Házak és lakások felújítása

Lapos tető és hőszigetelése, burkolása

A lapos tetőt a Bauhaus-mozgalom tette a 20-as és 30-as években a modern építészet karakterisztikus ismertetőjegyévé. Stíluselemmé vált, mert lehetőséget nyújtott az épülettestek áttekinthető, szögletes kialakítására és tetőteraszként is hasz­nosítható volt. Az 50-es és 60-as években szá­mos beépítési tervben előírták a lapos tető alkal­mazását. Időközben azonban az is bebizonyoso­dott, hogy a lapos tetők tartóssága és karban­tarthatósága jelentős mértékben függ a részle­tekbe menő gondos tervezéstől és a hasonlókép­pen gondos kivitelezéstől.

A lapos tetők helyreállítása és tökéletesítése a következő intézkedéseket teheti szükségessé:

 • a tetőszigetelés megjavítása vagy kicserélése, szükség esetén az alatta lévő hőszigetelő ré­teggel együtt;
 • a meglévő hőszigetelés megjavítása egy ki­egészítő szigetelőréteggel;
 • növényzet telepítése a tetőre;
 • járható teraszburkolat készítése;
 • az épületre emelet felhúzása és magas tetővel való lefedése.

Lapos tetőket különböző elvek szerint lehet ké­szíteni. A minősítéshez és a megfelelő helyreállí­tási és korszerűsítési intézkedések kiválasztásá­hoz szükséges, hogy ismerjük a fontosabb szer­kezeti típusokat.

A fűtetlen helyiségek fölötti, nem hőszigetelt la­pos tető a nyersfödémből és az arra egy, két vagy három rétegben ráragasztott fedéllemez (kátrány­papír) szigetelésből áll. A nyersfödém készülhet vasbetonból vagy bedeszkázott fagerendákból. A tetőhéjat (azaz a szigetelést) kavicsfeltöltés óvja a közvetlen napsugárzás termikus igénybevételétől, tetőlefolyó gondoskodik arról, hogy a víz ne gyűljön fel és a tető szélein ne csorogjon le.

A fűtött helyiségek fölötti hőszigetelt lapos tető készülhet hátsó szellőzéssel vagy anélkül. A szo­kásos, nem szellőző lapos tető (egyhéjú tetőnek vagy melegtetőnek is nevezik) a szigetelőréteg (pl. keményhab vagy hőgyapot lemezek) a nyersfödém és a tetőhéj között helyezkedik el. A szigetelőréteget azonban belső szigetelésként a nyersfödém alatt is el lehet helyezni. Felrakható azonban a tetőhéj felső rétegére is – ekkor ned­vességre nem érzékeny lapokból készül („fordított tető”).

A hőszigetelt, szellőző lapos tetőnél (kéthéjú tetőnek vagy „hidegtetőnek” is nevezik) a hőszi­getelő és vízszigetelő réteg között légtér van, amely a hátulról szellőző homlokzatéval azonos elv szerint lehetővé teszi, hogy az alatta lévő tér­ből bediffundált vízpára a tető szélein eltávozzék. A szigetelőréteget a nyersfödém felett vagy alatt lehet elhelyezni. A nyersfödémen elhelyezett hőszigeteléssel kialakított, szellőző lapos tető a mű­szakilag legjobb változat azonban – mint ahogyan az lenni szokott – egyben a legdrágább is.

8.40. ábra.

8.40. ábra. Kifordított tetőként kialakított la­pos tető felépítése 1 kavicsréteg; 2 nedvességre nem érzékeny, taposható szigetelőréteg, 15-35 cm, pl. habüveg; 3 tetőszigetelés, pl. 3 réteg fedéllemez; 4 deszkázat, 22 mm; 5 tartóge­renda.

8.41. ábra.

8.41. ábra. Kéthéjú lapos tető felépítése 1 kavicsréteg; 2 tetőszigetelés; 3 deszkázat, 22 mm; 4 szellőzés, 4 cm; 5 tartógerenda, a szigetelésnél 4 cm-rel magasabb; 6 szigetelés, 15-35 cm; 7 párazáró ré­teg és szél elleni szigetelés; 8 lécezetre elhelyezett belső borítás.

8.42. ábra.

8.42. ábra. Egyhéjú tető felépítése 1 kavicsréteg, 3-5 cm; 2 tetőszigetelés; 3 deszkázat, 22 mm, a hőszigetelés vastagságának megfelelő élfák; 4 hőszigetelés, 15-35 cm; 5 párazáró réteg; 6 deszká­zat, 22 mm; 7 tartógerenda.

A tetőszigetelés helyrehozatala

A tetőhéj kijavításának csak akkor van értelme, ha a szigetelés hibái pontosan lokalizálhatok és a tetőhéj többi része még teljesen rendben van. El­lenkező esetben célszerű az egész felületet kicserélni, különösen akkor, ha a tetőhéj felhólyagosodott és a fedéllemez a széleken rideggé és repedezetté vált.

A lapos tetők szigetelésére két eljárás áll ren­delkezésre:

 1. Ragasztómasszába legalább 3 rétegben bitu­menes vagy kátránypapír sávokat hengerítünk és azokat odasajtoljuk.
 2. A legalább két rétegben elhelyezett bitumenes vagy polimer-bitumenes fedéllemezeket gáz­égővel pontszerűen vagy teljes felületükön az alaphoz hegesztjük. Ha a fedéllemezekre lap­burkolat vagy legalább 10 cm talaj kerül, lazán is lerakhatok. Pontszerű hegesztés vagy laza lerakás esetén azonban az illesztéseket össze kell hegeszteni.

A második szigetelési mód megbízhatóbb. A lapos tetőn végzett munkákat azonban bízzuk szakcégre, már csak a garancia miatt is. A kivite­lezést csak 5 °C feletti hőmérsékleten, csapa­dékmentes időben szabad végezni. A lapos tetők különösen gyenge pontjai a tető vízelvezetéséhez (pl. a tetőlefolyóhoz), a tetőszegélyhez és a szomszéd épületrészekhez való csatlakozások. A lapos tető felújításakor általában új bádogburkola­tokra is szükség van.

A hőszigetelés javítása

A fűtött helyiségek fölötti lapos tetők hőszigete­lésének vastagsága legalább 15 cm legyen. A legtöbb régi lapos tető szigetelése lényegesen rosszabb, ezért a szigetelés utólagos javítása csaknem mindig indokolt.

Házilagos kivitelezésre alkalmas a födém belső utólagos borítása szigetelőanyaggal, ügyeljünk azonban arra, hogy a tartózkodási helyiségekben legalább 2,5 m szabad belső magasság megmaradjon. Nedvességre nem érzékeny, extrudált, zárt pórusú keményhabból vagy habüvegből ké­szült szigetelőlapokat azonban a tetőhéjra kívülről is le lehet fektetni, így „kifordított tetőt” kapunk („hidegtető” esetén hatástalan és ezért értelmetlen). A szigetelőlapok vastagságát a födém teherbírása korlátozza, a lapokat ugyanis legalább azonos vastagságban kaviccsal vagy hasonló anyaggal kell terhelni. A hőszigetelés kialakításá­tól függetlenül előzetesen minden esetben ellenőrizzük a tetőhéj szigetelésének állapotát.

A kifordított tető készítésének műveleti lépései:

 • a meglévő kavicsot szórjuk oldalra, esetleg rakjuk átmeneti tárolóhelyre;
 • a meglévő tetőszigetelést, ha szükséges, javít­suk ki;
 • fektessük le a nedvességre nem érzékeny szi­getelőlapokat egy rétegben, vagy két rétegben eltolt és szoros illesztésekkel;
 • tegyük fel a kavics-feltöltést, a lapburkolatot vagy a növényzettel betelepített tetőt, legalább olyan vastagon, mint a szigetelőlapok vastag­sága, szükség esetén előzőleg ellenőriztessük a födém teherbírását.

Tetőkertek

A lapos tetők szinte kínálkoznak arra, hogy füvek­kel vagy lágyszárú növényekkel beültessük azo­kat. A sűrűn lakott negyedekben a füves tetők je­lentősen hozzájárulhatnak a klíma javításához és életteret biztosítanak a rovarok számára. A tető befüvesítése ugyanakkor egyáltalán nem pótolja a hőszigetelést.

A tetőn lévő kavicsot általában ki lehet cserélni azonos vastagságú termőtalajra. Ha a meglévő födémet vastagabb talajréteggel akarjuk megter­helni, feltétlenül statikai ellenőrzésre van szükség.

Egy meglévő (egyhéjú) lapos tetőre telepített egyszerű füves tető felépítése a következő lehet:

 • teherviselő födém, pl. vasbetonlemez vagy fa-gerendás födém;
 • hőszigetelő réteg a teherviselő födémszerkezet alatt vagy fölött;
 • 2-3 réteg fedéllemezből álló tetőszigetelés, la­zán lerakva, összehegesztett illesztésekkel;
 • gyökérvédő fólia (gyökérálló műanyag fólia), mint kiegészítő réteg (amennyiben már eleve nem gyökérálló szigetelőlemezeket alkalmaz­tunk), lazán lefektetve, hegesztett illesztésekkel;
 • vízelvezetés (tetőlefolyó) ragasztott csatlako­zással;
 • szivárgóréteg, pl. szövedékháló, 20 mm vas­tag;
 • szűrőfátyol (megakadályozza a talajrészecskék elsodrását);
 • az extenzív termesztéshez alkalmas talajréteg: termőtalaj komposzttal vagy duzzasztott agyag­gal (ill. duzzasztott palával vagy lávával) ke­verve;
 • a vegetáció kialakítása, pl. gyeptéglákkal, ill. mezei növényekkel vagy speciális keverékkel való bevetéssel. Ne alkalmazzunk mély gyöke­ret eresztő növényeket, melyek a tetőszigetelést megsérthetik.

Ha a növényeket jól választottuk ki, öntözésre és a zöldfelület ápolására nincs szükség. Idővel magukból kiválasztódnak azok a növényfajták, melyek ezeket a különleges feltételeket elviselik. Arra mindenesetre számítsunk, hogy hosszan tartó szárazság esetén a növények földfeletti ré­szei elpusztulnak.

Ha tetőkertet tervezünk, gondoljunk a követke­zőkre is:

 • Amíg a talajt a gyökerek át nem járták, a tetőt egy vihar „letakaríthatja” és azon jelentős káro­kat okozhat. A szükséges terhelés biztosítása érdekében előnyösebbek a gyeptéglák, vagy a termőtalaj alá tegyünk kavicsréteget is.
 • Mindeddig nem állnak rendelkezésre hosszabb időn át szerzett tapasztalatok a gyökérvédő szigetelések tartósságára nézve.

A tetők beültetésére ajánlott konfekcionált rend­szerek általában igényes növényfajtákból állnak vagy járható tetőgyepet szolgáltatnak. A meglévő lapos tetőkön azonban csak a könnyű, vékony, nem taposható rendszerek alkalmazhatók.

8.43. ábra.

8.43. ábra. Növényzettel betelepített lapos te­tő. Értéknövelő hatása van akkor Is, ha te­rasznak nem használjuk.

8.44. ábra.

8.44. ábra. Kiegészítő szigetelőréteggel ellátott, nem szellőző lapos tető betelepítése növényzettel. Ha az új hőszigetelés hőátbocsátási ellenállása legalább kétszer nem nagyobb, mint a meglévő szigetelésé, akkor nedvességvédelmi számítást kell végezni
Új: 1 növény granulátum; 2 gyökértűrő szigetelő lemez; 3 nyomásálló hőszigetelés
Meglévő: 4 tetőszigetelés; 5 deszkázat; 6 nem kielégí­tő szigetelés; 7 tartógerenda.

8.45. ábra.

8.45. ábra. Növényzettel betelepített lapos te­tő vízelvezetése 1 vegetációs réteg, 15-20 cm; 2 szűrőfátyol; 3 kavics; 4 vízszint; 5 szivárgóréteg, 3-5 cm; 6 gyökértűrő szige­telőlemez; 7 meglévő tetőszigetelés; 8 meglévő hőszige­telés; 9 meglévő párazáró réteg; 10 meglévő deszkázat; 11 szifon; 12 tartógerenda.

Teraszburkolat

Egy kaviccsal borított tetőt járható tetővé statikai megfontolások miatt csak akkor lehet átalakítani, ha a födém teherbírását ellenőriztük. Ha szüksé­ges, a födémet meg kell erősíteni. Egy házilagos kivitelezésre alkalmas, egyszerű teraszburkolat a kavicsba lazán belerakott farácsozatból vagy nagyméretű járólapokból készíthető.

Nehogy a kavics a tetőszigetelésbe belenyo­módjon, a tetőhéj és a kavics közé, a kifordított tető elvét követve, nedvességre nem érzékeny szigetelőlapokat kell lefektetni.

A járható teraszburkolatot gyakran fagyálló ke­rámialapokból készítik. Ezeket hálóerősítéssel el­látott, legalább 4 cm vastag habarcságyba fektet­jük. A habarcságy szivárgó rétegen nyugszik, melyből a vizet tetőlefolyók vagy az ereszcsator­nán át vezetjük el. A szivárgóréteg és a tetőszige­telés közé csúszóréteget, pl. két polietilén-fóliát kell tenni. A hőmérséklet-ingadozás okozta erős hosszváltozások miatt a habarcságyba és a lap­burkolatba 2 m távolságban bitumennel kiöntött tágulási hézagokat kell elhelyezni. A keramikus teraszburkolat készítése a számos hibaforrás miatt házilagos kivitelezésre nem alkalmas.

Az összes terasznál ügyeljünk arra, hogy a te­tőszigetelést a falak csatlakozásánál a burkolat fölé 15 cm-rel húzzuk fel, ugyanígy a teraszajtónál is. Ezzel megakadályozzuk a nedvesség behato­lását.

8.46. ábra.

8.46. ábra. Kaviccsal borított lapos tető átala­kítása füves tetővé; A megoldás: meglévő la­pos tető kavics feltöltéssel 1 tetőszerkezet; 2 párazáró réteg; 3 hőszigetelés; 4 élfák; 5 deszkázat; 6 háromszögű léc; 7 tetőszigetelés; 8 ka­vicsfeltöltés; 9 lemezborítás.

8.47. ábra.

8.47. ábra. Kaviccsal borított lapos tető átala­kítása füves tetővé; B megoldás: meglévő la­pos tető elég magas tetőszegéllyel
Meglévő: 1 tetőszerkezet; 2 párazáró réteg; 3 hőszige­telés; 4 élfákra helyezett deszkázat; 5 tetőszigetelés a rajta lévő kavicsot távolítsuk el
Új: 6 gyökérvédő lemez; 7 szivárgóréteg, 3-5 cm; 8 szűrőfátyol; 9 vegetációs réteg, 15-20 cm.

8.48. ábra.

8.48. ábra. Kaviccsal borított lapos tető átala­kítása füves tetővé; C megoldás: meglévő la­pos tető túl alacsony tetőszegéllyel
Meglévő: 1 tetőszerkezet; 2 párazáró réteg; 3 hőszige­telés; 4 élfákra helyezett deszkázat; 5 tetőszigetelés a rajta lévő kavicsot távolítsuk el

Új: 6 gyökérvédő lemez; 7 szivárgóréteg, 3-5 cm; 8 szűrőfátyol; 9 vegetációs réteg, 15-20 cm; 10 a szegély megnövelése (pl. terméskő), 20-25 cm magas.

8.49. ábra.

8.49. ábra. Kavicsos tetőként kialakított járha­tó tetőterasz farácsozattal
Új: 1 farácsozat, 3/5 cm tetőlécekből; 2 kavics feltöltés, a szigetelőlapokkal azonos vastag­ságban; 3 nedvességre nem érzékeny szigete­lőréteg, 4-20 cm

Meglévő: 4 tetőszigetelés; 5 deszkázat; 6 meglévő, elégtelen hőszigetelés; 7 tartógerenda.

8.50. ábra.

8.50. ábra. Járható tetőterasz lemezszigete­léssel
Új: 1 farácsozat, 3/5 cm tetőlécekből; 2 lemeztető (lemez-szigetelés); 3 kátránypapír; 4 desz­kázat; 5 keretszárak, köztük elhelyezett szi­geteléssel, 4-20 cm

Meglévő: 6 tetőszigetelés; 7 deszkázat; 8 meglévő, nem kielégítő hőszigetelés; 9 tartógerenda.