Parkettázás

Vakpadló készítésének lépései

A hagyományos szegezett fapadlók, parketták aljzata a vakpadló. Napjainkban ilyen bur­kolatokat viszonylag ritkán készítünk. Ennek az oka, hogy jóval nagyobb az anyagszük­ségletük, mint a korszerű ragasztott vagy úsztatott parkettáké, a kialakításuk pedig idő- és munkaigényes.

Aljzatra épített (erősített) vakpadló

A vakpadló szerkezetét alapvetően meghatározza a tervezett fapadló típusa, a várható terhe­lés mértéke, illetve a padló épületen belüli helye. A vakpadlóról célszerű előzetesen pontos tervrajzot készíteni . Ezen fel kell tüntetni a helyiség méretét, az egyes faelemek méretét, helyzetét (pl. a párnafák irányát, tengelytávolságát stb.). Rajz alapján pontosan meghatározható a szükséges faanyag mennyisége, és a kivitelezés során is útmutatóul szolgálhat.

A vakpadló két fő szerkezeti részét a párnafák és a deszkaborítás képezi, melyek anyaga általában luc-, jegenye- vagy erdeifenyő. A párnafák mérete többféle lehet. A legelterjedtebb keresztmetszeti méretek: 38×76 mm; 50×50 mm; 50×76 mm. Hosszuk 3,00 és 6,00 m között változik. A deszkaborítás rendszerint 18 mm, esetleg 24 mm vastag, 80-120 mm széles, és 3,00-6,00 m hosszú deszkákból áll. Előfor­dul, hogy deszkaborítás helyett zárt lemezbo­rítás készül (faforgács lemez, OSB lap stb.).

Vakpadló tervrajz
Vakpadló tervrajz

A meghatározott mennyiségű, helyszínre szállított faanyagot a beépítés előtt át kell vizsgálni. Csak egészséges, korhadásmentes és faanyagvédőszerrel kezelt fűrészáru hasz­nálható fel. A kivitelezés előtt ez esetben is ellenőrizni kell a helyiség és az aljzat nedves­ségtartalmát, hőmérsékletét.

A vakpadló összeállításának első lépése, hogy a rajz alapján leszabjuk a szükséges méretű és számú párnafát. A szabás során figyelembe kell venni, hogy a 4 m-nél rövi­debb párnafák hossza csak egy helyen told­ható. Ügyelni kell arra, hogy a párnafákat ne ütköz­tessük közvetlenül a falnak, minden oldalon hagyjunk min. 2 cm mozgási hézagot.

A következő lépés a párnafák tengelyvona­lának feljelölése az aljzat felületére. A párnafák tengelytávolsága általános esetben 45-60 cm, de a várható terhelés és a helyiségméret függvényében más méretek is előfordulhatnak. A tengelytávolságot első­sorban a borítás típusa (deszka, lemez), a vár­ható terhelés mértéke határozza meg.

A testhangok mérséklése érdekében célszerű a párnafák alá hangszigetelő lemezsávokat helyezni.

Hangszigetelő lemezsávok

Ezeket a párnafák fek­tetése előtt szabjuk le, és leterítjük a párnafák tervezett vonalában. A hangszigetelő lemez-sávok szélessége nem lehet kisebb a párnafák szélességénél.

A vakpadló készítése a párnafák síkjának a kitűzésével (szintezéssel) folytatódik. A szin­tezést legegyszerűbben lézeres szintezőmű­szerrel végezhetjük. (A hazai gyakorlatban még a csöves vízmérték is elterjedt.) A lézer segítségével a burkolat tervezett síkja felett +1,00 m-en felveszünk egy síkot. Új építésű épületnél előfordulhat, hogy ennek a síknak a szintjét a falon, a kávákban szerkezetépítéskor megjelölték, és az még burkoláskor is látszik.

Párnafák síkjának kitűzése

Felújításoknál egy szomszé­dos helyiség vagy lakás padlószintjéhez kell viszonyítani, ahhoz képest kell a +1,00 m-es szintet felvenni. Ezt a segédsíkot úgy hasz­náljuk, hogy rá merőlegesen adott távolságot visszamérve pontosan beállíthatjuk a párna­fák (felső) síkját. A mérendő távolság nagysága:

1,00 m + burkolatvastagság + deszkavastagság.

A fal melletti párnafák szintmagassága egy­szerűen beállítható, mivel a falsíkon elvégez­hető a mérés. A középső mezőben viszont egy olyan függőleges léc segítségével állítjuk be a párnafák felső síkját, amelyre alulról mérve előzetesen bejelöltük a mérendő távol­ságot.

Párnafák síkjának kitűzése

A párnafák pontos szintjét vékony alátétekkel, kis ékpárokkal állítjuk be. Ha ez megtörtént, akkor az ékek helyzetét szegezéssel vagy ragasztással biztosítjuk.

Párnafák szintbeállításai

A párnafá­kat általában dübelezéssel vagy ragasztással lehet rögzíteni. A rögzítés nélküli párnafa a burkolat alatt terhelés hatására elmozdulhat, ekkor a padlószerkezet huppogó hangot ad. A párnafákat egyszerű ütköztetéssel toldjuk. A toldást kétoldali (szegezett vagy csavarozott) hevederekkel biztosítjuk.

Párnafa toldása

A toldás alá minden esetben ékpárnak kell kerülnie. A párnafák közötti teret ásványi szálas hő- és hangszigetelő anyaggal töltjük ki. Ez szintén csillapítja az akusztikai hatásokat.

A párnafák elhelyezését követően alakítjuk ki a deszkaborítást. A korábban méretre vágott deszkákat a tervnek megfelelő sorrend­ben készítjük elő (ez elsősorban az összetett alaprajzi elrendezésű helyiségeknél fontos). A deszkaborítás kialakítása során ügyeljünk arra, hogy a deszkákat pontosan a tervben megadott távolságra, egymással párhuzamo­san helyezzük el. Egy deszka legalább három párnafára feküdjön fel.

Deszkák leerősítése

A párnafákhoz hason­lóan a deszkákat se ütköztessük közvetlenül a falhoz. Itt is 2 cm távolságot kell biztosítani. A deszkákat csavarozással rögzítjük a pár­nafákra, csatlakozásonként két-két csavarral. A vakpadló deszkáit csak a pár­nafák felett lehet toldani.

Vakpadló építőlemez borítással

Építőlemezekből (pl. OSB lap) készülő zárt borítás kivitelezése során hasonlóan járunk el. A lemezek közbenső részén a csavarozás vonalát érdemes előre feljelölni a lemezekre.

Feltöltésbe ágyazott vakpadló

A vakpadlókat régen homok- vagy salakfel­töltésbe ágyazva fektették. Ma ilyen szerke­zeti megoldást új épületeknél csak igen ritkán alkalmazunk. Régi padlók felújítása során azonban előfordul, hogy csak feltöltésbe ágyazott szerkezeti megoldással létesíthető az új padló (pl. poroszsüveg födémre épített fapadlóknál).

Ilyen esetekben alkalmazott mai megoldás az ömlesztett száraz feltöltésre épített vakpadló. A száraz feltöltés anyaga duzzasztott agyag­golyó. Ez zsákos kiszerelésben kerül forga­lomba, a szemcseméret 1-4 mm.

A száraz feltöltésre épített vakpadló készítése során először eltávolítjuk a régi padlószerke­zetet. Lényegében a nyers födémig lecsupa­szítjuk a padozatot. Ezt követően kitűzzük a tervezett padló síkját, majd elkészítjük a feltöltést a párnafák ter­vezett alsó síkjáig. Az ömlesztett anyagot egyenletesen terítjük szét hosszú léc segít­ségével, közben folyamatosan kézi döngöléssel tömörítjük.

A kész felületet vízmértékkel ellenőrizzük. Ezután a fal mellől indulva sorba elhelyezzük és beállítjuk a párnafákat. A párhuzamosságot távtar­tókkal (méretre vágott lécekkel) biztosítjuk. A párnafák helyzetét a felső síkjukra csa­varozott hosszú léccel, esetleg leterheléssel biztosíthatjuk. Következő lépésként a párna­fák közötti sávokat teljes egészében kitöltjük a szárazfeltöltés anyagával. A felesleges szemcséket hosszú léccel húzzuk le.

Olvasmány - MFP

Az MFP (Multi Function Panel) kiváló mechanikai és vegyi tulajdonságokkal ren­delkező, páraáteresztő építőlemez. Akrilbázisú kötőanyagának köszönhetően kipárolgásmentes, így vegyszermentes környezet kialakítására alkalmas. Csavar állósága kiváló. Emiatt különösen kedvező a parkettázási munka során.

Táblaméret: 2500×1250 mm, 2500*615 mm (nútféderes). Vastagság: 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm.

A munka közben folyamatosan ellenőrizzük a párnafák síkját. Utolsó lépésként lecsava­rozzuk a borítást képező deszkákat vagy épí­tőlemezeket. Ne alkalmazzunk szegezést!

Ragasztott vakpadló készítése

A sűrű lécezésből álló ragasztott vakpad­lók készítése gyorsabb és egyszerűbb, mint a hagyományos vakpadlóké. Emellett elő­nyük, hogy kisebb anyagigényűek, és jóval kisebb a rétegvastagságuk, mint a hagyomá­nyos vakpadlóknak, így jobban igazíthatók más padlóburkolatokhoz.

Az előnyök ellenére ragasztott vakpadlókat viszonylag ritkán készítünk. Ennek oka, hogy a sűrű lécezés felső síkja csak akkor lesz meg­felelő, ha szakszerű aljzatkiegyenlítés készül (a lécek közös felső síkját gyalulással nehéz­kes kialakítani).

A lécek mérete általában 2×5 cm, tengelytá­volsága 10-12 cm. A pontos tengelytávolságot a helyiség, illetve a parkettaelemek méretének függvényében kell meghatározni. A tengely­távolságot egyedileg leszabott távtartókkal tudjuk kivitelezéskor tartani.

Ügyeljünk arra, hogy a fal melletti lécek és a fal között kb. 1-2 cm távolság mindig legyen. A sűrű kiosztás miatt nem kell mindig pontos vázlatrajzot készíteni, de összetett alaprajzú helyiségben mindenképpen javasolt. Ezt követően lehet méretre szabni a léceket. Amennyiben szükséges, a lécek toldását egy­szerű egyenes ütköztetéssel képezzük.

A léceket a parkettaragasztáshoz is használt anyaggal rögzítjük. A ragasztót teljes felü­leten fogas kenőlemezzel hordjuk fel. Az egyik faltól indulva célszerű olyan széles sávot megkenni ragasztóval, amelyet még átérünk a lécek helyére igazításakor. A léceket teljes hosszukban egyenletesen kell a ragasztóanyagba nyomni. Szükség esetén gumikalapáccsal óvatosan meg kell ütögetni a felületüket.

Ragasztott vakpadló

A ragasztó száradását követően ellenőriz­zük a felület egyenletességét. Ehhez hosszú lécet és vízmértéket használunk. Amennyi­ben a lécek felső felülete nem esik egy síkba, akkor a kiálló részeket le kell gyalulni vagy csiszolni. Megfelelő aljzatkiegyenlítés és kivitelezés esetén minimális korrekcióra lesz szükség.

A pontos szintbeállítást követően elkezdhet­jük szegezni a parkettákat.

Úsztatott lemezborítás készítése

Ragasztott padlóburkolatok (parketták, svéd­padlók) alatt alkalmazott aljzatszerkezet az úsztatott lemezborítás. Ez viszonylag egy­szerűen kialakítható aljzat. Alkalmazásá­nak előnye, hogy nincs szükség mechanikai rögzítésre, ragasztásra. Emellett a kész aljzat kiváló akusztikai tulajdonságokkal rendelke­zik.

A kivitelezés során először az előzetesen ellenőrzött és megfelelően előkészített beton­ vagy esztrich-aljzatra leterítjük a párazáró alá­tétfóliát. A falszegély mentén 5-10 cm magas felhajtást hagyunk. Ezt követően fektetjük le a polifoam hablemezt. Az általában 3-10 mm vastag hablemezek 1,00 m széles tekercsek­ben kerülnek forgalomba.

Ezeket szorosan egymás mellé helyezve terítjük le (átfedés nélkül). Erre fektetjük le a borítást, ame­lyet csaphornyosán egymáshoz kapcsolható MFP vagy egyéb építőlemezből készítünk. Az építőlemez horony-ereszték kapcsolatát össze kell ragasztani! A fektetést a fal mel­lett kezdjük. A fal és borítás között 10-15 mm széles mozgási hézagot kell hagyni, ezt táv­tartókkal biztosítjuk.

Úsztatott borítás készítése

A teljes borítás kialakítása után sorban eltá­volítjuk az ékeket, majd a fal mentén kör­ben levágjuk a fóliafelhajtás borítás síkján túlnyúló részét. Ezt követően ellenőrizzük a kész borítást (nyitott illesztések, recsegések kiszűrése). Amennyiben nem találunk hibát, kialakíthatjuk a ragasztott padlóburkolatot.

A hajópadló deszkázatának irányát már jóval a padló kialakítása előtt célszerű meg­határozni. A padló megjelenését és a térér­zetet ajánlott a gazdaságossági szempontok elé helyezni. A legkedvezőbb, ha az ablakon beeső fénysugarakkal párhuzamosan fektet­jük a deszkákat, mivel így észlelhetők legke­vésbé az esetleges felületi hibák. A párnafá­kat mindig a választott irányra merőlegesen helyezzük el!