kialakítható alaprajzi változatok a) az elem vágási méretének  kijelölése; b) sarok, ívelt folytonossággal; c) fél­kör alakú fal építése