Magasépítészet

Szigetelések (szélszívás elleni) rögzítése lapostetőknél

Alapvető követelmény, hogy a tetőszerke­zet egésze és az egyes szerkezeti részek az előzetesen meghatározott mértékadó szélterhelésekkel szemben el­lenállóak, szélállóak legyenek. Lapostetőknél elsősorban a felületen nem egyenletes mértékben jelentkező szélszívás okozhat fokozott igénybevételt (a széleken és a sarkokban nagyobb a szélszívás). Megfigyelések és gyakorlati tapasz­talatok alapján a szélszívás különböző felületrészeken je­lentkező nagyságának ismeretében a tetőfelület szélső sáv­ra, belső és sarokmezőre osztható (2.8. ábra).

A tetőfelület általános felosztása a szélszívás mértékének függvényében

2.8. ábra. A tetőfelület általános felosztása a szélszívás mértékének függvényében

A szél szívó hatásával szemben nemcsak a vízszige­telést, hanem valamennyi réteget rögzíteni kell.

Ez tör­ténhet:

 • leterheléssel;
 • leragasztással;
 • mechanikai rögzítéssel;
 • ezek kombinációjával.

A szélterhelés várható nagyságát, illetve ennek ismere­tében a rögzítések módját és mértékét egyaránt a tervezés során határozzák meg.

Rögzítés leterheléssel

A leterhelő réteg készülhet:

 • Ø16/32 mm kavicsból legalább 5 cm vastagságban le­terítve;
 • min. 4 cm vastag kőzúzalék vagy kavicságyazatra (eset­leg közvetlenül a szigetelés felületére helyezett védő-el­választó rétegre) fektetett, legalább 40/40/4 cm méretű fagyálló betonlapokból.

A fokozott szélterhelés következtében a tetőfelület szélső sávjában és a sarokmezőkben többlet leterhelés szükséges (2.3. táblázat). Ezen felületrészeken minden esetben ajánlott betonlapokat alkalmazni. A leterhelő réteg jelentős többlet­terhet képez, melyet a födém méretezésénél figyelembe kell venni.

2.3 táblázat

2.4 táblázat

Rögzítés ragasztással

A ragasztás alapvető feltétele a megfelelően előkészített, tapadóképes, tiszta és száraz aljzat (fogadófelület). Az al­kalmazott ragasztóanyag a ragasztott szerkezeti rétegtől és az aljzattól függ, általában forró bitumenes vagy hőre nem lágyuló műanyag (pl. poliuretán). Bitumenes ragasztás előtt minden esetben bitumenes alapozó (kellősítő) réteget kell felhordani a fogadó felületre.

A ragasztás lehet teljes felületű, sávos vagy pontszerű. A teljes felületen leragasztott csapadék elleni szigetelések (pl. bevonatszigetelések) fokozottan érzékenyek az aljzati mozgásokra, illetve a gőznyomás-változásból adódó fe­szültségekre, ezért adott helyeken tapadásgátló betétek el­helyezése szükséges. A bitumenes lemezszigetelések teljes felületen ragasztandó, első rétegét kizárólag perforált üveg­fátyol betétes lemezre szabad ragasztani. Egyéb aljzatokra csak pontszerűen vagy sávosan ragaszthatók.

Általános esetben a ragasztás felület arányos mértéke 20 m épületmagasságig:

 • belső mezőben: 10%;
 • szélső sávban:  20%;
 • sarokmezőben: 40%.

Ásványgyapot anyagú hőszigetelő rétegre kerülő csapa­dék elleni szigetelést a szélső sávokban és a sarokmezőkben teljes felületen (100%) le kell ragasztani.

Műanyag keményhab hőszigeteléseknél nem alkal­mazható hőre lágyuló (forró bitumenes) ragasztás. Eb­ben az esetben a rétegek rögzítését mechanikai rögzítéssel vagy hőre nem lágyuló ragasztó (pl. műanyag) alkalmazásával kell megoldani.

Régebbi lapostetőknél

Régebben a lapostetők hőszigetelő rétegét az esetek többségében forró bitumenes (hőre lágyuló) ragasztással rögzítették. Ezeknél a tetőknél gyakori jelenség volt a hőszigetelő réteg kúszása, „ván­dorlása”, amely rendszerint a csapadék elleni szigetelés teljes tönkremenetelét okozta.

A kúszás előidézője lényegében a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező alakváltozások egyes rétegek közötti eltérő mér­téke. A forró bitumennel a szilárd zárófödémre, illetve aljzatra leragasztott műanyaghab hőszigetelő táblák ragasztása a téli fű­tési időszakban gyengébb, mint a felülről a hőszigetelésre ragasz­tott csapadék elleni szigetelés zsugorodásából származó húzóerő. Ezért a hőszigetelés alatti ragasztás elenged, így a hőszigetelő táb­lák elmozdulnak. Ez legtöbbször a csapadék elleni szigetelés sza­kadását, felgyűrődését eredményezi.

A kúszás tehát a hőszigetelések nem megfelelő rögzítésének követ­kezménye. A fentiek ismeretében ma már a hőre lágyuló ragasz­tás nem alkalmazható műanyaghab hőszigetelések rögzítésére. A legbiztosabb megoldást a mechanikai rögzítés jelenti.

Különböző rétegek ragasztással történő rögzítése esetén ügyelni kell arra, hogy az egyes rétegek tapadási értéke (közel) azonos legyen. Ha ez nem teljesül, akkor kiegé­szítő (mechanikai) rögzítés szükséges. (Nem megfelelő tapadóképességű fogadófelület esetén a ragasztáson kívül mechanikai rögzítést is alkalmazni kell.)

Mechanikai rögzítés

A lapostetők egyes rétegeinek mechanikai úton való rögzítését elsősorban a nem terhelhető, mozgásra hajlamos könnyűszerkezetes tetőknél (acél trapézlemezes födémnél) alkalmazzák, de a „hagyományos” (vasbeton, félmonolit stb.) födémes lapostetőknél is gyakran előfordulhat.

A mechanikai rögzítés lehet pontonkénti, vonalmenti vagy sávszerű. A rögzítések számát, sűrűségét, kiosztását és a rögzítőelemek típusát a várható szélterhelés, az összekapcsolódó szerkezeti rétegek, illetve a rögzítőelemek teherbírásának ismeretében a tervezés során kell megha­tározni. Általános esetben a rögzítési pontok minimálisan szükséges száma 20 m épületmagasságig (0,40 kN/db kihúzóerejű rögzítések esetén):

 • belső mezőben: 3 db/m2;
 • szélső sávban: 6 db/m2;
 • sarokmezőben: 9 db/m2.

A rögzítőelemek a szerkezeti rétegektől, anyagoktól, az alkalmazott technológiától és a követelményektől függő­en többfélék lehetnek. Beton- és vasbeton szerkezetekhez történő leerősítéshez elsősorban dűbeleket, faborításhoz és fémlemezekhez pedig önmetsző csavarokat alkalmaznak. Típustól függetlenül mindegyik rögzítőelem „fejrészét” gallérszerű rögzítőtárcsa képezi. Minden rögzítőelem kor­rózióálló. A teherbírásuk (kihúzóerő határértéke) előzetes minőségvizsgálatokon előre meghatározott, ennek ismere­tében végzik a tervezést és határozzák meg a szükséges rögzítőelemek számát.

A rögzítőelemeket minden esetben úgy kell elhelyezni és beépíteni, hogy a szigetelőréteg rendeltetésszerű működése (vízhatlanság) hosszú távon (tartósan) biztosítva legyen.

A szigetelések mechanikai rögzítéséhez minden esetben az adott szigetelőanyagot gyártó cég által is elfogadott, minősített rögzítőelemeket szabad csak felhasználni!

Egyenes rétegrend esetén a csapadék elleni szigetelés me­chanikai rögzítésével lényegében a teljes rétegrend leerősítésre kerül. Egyes esetekben a hőszigetelés külön rögzítésé­re is szükség lehet.

Kis szilárdságú hőszigetelő táblák (pl. ásványgyapot) me­chanikai leerősítése csak az erre a célra kifejlesztett speciá­lis elemekkel végezhető. (Ezek az esetleges koncentrált ter­helés esetén a hőszigetelés összenyomódásához igazodnak, így megelőzhető a csapadék elleni szigetelés átszakadása.)

A pontonkénti rögzítés kialakítását az alkalmazott rögzítőelem típusa határozza meg. Az egyes rögzítések közötti különbség a rögzítőelemek fejrészét képező rög­zítőtárcsa kiképzésében, illetve a leerősítés és vízhatlanná tétel módjában van. Beton-, vasbeton vagy pórusbeton szer­kezethez történő rögzítés esetén a dűbelek tervezett helyén furatot kell készíteni. Ezután helyezik el a rögzítőelemeket (2.9. ábra). A furat mélysége általában min. 30 mm, pórus­beton esetén min. 50 mm.

Rögzítődűbel

2.9. ábra. Rögzítődűbel

Minden mechanikai leerősítésnél gondoskodni kell a rögzítési pontok vízhatlanságáról. A vonalmenti rögzítés lényegében a pontszerű rögzíté­sek sorolása. Minden esetben a csapadék elleni szigetelés lemezeinek átfedései alatt alakítják ki. Az átfedés mértékét ennek ismeretében kell meghatározni.

A sávszerű rögzítést fémsínekkel, szalagokkal képezik. A leerősítési pontokat a szigetelés anyagával vízhatlanul kö­rülzárják (2.10. ábra).

Sávszerű rögzítés

2.10. ábra. Sávszerű rögzítés

Korábban említettük, hogy a kúszást megelőzendő, a mű­anyaghab hőszigetelő táblák mechanikai úton történő rögzí­tése a legkedvezőbb. Itt azonban mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ha a hőszigetelés alatt párazáró réteget épí­tenek be, akkor annak átlyukasztása csökkenti a párazáró képességet.