Lakberendezés

Belső átalakítások

A házon vagy a lakáson végzett néhány egyszerű, belső átalakítás gyökeres válto­zást hozhat. Az ajtók vagy falak áthelyezé­sével jobban kihasználhatjuk a rendelke­zésünkre álló helyet, megvilágíthatjuk a sötét sarkokat. Az új válaszfalakkal jó kis kuckókat teremthetünk, az új ajtók belső tereket tárhatnak fel.

Nem árt némi óvatosság, mielőtt nekilá­tunk a falbontásnak. A hatvanas és hetve­nes évek egybenyitott belső terei, amelyek a régi és az új, hagyományos tervezésű lakások tagadásaként születtek meg, ma újra szobákra tagolódnak. Bármelyik be­osztást kedveljük is, fontos, hogy egyen­súlyt tartsunk a közös tér és a visszahúzó­dásra alkalmas helyek között: a szülőknek és a gyerekeknek szükségük van saját szo­bára, és egy-egy helyiséget, például az otthoni irodát, dolgozószobát, gyerekszo­bát vagy vendégszobát általában célszerű elválasztani attól a tértől, ahol a család élete zajlik.

Gyakorlati szempontok

A munka bonyolultsága attól függ, hozzá kell-e nyúlnunk egy szerkezeti falhoz. Ha igen, acél födémgerendát, vasbetont vagy fagerendát kell beállítanunk, hogy átvegye a fenti emelet vagy tető súlyát. Az alsóbb szinteken – ahol a falaknak na­gyobb súlyt kell megtartaniuk – a geren­dáknak jóval erősebbeknek kell lenniük, mint feljebb.

A többi munka nagyrészt a megbolyga­tott hely festésének-burkolásának helyre­állításából áll (mindig ellenőrizzük, hogy ez benne van-e az árajánlatban), valamint a fűtés, világítás, vízvezetékek módosításából, az új beosztásnak megfelelően.

Átrendezés

Az átrendezés talán a legegyszerűbb lakás-átalakítás: néha csak egy egyszerű, nem szerkezeti válaszfalat bontunk le, vagy be­falazunk egy ajtót. Új ajtót vágni is vi­szonylag egyszerű feladat, de ha szerkezeti falról van szó, óvatosan kell eljárni.

Ez az átalakítás sok helyen bizonyulhat hasznosnak. A régi lakásokban az előszo­ba rendszerint tágas, és egyszerű változta­tással tároló- vagy étkezőhelyiséget, kis irodát hasíthatunk ki belőle. Ha a ház egy önálló egységének van már konyhája és fürdőszobája, nagyon könnyű külön lakássá alakítani egy válaszfallal és egy bejárattal.

Az elektromos vezetékek és a vízvezeté­kek módosítása nagy felfordulással és költséggel járhat; a földszinti szennyvízelvezetés megváltoztatása gyakran roppant bonyolult. Ha nagyobb fürdőszobára vagy konyhára vágyunk, valószínűleg célsze­rűbb egy szomszédos szobából lecsípni egy darabot, mint az egész helyiséget átte­lepíteni. Néha azonban csak úgy tudjuk „átszabni” a lakást, ha a fürdőszobát egy külső fal mellől az épület belsejébe költöz­tetjük; ebben az esetben a szellőztetést is meg kell oldanunk. Ha fölső szintre he­lyezzük át a fürdőszobát, ellenőrizzük, hogy a födémszerkezet elbír-e egy teli kád vizet, és hogy a fürdőszoba nem kerül-e olyan helyiség fölé, ahová tilos elhelyezni.

Leválasztás

Ha egy szobát új válaszfallal kettéosztunk, az alapterület csökkentése árán két új he­lyiségünk lesz. Ezeket különböző célokra használhatjuk (ráadásul polcokat is tehe­tünk a falra).

Ügyeljünk arra, hogy lakható és arányos tereket kapjunk; semmi értelme két sötét, vacak lyukat kialakítani. Gondosan tervez­zük meg a fal helyét; ne vágjunk ketté ablakot vagy szép mennyezeti stukkót. Ügyeljünk a részletekre is: a párkányok­nak, szegélyléceknek például illeszkedniük kell egymáshoz.

A válaszfalat emeleten is fel lehet húzni, de ilyenkor erősítésre lehet szükség. Ha az emelet fából van, az erősítés a födémge­rendák megkettőzéséből állhat: még egy gerendát helyezhetünk a meglévő mellé, az új fal alá.

A tetőtérben és az egyedi tervezésű laká­sokban a födém valószínűleg elég erős ah­hoz, hogy bármilyen helyzetű válaszfalat megtartson. Ezzel a szabadsággal élve a fa­laknak nem kell követniük a szokásos, tégla­lap alakú elrendezést, hanem úgy is elhe­lyezhetők, hogy szabad átjárást hagyjanak az egyes terek között. Az egyetlen rögzített pont a központi „kiszolgálóegység”, ahol a konyha és a fürdőszoba kap helyet.

Válaszfalak, görbületek

Még a hagyományosabb tervezésű la­kásokban sem kell minden válaszfalnak egyenesnek lennie: a görbületeket nem túl nehéz kialakítani, csak drágábbak. Cseré­be ellenpontozzák a főfalakat. A válaszfa­laknak nem kell a mennyezetig érniük. Így a szoba teljes kettéhasítása nélkül is kiala­kíthatunk kuckókat, ami jó megoldás lehet két gyerek közös szobájában. Ha válaszfal­lal átlósan kettéosztunk egy hosszú szo­bát, két alkóvot kapunk.

A leválasztás néha bonyolultabb változ­tatásokkal jár; az új szobába például, ha nincs még ablaka, új ablakot kell tennünk számít kivételnek). Ügyeljünk arra, hogy az új helyiség összhangban legyen a régiekkel.

Egybenyitás

A falak lebontásával vagy a nyílások meg­változtatásával viszonylag könnyen hoz­hatunk létre óriási térbeli változást, de ne felejtsük el, hogy ezzel a nyugalmat és az intimitást is föláldozhatjuk. Számos lehe­tőség kínálkozik: egyesíthetünk két szo­bát, beolvaszthatunk egy hallt egy szobá­ba, eltávolíthatjuk a lépcsők melletti falat, megnagyobbíthatjuk az ajtónyílást. Még a legbonyolultabb esetben is csak egy új gerendát kell elhelyezni.

Ha nem akarunk a teljes falról lemonda­ni, belső „ablakokat” is vághatunk, hogy két szoba között vizuális kapcsolatot léte­sítsünk. A nyílásnak nem kell négyzet vagy téglalap alakúnak lennie, de áthidaló ge­rendára szinte mindig szükség van.

Legyünk mértéktartóak: ne rontsuk el az eredeti szobák arányát, ne nyomjuk el jel­legüket. Amikor két szoba között megnö­veljük a nyílást, az eredeti falból mindkét oldalon hagyjunk meg valamennyit. Ez ke­retül szolgál, és az új gerendát is tartja. Ha az új nyílásba nagy, kétszárnyú ajtót illesz­tünk, alkalomadtán újra szétválaszthatjuk a szobákat.

Lakás

A nyílást mélyebbé és egyszerűvé teszi a fekete szín és két szimmetrikus, oldalra állított, derékmagasságig érő szekrény.

A két fai lappal határolt alkóv némi intimitást nyújt.

A két fai lappal határolt alkóv némi intimitást nyújt, miközben a padlástér levegős és világos marad.

Elosztott lakás

A nagyszabású átalakítás ellenére is megőrizték ennek az 1910 körül épült chicagói lakásnak az atmoszféráját. A konyha és az ebédlő közötti ívelt nyílás jobban illik a szobához, mint a szögletes kivágás; formája a konyha mennyezetén köszön vissza.

Ehhez a magas és elegánsan keskeny, hangsúlyos átjáróhoz egy kéménypillért nyitottak ki.

Ehhez a magas és elegánsan keskeny, hangsúlyos átjáróhoz egy kéménypillért nyitottak ki.

Egy Firenze közelében emelkedő dombon áll ez az átalakított parasztház

Egy Firenze közelében emelkedő dombon áll ez az átalakított parasztház, melynek padlója a domb lejtését követi; a különböző szintek természetesen különítik el az eltérő funkciójú tereket: az ebédlőt, a nappalit és a dolgozószobát. A mennyezet gerendáit jól hangsúlyozza a megvilágítás.

Az ausztráliai villa belső falait az egyik oldalon lebontották

Az ausztráliai villa belső falait az egyik oldalon lebontották, hogy a konyhát egybenyissák a lakótérrel. Az alátámasztást szolgáló acéloszlopot és födémgerendát szabadon hagyták, és festéssel emelték ki.