Szép lakás

Dolgozósarok és dolgozószoba kialakítása a lakásban

A dolgozósarok kialakításakor a leg­fontosabb szempont, hogy milyen gyakran és milyen jellegű munkát végzünk otthon. Akár tanulósarkot, akár számítógépasztalt vagy irodát szeretnénk otthonunkba költöztetni, a rendelkezésünkre álló helyet meg­felelően kell kihasználnunk. Határt szabhat fantáziánknak egy rossz beosztású vagy kis alapterüle­tű lakás, de bizonyos kritériumokat ekkor sem hagyhatunk számításon kívül: az ergonómiailag jól kialakított széket és asztalt, az oldalsó megvilá­gítást.

Dolgozósarok helye

Az első lépés, hogy eldöntsük, hol szeretnénk íróasztalunkat elhelyez­ni. A dolgozósarkot tehetjük a háló­szobánkba vagy az étkezőbe, de a legkedveltebb és legegyszerűbb meg­oldás a nagyszoba egyik sarkát át­rendezni. Bárhova kerüljön is, min­dig figyeljünk arra, hogy választott bútoraink színben és stílusban is egyezzenek a már ott lévő berende­zéssel. Egy helyesen megtervezett dolgo­zósarokban nélkülözhetetlen egy kényelmes, sokféle irányban állít­ható szék. A testtartásunkat követő, szinkronmechanikás változatot vá­lasszuk.

Dolgozó

A dolgozóasztal lehetőség szerint ne legyen kisebb 80×120 cm-nél, hiszen amikor mindent ráhelyezünk, sokszor még ez a méret is kicsinek bizonyulhat. Az asztallap ne legyen fekete, és ne készüljön üvegből, mert a fekete-fehér kontraszt és a csillogás fárasztja a szemet. Praktikusak az asztal alá gördít­hető fiókos és polcos tárolók. Ren­geteg helyet spórolunk meg velük, és emellett a rendetlenséget is elke­rüljük. Ha számítógépet használunk, ügyeljünk arra, hogy olyan helyre kerüljön az asztal, ahol nem tükrö­ződik vissza a számítógép képer­nyőjén se ablak, se valamilyen vilá­gítótest.

Lámpák a dolgozósarokban

Fontos, hogy állítható lámpákat válasszunk, amelyekkel a fényt mi magunk irányíthatjuk a tetszőleges helyre. A lámpát az író kezünkkel ellentétes oldalra szereljük fel, így nem vetődik árnyék a papírra. Ha sokat dolgozunk lámpafénynél, ke­rüljük a túl erős fényt, vegyünk in­kább meleg fényű és energiatakaré­kos izzókat.

Kellemesebb a lelkünknek is, ha kilátunk az ablakon, vagy átnézhetünk egy nagyobb térbe, esetleg a nappa­liba. Ez a gondolkodást serkenti, és a természetes fény elkerülhetetlen a munkához is.

Dolgozószoba

Külön dolgozószoba létesítése ott indokolt:

  • ahol a speciális alkotómunka megköveteli a zavartalanságot (írók, orvosok, zenészek mun­kája stb.);
  • ahol a munkával járó szennye­ződés és zaj zavarná a lakás éle­tét (szobrászok munkája stb.);
  • ahol ügyfélforgalom van, amely­hez esetleg járulékos helyiségek is szükségesek (kozmetikus/gyantázó, szabó/próbafülke stb.);

Idesorolható az ún. háztartási szoba is, ahol pl. a vasalás, a házi szabás-varrás, ruhajavítás, ill. a bar­kácsolás végezhető. A lakásétól erő­sen eltérő funkciójú ipari és egyéb tevékenység, amelyet a tulajdonos főfoglalkozásszerűen végez, esetleg alkalmazottakkal, már nem folytat­ható külön szobában; ennek helyét a lakástól függetlenített üzemként kell kezelni, ill. figyelembe venni.

Dolgozó alaprajz

Fontos tudni, hogy a lakóépülettel egybeépített vagy attól elkülönített épületrészbe telepített ipari tevé­kenység külön kategóriába tartozik. Létesítéséhez – függetlenül attól, hogy esetleg egy már meglévő épü­letbe települ – nemcsak építési, ha­nem külön szakhatósági engedélyek is szükségesek. Tárgyalásuk és szak­ágankénti ismertetésük hosszadal­mas, így könyvünk lakóház-centrikussága miatt eltekintünk ezek -talán keveseket érdeklő – részletezé­sétől.

A lakáson belüli dolgozószoba vagy dolgozóhely ennél szűkebb, de a la­kás szempontjából részben vagy tel­jesen kapcsolódik, ill. kapcsolódhat valamely más helyiséghez. A helyi­ségek közötti kapcsolatot a közleke­dők jelentik, de kizárólag szellemi foglalatosságok helye akár közvetle­nül a lakó- vagy a nappali szobára is nyílhat. Az oldott, feszültségmentes munkatérben az alkotó ember szelleme szabadon szárnyalhat, teljesít­ményét szinte semmi nem korlátozza.

Méret és helyigény

A dolgozóterek méret- és helyigé­nyére külön szakmai követelmények nincsenek. E helyiségek a lakásban – függetlenül azok elnevezésétől, használatától – lakószobának minő­sülnek, és az ezekre vonatkozó elő­írások érvényesek rájuk. A természe­tes megvilágítási feltétel azonban általában szigorúbb, mint a lakószo­báké (1:6), de vannak kivételes ese­tek, amikor csak a szellőző is ele­gendő (pl. fotóműterem és labor).