Magasépítészet

Állványok osztályozása, faállványok kötései

Az állványok osztályozása

A különböző ter­mészetű építési munkák elvégzéséhez szükséges állványok fogalma közismert. Osztályozásuknál több szempontot vehetünk figyelembe: rendeltetésüket, szerkezetüket és anyagukat.

Rendeltetésük szerint vannak:

 1. Munkaállványok, ezek lehetnek: a) faáll­ványok, amelyek különböző építési munkák elvég­zésére, nehéz anyagok bedolgozás előtti tárolására és a közlekedésre egyaránt alkalmasak; b) könnyű állványok, amelyek csak a munka elvégzé­sére és csak a legszükségesebb anyagmennyiség elhelyezésére megfelelők; e) csarnokállványok, amelyeket nagy alapterületű és nagy magasságú helyiségek építő, javító és szerelő munkáinak el­végzésére, valamint a vasbeton szerkezetű csar­nokok zsaluzatának alátámasztására alkalmaznak. Ide tartoznak azok az állványok is d), amelyeket az építőgépek (rosták, habarcs- és betonkeverők, adalékosztályozók, szállító szalagok, tartályok stb.) elhelyezése céljából létesítenek.
 2. Alátámasztó állványok, ezek boltövek és boltozatok falazásával, rabitz, valamint beton és vasbeton munkákkal kapcsolatosak.
 3. Különleges állványok, ezek lehetnek: a) szállító állványok, amelyek anyagszállító eszkö­zökkel, illetve járművekkel való közlekedés cél­jára használatosak ; b) anyagfelvonó állványok, a gyorsfelvonó, körforgó felvonó stb. befogadására; c) beemelő állványok, mint pl. a bikák, háromlábak, portálállványok ; d) szállító tornyok, pl. a függő­leges helyzetben előregyártott vasbeton keretek sínpályán való szállítása céljából; e) védőállvá­nyok, amelyek az építés alatt álló létesítmény mellett való közlekedés biztonságát szolgálják.

A továbbiakban főleg a munkaállványokkal foglalkozunk.

Ezek szerkezetük jellegzetessége sze­rint lehetnek:

 • Árbocállványok.
 • Elemekből összeállítható állványok.
 • Létraállványok.
 • Csőállványok.
 • Kidugó állványok.
 • Lógóállványok.
 • Falazó- (bak) állványok (utóbbiakkal már korábban foglalkoztunk).

Anyaguk szerint vannak:

 • Fa anyagú állványok és
 • Fém anyagú állványok.

Faállványok kötései

A faállványok kötéseinél el kell kerülni a fa gyengítését, tehát azok rovások, lapolások stb. nélküliek legyenek. A mi gyakorlatunkban a köté­seket állványkapcsokkal, ritkábban kötélkapcsolás­sal alakítják át. Bizonyos állványfajtáknál a köté­seket csavarokkal, kengyelekkel, esetleg betétekkel készítik. Az állványok csavarkötéseihez gyakran füles vagy pedig szárnyas anyákat alkalmaznak.

Az állványkapcsok 26×8, 30×8 mm-es lapos­vasból vagy 12-20 mm átmérőjű kör kereszt­metszetű vasból készülnek. A hosszabb hegyű kapocs repeszti a fát, aminek következtében kisebbedik a palástnyomásnak ellenálló felület; ezért előnyösebb rövidebb hegyű kapcsokat alkal­mazni. Helyesen és helytelenül bevert állványkapcso­kat látunk a 825. ábrán.

Állvány kapcsok beverésének a) helyes, b)-d) helytelen módja

825. ábra. Állvány kapcsok beverésének a) helyes, b)-d) helytelen módja

Állvány kapoccsal kialakított kötések

A 826 a-b ábra nyomott oszlopok toldásának, a 826 c ábra húzott gerendák toldásának, a 826 d ábra pedig a hajlított gerendák toldásának helyes módját tüntetik fel. A ferdén bevert kapcsok révén a fák között súrlódás is fellép, és ez az erőátadás szempontjából nyilván előnyös. A ferde helyzetű kapocs annál jobban működik, minél laposabb az erő irányával alkotott szöge (a). Nem kívánatos a kapcsokat a = 35°-nál meredekebb helyzetben alkalmazni.

Állvány rudak kötése

826. ábra. Állvány rudak kötése; a) és b) nyomott oszlopok, c) húzott és d) hajlított gerendák toldásának, e) vízszintes és ferde, húzott, f) nyomott ferde gerendáknak helyes kapocskötése

Oszlop és gerenda találkozásoknál szükséges köté­seket látunk a 827 a-c ábrasorozaton. A 827 a ábra árboc, oszlop, süveggerenda és födémgerenda találkozásának kapoccsal való kötését; a 827 b ábra oszlop és gerenda találkozásának kapoccsal való kötését; a 827 c ábra oszlop és gerenda találkozásának kapoccsal és kötéllel való kapcsolását mutatja.

Állvány rudak kötése

827. ábra. Állvány rudak kötése; a) árboc-oszlopok, süveg- és födémgerendák kötése, b) oszlop és gerenda kapocskötése, c) oszlop és gerenda kapcsos-istrángköteles kötése

Vízszintes és ferde helyzetű, nyomott, illetve húzott gerendák találkozásának helyes kapocs­kötését tünteti fel a 826 e-f ábra.