Magasépítészet

Előre gyártott vasbeton vázas építési mód

Ennél az építési módnál a térbeli vázszerkezetet előre­gyártott vasbeton vázelemek alkotják, melyeket az építés helyszínén szerelő jelleggel kapcsolnak össze. A vázszerke­zet elemei teljes egészében üzemben előre gyártva készül­nek. Hazánkban elsősorban középületek (üzletek, irodahá­zak) építéséhez alkalmazzák.

Az előre gyártott vasbeton vázas építési mód a hason­lóság ellenére sem építészeti, sem szerkezeti szempontból nem egyenértékű a monolittal. A rúdelemek helyszínen kialakított elemkapcsolatai (csomópontok) statikai szempontból csuklóknak minősülnek. Az előregyártás és a helyszíni szerelés következtében pedig az építés jóval egy­szerűbb és gyorsabb, mint a monolit vázas építésnél.

Az előre gyártott vasbeton vázszerkezetet alkotó főbb vázelemek:

  • Alapozás: az előre gyártott vasbeton vázszerkezet ré­szét képezik a pillérek alatti pontalapok, amelyek rendszerint az adott rendszerhez tartozó, a pillérhez igazo­dó előre gyártott vasbeton kehelyalapok (11.14/a. ábra). Mélyebben fekvő teherhordó altalajoknál a kehelyalap alá nagy méretű, helyszíni beton tömbalapot készíte­nek, amely biztosítja a megfelelő teherátadási.
  • Függőleges teherhordó szerkezeti elemek: előre gyártott vasbeton pillérek (oszlopok), melyek az épület jellegétől függően egy vagy több szint magasságúak is lehetnek. A pillérek fejrészén a gerendák alátámasz­tását, kapcsolódását biztosító konzol (váll) található. Közvetlenül a kehelyalaphoz gyakran kisméretű pillér­csonk csatlakozik (11.14/b. és/ ábra).
  • Vízszintes teherhordó szerkezeti elemek: ide tartoz­nak az előre gyártott vasbeton gerendák (főtartók), ki­váltók, födémpallók és konzoltartók (11.14/c, e., g. ábra). A főtartók a pillérek vállrészére támaszkodnak. A külső (homlokzati) oldalon a homlokzati elemek függesztésére alkalmas, egyedi szélső gerendákat helyeznek el. A födémpallók előfeszített, vasbeton körüreges pallók, melyek a főtartókra támaszkodnak. A kész födémszer­kezetnek egységes tárcsaként kell működnie, ennek megfelelően a vízszintes vasbeton szerkezeti elemeket helyszínen készített koszorú fogja közre. A támaszok­nál a negatív nyomaték felvételére a pallók közé pótva­sakat helyeznek el. A koszorúk vasalását a pilléreken átvezetett betonacéllal képezik.
  • Merevítő szerkezetek: előre gyártott vasbeton vázas épületeknél elsősorban függőleges síkbeli merevítésre van szükség. A vízszintes síkú merevítést a koszorú­val összefogott pallófödémek ugyanis általában ön­magukban biztosítják. A függőleges síkú merevítést a pillérekkel összekapcsolt monolit vasbeton falakkal képezik. Kialakításuknál figyelembe kell venni, hogy elsősorban csavaró igénybevételek hatnak rájuk, emiatt a merevítőfalak hossztengelyei nem metsződhetnek egy pontban. A minimálisan három merevítőfal közül csak kettő lehet párhuzamos. A merevítőfalak helyét úgy kell kiválasztani, hogy az alaptól a tetőfödémig meg­szakítás nélkül kialakíthatók legyenek.
  • Homlokzati térelhatároló szerkezeti elemek: a külső térelhatárolásra általában előre gyártott homlokzati fal­panelokat (11.14/d. ábra), vázkitöltő falakat, függönyfa­lakat Ezek minden esetben a teherhordó pillérekre és gerendákra támaszkodnak (függeszked­nek). A belső térelválasztás vázkitöltő falakkal (geren­da és pillér közötti mezőkben) vagy egyéb könnyű (pl. szerelt) válaszfalakkal történhet.
  • Kiegészítő szerkezeti elemek: ide tartoznak az előre gyártott vasbeton lépcsők, attikafal-elemek stb.

Előre gyártott vasbeton vázelemek

11.14. ábra. Előre gyártott vasbeton vázelemek
a) kehelyalap; b) pillér; c) főtartó; d) homlokzati falpanel; e) födémpalló; f) pillércsonk; g) konzoltartó

A forgalomba lévő előre gyártott vázelemek rendszerint különböző gyártók komplett építési rendszereinek részét ké­pezik. Az egyes gyártóknál a vázelemek méretei, geometri­ája kisebb-nagyobb mértékben különbözhetnek, illetve el­térő lehet az alkalmazott méretrendszer (modulrendszer) is.

Az épület tervezése során mindig az adott gyártó mo­dulrendszeréhez igazodva határozzák meg a méreteket. A munkát célszerű továbbá a kiegészítő gyártói utasítá­sokkal összehangoltan végezni. A előregyártásból adódó kötöttségek ellenére napjainkban (az igényekhez igazodva) gyakran a modulrendszertől eltérő, egyedi gyártású vázele­meket is készítenek.

Többcélú szerkezetek és csarnokszerkezetek

Az előre gyártott vázas rendszerek a megépítendő épület rendeltetésnek megfelelően lehetnek előre gyártott vasbe­ton vázas többcélú szerkezetek és csarnokszerkezetek. Előbbit elsősorban középületeknél (iskolák, áruházak, iro­daépületek) és többszintes lakóépületeknél, utóbbit ipari és raktárépületeknél alkalmazzák. A fenti vázas rendszereket eltérő modulrendszerhez igazodó, különböző kialakítású és méretű vázelemek alkotják (11.15. ábra).

Előre gyártott vasbeton szerkezetek

11.15. ábra. Előre gyártott vasbeton szerkezetek
a) előre gyártott vasbeton vázas többcélú szerkezetek; b) előre gyártott vasbeton vázas szerkezet; c) konzoltartó elhelyezkedése; d) homlokzati panel elhelyezkedése

Az előre gyártott vasbeton szerkezetek általában nem igé­nyelnek vakolatot. Belső térben, glettelés után közvetlenül festhetők, tapétázhatok. A külső homlokzati falpanelok ál­talában gyári felületkezeléssel készülnek.

Az előre gyártott vasbeton vázas szerkezetek építését célszerű minden esetben a gyártói utasításoknak megfelelő­en végezni. Az építési helyszínre szállítást követően a váz­elemeket általában közvetlenül a beépítési helyükre emelik, vagy a gyártói előírásoknak megfelelően rövid ideig tárol­ják.

A pillérek beemelése után az elemeket támrudakkal, faékekkel ideiglenesen megtámasztják (rögzítik), közben el­végzik a finombeállítást. A pillérekre szerelt ferde támaszo­kat csak a merevítő falak elkészülte után lehet eltávolítani. Az elemek elhelyezési pontosságát folyamatosan ellenőrizni kell.

Az elemek összekapcsolása pontos szerelő jellegű mun­ka; ezt kizárólag szakemberek végzik az ide vonatkozó sze­relési tervek alapján. A szerelés során alakítják ki a végle­ges csomópontokat. Hegesztett, csavarozott és utólagosan kibetonozott, esetleg cementhabarccsal injektált kötések készülhetnek. Ügyelni kell arra, hogy a vázszerkezetek kapcsolatainál a megfelelő korrózióvédelem teljesüljön. A födémpallók elhelyezése után készítik el a koszorút. A koszorú vasbetéteit a pillérek fejrészén (gyártás során) előre kialakított furatokon vezetik keresztül. A koszorúk helyszíni kibetonozása szintén gondos munkát igényel.