Villanyszerelés

Világítás: falilámpák felszerelése képekkel!

A falilámpák többségét a mennyezeti lámpákhoz hasonlóan szerelheti fel. Szerelvénylapjuk ugyanúgy tokra illeszkedik (amelyet egyben el is takar). A tokot ebben az esetben a falba vájják. A modern világítótestek egy részének szerelvénylapja speciális dugasszal rendelkezik, amelyek a hozzá tartozó fali dugaszolóaljzatokhoz csatlakoznak. Ezt az eszközt világítási ki­egészítő csatlakozónak nevezik, és óriási előnye, hogy lehetővé teszi a világítótest szerelés nélküli eltávolítását és visszailleszté­sét, így sokkal könnyebben letörölheti a lámpákat.

Kényelmes csatlakozások

A falilámpák felszerelésekor keresse meg a legkényelmesebben használha­tó áramforrást. Családi házak emeleti szobáiban általában az ott található lámpák áramköreihez lehet őket a leg­könnyebben csatlakoztatni, amelyek­hez a padláson keresztül férhet hozzá. Lehet, hogy egyszerűbb a földszinten megoldani az emeleti elektromos ve­zetékrendszer meghosszabbítását. Ez­zel elkerülheti a szőnyegek felszedését vagy a beépített bútorok elmozdítását, ráadásul így a padlódeszkákat sem kell feleslegesen felszedni.

Kutatás kábelek után

Ha kijelölte azokat a pontokat, ahová az új falilámpákat fel szeretné szerelni, elemes kábelkereső eszköz segítségével vizsgálja át a falat.

Kábel kereséseÍgy megbizonyosod­hat, hogy nem fut-e elektromos vezeték azon a helyen, ahová az új lámpát szán­dékozik bekötni.

A kábelek elrejtése

Ha üreges, faszerkezetű gipszkarton vá­laszfalra szerel falilámpát, rejtsen kábelt a fal két rétege közé, akár alulról, akár fölülről vezetve. Tömör fal esetén a következő festésig kívül kell elvezetnie a kábelt, a felújítás során pedig hornyot vághat számára és a falba rejtheti. Addig is fesse le a kábelt, hogy kevésbé legyen feltűnő.

Új lámpa, régi kapcsoló

Ha az új falilámpát a már meglévővel együtt szeretné kapcsolni, kössön be elágazó kábelt a meglévő világítási pontba úgy, hogy a vezetőerei a kapcsoló visszatérő ágához és a nullavezető kapcsaihoz csatlakozzanak.

cstlakozo-dobozVezesse el egy elosztódobozig, és vezessen le kábelt a dobozból minden egyes új lámpához.

Ellenőrizze, nincs-e túlterheltség!

Ha a falilámpáit már meglévő lámpaáramkörről szeretné működtetni, ellenőrizze, hogy az utólag csatlakoztatott világító­testek nem terhelik-e túl az áramkört. Az áramkör nem láthat el tizenkettőnél, ideális esetben nyolcnál több világítási pontot. Ha fennáll a túlterheltség veszélye, úgy tervezze meg az új lámpákat, hogy azok egy biztosítóval ellátott főáramkörű elága­zásról kapjanak áramot.

Leágaztatás

A dobozból két vagy több lámpát is működtethet ugyanarról a betáp kábelről.

LeágazásKösse a kábel vezetőereit három kapocshoz a dobozon belül, majd kösse be a leágazó kábeleket úgy, hogy a hasonló vezetőerek ugyanahhoz a kapocshoz fussanak. Minden csupasz földvezetőre szigetelést kell húzni.

Világítás áthelyezése

Ha csillár helyett falilámpát szeretne, használhatja a meglévő vezetékeket. Kösse ki, és távolítsa el a dobozt, s húzza be a meg­szüntetett lámpát ellátó áramköri és kapcsoló kábelt a mennye­zeti üregbe. Kösse őket össze újból egy négykapcsos elosztó­dobozban ugyanúgy, ahogyan a mennyezeti dobozban voltak.

KábelekHuzalozza be a hurok kábelt, és a fentiek szerint vezesse el egy elosztódobozig, hogy elássa árammal az új lámpákat. Változat­lanul a meglévő mennyezeti kapcsolóval szabályozhatja őket.

A tökéletes magasság

A falilámpákat általában a padlószint felett 1,5 m-re! kell elhe­lyezni. A hálószobában viszont, ahol olvasólámpaként szolgál­nak, szerelje őket kicsit alacsonyabbra – 1,2 m-re – hogy ne világítsanak a szemébe.

Használjon biztosított elágazást!

Előfordul, hogy az új falilámpákhoz a hálózati áramkörről a leg­egyszerűbb elvezetni az áramot. Különösen igaz ez akkor, ha a falon, amelyre az új lámpákat fel akarja szerelni, dugaszolóaljzat van.

Biztosított elágazásÁramtalanítás után nyissa ki egy közeli dugaszolóaljzat fede­lét, és kössön rá egy 2,5 mm2-es elágazó kábelt. Vezesse el a kábelt egy kapcsolóval és 3 amperes biztosítóval ellátott csatla­kozódobozhoz. Ez majd a lámpa ki-, bekapcsolójaként működhet. Végül vezessen 1 mm2-es kábelt a falilámpához.

Kétkapcsolós lámpák

Gyakran kényelmes, ha egy lámpát -különösen egy falilámpát – több helyről is le lehet kapcsolni. Cserélje le a meglévő egy áramkörös kapcsolót váltó kap­csol óra, és erre kösse rá a meglévő kap­csolókábel piros és fekete vezetőereit.

Kétkapcsolós lámpaMajd szereljen fel egy másik váltókapcsolót az új helyre, és vezessen olyan kábelt a két kapcsoló közé, amely három eret és földvezetéket tartalmaz. A piros kábelér a C vagy COM jelzésű kapocshoz, a sárga vezetőerek az L1 jelzésű, a kékek pedig az L2 jelzésű kapcsokhoz csatlakoznak.

Karcsúsított csatlakozások

A falilámpák egy részének olyan szerelvényalapjuk van, ame­lyek túlságosan kicsik ahhoz, hogy eltakarjanak egy kör alakú csatlakozódobozt. Használjon helyette süllyesztett fémkeretes kapcsolódobozt a vezetékcsatlakozások befogadására. A fém szerelvényalapú falilámpáknak három hajlékony vezetékük van: a fázis-, a nulla- és a földvezető. Hozzon létre földkapcsolatot a doboz és a szalagkapocs között.

Rézszerelvények védelme

A bronz villanykapcsolók korrodálódhatnak a vakolatban lévő lúgos anyagok miatt, ha közvetlen kapcsolatba kerülnek a fal felületével. Ezt elkerülheti, ha műanyag borítású szerelvény­alappal rendelkező kapcsolót vásárol. így a lap a kapcsoló takarófedele és a fal között helyezkedik el.

Lépésről-lépésre

Fali lámpa felszerelése

Lámpa szereléseLépések:

  1. Jelölje ki a csatlakozódoboz és a falban futó kábel helyét. Vésővel és kalapáccsal vésse ki a megfelelő üreget a fal­ban.
  2. Erősítse a helyére a csatla­kozódobozt és a védőcsövet, majd húzza be az új lámpa kábelét. Készítse elő a kábel vezetőereit a lámpához veze­tő kötések kialakítására.
  3. Sorkapcsok segítségével kösse össze a falilámpa csat­lakozóvezetékének vezető­ereit az új kábellel. Húzzon szigetelést a földvezetőre, és szerelje fel a lámpát a dobozra.