Épületek külső burkolatai

Természetes palaanyagú burkolatok

A természetes pala igen finom szem­cséjű agyagiszap és kvarcpor keveréke, amely vízben leülepedett, majd ez a két alapanyag további anyagokkal is keve­redett (csillám, mészkő, bitumen, vas stb.) és évmilliók alatt rétegelt kőzetté alakult, az átalakulás során keletkező nagy „nyomás” miatt. A benne lévő anyagok adják meg a pala jellemző szí­nét és tulajdonságait. Ha a pala agyag- és kovasav tartalma nagy, akkor a pala jó minőségű, ha túlzottan nagy a vas-és mészkőtartalma, akkor gyenge minő­ségű. A vastartalom a palát vörösre, sárgára, zöldes barnára és kékeslilára, a kőszén- és bitumentartalom szürkére, kékesszürkésre vagy feketére festi. Ma­ga a kőzet lemezes szerkezetű, könnyen hasítható.

Pala kitermelése, forrása

A palát általában felszíni fejtéssel ter­melik ki, a kifejtett palatömböket üzem­ben hasítják vékony lemezekké. A tech­nika fejlődésével a lemezek méretei növekedtek, és vastagságuk csökkent. A természetes pala pályafutása során egy időre háttérbe szorult, mert az újabb, mesterséges palák munkaigénye lénye­gesen kisebb volt. Az utóbbi években azonban újra megindult a természetes pala fejtése, mert műemléki és reprezentatív építkezéseken alkalmazása a reneszánszát éli.

A pala tulajdonságai

A pala tömött szerkezetű, egyenletes és sima, így kevés nedvességet szív magá­ba, sík felületén az esővíz, a csapadék gyorsan lecsorog. Az egyenletes, tö­mött szemszerkezetű pala kalapáccsal megütve csengő hangot ad. A tompa hangot adó palában idegen anyagú erek vagy üregek vannak, amelyek a minőséget azért rontják, mert a leme­zek vízfelvevő képessége erősen nő, és így a faggyal szemben kevésbé lesznek ellenállóak.

A palák kiválasztásakor arra is kell ügyelni, hogy színük ne legyen túl sötét, mert ez a magas széntartalom jele, az ilyen palák könnyebben mállanak, és erősen mohásodnak. A kivitelezés szempontjából igen lé­nyeges kérdés a természetes palaleme­zek megmunkálhatósága. A palák faraghatósága, lyukaszthatósága, hasíthatósága igen fontos, mert csak így al­kalmasak vékony lemezes homlokzati burkolás (és fedés) készítésére, és így kevésbé törnek a palalapok szögezéskor.

Fontos továbbá az is, hogy a pala­lemezek felülete kellően sík legyen, és egymásra fektetéskor ne keletkezzen közöttük 3-14 mm-nél nagyobb rés. A természetes palával készített hom­lokzatburkolás technológiája hasonlít a tetőfedésére, azzal a különbséggel, hogy a sorokat szabadabban, kötetlenebbül lehet kialakítani, mint a mesterséges palák esetén. (8.1.-8.4. ábra).

A természetes pala

8.1. ábra. A természetes pala nemcsak tetők, hanem az épületek külső homlok­zatainak évszázadok óta kedvelt anyaga.

Burkolat az épület oromzatán

8.2. ábra. Természetes palaanyagú burkolat az épület oromzatán, eltérő méretű pikkelyelemekkel (sarkítás nélküli, egyrétegű fedési mód).

 Természetes pala nosztalgikus elemei

8.3. ábra. Természetes pala nosztalgikus elemei és a szegő­kialakítások a) másfeles; b) kettős; c) háromnegyedes mezőtakarásban, egyrétegű fedésnél.

Természetes és műpalák

8.4. ábra. Természetes és műpalák európai alkalmazási mére­tei szegőkhöz (a formák és méretek egyes országokban a „mini” kategóriába sorolván váltak közismertté) a) másfeles szegő (normál); b) pikkelyes, orom- és ereszsze­gővel; c) gerinc- és oromszegő, feles.

Burkolás természetes palával

Természetes palaanyagú homlokzat­burkoláskor a palalemezeket a deszkázott homlokzati vázra kell szegezni. A rétegrendet meghatározza, hogy ké­szül-e hőszigetelés, hogy a héjalást, ill. az alatta lévő réteget hogyan és miként szellőztetjük, azaz az épület határoló­ szerkezeteinek páratechnikai igényeit hogyan oldjuk meg. A hordozóváz függőleges elemeit az épület falához (vagy vázához) kell kap­csolni úgy, hogy közeikbe a szükséges hőszigetelés elférjen, és a 2-4 cm mé­retű légrés kialakítható legyen.

A ke­reszthevederezés helyett a max. 1-2 cm réstávolságú deszkaterítéket szegezéssel kell a függőleges vázhoz kapcsolni úgy, hogy az megfeleljen a páratech­nikai igényeknek, és a palaréteg terheit egyenletes terítékként fogadni tudja. A 20-30 mm vastagságú deszkateríték anyagát a vázzal együtt, a faanyagvé­delmi előírásoknak megfelelően, még a beépítés előtt impregnáljuk (8.5.-8.8. ábra). A palalemezeket soronként, alulról fel­felé és oldalirányban, zsinórozás mel­lett normál palaszeggel kapcsolva kell felrakni.

Természetes pala oromzati burkolás

8.5. ábra. Természetes pala oromzati burkolás ablak- és szegőkeretezéssel, francia kirakási móddal.

Természetes palaanyagú homlokzatburkolat

8.6. ábra. Természetes palaanyagú homlokzatburkolat nagyméretű abla­kokkal készült homlokzaton.

Keretes homlokzatburkolás a héjalási keretezések

8.7. ábra. Keretes homlokzatburkolás a héjalási keretezések deszkázott vagy fém­lemez takarásával (egyrétegű, sarkított, francia fedési mód).

 Műpala oromzati fedés többféle burkolóelem és kirakási mód alkalmazásával.

8.8. ábra. Műpala oromzati fedés többféle burkolóelem és kirakási mód alkalmazásával.