Épületek külső burkolatai

Hő és nedvességvándorlás, páralecsapódás okozta károk, kéthéjú homlokzati burkolat

Az épületek homlokzatfelületeinek épü­letfizikai problémái a hő- és nedvesség­vándorlás jelenségéhez kapcsolódnak, de igen jelentős a meteorológiai ténye­zők, pl. a szél és a csapadék hatása is.

Hő- és nedvesség­vándorlás

A hő vándorlás a hőterjedés azon módja, amikor a hő egyik helyről a másikra hő­vezetés, hőátadás és hősugárzás formá­jában, ill. ezek kombinációjaként jut el. A hővezetés fogalomkörébe tartoznak a falszerkezetek belsejében lejátszódó mindazon jelenségek, amelyek hőmér­séklet-különbséggel, illetve hő kiegyenlítődéssel kapcsolatosak.

A hőszige­telés fogalmán kívül idetartozik:

  • a hőelnyelés,
  • a hő tehetetlenség,
  • a hő csillapítás és
  • a hő késleltetés.

Az utóbbiak télen a fűtés egyenlőtlensé­geit, valamint a rövid ideig tartó csúcs­ hidegek hatását, nyáron pedig a napsu­gárzás okozta túlmelegedést csökkentik. A határoló szerkezetek és a levegő között hőátadás jön létre, ami erősen függ a levegő mozgási sebességétől. A szél­nek kitett felületeken télen erősebb a lehűlés, mint a szélvédett részeken. A hősugárzás elleni védekezés az épü­letek hő védelmét tekintve a napsugár­zás elleni védekezést jelenti. Magyar­ország éghajlati viszonyai megkövete­lik, hogy az épületek hőtechnikai terve­zésekor ne csak a téli, hanem a nyári időszakot is figyelembe vegyük.

Meg­felelő határoló szerkezetek kialakításá­val nyáron is kellemes hőérzetet köze­lítő állapot érhető el, ebben a határo­ló szerkezet konstrukcióján kívül nem elhanyagolható jelentőségű az épület homlokzatképzése (színe, érdessége), amely erősen befolyásolja a napsugarak visszaverődését, ill. elnyelését. Igen fontos szerepük van ezenkívül a kü­lönböző árnyékoló szerkezeteknek is. A nedvességvándorlás a határoló szer­kezetekben nedvességvezetés, lassú szét­terjedés (páradiffúzió) és elnyelés (szorpció), valamint e jelenségek társulásával jön létre.

Nedvesség

A nedvességvezetés folyékony halmaz­állapotú nedvességvándorlás, amely akkor lép fel, ha a szerkezet közvetlenül érintkezik vízzel. Előfordulhat talajvíz, csapóeső, páralecsapódás vagy beázás következtében. A talajvíz és beázás el­len megfelelő szigeteléssel kell véde­kezni, a páralecsapódás pedig a hatá­roló szerkezetek belső felületén – a ki­mondottan nedves üzemű helyiségek (fürdők, zuhanyozók stb.) kivételével – megfelelő hőtechnikai méretezéssel kerülhető el.

Csapóeső, eső

A csapóeső a függőleges felületekre nézve aránylag rövid ideig tartó ter­helést jelent, a víz általában nem szívó­dik be mélyen, az eső után a nedvesség ugyanazon az úton távozik a falból, ahogyan bejutott, ezért függőleges fala­kon általában a közönséges vakolat is elegendő védelmet jelent. Erősen nedv­szívó anyagokban azonban nagy károk keletkezhetnek, ezért ilyeneket hom­lokzatképzésekhez nem szabad hasz­nálni. A hézagokat és az illesztéseket úgy kell kiképezni, hogy a szél ne pré­selhesse be az esőt. Látszó hézagok esetén a burkolati réteget úgy kell ki­alakítani, hogy az esetlegesen bejutó csapadék vize tökéletesen kivezethető legyen, mielőtt károsodást, roncsolást okozhatna (3.4. ábra). A páradiffúzió a határoló szerkezet kül­ső és belső oldala mentén, a különböző hőmérsékletű levegő miatti páranyo­más-különbség következtében kialaku­ló lassú nedvességvándorlás.

Páradiffúzió a lakásba

Fűtési idényben a fűtött helyiségek levegő­jének páranyomása mindig nagyobb, mint a külső levegőé, így belülről kifelé irányuló páradiffúzió jön létre. Köz­napi nyelven ezt nevezik a falak léleg­zésének (3.6.-3.7. ábra). Az építőanyagok a környező levegőből páraelnyelés (szorpció) útján nedves­séget vesznek fel abban az esetben, ha nedvességtartalmuk kisebb, mint a kör­nyező levegő nedvességtartalma. El­lenkező esetben száradás megy végbe. Ha a nedvességtartalom éppen meg­felel az egyensúlyi állapotnak, az építő­anyagot légszáraz állapotúnak neve­zik.

Épületfizikái szempontból, vagyis a hő vándorlás és nedvességvándorlás kialakulásának tekintetében igen nagy különbséget jelent, hogy a homlok­zatképzés építéstechnikai szempontból a falszerkezet külső felületével szerves egészet alkot, vagy pedig attól – vé­konyabb-vastagabb légréssel – elválasztva, külön héj szerkezetként készül. Az utóbbi megoldás olyan hatású, mintha a falszerkezet elé a különböző meteorológiai hatásoktól (nap, szél, eső) védő ernyőt helyeznénk. Korszerű és igényes épületek homlokzatképzé­sénél ez a védő (árnyékoló) szerepet betöltő kialakítás igen nagy fontos­ságú.

 Burkolt kéthéjú falszerkezet

3.6. ábra. Burkolt kéthéjú falszerkezet, ahol a külső hőszigetelés kiküszöböli a belső elszíneződést és a párakicsapódást 1 burkolati fal; 2 szellőztetett légrés; 3 szálas hőszigetelés; 4 főfal; 5 vasbeton koszorú; 6 belső vakolat; 7 páravándorlás; 8 hő vándor­lás; 9 visszavert napsugárzás; 10 csapóeső-elvezetés.

Határoló falak

3.7. ábra. Határoló falak ún. réteg hőmérséklete télen, fűtött helyiség esetén a) hagyományos téglafalazat korszerű ab­lakkal; b) kéthéjú hőszigetelt téglaburko­lattal; c) kéthéjú fémlemez homlokzati burko­lattal.

Ablak, fal és homlokzati burkolat légzáró és hőszigetelt csatlakoztatása

3.8. ábra. Ablak, fal és homlokzati burkolat légzáró és hőszigetelt csatlakoztatása a) normál ablakbeépítés; b) kávaképzés hom­lokzati burkolattal; (a nyilak a terhelési irányt határozzák meg).

Homlokzati rétegek

A falszerkezet külső felületével szerves egészet alkotó homlokzatképzések a hővándorlás jelenségét annyiban befolyá­solják, hogy különböző színük, érdességük, ill. simaságuk miatt a napsuga­rakat különböző mértékben verik vissza, nyelik el, esetleg bocsátják át, emiatt különböző mértékben melegednek fel. Ettől eltekintve azonban a falszerkezet hőtechnikai viselkedését csak kismér­tékben változtatják meg (az alkalmazott rétegek hőtechnikai jellemzőitől és vas­tagságuktól függően). A nedvességvándorlás szempontjából döntő fontosságú a falszerkezet külső fe­lületének kialakítása. Alapvetően ezen múlik, hogy a falszerkezet kellően védett lesz-e a külső csapadékhatásoktól (csapóesőtől).

A külső csapadék elleni vé­delem elsősorban az illesztések és a hé­zagok megfelelő kialakítását jelenti, pá­radiffúzió szempontjából pedig akkor megfelelő, ha a határoló szerkezet belsejében nem csapódik le nedvesség. A vízgőz nyomása a határoló szerkezet belsejében a kisebb nyomású oldalról (általában kívülről) a nagyobb nyomá­sú oldal felé (általában befelé) haladva fokozatosan emelkedik. Előfordulhat az eset, hogy eközben kialakul az adott hőmérséklethez tartozó telítési nyomás, ilyenkor a szerkezet belsejében a pára lecsapódik. Különösen veszélyesek eb­ből a szempontból az olyan többrétegű szerkezetek, amelyeknek külső oldalán a belsőhöz képest nagy páradiffúziós ellenállású réteg van, mert ebben a ré­tegben a páranyomás erősen megválto­zik (nagy páranyomás-különbséget tart fenn), ugyanakkor a hőmérséklet és az ehhez tartozó telítési nyomás alig kü­lönbözik a réteg két oldalán.

Páralecsapódás okozta károk

A páralecsapódás nagy károkat okoz­hat a falszerkezetekben. A homlokzati rétegek alatti lecsapódás kifagyást, repedezést, leválást okozhat, így ezt fel­tétlenül meg kell akadályozni. A lassú nedvességvándorlás miatt ezek a káros jelenségek esetleg csak több év múlva válnak láthatóvá, ezért különösen fon­tos a megfelelő minőségű munka. A falszerkezetek helyes kialakításának egyik alapelve, hogy a kívülről befelé haladó vízmozgás következtében a fal­ba jutó nedvesség, valamint a belülről kifelé vándorló pára a falon keresztül kifelé haladjon, és elpárologjon, tehát a külső falbevonat vagy burkolat pára­áteresztő legyen.

Hagyományos egyrétegű, viszonylag nagy vastagságú falak esetén a páradif­fúzió azért nem probléma, mert a pára a falban egyrészt lecsapódás nélkül szét­terjedhet, és maga a faltömeg – a nagyobb belmagasság és a nagyobb helyi­ségméretek miatt – képes addig tárolni a párát, amíg a megváltozott páravi­szonyok következtében a nedvesség távozhat (3.9. ábra).

Kettőzött rétegű homlokzati burkolat

3.9. ábra. Kettőzött rétegű homlokzati burkolat szorosan elhelyezett közbenső hőszigetelő réteggel; 1 burkolat; 2 hőszigetelés; 3 főfal; 4 koszorú; 5 légrés; 6 légjárat; 7 cserépfedés; 8 süllyesztett ereszdeszkázat; 9 szaruzat.

Nagy páradiffúziós ellenállású homlok­zatburkolatokat (kő, kerámia, műanyag stb.) vagy párazáró burkolórétegeket (üveg, fém stb.) feltétlenül ki kell szel­lőztetni. A kiszellőztetésnek köszön­hetően a páranyomás-különbség a bur­kolat két oldala közt erőteljesen csökken (a burkolat mögött a külső páranyo­másnál csak valamivel nagyobb páranyomás alakul ki), és a burkolat mögötti nedvesség lecsapódás veszélye gyakor­latilag megszűnik (3.10.-3.11. ábra).

Egyrétegűtől a kéthéjú falszer­kezetig

3.10. ábra. Egyrétegűtől a kéthéjú falszer­kezetig (a szaggatott nyíl az épületet ter­helő meteorológiai hatásokat jelöli) a) téglafal külső vakolattal; b) vegyes fal külső kőfelülettel; c) nyerstégla tömör fal; d) kettőzött és helyenként téglával átkötött; e) kettőzött (kéthéjú) téglafal huzalos átkötéssel; f) kő­burkolat szerelőkonzol-kapcsolással; g) kiselemes burkolat favázzal; h) fémvázra szerelt vékony homlokzati burkolatokkal.

Energiatakarékos épület kettőzött határoló falakkal

3.11. ábra. Energiatakarékos épület kettőzött határoló falakkal, ahol a falak közbenső lég­rétegei zárt áramkörön belül szellőznek (elmé­leti modell). E megoldással télen és nyáron is szabályozott klíma hozható létre.

Homlokzati burkolat mint kéthéjú homlokzat

A falszerkezet külső felületétől lég­réssel elválasztott homlokzatképzések, ül. burkolatok mind a hő vándorlás, mind a nedvességvándorlás szempontjából előnyösek a falszerkezet hőtechnikai tulajdonságainak szempontjából (3.12-3.13. ábra).

Az épület falának héjburkolata

3.12. ábra. Az épület falának héjburkolata mint klimatikus fal 1 légrés; 2 burkolat; 3 burkolathordozó váz; 4 hőszigetelés; 5 határoló fal; 6 levegő bevezető szabad nyílás; 7 szellőzőrés-kitorkollás; 8 zá­ró fedés (eresz); 9 szellőzőlevegő útja; 10 talaj-tömörségű kavics; 11 biológiai hűtő (növény­zet), v: légrés, 2-4 cm; h: hatékony szellőzési.

 Homlokzati burkolat kéthéjú falszerkezetnél

3.13. ábra. Homlokzati burkolat kéthéjú falszerkezetnél 1 burkolat; 2 hordozó lécváz; 3 hőszigetelés; 4 biológiai és (vagy) hűtött lábazati rész; 5 hű­tő- és szellőző légjárat.

A légréssel elválasztott homlokzatfelü­let megvédi a falszerkezetet a napsu­gárzástól, és erősen csökkenti a nyári hő terhelést. Ennek köszönhetően a fal­szerkezet hő csillapítása jobb lehet, mint egy hagyományos, egyrétegű falé. Az árnyékolt homlokzatok télen is kedve­zőek a falszerkezetre nézve, mert csök­kentik a szél hűtő hatását. A hőtech­nikai méretezésnél a jelenség a külső hőátadási tényező számértékének csök­kenésében jelentkezik (3.14. ábra). További előny, hogy miután az árnyé­kolás a csapóesőtől is megvédi a fal­szerkezetet, így a szárazabb külső felü­let miatt hőtechnikai jellemzői is ked­vezőbbek, ami a hőátbocsátási tényező (k) értékének 2-5%-os javulását jelenti (3.15. ábra).

A nedvességvándorlás szempontjából a légréssel elválasztott homlokzatképzés azért előnyös, mert a fal külső felületét nem kell az eső ellen külön védeni, vagy vízzáró bevonattal ellátni. A pára­diffúzió igen kedvező körülmények közt megy végbe, mert a fal a légrésen ke­resztül szabadon lélegzik kifelé (3.16-3.17. ábra).

 A homlokzatburkolat légréssel

3.14. ábra. A homlokzatburkolat légréssel és tökéletes légcseré­vel minőségi épületklímát biz­tosít.

Kéthéjú mellvédfal szalagabla­kos épületnél

3.15. ábra. Kéthéjú mellvédfal szalagabla­kos épületnél a) – b) fix építésű mellvéd burkolattal, minimális kiegészítő árnyékvetővel; c) – d) mellvédfal­burkolat csuklós és teleszkópos (mobil) árnyékvetővel kiegészítve; 1 homlokzati héjburkolat; 2 légrés; 3 fix árnyékvető; 4 csuklós árnyékoló; 5 teleszkópos ár­nyékoló berendezés (benapozási szög a nyári átlag és csúcs.

Kettőzött (kéthéjú) homlokzati fal

3.16.ábra. Kettőzött (kéthéjú) homlokzati fal, ahol a hőtechnikai igényt a határoló fal egyedül képes teljesíteni 1 nyerstégla burkolat; 2 beszellőző nyílás; 3 kiszellőzőnyílás; 4 légrés; 5 YTONG-fal; 6 ablak könyöklő; 7 vízorr; 8 ablak; 9 lábazat; 10 víz­szigetelés.

Kéthéjú és hőszigetelő réteggel kiegészített homlokzati fal

3.17.ábra. Kéthéjú és hőszigetelő réteggel kiegészített homlokzati fal részlete a be­járati ajtónál. Az ajtótok fölött vízterelő szigetelőlemezt helyeztek el.

A légréteg szélessége gyakorlatilag a burkolati fal szélességének 50-90%-ával legyen azonos, vastagsága (v) pedig legalább 2-3 cm legyen (egy- és kétszintes épületeknél). A légrés vas­tagsági méretének, valamint egybefüg­gő magassági méretének növekedése fokozott szellőzést tesz lehetővé. Gya­korlatilag tökéletes megoldást jelent, ha a szellőzőlevegőt pincéből vagy bioló­giailag hűtött tér felől, például az épü­letet körülvevő, zöld bokrokkal árnyé­kolt térből biztosítjuk. Érdemes tudni, hogy a napsugárzás több mint 2/3 ré­szét a növények kötik le, így a hűvös le­vegő utánpótlása a legnagyobb nyári melegben is megoldható. Tájékoztató adatként jegyezzük meg, hogy 10 m2 bur­kolati falhoz 1,5-2 m2 biológiailag tömör árnyékot adó növényzet szükséges.

A légrések beszellőzési keresztmetsze­te akkor megfelelő, ha az sávszerű, el­lenállásmentes, és a szellőző kereszt­metszettel közel azonos. Pontonkénti és sávszerű, tehát szűkített beszellőzés esetén a légrés mérete homlokzati vetü­leti méterenként legalább 50 m2 legyen (3.18.-3.22. ábra).

A szellőztetés intenzitásának növelése a nedvességvándorlás, ill. a felület szá­razon tartásának szempontjából min­denképpen kedvező, hiszen a szellőzte­tés megakadályozza a belülről kifelé terjedő pára lecsapódását a burkolat belső oldalán. Bizonyos mértékű lég­mozgás nélkül viszont a pára a bur­kolat hideg felületén lecsapódik. A hő-vándorlás szempontjából azonban nem ilyen egyértelmű a helyzet, mert az erős légmozgás télen túlságosan sok hőt szállít magával a falfelületről, nyáron pedig – bizonyos esetekben – feles­legesen juttat hőt a homlokzat mögé, ha nincs meg a biológiai (hűtött-) le­vegő-utánpótlás.

Kiselemes burkolatú „szellőztetett" homlokzati fal.

3.18. ábra. Kiselemes burkolatú „szellőztetett” homlokzati fal.

Légrés kialakítása

3.19. ábra. Tömör felületű elemes homlokzati burkolat vázszerkezete közötti légrés kialakítása a) fúrt és fogazott hézagú hevederrel; b) kiemelt tartóvázzal (leggyakoribb megoldás); c) álló helyzetű hevederek közötti légjárattal szellőztetve.

Homlokzati héjfelület légréseinek lábazati indítása

3.20. ábra. Kiselemes és szerelt homlokzati héjfelület légréseinek lábazati indítása a) normál; b) lábazati peremes; c) zsalus bur­kolat esetén.

Kiselemes és szerelt homlok­zati burkolat

3.21. ábra. Kiselemes és szerelt homlok­zati burkolat alátét-hevederezése a sza­bad szellőzés biztosításához a) függőleges; b) fogazott réskialakítással.

Homlokzati burkolat lég­járatának felső vízmentes kitorkollása

3.22. ábra. Szerelt homlokzati burkolat lég­járatának felső vízmentes kitorkollása a) közvetlen; b) bukójárattal; c) szórt kitorkollással.