Magastetők

Vasbeton szerkezetű magastetők

A vasbeton magastetőket sokkal inkább a szükség, a fahiány hozta létre, mint bármifajta előnye. Nem is nagyon terjedt el az alkalmazása, mert nem igényel ugyan felületvédelmet és elég időálló, de minden más szerkezetnél nagyobb a tö­mege és minimális, ill. bonyolult az alakí­tás, átalakítás lehetősége. Elsősorban speciális igény, főleg mezőgazdasági és ipari épületek esetében alkalmazzák.

Monolit vasbeton fedélszerkezetek

A vasbeton szerkezetű magastetők egyik változatát külön statikai, zsaluzási és va­salási terv alapján, monolitikusán készí­tik el (5-55. ábra). Az egyik esetben a tetőtér-beépítést és annak tetősíkból ki­álló ablakait határolja monolit vasbeton szerkezet, a tető többi része fából készül. A másik esetben a teljes fedélszék mo­nolit vasbeton szerkezetű. Mindkét meg­oldás munkaigényes (zsaluzás, vassze­relés, ferde felületek bebetonozása stb.), de a vasbeton szerkezetek előnye, hogy mozgásuk kisebb a fa- vagy fémszerke­zetekénél, így belső felületeik repedés­mentes vakolatokkal vagy burkolatokkal készülhetnek.

További előnyük, hogy alkalmazásuk esetén a tetőidom kötetlenül, szabadon alakítható, ha vállaljuk a vele járó zsalu­zási többletmunkát. A héjalás a monolit vasbeton szerkeze­tek felett ugyanúgy készülhet, mint a fa fedélszerkezetek felett, csak valamilyen segédszerkezettel lehetővé kell tenni, hogy a héjalást a lécezésre vagy a desz­kázatra szegezzék.

A tetők hőszigetelése megoldható a bel­ső oldalon (I. az 5-55. ábrát), de hőtechnikai okokból előnyösebb, ha a vasbeton szerkezet külső oldalára helyezik. A két­irányú fa segédszerkezet nemcsak a hő­szigetelés megfelelő elhelyezését, ha­nem a tetőszerkezet szellőztetéséhez szükséges légjáratok kialakítását is lehe­tővé teszi.

Monolit vasbeton szerkezetű magastető

5-55. ábra. Monolit vasbeton szerkezetű magastető 1 vb. lemez; 2 vb. mellvédfal; 3 födém; 4 alsó hőszigetelés; 5 héjalás; 6 fa tetőszerkezet; 7 belső burkolat.

Mód lenne arra is, hogy csak a szaruállá­sokat, főtartókat készítsük monolit vas­beton szerkezetből, a többi tetőszerkeze­ti elemet pedig fából, ez azonban rendkívül munkaigényes, költséges lenne. Ilyen esetben a tartókat célszerűbb előre­gyártva készíteni és beemelni.

Előregyártott vasbeton fedélszerkezetek

Az előregyártott vasbeton tetőszerkezeti elemek az 1950-es években terjedtek el hazánkban, elsősorban a tömeges lakás­építés kapcsán. Ezt a típusszerkezetet mutatjuk be az 5-56. ábrán. Az egyfajta általános elemből, továbbá egy gerinc­elemből és egy párkányelemből álló tí­pusszerkezetet középen, a gerincnél vasbeton gerendával alá kell támasztani, ezért csak bizonyos épületekben alkal­mazható (középső teherhordó falazat, kéménypillérek stb.). A szerkezetnek 30°-os a hajlásszöge és 11,14 m a külső fesz­távolsága. A héjazatot a vasbeton szaru­fákon elhelyezett alátétdeszkára szegezett lécezésen lehetett elkészíteni. Ma már ezt a szerkezetet hátrányai miatt nem gyártják, így elsősorban felújítások során találkozhatunk vele.

Előregyártott vasbeton fedélszék

5-56. ábra. Előregyártott vasbeton fedélszék 1 szaruelem; 2 gerincelem; 3 párkányelem; 4 vb. gerenda; 5 csavaros kötés; 6 pántkötés; 7 rögzítőpersely; 8 kémény vagy pillér; 9 vb. koszorú; 10 zárófödém.

Az előregyártott födémgerendákból vagy körüreges födémpallókból készült ma­gastetők nem gazdaságosak, mert csak kiegészítő szerkezetekkel hőszigetelhetők, ill. fedhetők. Kis igényű, üres padlás­teres épületekben, ahol elegendő a hő-szigeteletlen hullámpalafedés, még gaz­daságosan alkalmazhatók az előregyár­tott födémgerendák (5-57. és 5-58. ábra), de ha már más fedést kell alkalmaznunk, vagy a tetőfelületet hőszigetelnünk kell, akkor a szaruállásokat segédszerkeze­tekkel kell pótolnunk.

Harántfalas épület magas tetőzete

5-57. ábra. Harántfalas épület magas tetőzete előregyártott vasbeton gerenda szerkezettel.

Előregyártott vasbeton gerendás fedélszék

5-58. ábra. Előregyártott vasbeton gerendás fedélszék gerinckiképzései a), b) részletek; 1 vb. gerenda; 2 kengyel; 3 csavar; 4 szorítócsavar; 5 alátét; 6 csavar kupakkal; 7 hullámpala lemez; 8 gerincelem; 9 csuklós gerincelem.

Előregyártott körüreges födémpallóból készített fedélszerkezetet mutat be az 5-59. és 5-60. ábra. Ez a megoldás a mono­lit vasbeton szerkezetű magastetőkhöz hasonló, és ugyan nem igényel zsalu­zást, de a pallók lehajlás különbségei és mozgása folytán nem kerülhető el, hogy az illesztési fugákban repedések jelenje­nek meg, csomóponti kialakításai is mun­kaigényesek. Fedése, hőszigetelése azonos a monolit vasbeton szerkezetű tetőknél alkalma­zott megoldásokkal.

PK és PS jelű előregyártott vasbeton

5-59. ábra. PK és PS jelű előregyártott vasbeton pallókból készült tetőfödém szellőztetett tetőhéjalássál.

Előregyártott vasbeton pallóból készült fedélszék csomópontjai

5-60. ábra. Előregyártott vasbeton pallóból készült fedélszék csomópontjai a) zárófödém; b) párkányrészlet; 1 vb. födémpalló; 2 kibetonozás; 3 vb. koszorú; 4 hőszigetelés; 5 szelemen (szaruzat); 6 szarufa; 7 talpszelemen; 8 talp; 9 tőcsavar; 10 alátétfólia; 11 alátétdeszka; 12 léc; 13 heveder; 14 csonk; 15 homlokdeszkázat.

Az utóbbi két fedélszéktípus csak akkor alkalmazható, ha a lefedni kívánt épület szerkezeteit a többletterhek felvételére méretezték, és a gerendák vagy födém­pallók harántirányú teherhordó szerke­zetekre támaszkodhatnak. Ez a követel­mény jelentősen behatárolja ezeknek a szerkezeteknek az alkalmazását, elterje­dését.

Csomóponti kialakítás

A monolit vasbeton szerkezetű tetők szerkezeti csomópontjainak kialakítása, szerkesztési elvei megegyeznek a mo­nolit vasbeton szerkezetek általános szerkesztési szabályaival. Mivel minden ilyen szerkezetet méretezni kell, a szer­kezeti csomóponti kialakításokat a vonat­kozó statikai tervek tartalmazzák. Ezeket össze kell hangolni az építészeti, fedési, hőszigetelési, vízelvezetési és formai igényekkel. A tetők csomópontjait mindig az igények­nek megfelelően, egyedileg kell megol­dani.

A vasbeton szerkezetű magastetők cso­mópontjai lényegében azonosak a fa­szerkezetű magastetők megoldásaival, hiszen a vasbeton tartószerkezeteket mindig olyan faelemekkel igyekszünk kiegészíteni, amelyek segítségével a fe­dés, a szellőztetés és a hőszigetelés azo­nos elvek alapján készíthető. Ezért nem térünk ki részletesen a csomóponti kiala­kításokra.

Fedélszerkezetek védelme

A vasbeton szerkezetek acéljait az a be­tontakarás védi korrózió ellen, amelyet a szabványok írnak elő. így utólagos felü­letkezelést, védelmet ezek nem igényel­nek. Azonban a szállításkor vagy beépí­téskor, szereléskor keletkezett sérülése­ket mindig gondosan ki kell javítani. Ugyancsak ügyelni kell arra is, hogy a csomópontokban alkalmazott acélele­mek felületvédelme is megfelelő legyen. Erre különösen az előregyártott elemek beépítési, összeépítési csomópontjainál kell nagy figyelmet fordítani.