Ház

Válaszfalak – válaszfalazás előkészítő munkái

Belső terek, lakások főfalak által körül­határolt terei vékonyabb válaszfalakkal oszthatók az igények szerinti kisebb terekre.

A vékony falszerkezet könnyebb, nem kell erős, külön alapozás, sőt, bizo­nyos szabályok szerint födémre is épít­hető. Vékonyságuk folytán csak kis mértékben csökkentik a belső tereket és a későbbiekben egyszerűen áthelyezhe­tők. A lakóterülethez viszonyított fajla­gos költségük alacsony.

Természetesen hátrányaik is vannak, például rossz szerelhetőségük és rossz akusztikai tulajdonságaik, a nagy felü­letek instabilitása stb. Általánosságban azonban hátrányaik eltörpülnek az elő­nyeikhez képest.

A válaszfalazás előkészítő munkái a következők:

  • alsó szinten az alapozás és a szigete­lés elkészítése;
  • a födém méretezése és ennek megfe­lelő kialakítása;
  • az anyagellátás megszervezése.

A belső befejező munkáknál szüksé­ges lehet az anyagellátáshoz kidugó állvány építése (3/109 ábra). A kidugó állványt ablaknál vagy erkélyajtónál cél­szerű megépíteni. Rögzítésüket ács­munkával kell megoldani; lehorgonyzással és támasztással. Anyaguk mini­mum II. osztályú fenyő. Az ablaknyí­lásba fél- vagy negyedfordulós csörlős emelő is szerelhető (3/110 ábra).

Válaszfalak és téglák

A válaszfalak készülhetnek tömör és üreges agyagtéglákból, ill. válaszfalla­pokból, beton és YTONG falazóelemekből, valamint fából és rabicolva. A falazott válaszfalak vízszintes és függő­leges hézagai kb. egy centiméteresek, és legalább Hf 10 minőségű falazó ha­barcsba falazottan rakva készülnek.

Tömör kisméretű téglából fél- ill. él-tégla vastagságú válaszfalak készülhet­nek (3/111,3/112 ábra). Fél tégla vastag falat csorbázattal, az él téglafalat pedig vésett vagy falazott horonyba kell be­kötni. Az ilyen válaszfalak hátránya a rossz hőszigetelő képesség és a rossz véshetőség.

Az égetett agyag válaszfallapokból készülő válaszfalak falazása nem igé­nyel különleges előkészületeket. A keresztirányú falhoz kampózással, fé­szekvéséssel és vezérhevederes rögzí­téssel   köthetők be (3/113 ábra). A kampós bekötés előnye, hogy a kitűzött válaszfal helyén kell szegezetten ki­horgonyozni a válaszfalak erősítő hu­zaljait, hátránya pedig a vízszintes hé­zagok összehangolása – azaz azok egy­beesésének biztosítása.

Kidugó állvány

3/109 ábra Kidugó állvány a) homlokdeszkázáshoz; b) erkélyajtóhoz, lehorgonyzással; c) ablaknál, támasztó biztosítással és alátámasztó állvánnyal

Csörlős emelő

3/110 ábra Ablakba szerelhető, félfordulós, kézi működtetésű csörlős emelő 1 fal; 2 áthidaló; 3 szorítócsavaros oszlop; 4 gém; 5 kézi, illetve gépi csörlő; 6 felső bilincs; 7 támasz­tó bilincs; 8 acél sodronykötél; 9 teher

Fél­ téglafal

3/111 ábra Fészek csorbázatos falbekötésű fél­ téglafal 1 válaszfal; 2 csorbázat; 3 főfal

Z-kötés

3/112 ábra Z-kötésű él téglafal (katonafal)

Vésett-hornyos válaszfal-bekötés

3/113 ábra Vésett-hornyos válaszfal-bekötés 1 válaszfallap; 2 ék alakúra vágott bekötőtégla; 3 fészek; 4 főfal; 5 acélhuzal

Válaszfal falbekötése

3/114 ábra Válaszfal falbekötése feszítőpálcával 1 válaszfal; 2 huzalok; 3 feszítő huzalkötés; 4 tüskék; 5 pálca; 6 főfal

Válaszfal bekötése falvéghez

3/115 ábra Válaszfal bekötése falvéghez a) végigfutó; b) szakaszos; 1 válaszfal; 2 feszítő­huzal; 3 főfal; 4 főfal falazásakor elhelyezendő tüskék; 5 rabicháló

Sarokképzés

3/116 ábra Sarokképzés és tokbekötés válaszfal­ban 1 válaszfal; 2 huzal; 3 sarokfeszítő szeg; 4 kampós szeg; 5 ajtótok

Betonelemes válaszfal

3/117 ábra Betonelemes válaszfal 1 tégla; 2 habarcshézag; 3 szorítóhabarcs; 4 aljzatbeton-vastagítás; 5 födém

válaszfal kampós szeges főfalbekötéssel

3/118 ábra YTONG falazóelemes válaszfal kampós szeges főfalbekötéssel 1 főfal; 2 válaszfaltégla; 3 habarcshézag; 4 huzal; 5 kampós szeg; 6 födém; 7 falléc; 8 ideiglenes szegezés

Falbekötés

3/119 ábra YTONG elemes falbekötés vágott horonyba 1 főfal; 2 horony; 3 válaszfallap; 4 huzal; 5 kampós kötés; 6 habarcshézag

YTONG elemes válaszfal szerelővázas fal be kötéssel

3/120 ábra YTONG elemes válaszfal szerelővázas fal be kötéssel 1 főfal; 2 U-profilacél; 3 furat; 4 szegezés; 5 válasz­fallap; 6 habarcshézag

A tüskés bekötés a legelőnyösebb, mivel azokat a főfal falazásakor, soron­ként kell behelyezni, amihez a válaszfa­lakat a főfal első sorára kell kitűzni. Hátránya, hogy a válaszfal helyzete ké­sőbb max. 1-3 cm-rel módosítható (3/114 ábra). A tüskéket a feszítő pál­cákra kell ráhajtani, a válaszfal hézagaiban kihúzandó 2,5-3,2 mm vastag fe­szítő huzalokat soronként kell a pálcá­hoz kötni.

Főfalak és válaszfalak egyéb csatla­kozásainál – főként egyenesen átfutó falaknál, ahol a csatlakozásnál repedé­sek jelenhetnek meg, rabichálót kell a csatlakozásra vakolat alá helyezni (3/115 ábra). A beton anyagú válaszfalak készíté­se azonos az egyéb anyagúakéval (3/117 ábra). Az ilyen válaszfalak hát­ránya a nehéz véshetőség, amely korlá­tozza a gépészeti vezetékek elhelyezé­sét.

YTONG elemekből épülő válasz­falak

A YTONG elemekből épülő válasz­falak építése azonos az égetett agyag válaszfaltéglákból készülő falak építé­sével. A főfalhoz való bekötés nem ak­kora probléma, mint előzőeknél, mert a szegezett bekötés – a falazat jó szegezhetőségének köszönhetően – bárhol megoldható (3/118 ábra). Vastagabb (37,5 cm-es) főfalnál a vá­laszfal horonymarással is csatlakoztat­ható a főfalhoz (3/119 ábra), esetleg a minden második sorbani fészekmarás is szóba jöhet. A horony forgó korongos gyorsdarabolóval egyszerűen kimarha­tó, előtte azonban azt a porképződés csökkentésére be kell locsolni. Beköthető a válaszfal egy főfalhoz szegezett „U” profilba is (3/120 ábra). E megoldás hátránya a huzalok rögzítése és a vakolat elszíneződésének esélye a párakicsapódás, ill. a huzal átütő oxidá­ciója miatt.

A válaszfalakba kerülő ajtók felett ki­váltásként helyszínen készített acélbeté­tes rabic áthidaló készülhet. 1,0 m-nél kisebb fesztávok esetében, ha a nyílás felett még 2 sor falsáv marad, elegendő az ún. önboltozás is, amelyhez javított falazó habarcsot kell használni. A válaszfalakat az utolsó sorban ki kell ékelni, mégpedig úgy, hogy az ékelés a falban lévő nyílás fölé soha ne kerüljön (3/121, 3/122 ábra).

Födémre épített válaszfalakból adódó terhelésre a födémet méretezni kell, és szükség szerint pótvasakat kell elhe­lyezni (3/123 ábra). A megfelelő hanggátlás érdekében a burkolatokat rezgéscsillapító réteggel dilatáltan kell a falhoz építeni. Ha egy válaszfalnak hőszigetelési feladatokat is el kell látnia, pl. tetőtér beépítéses lakóházaknál, akkor közbenső hőszigetelő réteggel ellátott kétrétegű válaszfalat építenek. Ehhez csak kemény habosított anyagú, táblás hőszigetelés használható, hogy a rezgések miatt a réteg anyaga ne „roskadjék” össze.