Lakberendezés

Szintek kialakítása lakásban

A változtatások, a lakáscsinosítások jó­részt föltáratlan terepe a szintek mozgatá­sa: padlók és mennyezetek kialakítása, il­letve eltávolítása. Semmi más nem adhatja meg a magasságnak, a tágasságnak ezt az élményét, semmi sem módosíthatja ennyi­re a megvilágítást.

A padló fölemelése vagy a mennyezet egyes részeinek süllyesztése bensőséges alkóvokat alakíthat ki a nagy, nyitott helyiségben; a födém egy részének eltávolításával belső fényforrást, galériát vagy lebegő, kétszintes teret hoz­hatunk létre. Ezek az átalakítások azért ritkák, mert a lakások többségében nem lehet csökken­teni a belmagasságot.

Gyakorlati tudnivalók

A mennyezet szintjének megváltoztatása nem bonyolult, hiszen a mennyezet csak a födém aljára helyezett borítás.

A födém azonban az épületek legfonto­sabb szerkezeti elemei közé tartozik, és ha egy részét eltávolítjuk, megfelelő alternatív alátámasztást kell rendelni a megmaradt fe­lülethez. Mivel a födém hozzájárul az épület egészének stabilitásához, a külső falakat is meg kell erősíteni vagy támasztani. Ha mó­dosítjuk a szinteket, esetleg meg kell változ­tatnunk az ablakokat, a külső ajtókat, a bel­ső ajtókat, végül pedig festenünk kell.

Mennyezet és padló

A mennyezet csak esztétikai célt szolgál, ezért könnyen lesüllyeszthetjük, ha egy térrészt zömökebbé akarunk tenni. A mennyezet érdekes formát – például lej­tést vagy boltívet is – kaphat, ha a fölső szintről leeresztett könnyű vázra vakolatot vagy faburkolatot viszünk fel. Ha egy nagy, magas „termet” kisebb egységekre osztottunk, a mennyezet süllyesztése ará­nyosabbá teheti az új szobákat.

Galéria

A galéria többé-kevésbé intim teret hoz létre az egybenyitott helyiségben anélkül, hogy az eredeti szobát föl kellene áldoz­nunk. A galéria alatti tér tárolásra vagy meghitt alkóvként használható. Az új szint födémgerendáit pontosan kell méretezni, és előfordulhat, hogy a falakat meg kell erősíteni az újabb súly megtartásához.

„Levágás”

Az építészek kedvelik azt a megoldást, hogy a mennyezet egy részét „levágják”, s így a felső szinttel egybenyitva kétszeres magasságú, galériás szobát alakíthatnak ki. Ha a tetőbe ablakot nyitnak, a fentről beáramló fény különleges térbeli dinami­kát ad a helyiségnek. Ez az átalakítás meg­szépítheti az alacsony mennyezetű szobát. Az előnyök azonban csak esztétikai jelle­gűek, és eltörpülnek a hasznos terület csökkenése mellett.

Az építkezés bonyolultsága az eltávolí­tott terület nagyságától függ; a kis felüle­teknél esetleg csak egy fagerendával kell megtartani a megmaradt födémgerendák végeit, a nagy nyílásoknál viszont valószínűleg új acéltartót kell beépíteni a szerke­zeti falakba. A lakásban keletkezett „világí­tóudvar” hatását úgy teljesíthetjük ki, hogy megnagyobbítjuk a meglévő ablako­kat, vagy új ablakokat, tetőablakokat vá­gunk a fölső szinten.

Lépcső

A változtatások többségéhez vagy új lép­csőt kell készíteni, vagy az eredeti lépcsőt kell módosítani. Az új lépcső építése vi­szonylag könnyű, mert a lépcsőfokok az alsó és fölső födém között sorakoznak, és a födémek tartják őket. A régi házakban a lépcső túl sok helyet foglal el. Az átalakítás révén bizonyára nyerünk valamennyi he­lyet. Lehet, hogy a régi lépcső fölé új fö­démrészt kell építeni, és valahol máshol kell megnyitnunk egy megfelelő felületet.

A galériához feljuthatunk létrán is, de ez általában kényelmetlen és ideiglenesnek tekintett megoldás. A létra nem olyan biz­tonságos, mint a hagyományos lépcső, és néha még szabálytalan is. A tér jobb ki­használása érdekében csigalépcsővel cél­szerű áthidalni a szinteket. Mivel a lépcső teljes súlya egyetlen pontra nehezedik, va­lószínű, hogy támasztószerkezetet – szer­kezeti falat, oszlopot vagy gerendát – kell alá építeni.

Alagsor

Az alagsori helyiségeket sokszor alig kell módosítani, hogy használható szobákká váljanak. A külső falak nyílásainak növelé­se javítja a nappali világítást; ha kiásunk némi földet, az alagsori szobából egyene­sen a kertbe léphetünk. Egy másik megoldás – ha nem is a leg­egyszerűbb – az új alagsor kialakítása. A régi házak többségében tágas pinceszint található. Ezt még megnövelhetjük és szi­getelhetjük.

A kritikus méret a belmagasság; előfor­dulhat, hogy az alagsor csak akkor válik lakhatóvá, ha kimélyítik. Ez az eljárás hosszú, bonyolult és drága „megtámasztási” munkát igényel, ezért csak végső esetben folyamodjunk hozzá.

A magas teret galériával alakították

A magas teret galériával alakították „emberszabásúvá „; egyben megnövelték az alapterületet, amire nagy szükség volt. A cikcakkos térelválasztó alul a konyhát rejti el.

Többszintes lakás.

Többszintes lakás. A belső ajtók hiánya és a nyitott lépcsősor megnöveli a teret.

A fölső szintre látványos csigalépcső vezet fel

A fölső szintre látványos csigalépcső vezet fel, mely nem foglal el túl sok helyet.

Itt valóban „megnyílik” a föld

Itt valóban „megnyílik” a föld. Ha nincsenek a házban gyerekek, biztonságosan felnyitható a padló: fény árad a szobákba.

Földszinti szoba

Ezt a kis, Edward korabeli teraszt a belső falak és a padló eltávolításával alakították át földszinti szobává.