Magasépítészet

Vízvezeték-szerelési munkák

Legáltalánosabb és leggyakoribb, hogy a vízközmű egy utcai elosztó vezetékről bekötő vezetékkel leágazva, földárokban, -1,20 m mélyen fektetve halad a telekhatáron be­lül -1 méterre kialakított min. 1,00×1,20 m-es vízóraaknába csatlakozva. (A régebbi szereléseknél horganyzott acélcső­vel, ma már inkább KPE víznyomócsővel halad a bekötő­vezeték.)

Az aknában (9.1. ábra) egy külső főelzáró, majd vízmérő­óra, visszacsapószelep, belső főelzáró és ürítőszelep vagy ürítőcsap található (karbantartáskor ide lehet üríteni a belső hálózat vizét). Az akna aljában kavicsfeltöltés segíti a csurgalékvizek elszivárgását. Az aknába való lejutást 60×60 cm acéllemez vagy öntöttvas fedlap és esetenként az aknafalba épített acélhágcsó teszi lehetővé. (Az akna fala téglából fa­lazva vagy betonozva készül. Bizonyos területeken a vízmű engedélyezi a gyárilag készült műanyag, kör alakú aknák elhelyezését.)

A belső vízellátási rendszer felépítése

9.1. ábra. A belső vízellátási rendszer felépítése

A vízmérőhelytől (aknától) földben fektetve, a fagyhatár alatt min. 80 cm-es földtakarással halad a fogyasztói alap­vezeték. Anyaga általában egy tekercsből egészben lesza­bott KPE (kemény polietilén) vízcső, amely emelkedéssel halad az épület felé. A csövet -10 cm vastag homokágyba és -10 cm-es homoktakarással kell fektetni.

Az épületbe belépő vezeték célszerűen egy belső főelzá­ró szelepen keresztül egy vízszűrőre köt. Innen az épületen belüli vezeték több csőanyaggal (horganyzott acélcsővel, vörösrézcsővel, polietilénnel vagy alumínium-műanyag többrétegű csővel) szerelhető. A belső vezeték általában fal­horonyban, újabban padlóban, esetenként szabadon és falon kívül vagy könnyűszerkezetes előtétfalban szerelten halad. A vezeték a végpontok felé célszerűen emelkedik, itt távo­zik a levegő a csapolón (például WC-tartály öblítőszelepén) vagy légtelenítő szelepen keresztül.

A hagyományos horganyzott acélcsöves T leágazós sze­relést egyre inkább felváltják a nyomáseloszlás szempontjá­ból kedvezőbb párhuzamos lekötések (9.2. ábra) és a bakté­riumfertőzésekkel szemben jobb megoldású, belső körveze­tékes kapcsolások.

Hidegvizes hálózat párhuzamos kapcsolása

9.2. ábra. Hidegvizes hálózat párhuzamos kapcsolása

Többszintes épületekben az alapvezetékről felszálló ve­zetékek kötnek le, melyekbe alul elzáró-szabályozó szelepet (szelepeket), valamint ürítőszelepet vagy csapot építenek be. így a felszálló vezetéken folytatni lehet a munkát, valamint karbantartáskor és javításkor ki lehet szakaszolni a vezeték­szakaszt, és még le is lehet üríteni.

A melegvizet helyileg a fürdőszoba (vizesblokk) közelé­ben vagy magában a helyiségben többnyire villanybojlerral, illetve gázbojlerral lehet előállítani. A központi melegvíz termeléskor távolabbi hőközpontban, kazánházban, általában kazán-hőcserélő berendezé­sekkel készítenek melegvizet, melyet tárolókból szolgáltat­nak.

Nagyobb kiterjedésű rendszerekben, ha sokáig nem volt vízvétel, a melegvíz megnyitásakor csak sokára jelenne meg a melegvíz a csapolón (ugyanis ekkor van ideje lehűlni a víznek). Ezt a vízpazarlást úgynevezett cirkulációs rend­szerrel meg lehet előzni (9.3. ábra).

Cirkulációs rendszer elvi vázlata

9.3. ábra. Cirkulációs rendszer elvi vázlata

Minta az alaprajz és a függőleges csőterv kapcsolatának értelmezésére

9.4. ábra. Minta az alaprajz és a függőleges csőterv kapcsolatának értelmezésére

Példa egy családi ház belső vízvezetéki hálózatának kialakítására

9.5. ábra. Példa egy családi ház belső vízvezetéki hálózatának kialakítására (felül függőleges csőterv, alul alaprajz)

Az alábbiakban az épületen kívüli víznyomó rendsze­rek szerelésével kapcsolatban foglaltuk össze a legfontosab­bakat, melyeket az építő tevékenység során be kell tartani.

1. Általános esetben szükséges:

 • a munka megkezdéséhez szükséges engedélyek és tervek megléte;
 • terv szerinti nyomvonalvezetés, esetleges eltérés okainak és következményeinek szem előtt tartása;
 • földárok mélysége, szélessége, a föld osztályba so­rolása;
 • dúcolás megléte, árok víztelenítése és ezek műsza­ki megoldása;
 • kitermelt föld mennyisége, deponálása, időszakos elszállítása;
 • védőtávolságok betartása (párhuzamos és keresz­tező közművek stb.);
 • közlekedési előírások (korlátok, táblák, stb.);
 • csapadékvíz terv szerinti elvezetése a munkálatok alatt;
 • a tervezett cső, idom, szerelvény minősége, mérete, (emelkedése);
 • minőségi bizonyítványok megléte, megfelelő anya­gok beépítése;
 • a csőkötések szakszerűsége, nyomáspróba előtti szemrevételezhetősége;
 • nyomáspróba előtt a kötésmentes szakaszok leter­helése;
 • szakszerű nyomáspróba (feltöltés, kilégtelenítés, nyomásérték és idő);
 • geodéziai bemérés eltakarás előtt, réteges vissza­töltés, tömörítés;
 • műtárgyak és csomóponti műtárgyak (aknák) ki­vitelezése;
 • helyreállítási munkálatok minősége, mennyisége;
 • átmosatás, kiöblítés, a munkafolyamatok megfele­lő dokumentálása;
 • a folyamat alatt a termőföld, a növények és az élő­vizek megfelelő védelme.

2. Közműelosztó vezeték esetében szükséges:

 • a terv szerinti csőszerelési technológia megfele­lő alkalmazása, a helyettesítő anyagok beépíthe­tősége (különös tekintettel a fokozott korróziós hatásokra, a jelentős mechanikai terhelésekre és a megkövetelt élettartamra), a terv szerinti takarás megléte;
 • rákötéskor, feltáráskor fokozott védelem az üzeme­lő vezetéknek;
 • szakaszos kimosatás üzembe helyezés előtt.

   Jellemző csőanyagok: spirálvarratos acélcső, horgany­zott acélcső és SLM öntöttvas nyomócső megfelelő felületvédelemmel, KM-PVC és HD-PE nyomócső, kőagyag cső, szigetelt „cső a csőben” megoldások stb.

3. Közmű bekötővezeték esetében szükséges:

 • terv szerinti csővezetés mélysége, nyomvonala, vé­dőtávolságok,
 • csőkötések helyei, védőhüvelyek megléte, mérete, tömítések anyagai,
 • rákötéskor fejlyuk mérete, megfelelő szerelvények stb.

Jellemző csőanyagok: HD-PE nyomócső, kőagyag cső, előszigetelt „cső a csőben” megoldások stb.

4. Fogyasztói vezeték vízmérőhely esetében szükséges:

 • vízmérőhely terv szerinti kitűzése, geometriai mé­retei, állaga;
 • forgalom minőségének megfelelő akna és fedlap megléte;
 • megfelelő szerelvények beépítése.

Jellemző csőanyagok: HD-PE nyomócső, esetenként KM-PVC nyomócső, SLM öntöttvas nyomócső, hor­ganyzott acélcső.

5. Épületen kívüli fogyasztói vezeték esetében szükséges:

 • épülettől, fától, csatornázási illetve gázcsőtől elő­írt távolságok megléte,
 • üríthetőség és légtelenítés szempontjainak megfe­lelő lejtés, emelkedés,

Jellemző csőanyagok: HD-PE nyomócső, esetenként KM-PVC nyomócső, KLM öntöttvas nyomócső, hor­ganyzott acélcső.

CsövekCsövek

Épületen belüli víznyomó rendszer

Az előzőekhez hasonlóan az alábbiakban az épületen belüli víznyomó rendszer szerelésével kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze.

Általános esetben szükséges:

 • az engedélyek és tervek megléte;
 • terv szerinti nyomvonalvezetés, esetleges eltérés okai és következményei, falszerkezetek állagát ve­szélyeztető vésések, áttörések;
 • a tervezett cső, idom, szerelvény minősége, mérete, (emelkedése);
 • szerelvények zavartalan kezelhetősége, karbantart­hatósága, javíthatósága, cserélhetősége, működés­képessége, felismerhetősége;
 • minőségi bizonyítványok megléte, megfelelő anya­gok beépítése;
 • csőkötések szakszerűsége, eltakarás, elv okolás és nyomáspróba előtt szemrevételezhetősége, faláttörésbe és védőcsőbe nem eshetnek;
 • feltölthetőség, üríthetőség, fagy védelem betartható­sága, hőszigetelések;
 • szakszerű nyomáspróba (feltöltés, kilégtelenítés, nyomásérték és idő);
 • átmosatás, kiöblítés, a munkafolyamatok megfele­lő dokumentálása;
 • csővezetékek korrózióvédelmi előírásainak, intéz­kedéseinek betartása, különös tekintettel a külön­böző anyagok összeépíthetőségére;
 • páralecsapódás elleni védelem;
 • szakaszolhatóság, üríthetőség, szabályozhatóság;
 • a berendezési tárgyak és bűzelzárók tisztíthatósá­ga, karbantarthatósága;
 • a hideg- és melegvíz-vezetékek előírás szerinti el­helyezése, az eltérő minőségű vizek ne kerüljenek egymás hálózatába, vezetékébe;
 • biztonsági szerelvények elhelyezése, működőképes­sége, beállításai;
 • építési munkák alatt a hálózat védelme (különösen a rejtett csöves szerelés műanyag és ötrétegű vezetékeinek) a mechanikai hatásoktól, műanyagcsö­vek védelme a napsugárzás közvetlen hatásaitól;
 • vízminták megfelelősége, időben dokumentálása;
 • beszabályozás, rezgés- és zajmentesség, különös tekintettel az áramlási zajokra;
 • védőtávolságok betartása más épületgépész beren­dezésektől és vezetékektől;
 • érintésvédelmi övezetek, elektromos előírások vi­zesblokkokra.