Szép lakás

Gyerekszoba kialakítása: gyermek és kamaszkorban, falak védelme, megvilágítási szempontok

A gyerekszoba a lakás azon helyisége, melyben a család gyermekei töltik az otthoni idő legnagyobb részét. Fontos, hogy alvásra ugyanúgy alkal­mas legyen, mint tanulásra és já­tékra. A gyerekszobánál meghatározó jelentősége van a természetes fény­nek, gondoskodni kell azonban sza­bályozható árnyékolásról is. A belső világítást körültekintően kell kiala­kítani, figyelemmel a gyermekek szertelenségéből eredő veszélyekre.

Gyerekágy szoba

Összegezve: a gyerekszobának min­den olyan jó tulajdonsággal rendel­keznie kell, melyek a munkához, a pihenéshez és a szórakozáshoz szükséges körülményeket egyaránt biztosítani tudják. Tetőtér-beépíté­sű lakóházaknál a padlástérben el­helyezett gyerekszoba a legideálisabb a néha túl hangos zene vagy éppen a figyelem-összpontosításhoz szük­séges csend miatt.

Gyerek életkorának megfelelő tervezés

A családban élő gyermekeket min­den korban önálló egyéniségnek kell tekintenünk, és lehetőség szerint gondoskodnunk kell külön birodal­muk zavartalanságáról. A gyerek­szobát az élet három szakasza, a cse­csemő-, a kisgyerek- és az iskoláskor sajátos követelményei szerint kell megtervezni.

Gyerekszoba padláson
Gyerekszoba padláson

A csecsemő gondozásához általá­ban nem szükséges külön szoba, a kiságy elhelyezhető a szülői hálóban is. Ez természetesen egyéni dolog; sok helyen az egy-két hónapos csecsemőt már külön fektetik. (A gyermekpszi­chológusok szerint a későbbiekre való tekintettel ez a legszerencsésebb megoldás, ugyanis nincs elszaka­dásélmény, mely nemcsak a gyerek­nek, hanem a szülőnek is konfliktu­sokat okoz.)

Gyerekszoba

A gyerekszoba léte kisgyermekkor­ban a legnagyobb jelentőségű, ami­kor a gyermek az otthoni idő legna­gyobb részét itt tölti. Az iskolás gyermek már keveseb­bet tartózkodik a szobájában – az is­kolába járás miatt szabadidejét is egyre inkább a többlettanulás és az otthoni munka tölti ki. Idősebb gyer­mekkorban igényei egyre inkább kö­zelítenek a felnőttekéihez. A gyerekszoba mérete a szülői há­ló és a lakószobák közötti legyen, a nagyobb mozgástér (és játéktér) érdekében. Ennélfogva, vagyis a na­gyobb szabad padlófelületek miatt az emeletes ágy ma ugyanúgy igény a kisebb lakásokban, mint a nagyob­bakban.

A gyerekszoba tervezésekor min­denképp érdemes a következő néhány apróságot figyelembe venni:

 • egyedi (hagyományos) vagy köz­ponti fűtésnél a fűtőtest előtti rácsozat elhelyezhetősége;
 • lehetőleg puha padlóburkolat (szőnyeg);
 • csak bukóablakokat építsünk be, mert a nyílószárny nyitott helyzetben nagyon veszélyes;
 • ha mégis nyílóablakot építenek be, annak parapetfala:
  a)
  földszintes épületnél min. 80 cm;
  b) 8,0 m szintmagasságig min. 90 cm;
  c) 8,0 m szintmagasság felett min. 100 cm legyen;
 • egynemű gyerekek szobája vagy gyerekszoba és játszószoba közé ajtót csak külön igény esetén te­gyünk;
 • több gyerekszoba a lakáson belül egy csoportot alkosson;
 • gyerekszobákkal azonos szinten mindenképpen legyen WC kéz­mosóval.

Életkor

A gyerekszoba berendezését a gye­rek életkora határozza meg. A baba­szoba legfontosabb kelléke a rácsos ágy. Könnyebb tisztán tartani a mű­anyagból vagy lakkozott fából ké­szült bútorokat.

Nagyobbacskáknak érdemes olyan bútorokat választanunk, amelyeket sokáig nem kell másikra cserél­nünk. Praktikusak az állítható hosszúságúak, amelyekben egy felnőtt ember is elfér. Egyszerűbbet keres­sünk, amelyet nem un meg hamar a gyerek.

Iskolás évek…

Az igazi gondok az iskolás évekkel kezdődnek, mert már szükségünk lesz íróasztalra, székre, több polcra is. Ha túl kicsi az alapterület, de a belmagasság meghaladja a négy métert, remekül mutathat egy ga­léria, amely megoldhatja a helyhi­ányt. Felül elég csak egy kényelmes matracot elhelyeznünk, alatta pedig játszó- vagy tanulórészt is kialakít­hatunk.

Gyerekszoba kamaszkorban

Kamaszkorban a gyerekek már szeretik maguk eldönteni, hogy néz­zen ki a környezetük. Ne lepődjünk meg, ha egyik napról a másikra tel­jesen felforgatják a szobájukat. Hagy­juk, hadd tervezzék meg ők maguk, ez a kreativitásukat és a fantáziáju­kat is fejleszti. Ha tehetjük, figyeljünk a színösszeállításra, a bútorokon kívül ugyan­azok a színárnyalatok köszönjenek vissza a textileken, az ágyhuzaton és a szőnyegen is. A tiszta, homogén felületeken jól érvényesülnek a minták és a színes képek, este pedig a tarka ernyőjű lámpa teremthet meghitt hangulatot.

Egy kamasznak már nagyobb élet­tér szükséges. A szobát egy tárolóele­mekből és íróasztalból álló munka­felület két részre oszthatja, kialakítva így egy hálót és egy nappalit. A pol­cokból álló térelválasztó biztosíthat helyet a könyvek mellett a tévének, magnónak is.

Hogyan növelhetjük a teret?

Ha kicsi a szoba, úgy növelhetjük a teret, hogy például a gyerekasztalt a falra erősítjük, és ha éppen nem dolgoznak rajta a gyerekek, egy­szerűen csak lecsukjuk. A jó térki­használás miatt kedvelt megoldás az emeletes gyerekágy. Az ágyakra fel­erősíthetünk különféle köteleket, há­lókat, csúszdát is, s máris kész a mini játszótér. De az egymás alatt-felett elhelyezett két fekvőhely helyett vá­laszthatjuk azt a megoldást is, hogy a megmagasított gyerekágy alá tárolórészt iktatunk, vagy alácsúsz­tatott asztalfelületet képezünk ki.

Falak „védelme” a gyerektől

A következő problémakör, amellyel már igen korán szembe találjuk magunkat, az, hogy a gyerekek ki­pingálják a falat, ahol csak elérik, és matricákat is szívesen elhelyeznek rajta. Praktikus megoldás, ha hen­geres fém- vagy fakarnisról másfél méter szélességben tekercsben kap­ható műszaki rajzlapot – úgynevezett dipát – lógatunk le a gyerekszoba mennyezetéről az asztal, íróasztal fölé-mögé. Az éppen legfontosabb­nak ítélt dolgok a falra is felkerül­hetnek, ha nem celluxszal ragasztjuk őket oda, hanem ilyen célra készült ragasztóval, amely nem szedi le a festéket és a tapétát sem. Felszerel­hetünk fali parafa lemez táblát is, amelynek élettartama több év is lehet.

Megvilágítási szempontok

Végül, de nem utolsósorban a gyerekszobák megvilágításáról is szót kell ejteni. A többnyire az egész szobát igénybe vevő önfeledt játék­hoz erőteljes, de nem vakító köz­ponti világításra van szükség. Külön megvilágítást kell kapnia az íróasztalnak, és természetesen fontos az ágy melletti kislámpa is, amely kez­detben az elalvás előtti félelmeket segít elűzni, később pedig olvasáshoz kell.Fontos, hogy a gyerekszoba lám­pái csak világítótestek és nem dísz­tárgyak.

Ezért vásárláskor elsősorban a funkciót figyeljük! Előnyös, ha moz­gatható, állítható, elfordítható darabokat szerzünk be – ezek jobban alkalmazhatók az egymást követő időszakokban. Jó szolgálatot tehet­nek a konnektorokba illeszthető, halvány jelzőfénnyel világító vakdu­gók is, melyeket látva az éjszaka fel­riadó gyerekek könnyebben felisme­rik, hol is vannak valójában.