Magasépítészet

Hagyományos fa fedélszerkezet részei és elemei

A következőkben a hagyományos fa fedélszerkezet része­ivel, elemivel kapcsolatos, építési gyakorlatban előforduló megnevezéseket és azok definíciószerű, rövid meghatározá­sát foglaljuk össze.

Szarufák

A tető hajlásszögét (és síkját) meghatározó, a tetőfedést hordozó, ereszvonalra merőleges, ferde helyzetű gerendák. A szerkezeti kialakítástól függően alul talpsze­lemenhez vagy kötőgerendához csatlakoznak, felül az azo­nos szaruállásban lévő szarufának vagy a taréj szelemenre támaszkodnak. Közbenső gyámolítása torokgerenda és kö­zépszelemenek segítségével történhet. Jellemző keresztmet­szeti mérete: 8/15; 10/15; 12/16.

Szelemenek

A szarufákat közvetlenül alátámasztó, a tető hossztengelyével párhuzamos, teljes hosszban végigfutó víz­szintes gerendák. Jellemző keresztmetszeti mérete: 10/10; 12/12; 15/15.

Talpszelemenek

A szarufákat alsó szakaszon alátámasz­tó vízszintes gerendák. A szerkezeti kialakítástól függően közvetlenül a kötőgerendákra támaszkodva vagy a vasbeton koszorúba lehorgonyozva adják át terheiket.

Középszelemenek (derékszelemenek)

A szarufákat köz­benső szakaszon alátámasztó, hajlításra igénybevett vízszin­tes gerendák. Terheiket közvetlenül a székoszlopoknak ad­ják át.

Taréj szelemenek

A szarufákat a felső szakaszon (a ge­rinc vonalában) alátámasztó, rögzítő, vízszintes gerendák.

Taréjdeszka, taréjpalló

A szarufákat a gerinc vonalában alátámasztó, rögzítő, teljes hosszban vízszintesen végigfutó, álló helyzetű deszka vagy palló. Jellemző keresztmetszeti mérete: 5/2; 5/2,5.

Székoszlopok: rendszerint a főszaruállásokban elhelyez­kedő, a közép szelemeneket alátámasztó, függőleges vagy ferde helyzetű nyomott rudak (állószék, dűltszék). A szer­kezeti kialakítástól függően, közvetlenül a kötőgerendákra vagy teherelosztó gerendacsonkokon keresztül a zárófödém­re adják át a terheiket. Jellemző keresztmetszeti mérete: 12/12; 15/15.

Bakdúcok

A szarufákra merőleges (vagy közel merőle­ges), ferde helyzetű székoszlopok. Jellemző keresztmetszeti mérete: 10/15; 12/12; 15/15.

Dúcok (ferde támaszok)

A székoszlopokat megtámasz­tó szarufákkal párhuzamos, ferde helyzetű nyomott rudak. A szerkezeti kialakítástól függően közvetlenül a kötőge­rendákra vagy teherelosztó gerendacsonkokon keresztül a zárófödémre adják át a terheiket. Jellemző keresztmetszeti mérete: 10/15; 12/12; 15/15.

Könyökfák

A közép szelement és a székoszlopot össze­kötő, azok szerkezeti kapcsolatát merevítő, ferde helyzetű nyomott rudak. Jellemző keresztmetszeti mérete: 7,5/7,5; 10/10.

Torokgerendák: az egy szaruállásban lévő szarufákat közbenső részein összekötő, kitámasztó, lehajlást megaka­dályozó, vízszintes helyzetű nyomott rudak. (A magasan beépített rövidebb torokgerendákat kakasülőnek neve­zik.) Jellemző keresztmetszeti mérete: 10/12; 12/12; 12/15; 15/15.

Fogópárok

A főszaruállásokban a kétoldali szarufákat a középszelemen magasságában összekötő, a fedélszerke­zet térbeli merevítését szolgáló vízszintes rudak (deszkák). Szokásos terhelési viszonyok között általában húzottak. Jel­lemző keresztmetszeti mérete: 5/15; 5/20; 7,5/20.

Taréjfogók

A gerinc magasságában az egy szaruálláson belüli szarufákat és a taréj szelement összefogó fogópárok (nyomott rudak). Jellemző keresztmetszeti mérete: 5/15; 5/20; 7,5/20.

Sárgerendák

A födémtől független fedélszékeknél a kö­tőgerendákat és fiókgerendákat alátámasztó, a falegyenen hosszában végigfutó, vízszintes gerendák. Jellemző kereszt­metszeti mérete: 7,5/15; 10/15.

Kötőgerendák

A szaruállásokban, az egymással szem­beni szarufákat alsó végeinél összekötő ereszvonalra me­rőleges, vízszintes gerendák. Hajlításra és húzásra igény­bevett, két- vagy többtámaszú vízszintes rudak. Jellemző keresztmetszeti mérete: 15/20; 15/25; 20/20; 20/25.

Fiókgerendák

A mellékszaruállásokban a teljes hosszú­ságú kötőgerendákat helyettesítő, a szarufák alsó végeinek lekötését biztosító, rövid vízszintes gerendák. Egyik végü­kön a falra támaszkodnak, a másik oldalon a fiókváltó-ge­rendákhoz csatlakoznak. Jellemző keresztmetszeti mérete: 15/20; 15/25; 20/20; 20/25.

Fiókváltó gerendák

A fiókgerendákra merőleges, azok terheit a főszaruállásokban lévő kötőgerendákra átadó víz­szintes gerendák. Jellemző keresztmetszeti mérete: 15/20; 15/25; 20/20; 20/25.

Papucsfa

Közvetlenül a födémre ráültetett fedélszékek­nél alkalmazott, a székoszlopok alatt beépített, azok egyen­letesebb teherátadási biztosító rövid vízszintes gerendák. Jellemző keresztmetszeti mérete: 10/10; 12/12; 15/15.

Kötőgerenda csonkok

Közvetlenül a födémre ráültetett fedélszékeknél, a szarufák és dúcok alsó végei alatt beépí­tett, ereszvonalra merőleges, egyenletes tehereloszlását biz­tosító vízszintes gerendák. Jellemző keresztmetszeti mére­te: 15/20; 15/25; 20/20; 20/25. (Az építési gyakorlatban a kötőgerenda-csonkokat is gyak­ran papucsfának nevezik. Ez abból adódhat, hogy szerepük azonos: a függőleges irányú erőket továbbító faelemek ter­heinek -födém felé történő- egyenletes tehereloszlását biz­tosítják.)

Viharléc, vihardeszka:

A szarufák alsó (padlástér felő­li) oldalához rögzített, hosszirányú merevítést szolgáló léc, deszka (vagy palló). Jellemző keresztmetszeti mérete: 4/5; 4/6; 4/15.

Vízcsendesítők

A szarufák alsó végein kialakított, az eresz vonalában kisebb tetőhajlást biztosító faelemek.

Élszaru

Kontyolt tetőnél a két szomszédos tetősík met­szésvonalát alkotó élgerinc vonalában elhelyezkedő elem (szarufa). Jellemező keresztmetszeti mérete: 8/15; 10/15; 12/16.

Vápaszaru

Két tetősík „negatív sarok” feletti metsződé­séből keletkező hajlat (vápa) vonalában elhelyezkedő szer­kezeti elem (hajlatszaru). Jellemező keresztmetszeti mérete: 8/15; 10/15; 12/16.

Csonka szarufák

Nem teljes hosszúságú szarufák, jellemzően tetőhajlatoknál helyezkednek el. Jellemező ke­resztmetszeti mérete: 8/15; 10/15; 12/16.