Magasépítészet

Monolit vasbeton vázas építési mód

A monolit vasbeton vázas technológiával készülő épü­letek teherhordó szerkezeti rendszerét (az épület alaprajzi elrendezéséhez és térbeli tömegéhez igazodó) helyszínen készített, egybefüggő, monolit vasbeton vázszerkezet ké­pezi (11.11. ábra). Ez egy térbeli rúdváz, melynek elemei megszakítás nélkül kapcsolódnak egymáshoz.

Monolit vasbeton vázas épület (részlet)

11.11. ábra. Monolit vasbeton vázas épület (részlet)

 A monolit vasbeton vázaszerkezetet alkotó főbb vázele­mek a következők:

  • Függőleges teherhordó szerkezeti elemek: monolit vasbeton oszlopok, pillérek. Keresztmetszeti méretüket, szelvényüket, vasalásukat elsősorban a várható terhelés alapján határozzák meg. Az egyre nagyobb terhelés mi­att fentről lefelé haladva (3-5 szintenként) növelni kell az oszlopok, pillérek keresztmetszetét (vagy javítani kell az anyagminőségüket és a vasalás mennyiségét). Az ún. penge- és dobozpillérek közbenső (egyenes vagy tört-) vonalmenti alátámasztást biztosító vékony pillérek (11.12. ábra).
  • Vízszintes teherhordó vázelemek: ide tartoznak a monolit vasbeton gerendák és födémek. A gerendák az oszlopokra, pillérekre támaszkodva, azokkal egy­beépülve biztosítják a teljes vázszerkezet térbeli me­revségét és a megfelelő teherátadási. A monolit vasbe­ton födémeket a gerendákkal egybeépítve alakítják ki. A lemezfödém lehet sík, bordás, kazettás (a födém köz­benső bordái nem összekeverendők a vázszerkezet ge­rendáival). (Ritkán előfordulhatnak előre gyártott ele­mes félmonolit födémek is.)
  • Merevítő szerkezetek: a térbeli rúdszerkezet megfe­lelő merevségéhez szükség van síkbeli, vízszintes és függőleges irányú merevítő szerkezetekre is. A víz­szintes merevítést adó felületszerkezet maga a vasbe­ton monolit lemezfödém, mely szintenként eleve adott. A függőleges síkú merevítés szükségességét minden esetben statikai számítások alapján határozzák meg. Önmagában a sarokmerev pillér-gerenda kapcsolat a megfelelő merevséget általában „csak” 6-7 szintma­gasságig képes biztosítani. A függőleges síkú mereví­tést a vasbeton pillérek és gerendák közötti mezőt telje­sen kitöltő (nyílás nélküli), azokkal egybeépített mono­lit vasbeton merevítő falakkal képezik. Merevítőfalként funkcionálnak a liftaknák és lépcsőházak monolit vas­beton határolófalai is.
  • Térelhatároló-, térelválasztó szerkezetek: a külső tér­elhatárolásra alkalmazhatnak előre gyártott homlokzati falpaneleket, vázkitöltő főfalakat, függönyfalakat. Ezek minden esetben a teherhordó pillérekre és gerendákra támaszkodnak (függeszkednek). A belső térelválasztás szintén történhet vázkitöltő falakkal (gerenda és pillér közötti mezőkben) vagy egyéb könnyű (pl. szerelt) vá­laszfalakkal.

Monolit vasbeton vázelemek

11.12. ábra. Monolit vasbeton vázelemek a) pillérek, oszlopok; b) pengepillér; c) dobozpillér

A lépcsők szintén teljes egészében monolit vasbeton szerkezetek. Rendszerint a teherhordó gerendákra (esetleg külön kiváltó gerendákra) támaszkodva, azokkal egybeépít­ve alakítják ki. A monolit vasbeton vázas építés költséges és munkaigé­nyes építési mód, melyet elsősorban kötetlen téralakítás és tömegformálás igénye esetén, nagy méretű, egyedi terhelé­sű, elrendezésű stb. épületeknél alkalmaznak.

A teherhordó gerendák elhelyezkedésétől és a födémszer­kezet kialakításától függően a monolit vázas épület-típus alaprajzi elrendezése lehet: hosszvázas, harántvázas, egyesí­tett vázas, rejtett gerendás.

A monolit vasbeton vázas épületek alapozását rendsze­rint különálló vagy talpgerendákkal összekötött monolit vasbeton pontalapok képezik (11.13. ábra). Az alap és a pillér minden esetben összeépített, összefüggő szerkezeti egységet alkot.

Monolit vasbeton vázas épület alapozása

11.13. ábra. Monolit vasbeton vázas épület alapozása

A monolit vasbeton vázas építési technológia a helyszíni monolit vasbeton szerkezetépítés jól ismert lépéseit foglalja magába (zsaluzás, vasszerelés, betonozás stb.). Ezeket pon­tos ütemterv alapján végzik. A teherhordó vázelemek zsalu­zatát az építés helyszínén állítják össze. Régebben hagyomá­nyos fazsaluzatokat alkalmaztak, napjainkban azonban ezek csak kiegészítő megoldásként, kisebb, egyedi geometriájú részek készítésénél fordulhatnak elő.

Manapság jellemzően korszerű fém zsaluzati rendszereket alkalmaznak, amelyek adott modulmérethez igazodva, részletes zsaluzati tervek alapján készülnek. Ezek nagy pontosságúak, gyorsan összeszerelhetők és szétbonthatok. A kizsaluzást és tisztítást követően áthelyezve újra felhasználhatók az azonos méretű és geometriájú szerkezeteknél. A hagyományos és korszerű zsaluzatokkal a Magasépítéstan I kötetben már foglalkoz­tunk.

A pillérek, gerendák, födémlemezek nagyméretű vasa­lásait pontos tervek alapján rendszerint üzemben szerelik össze. A kész armatúrákat a helyszínre szállítást követően, közvetlenül a beépítési helyükre emelve általában hegesz­téssel kapcsolják össze.

A betonozás teljes egészében gépesített, szintén előre összeállított ütemtervek alapján készül. A beton bedolgozása után a megfelelő tömörítésről gondoskodni kell. Az egyes elemek, szintek betonozása között a kötéshez szükséges technológiai időket tartani kell.