Iparosított technológiával készült épületek

Épületgépészeti rendszerek szerepe az energiamegtakarításban panelháznál

A szerelvények állapota

Amennyiben az épület csőhálózatát (vízellátás, központi fűtés) fel­újítják, a hálózaton lévő szabályozó- és elzáró szelepeket is cserélni kell. A hőközpont szerelvényeit külön kell kezelni, cseréjükről csak ab­ban az esetben kell intézkedni, ha az műszaki szempontból indokolt.

A csőhálózatba épített szabályozó- és elzáró szerelvényeket azért indokolt cserélni, mert 20-30 év alatt többségük műszakilag elavult, a műanyag és gumitömítések elöregedtek, a szerelvények meleg víz­zel érintkező felületein vízkő rakódott le. Felújításuk általában költ­ségesebb, mint a cseréjük.

Energiamagtakarítás

Az előzőek során már gyakran esett szó az energiamegtakarításról. Napjainkban egy épület fenntartási költségei között egyre nagyobb szerepe van az energiaköltségeknek. Az elmúlt években az energia­költségek az inflációt meghaladó mértékben növekedtek, és ez a ten­dencia a jövőben is várhatóan folytatódni fog. A föld energiakészletei folyamatosan csökkennek, a megújuló energiafelhasználás költségei nagyok.

Energiamegtakarítás

Az energiával való takarékoskodás költséggazdálkodási szem­pontból lényeges. De legalább ennyire fontos azért is, hogy a tüzelő­anyagok elégetésekor keletkező szén-dioxid mennyiségét csökkent­sük, mivel az jövőbeli életlehetőségeinket (globális felmelegedés) döntően befolyásolja.

Épü­let működtetéséhez szükséges energia mennyiségének csökkentése

A panelos épületek felújításakor az egyik legfontosabb cél az épü­let működtetéséhez szükséges energia mennyiségének csökkentése. Ezért alapvetően fontos az épületek utólagos hőszigetelésének meg­oldása, a rossz hőszigetelő képességű és rosszul záró nyílászárók cseréje. Ha azonban a pótlólagos hőszigetelés kialakításához és a nyílászárók cseréjéhez nem kapcsolódik az épületgépészeti rendsze­rek átalakítása is, akkor lehet, hogy több kárt okozunk, mint hasznot.

A tömören záró nyílászárók beépítését követően a lakásokban a fo­lyamatos légcsere mértéke nullára csökken. Ez a gázüzemű konyhák­ban életveszélyes állapot kialakulását eredményezheti. A gáztűzhely üzemeltetése során CO2 (szén-dioxid) és igen kis mennyiségben CO (szén-monoxid) keletkezik. Ha megfelelő légcsere hiányában a CO2 nem távozik a helyiségből, és a helyére nem áramlik friss levegő, az égés tökéletlen lesz. Egyre nagyobb mennyiségben keletkezik CO, amelynek koncentrációja rövid időn belül mérgezést, rosszabb eset­ben halálos mérgezést okozhat.

A tökéletlen égésen kívül gázzal ellátott lakásokban – különösen a konyhában – előfordulhat gázszivárgás. Megfelelő mértékű légcsere hiányában olyan mértékben megnőhet a gáz koncentrációja a légtér­ben, hogy egy szikra hatására bekövetkezhet a robbanás.

A megfelelő mértékű légcsere a jó közérzet fenntartása szempont­jából is fontos. Megfelelő légcsere hiányában megnő a lakótérben a nedvességtartalom, ami a penészgombák megtelepedésének, terjedé­sének az egyik alapfeltétele. Mindezeket figyelembe véve a hőszigetelés javítása és a nyílászá­rók cseréje mellett meg kell oldani a lakóterek megfelelő mértékű szellőztetését is.

A korszerű szellőztető berendezésekkel szemben az egyik lényeges elvárás, hogy azok a felhasználó igényei szerint szabályozhatók le­gyenek. (Konyhában, fürdőben a nap nagy részében egy alapszellőzés elegendő. A főzés, illetve fürdés, zuhanyozás időszakában azon­ban a jó közérzet biztosításához növelt légcserére lehet szükség.)

A szellőző levegő mennyiségét egyszerűbb esetben kézzel, korsze­rűbb megoldásoknál (pl. nedvességérzékelővel) automatikusan is szabályozhatjuk. Az energiával való takarékoskodás egy soklakásos épületben csak akkor lehet hatékony, ha valamennyi lakó anyagilag is érdekelt az üzemeltetési költségek csökkentésében. Ezért célszerű megoldani a használati hideg és meleg víz, valamint a fűtési energia lakásonkén­ti mérését.

Természetesen a mérés feltételeinek megvalósítása önmagában még nem elegendő. Szükséges olyan egyszerűen kezelhető szabályo­zószerelvények, szabályozószerkezetek beszerelése, amelyek segítségével az egyes lakók a víz- és energiafogyasztásukat megfelelő módon szabályozhatják.

Csaptelepek, WC

Nem kell, hogy a felújítás közös költségei között szerepeljen, de célszerű felhívni az egyes lakástulajdonosok (bérlők) figyelmét arra, hogy energiatakarékos csaptelepek, WC-berendezések felszerelésé­vel/cseréjével hosszabb távon megtérülő, lényeges költségcsökken­tés érhető el.