Magasépítészet

Tetőfedések tervezése, mennyiségek meghatározása

A tetőfedés összetett szerkezet. Kialakítása előtt ponto­san meg kell határozni a fedési módot, a beépítendő anya­gok, elemek szükséges méretét, mennyiségét, típusát stb. Ehhez először meg kell tervezni a tetőfedést.

Minden ilyen tervezés alapja a fedés kiválasztása. Ezt az egyedi igények mellett a helyi (környezeti) adottságok, a vonatkozó előírások, valamint a megvalósíthatóság befo­lyásolhatják. A fedés kiválasztásával ismerté válik a kiala­kítandó szerkezet általános rétegfelépítése. A héjazat alatti szerkezeti részek (a fedés aljzata, az alátéthéjazat típusa) az egyedi szerkezeti jellemzőkhöz igazodva változhatnak. A fedés megválasztása után a tervezés következő lépése a fedés adott tetőre „illesztése” a lehető legmegfelelőbb mó­don.

Ekkor kell meghatározni a szükséges szerkezeti elemek méretét, kiosztását, a rögzítési módokat, a különböző szer­kezeti részletek kialakítását, az ezekhez szükséges anyago­kat, elemeket, a csapadékvíz-elvezetés módját, szerkezeti elemeit stb. Meg kell adni a tetősíkok végleges méretét (a fedési szélességet és a hosszt). A tervezés utolsó részében a fedés kialakításhoz szükséges anyagmennyiségeket hatá­rozzák meg. A következőkben a hazai gyakorlatban legtöbbször elő­forduló cserépfedések tervezését mutatjuk be.

Tetőfelület mérete

A tetőfelületek valódi mérete egy­szerű számítással vagy szerkesztéssel meghatározható. Ter­mészetesen a tetőfelületek falsík elé „nyúló” részét is (az orom- és ereszrész mentén) számításba kell venni!

Alátéthéjazat

Az alátéthéjazat megválasztását számos tényező befolyásolja. A legfontosabb az adott tető hajlás­szöge, a fedés típusa, aljzata, a tetőtér hasznosítottsága. Az alátéthéjazat kialakítására vonatkozó fontosabb szabá­lyokat a következő fejezetben ismertetjük. Az alátéthéjazatot képező fólia mennyisége azonban a tetőfelület méretének ismeretében ettől függetlenül meghatározható a teljes tetőfe­lület + 15% mennyiségben (1,15 m2 fólia / 1 m2 tetőfelület).

A többlet tartalmazza a fóliák közötti rátakarásból, illetve a szabás során keletkező hulladékból adódó veszteséget. A tekercsekben forgalomba kerülő fóliákon minden esetben fel van tüntetve a tekercs teljes felülete, így meghatározható az adott tetőhöz szükséges tekercsek száma.

Ellenléc

Az ellenlécek keresztmetszeti méretét első­sorban a fedés alatti szellőző légréteg szükséges magassá­ga határozza meg. Ez függ a fedés típusától, a tetőfelület magasságától (szarufahossztól) és a tető hajlásszögétől (1.3. táblázat). Az ellenlécek anyagmennyiségének meg­határozása egyszerű, mivel az ellenlécek hossza és száma általában megegyezik a szarufákéval.

1.3. táblázat. Ajánlott ellenléc-vastagságok hornyolt hullámos betoncserép-fedés esetén

Ajánlott ellenléc-vastagságok

Ha a gerinc mentén a kétoldali ellenlécek ferde lapolással egy­máshoz illeszkednek, akkor külön számolni kell az ebből adódó hossznövekedéssel. Ez meredek tető és magas ellenlécek esetén lécenként akár 10-12 cm is lehet.

Cserépléc

A tervezés egyik legfontosabb munkarésze a cseréplécek kiosztása. Ehhez pontosan ismerni kell a vá­lasztott fedés ide vonatkozó gyártói ajánlásait, előírásait. A segédletekben pontosan megadják az egyes fedések esetében a különböző tetőhajlásszög-tartományokban alkalmazha­tó legnagyobb léctávolságot (LT). Ezen kívül a hajlásszög függvényében előírják a betartandó ereszléc-távolságot (é), illetve gerincléc-távolságot (g) (1.166. ábra).

Cserépléc-távolság meghatározása hornyolt sík betoncserép fedés esetén

1.166. ábra. Cserépléc-távolság meghatározása hornyolt sík betoncserép fedés esetén

Természetesen egyes tetők esetében a megadott léctávolságok nem tarthatók be pontosan, hiszen mindig az adott méretre kell a lécezést kiosztani (kivéve sajtolt cserepeknél). Az előírt léctávolság csak akkor teljesül, ha az adott tető ereszléc-, illetve gerinc­léc-távolsággal csökkentett teljes fedési hossza megegyezik a megadott léctávolság egész számú többszörösével.

A cseréplécek keresztmetszeti mérete elsősorban a szaru­fa-távolságtól és a héjazat tömegétől függ. Nagyobb szarufa­távolság és nehezebb fedés esetén ajánlott nagyobb vastag­ságú léceket alkalmazni. A fedéshez szükséges cseréplécek mennyiségét a cserépsorok száma, illetve a fedési szélesség határozzák meg (utóbbi a cseréplécek hosszát adja meg).

Gerincléc

A gerincléc tartja a gerinc, illetve élgerinc mentén a kúpcserépsort. Méretét a kúpcserepek tömege, a szarufa-távolság, valamint a mezőcserepek geometriai kialakítása határozza meg. Nehéz kúpcserepek, illetve na­gyobb szarufa-távolság, vagy nagy hullámmagasságú cse­rép esetén ajánlott nagyobb méretű gerinclécet beépíteni. Az alátámasztó tartók számát a gerinc mentén a szaruállá­sok száma határozza meg. Ezek a távolságok alkalmazhatók él mentén is.

Deszkaborítások

Az ereszdeszkázatok, vápadeszkáza­tok, oromdeszkázatok elhelyezését, kialakítását és a szük­séges anyagmennyiségét az ide vonatkozó kidolgozott szer­kezeti részletek alapján határozzák meg.

Héjazat

A választott fedési mód ismeretében pontosan ki kell osztani a cserepeket. Az előzőekben a fedési hossz ismeretében megadtuk a cserépsorok számát és az azok kö­zötti átfedést. A cserepeket azonban oldalirányban is ki kell osztani. Ennek első lépése a fedési szélesség meghatározá­sa. A fedési szélesség a tetőfelület (jelen esetben) cserepek­kel lefedett szélessége. Oromszegély elemek alkalmazása esetén a fedési szélesség kisebb, mint a tényleges szélesség. A tetőfelület oromfal-síkon való túlnyúlását is a fedési szé­lesség számításakor kell pontosítani (1.167. ábra).

 Fedési szélesség

1.167. ábra. Fedési szélesség (hornyolt hullámos betoncserép fedés esetén)
a) szegélycseréppel; b) oromszegéllyel

A túlnyú­lás nagysága függ a cserépléc keresztmetszeti méretétől és a fedés tömegétől. Szegélycserepek alkalmazása esetén a túlnyúlást megadja a cserepek fedési szélessége (egy cse­rép fedési szélességének egész számú többszöröse + a két szegélycserép fedési szélessége). Fém szegélyelemek beépí­tése esetén a fedési szélesség szabadabban meghatározható.

Az egyes gyártók a forgalmazott cserepekre vonatkozó­an – a fedési mód és a tetőhajlásszög függvényében – pon­tosan megadják az 1 m2 tetőfelület lefedéséhez szükséges anyagmennyiséget. Ez alapján általában pontosan megha­tározható az adott tetőfelülethez szükséges elemek száma. A fedéshez szükséges különböző kiegészítők (eresz-, sze­gély-, szellőzőcserepek stb.) a gyártói utasítások és a kidol­gozott szerkezeti részletek alapján adhatók meg.

Példa tetőfedés mennyiség kiszámolásához

A következőkben egy egyszerű nyeregtetőn létesítendő cserépfe­dés példáján keresztül ismertetjük a fedéshez szükséges elemek mennyiségek meghatározását.

A nem beépített tetőteret határoló tetőszerkezet kétszeres szellőzte-tésű, a választott fedés: hornyolt hullámos betoncserép fedés (sze­gélycserepekkel).

  • tető hajlásszöge: 37°;
  • fedési hossz: 4,55 m;
  • fedési szélesség: ~11,24 m (30 cm szegély túlnyúlással számolva);
  • a gyártó által (megengedett) legnagyobb léctávolság: 34,0 cm;
  • ereszléc távolság: 33,0 cm;
  • gerincléc távolság: 4,0 cm;
  • gyártó által megadott cserépszükséglet: 9,80 db/m2.
A korábbi képletet felhasználva, az ismert adatokat behelyettesítve az egy tetőfelületen kialakítandó cserépsorok száma: 14. Az alkal­mazandó léctávolság 32,2 cm.

Az egy cserép fedési szélessége alapján meghatározott pontos fe­dési szélesség, egy sorban 35 db alapcseréppel és a kétoldali sze­gélycserepekkel számolva: 11,17 m (a tényleges szegélytúlnyúlás így 26,5 cm).

Az összes fedési tetőfelület: 101,65 m2. A gyártói ajánlás alap­ján a fedéshez szükséges cserepek száma: 997 db. (A cserépso­rok és oszlopok szorzata alapján: 980 db, ehhez azonban hozzá kell adni 2-3%-nyi szabási, törési veszteséget.) A jobbos és balos szegélycserepek száma 28-28 db. A kúpcserepek anyagszükséglete (5 cm-es átfedéssel) a gyártó segédlet szerint 2,70 db/fm. Ez alapján a fedéshez szükséges kúpcserepek száma (11,17 m hosszú gerincre számolva): 31 db. A szarufaközönként elhelyezett szellőzőcserepek száma összesen: 24 db.

A gerinc teljes hosszában (11,17 m) elhelyezik a fedési rendszerhez tartozó kúpalátétet.

Az alátéthéjazathoz szükséges fólia mennyisége: 1,15×101,65 = 116,90 m2, ez 78 m hosszú és 1,50 m széles fólia. A szaruállások száma 13, azaz 26 db 455+4 cm hosszú, 50/50 mm-es ellenlécre van szükség (a 4 cm a hajlásszögből adódó, gerinc menti ellenléchossz-növekedés).
A 3% vesztességgel számolt mennyiség összesen: 122,92 fm. A 30/50 mm-es, 11,04 m hosszú cserépléc­sorok száma összesen 28. A fedéshez szükséges cserépléc 3% vesz­teséggel számolt összes mennyisége: 318,40 fm. A kétoldali (60/50 mm-es) l-l db ereszléc 3% vesztességgel növelt összes mennyisége: 22,74 fm. Az 50/50 mm-es gerincléc hossza 11,17 fm. A kétoldali eresz mentén kialakítandó ereszdeszkázat összes felü­lete: 11,17 m2 (1.168. ábra).

1.168. ábra. Tervezett tetőfedés ereszrészlete

1.168. ábra. Tervezett tetőfedés ereszrészlete

Az ehhez szükséges 100/25 mm-es deszka (3% veszteséggel növelt) mennyisége: 115,05 fm. Az orom­szegélyek teljes hossza 18,36 m [4 x (4,55 m + 0,04 m)]. A borítás­hoz szükséges deszkázat összes felülete: 6,61 m2 (egy oldali desz­kaborítás szélessége 36 cm). Az ehhez szükséges 120/25 mm-es deszka (3% veszteséggel növelt) mennyisége: 56,73 fm. A kétoldali ereszvonal mentén beépítésre kerülő l-l vízcseppentő lemez 3%-al növelt összes mennyisége: 22,85 fm. Az eresz mentén mindkét oldalon szükség van 70 mm, illetve 100 mm széles szellőzőszalagok elhelyezésére. Ezek mennyisége mindkét méretből egyaránt 22,85 fm.

A kétoldali eresz mentén, az első cserépsor alatt teljes hosszban elhelyezendő lezáró fésű mennyisége szintén 22,85 fm. A tetőn kialakításra kerül egy kéményáttörés, illetve egy tetőki­búvó ablak.