Fürdőmedence

A fürdőmedence tisztítása, kézi medencetisztítók

A fürdőmedencék szakszerű tisztításának és kezelésének három tartópillére:

 • a technika, azaz felhasznált berende­zések,
 • a kémia, azaz szükséges vegyszerek,
 • az emberi tényező, azaz a szakértelem.

A technika. A tisztításhoz és a kezeléshez használt eszközöknek, szerszámoknak és berendezéseknek mindig kifogástalan álla­potban kell lenniük. Az eszközöket opti­málisan kell kihasználni. Csak jó minőségű szerszámokat, berendezéseket és segédesz­közöket vásároljunk. A többletbefektetés a hosszabb üzemidő alatt biztosan megtérül. Ha egy alkatrész elkopott vagy megsérült, ki kell cserélni. A cseréhez csak eredeti és jó minőségű alkatrészeket vásároljunk!

A kémia. A tisztításhoz és a karbantartáshoz használt vegyszerek alkalmazása kellő szak­ismeret nélkül elképzelhetetlen. Az ismere­teket elsősorban a speciális fürdőkezelő vegyszerek tájékoztatójából szerezzük meg. A vegyszerek között jelentős minőségi kü­lönbségek lehetnek. Csak jó minőségű speciális vegyszereket alkalmazzunk. Ezek ki­szerelése megfelel a szükséges tisztítási fo­lyamatoknak, nem veszélyeztetik az egész­séget, kímélik a medencét és nem károsítják a környezetet. Érdemes a végleges döntés előtt több gyártmányt is kipróbálni és a leg­jobbat választani.

Az emberi tényező. A folyamat legfon­tosabb pillére a medencét kezelő és tisztító személy. Ő állapítja meg a szükséges műve­leteket, határozza meg sorrendjüket, választ­ja ki az eszközöket és a vegyszereket. Az egyes műveleteket szakszerűen végzi. Ő ha­tározza meg, hogyan kell a technika és kémia összhangját úgy alakítani, hogy jó eredmény szülessen.

Az automatizálás térhódítása a tisztítási és karbantartási műveleteknél is fel­tartóztathatatlan. Azonban az automaták mű­ködését is ellenőrizni, esetleg programozni, javítani kell. A szakértelem itt is fontos. Csak azokat a műveleteket végezzük, amelyekre szakértelmük kiterjed. Ne kísérletezzünk, a bonyolultabb műveleteket bízzuk képzett szakemberekre!

A kézi medencetisztító eszközök

A kézi medencetisztító eszközök azok, ame­lyeket kézzel kell működtetni vagy használni. A szennyeződések elszívására csak a vízfor­gató szivattyúhoz való gégecsöves csatla­kozást lehet kihasználni. A leggyakrabban használt kézi tisztítóeszközök a következők:

 • Teleszkópos nyél – kétrészes (59. kép): medencetisztító fejek, sarokkefe és hálók mozgatására használjuk; különböző mére­tekben, rendszerint 1,5-5,0 m-es hosszúságban forgalmazzák.59. kép
 • Műanyag gégecső (60. kép): medence­tisztító fejek és a sarokkefe szerves tar­tozéka; a szükséges hosszban kapható (levágható).60. kép
 • Fenékháló (61. kép, jobbra fent): a kültéri medencében a fenékre süllyedő szennye­ződések (fadarabok, ágtörmelékek, gyü­mölcsök, bogyók) eltávolítására hasz­náljuk; teleszkópos nyéllel használható.61. kép
 • Lombháló (61. kép, balra fent): a kültéri medence felszínén úszó szennyeződések (levelek, rovarok, virágok maradványai) felszedésére alkalmazzák; rendszerint teleszkópos nyéllel használjuk.
 • Medencekefe (fenti képen belül: lent középen): a medence fenekére és falára erősen ráta­padt szennyeződések eltávolítására hasz­nálják.
 • Sarokkefe csőcsatlakozással (62. kép): a medence sarkából, a lépcsők szögletéből és azokról a helyekről, ahonnan a szennyeződést a tisztítótejekkel nem lehet eltávolítani, tisztítja ki és szívja fel a szen­nyeződéseket; gégecsővel kell csatlakoz­tatni a szivattyúhoz.62. kép
 • Kézikefe (63. kép): a leürített medencéből vagy a medence körüli területekről, az erő­sen tapadó szennyeződések eltávolítására használjuk.63. kép
 • Kézi műanyag dörzsölő (64. kép): hab­szivacs és erős műanyag dörzsölő felület kombinációja, a vízszint fölött megta­padt szennyeződések eltávolítására alkal­mazzuk.64. kép
 • Kézi műanyag dörzsölő fogantyúval (65. kép): a leürített medence falainak tisz­títására használjuk.
 • Kézi medencefenék-tisztító fej: a medence fenekén leülepedett szennyeződések eltávolítására használjuk; teleszkópos rúddal mozgatható és gégecsővel csatlakoz­tatható a szivattyúhoz.65. kép
 • Automatikus medencefenék-tisztító beren­dezések: ezeket rendszerint a közepes és nagyméretű magánmedencéknél és köz­fürdők medencéinél használjuk.

Automatikus önjáró vízforgató szivattyú­val működtetett medencefenék-tisztító berendezések. Az automatikus önjáró be­rendezések műanyag szerkezete aránylag egyszerű, és rendszerint ezek beszerzési ára is kedvező. A medencetisztítóknak különböző változatai vannak. Közös jellemzőjük, hogy a vízforgató-szűrő szivattyújához gége­csővel csatlakoznak. A szivattyún átáramló víz működteti az önjáró berendezést. A me­dence vizébe behelyezve sávokban vagy körökben önműködően mozogva kitisztítják az egész medencefeneket.

Automatikus önjáró elektromos működte­tésű medencefenék-tisztító berendezé­sek. Az elektromos hajtású, rendszerint auto­matikus vezérlésű berendezések áramellátása a kis tisztítóberendezéseknél 230/24 V. 50 Hz. Ezeket rendszerint nagy magánmedencék­nél és közfürdők (pl. szállodák) medencéinél használják. A medencetisztító gégecsővel csatlakozik a vízforgató-szűrő rendszerhez, és ezen keresztül távolítja el a medencéből a szennyeződéseket. Folyamatosan tisztítja (rendszerint sávokban) a medence fenekét. Az igényesebb és drágább változatok a meden­ce falát is tisztítják.

Medencetisztító és karbantartó segéd­eszközök. Segédeszközként a tisztításhoz és karbantartáshoz használatos eszközök közül a következőket ajánljuk:

 • Csavarkulcsok: a beszerelt gépi berende­zésekhez szükséges méretekben: a cső­kötések oldására vagy meghúzására használjuk.
 • Láncos fogó (olajszűrő kulcs): csőkötések oldására vagy meghúzására használjuk (66. kép).
 • Fáziskereső: az elektromos áramellátás ellenőrzésére alkalmazzuk.
 • Elzáró dugók: a csőcsonkok elzárására használjuk.
 • Térdalátét: a vegyszereknek ellenálló anyagból készül.
 • Teniszlabda: ha medencében több lefö­lözőedény van, akkor (elzáró dugó helyett) szükség szerint az egyiket a labdával is el­zárhatjuk.

66. kép. Láncos fogó (olajszűrő kulcs)

66. kép. Láncos fogó (olajszűrő kulcs).