Magasépítészet

Tetőfedéssel szembeni követelmények

A tetőfedésekkel kapcsolatos legfontosabb követel­mény az időjárási hatásokkal (csapadék, szél, hő, fagy stb.) szembeni hatékony és tartós ellenállás, védelem.

Csapadékbiztosság (vízzárósági, vízhatlansági követelmény)

Napjainkban kizárólag vízhatlan vagy vízhatlanná tett vízzáró, tetőfedések készíthetők, vagyis olyanok, amelyek egyáltalán nem engedik át a nedvességet.

Régebben a be­építetlen magastetőknél megengedett volt vízzáró fedések alkalmazása is. Akkor a padlástérbe jutó kis mennyiségű nedvesség a természetes szellőzés, valamint a padlásfödém burkolatának kedvező vízfelvevő képessége következtében nem okozhatott szerkezeti károsodást. Napjainkra az anya­gok és szerkezeti megoldások jelentősen megváltoztak (olyan szerkezeti anyagokat építenek be, amelyek nedvességre fo­kozottan érzékenyek). Emiatt a vízzárósági követelmény már nem elfogadható.

A tetőfedés legfelső rétege (a héjazat) önmagában víz­záró, a vízhatlanságot a tetőfedés legalsó rétege biztosítja. Annak ellenére, hogy a tetőfedés alsó rétegében biztosítva van a vízhatlanság, a héjazat vízzárósága mégis nagyon fontos, hiszen törekedni kell arra, hogy a tetőfedésbe minél kevesebb nedvesség jusson be. (A tetőfedés rétegfelépítését a következő alfejezetben tárgyaljuk részletesen.)

A csapadékbiztosság nemcsak a csapadék tetőszerkezet­be jutásának megakadályozását, hanem a csapadékvíz meg­felelő elvezetését is jelenti. A tetőfedést minden esetben úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz a tetőfelületről mara­déktalanul el legyen vezetve.

Időállóság (tartóssági követelmény)

A tetőfedések – akárcsak az épület többi szerkezete – hosszú távra, több évtizedre készül. Ezért különösen fontos, hogy a fedésekhez alkalmazott anyagok minősége és a szer­kezeti kialakítás módja megfeleljen a tartóssági követelmé­nyeknek.

A tartóssági követelmények magukba foglalják a tetőfe­dés anyagára vonatkozó szilárdsági követelményeket, a fagy­állóságot (nem fagyálló anyagok alkalmazása esetén rövid időn belül bekövetkezik a teljes tönkremenetel), valamint a különböző mechanikai hatásokkal és egyéb igénybevéte­lekkel szembeni ellenállóságot. Az anyagminőségen túl leg­alább ilyen fontos a szakszerű, pontos kivitelezés is. Csak az ide vonatkozó előírásoknak, gyártói utasításoknak megfele­lően építve – és azokat folyamatosan követve – létesíthetők megfelelően tartós tetőfedések.

Alapvető követelmény, hogy a tetőfedést alkotó minden egyes elem egyformán tartós, időtálló legyen. Egy-egy elem korai tönkremenetele – ha az észrevétlen marad, – komoly károsodást okozhat. Általában jellemző, hogy a külső ha­tásoknak leginkább kitett héjazat (egyébként hosszú távú) tönkremenetele határozza meg a tetőfedés felújításának, cseréjének szükségességét. Egy tető teljes tetőfedésének cseréje meglehetősen költ­séges és munkaigényes feladat.

Építészeti hatás (esztétikai követelmény)

A tetőfedés az épület tetejének külső látható felülete (bur­kolata), amely így döntően meghatározza az épület külső megjelenését, építészeti hatását, illetve a szomszédos épü­letekkel a tágabb épített környezet (település) képének egé­szét.

Gondoljunk csak egy város hegyoldalról nézve megfigyelhető ma­dártávlati képére. Általában tetők sokasága látható, az épületek homlokzatai csak részben tűnnek elő a „tetőrengetegben”.

Természetesen a tetőfedés esztétikai szempontból történő megválasztása elsősorban az építtető egyedi igényein alap­szik. A kiválasztás során mindenképpen figyelembe kell venni a már meglévő környező épületek tetőfedését, annak színét, anyagát. Ezt egyes esetekben helyi előírások is sza­bályozhatják. Célszerű a környezethez igazodva kialakítani a tetőfedést.

Gazdaságosság

Mint minden épületszerkezetnél, a tetőfedések esetében is fontos, hogy a lehetőségekhez képest minél gazdaságo­sabban épüljön meg. Természetesen a költségeket elsősor­ban a beépített anyagok és azok minősége határozza meg. Ezen felül azonban gazdaságossági szempontból jelentős szerepe van az építés (kivitelezés) menetének. Törekedni kell a gyors, de pontos kivitelezésre, a lehető legkedvezőbb anyagfelhasználásra, minél kevesebb hulladék keletkezésé­vel mindezt úgy, hogy az ne menjen a minőség rovására.

A tetőfedések kialakításánál a gépesítettség mértéke el­hanyagolható. Ez a munka napjainkban is élő munkaerőt igényel. A fent említett követelményeken túl a tetőfedésekre vo­natkozóan is megfogalmazhatók egyéb különleges követel­mények. Az ilyen fokozott vegyi hatással, tűzhatással vagy robbanással szembeni különleges követelmények azonban csak ritkán, egyedi esetekben jelentkezhetnek.