Fürdőmedence

A medence töltőmennyisége, koncentráció kiszámítása

A medence töltőmennyisége

A vegyszerek megfelelő adagolásához ismer­nünk kell a fürdőmedencénkben lévő víz mennyiségét. A legjobb, ha ezt az értéket már az építéskor megtudakoljuk és feljegyezzük. Ha a medencét már készen vettük és a gyártó adatai nem állnak rendelkezésünkre, akkor ki kell számolnunk a medence térfogatát.

A számítást m-ben végezzük, a térfogatot így m3-ben kapjuk meg. 1 m3 1000 L-nek felel meg.

Derékszögű medence. Derékszögű me­dencék esetén a számítás egyszerű: hosszú­ság x szélesség x átlagos mélység

Kör alakú medence. A képlet itt így néz ki: sugár x sugár x 3,14 x mélység (r2 x π x h) = = térfogat.

Szabálytalan alakú medence. Ebben az esetben a számítás nehézkesebb. Osszuk szabályosabb részekre a medencét, ezek tér­fogatát egyenként számítsuk ki és az ered­ményeket adjuk össze. Ha az alak túl szabály­talan (pl. vesealak), akkor csak a becslésre szorítkozhatunk, de a mélységről ekkor se feledkezzünk meg. Egyébként fennáll az a ve­szély, hogy a térfogatot túl kicsire becsüljük.

A koncentráció kiszámítása

10 L folyékony klór (pl. nátrium-hipoklorit) mennyi szabad klórt szolgáltat, ppm-ben ki­fejezve?

Amint azt már tudjuk, a koncentrációt, pl. a fürdőmedence vizében lévő fertőtlenítőszere­két, ppm-ben vagy mg/L-ben mérjük. A túladagolás elkerüléséhez fontos tudnunk, hogy a medence vizének és a klórkeveréknek a sűrűsége nem egyenlő.

Ezt úgy kell érteni, hogy 1 000 000 L vízben lévő 1 L folyékony klór nem jelenti azt, hogy a vízben egy milliomod rész folyékony klór van.

Világossá válik a dolog, ha megnézzük a következő, kerekített számítást

Öntsünk egy 50 m3-es medencébe 10 L nátrium-hipokloritot. 50 m3 víz 50 000 L, 1 L folyé­kony klórban (hipóban) mintegy 150 g klór van, azaz 10 L-ben 1500 g.

1500 : 50 000 = 0,03 g/L, azaz 30 mg/L klór lesz a medencében.

Számítsuk ki most azt, hogy mennyi folyé­kony klórt kell adagolnunk ahhoz, hogy a koncentrációt 1 ppm-mel emeljük.

Ez L-enként egy mg-t jelent, azaz 50 000 x 1 = = 50 000 mg, azaz 50 g klórt. A példánk sze­rinti hipóban 150 g klór van 1 L-ben, azaz 0,33 L folyékony klórra van szükség.

Az itt bemutatott számítás csak elméleti ér­ték, és akkor lenne igaz, ha a medencevíznek nem lenne semmilyen klórfogyasztása, azaz nincs benne pl. semmilyen szerves anyag. Ez a valóságban nem így van, ezért ezek a szá­mítások csak tájékoztató jellegűek, és min­den esetben meg kell mérni a friss víz klór­fogyasztását. Ehhez laboratóriumban, kimért mennyiségű vízhez fokozatosan klóroldatot adagolunk és folyamatosan ellenőrizzük, hogy milyen mennyiségnél érjük el a kívánt klórtartalmat. Az elméletileg számított és a valóban bemért klórmennyiség közötti kü­lönbség a víz klórfogyasztása.

A lökésszerű klórozás. Ahhoz, hogy a klór­sokkot eredményesen végre tudjuk hajtani, 50 m3 térfogatú medencéhez 10 L, 150 g/L klórtartalmú folyékony klórra van szüksé­günk, feltételezve, hogy a medence vizében mérhető klórszint van.

Sósav a pH-érték csökkentésére. A só­savnak fontos szerepe van, ha a pH-értéket csökkenteni kell.

Ha egy 50 m3-es medencében a pH-értékét 0,5-del akarjuk csökkenteni, akkor ismernünk kell a medencevíz „savfogyasztását”, amit a már leírt módon laboratóriumban lehet megmérni. A gyártók az átlagos ivóvízminő­ségre ezt az adatot megadják.

Algásodás elleni szerek és más számítá­sok. Az algásodás elleni szereket a gyártó előírásai szerint kell adagolni.

Ez pl. a következő lehet: 100 m3 medencetér­fogathoz hetenként 1 L-t adjunk. Tegyük fel azonban, hogy medencénk 40 m3-es. Gondoljuk meg: 40 m3 a 100 m3 0,4-szerese.

Számítás:

0,4 x 1 L = 400 mL

Megoldás: hetenként 400 mL algásodás elleni szert kell adagolni.

Túlklórozás korrigálása klórközömbösítő szerrel. A medencében mért klórkoncentrá­ció 5 ppm. Hogyan lehet a klórértéket 1 ppm-re csökkenteni? Egy 100 m3-es me­dencéhez 0,5 ppm elérésére 100 g klórkö­zömbösítő szer szükséges. Az adott meden­cébe azonban 75 m3 víz fér be. 75 m3 a 100 m3 0,75-szöröse.

Számítás:

0,75 x 100 g = 75 g minden 0,5 ppm eléré­sére, 0,5 ppm-hez tehát 75 g klórközömbö­sítőre van szükség.

Mivel 4 ppm-mel kívántuk a koncentrációt csökkenteni, ezért

8 x 75 g = 600 g, azaz a kívánt 1 ppm érték eléréséhez 600 g klórközömbösítő szerre van szükség.