Lakás a tetőtérben

Tetőszerkezetek kialakítása, kiegészítő elemek

A magastetők szerkezeti kialakításának és csomóponti megoldásainak ugyanolyan kötöttségei vannak, mint az egyéb épületszerkezeteknek és épületrészeknek, és ugyanolyan szigorúak a velük szemben támasztott követelmények is. Nagyon nehéz ezeket a szempontokat valamiféle fontossági sorrendbe állítani, mert sorolásuk, összetételük jelentős mértékben függ az adott feladattól. A magastető formai kialakítása mindig szorosan összefügg a lefedni kívánt épület alaprajzi méreteivel, formájával és tömegével. Függ továbbá a tervező építész által elérni kívánt építészeti hatástól és a tetőfedés módjától, mivel ez utóbbi meghatározza a tető lejtését.

Egy magastető formai és szerkezeti kialakítását – az előzőeken túl – az is befolyásolja, hogy mire kívánjuk használni az épület padlásfödémjét, padlásterét. Egyszerű tárolásra elég a kis belmagasságú, és a széleinél közlekedésre alkalmatlan magasságú fedélszék, lakás céljára viszont olyan geometriát és szerkezeti rendszert kell választani, hogy a padlás minél nagyobb területe hasznosítható legyen.

Magastető alulnézetben

A magastetővel lefedni kívánt épület szerkezeti rendszerét össze kell hangolni a fedélszék szerkezeti megoldásaival, mert így a tetőszerkezet nemcsak egyszerűbb lesz, hanem gazdaságosabb is. Elég csak arra gondolnunk, hogy ha egy épület középső főfala a magastető gerincével párhuzamos, egészen más tetőszerkezet alkalmazható, mint ha a középső főfal a tetőgerincre merőleges. Megfelelően összehangolt rendszerekkel mintegy 15-20%-os megtakarítást lehet elérni. A sokféle fedélszékrendszer közül mindig ki lehet választani a hasznosításnak, az épület geometriájának és a fedési módjának leginkább megfelelő, vagy ha úgy tetszik: a leginkább gazdaságos megoldást.

Magastető

A felépítendő épület környezetét mindenkor vegyük figyelembe, ez akár meghatározhatja a tető szerkezetének kialakítását, sőt, fedési módját is. Ilyen esetekben fordított gondolatmenetet kell követni. Ha környezeti-esztétikai okokból csak nagy padlásterű magastető jöhet szóba, akkor a kialakuló padlásteret kell megfelelően hasznosítani. Ha pedig fordított a helyzet, alacsony hajlásszögű tető építhető, akkor az épületet kell úgy kialakítani -pl. megemelve a fedélszerkezetet -, hogy a beépítéshez szükséges padlástér méretei megfelelőek legyenek, de az épület is arányos maradjon.

Kiegészítő elemek

Az épületek tetőszerkezetet és fedést befolyásoló lényeges eleme a kémény, mert a kéményektől függetleníteni kell a teljes fedélszerkezetet. Ha a fedélszerkezet éghető anyagból készül, gondoskodni kell a kémény és a tetőszerkezeti elemek közötti hőszigetelésről és a tűzvédelmi előírásokban meghatározott távolságról is. A fedést áttörő kémények környezetét mindig nagyon gondosan kell kialakítani, mert ennek a csomópontnak nemcsak a beázást kell megakadá­lyoznia, hanem a kémények és tető­szerkezet közötti mozgáskülönbsé­geket is sérülés nélkül fel kell vennie.

Ma már ritka az olyan magastetős ház, amelyre nem kerül antenna. Az egyik elhelyezési mód szerint az antenna tartószerkezetét a fedé­sen átvezetve, a fedélszék szerkezeti elemeihez rögzítik, és a csatlakozást is az áttörési ponton vezetik le. A másik esetben az antenna tartószer­kezetét a fedélszerkezetre állítják és kikötésekkel teszik állékonnyá a szerkezetet. Ez a megoldás az előző­nél több hibaforrást jelent, mert a tető nemcsak a letámasztási, hanem valamennyi kikötési pontnál beáz­hat. A beázások mindkét esetben csak igen gondos munkával kerülhetők el.

Villámhárító

Csaknem azonos a helyzet a vil­lámhárítók elhelyezésével is. Az árbocos villámhárító elhelyezése azonos az antennánál leírtakkal. A ve­zetékes villámhárítóhoz – amely rendszerint a fedélszék taréján ha­lad végig – olyan speciális tetőfedő elemeket kell alkalmazni, amelyek beázás mentesen rögzítik a tartó­szerkezetet.

Külön meg kell említenünk, hogy ha a fedélszerkezet vagy a tető héjalása fémlemezből készül, akkor – a tűzvédelmi előírásoktól függetlenül – a szerkezet, illetve héjalás védőföl­deléséről feltétlenül gondoskodni kell.

Hófogók

Hófogók elhelyezése kötelező a 25-75°-os hajlásszögű tetősíkokon, ha az eresz élvonala közlekedési területtel határos (vagy ilyen fölé nyúlik), és az épület homlokzatmagassága 7,50 m-nél nagyobb. Ha a tetősík esésvona­la 10,00 m-nél hosszabb, más szóval, ha az azonos irányban lejtő tetősík lej­tőirányú szélessége 10,00 m-nél na­gyobb, akkor egymás felett több hófo­gósort kell kialakítani.

Ez elsősorban hófogó rács vagy hófogó horog lehet, mert a hófogó cserepek kiálló részei csak felületi fé­kezőhatást fejtenek ki, a havat nem képesek megtartani. Hófogó csere­pek hazánkban csak kisebb hajlás­szögű tetőkhöz alkalmazhatók. Olyan országokban, ahol általánosak a hó­ban gazdag telek, az egész tetőfelü­leten egyenletesen elhelyezett hófo­gó cserepekkel fogják meg a havat, így az nem csúszhat le.

Mászólétrák, kémény, kollektorok

A fedések javítására, a kémények megközelítésére, a padlásterek szel­lőztetésére és természetes megvilá­gítására tetőkibúvók, mászólétrák és üvegezett tetőablakok kerülnek a fedés­re vagy fedésbe. A tetőkibúvók és az üvegezett tetőkibúvók, azaz a padlásvilágító ablakok beépítése sokban hasonlít a tetősík ablakokéhoz.

A napenergia hőjét hasznosító kol­lektorok hazánkban még nem terjed­tek el széles körben. Magastetőn elhelyezhetők a fedés fölött, elemen­ként általában négy ponton alátá­masztva. Az alátámasztásokat a fix fedélszerkezethez rögzítik és – a hó­fogó horgokhoz hasonlóan – beázásmentesen vezetik át a rögzítő lábakat. Másik megoldás, hogy a kollek­tort a fedésbe építik be, a tetőabla­kokhoz hasonlóan. Harmadik meg­oldás, hogy a kollektort saját tartó­szerkezettel, a tetősík alatt helyezik el, és felette légzáró műanyag vagy üvegfedést készítenek, amely meg­akadályozza a kollektor feletti lég­áramlást.