Szép lakás

WC helyiség, tisztálkodási helyiség kialakítása a fürdőszobában

Lakásokban egészségügyi helyisé­geket akkor is kötelező építeni, ha közműves víz- és csatornaellátás még nincs, ill. ha emiatt kerti árnyék­szék építése is szükséges.

Régen a mosdó a lakás konyhájá­ba, a WC pedig az udvar valamely szegletébe került; ez ma már a higi­éniai követelmények miatt elképzel­hetetlen. Egészségügyi helyiségek a WC, a mosdó, a fürdőszoba. Mind­egyik mosható padló- és falburkolattal készül, víz- és csatornahálózattal, melegvíz-vezetékkel ellátott. E he­lyiségek természetes megvilágítása nem feltétlenül, de – főként termé­szetes – szellőzése mindenképpen szükséges.

WC-helyiség

A lakásokhoz a WC-berendezés vagy külön helyiségbe, vagy a fürdőbe, vagy mindkettőbe kerül. Külön WC-helyiség szükséges minden kétszobás­nál nagyobb lakásban, közvetlen vagy közvetett kézmosási lehetőséggel. A mai lakásokhoz árnyékszék (külön udvari WC) csak ideiglenes jelleggel létesíthető.

Méretigény:

 • alapterület: min. 0,90 m2;
 • szélesség: min. 0,80 m2
 • mélység: min. 1,10 m2
 • átlag belmagasság: min. 2,20 m.

WC helyigénye

A legkisebb méretű térbe ajtószárny nem nyílhat. Az elhelyezendő kéz­mosó növeli a helyigényt. A WC-helyiség lehetőleg ajtóval elkülönített közlekedőtérből nyíl­jon. Ablak nélküli WC-helyiségek -szellőzőkürtő hiányában – szellőztethetők a helyiség világítási áram­körére kötött, a szellőzőnyílásra vagy -kürtőre szerelt ventilátorral is, így a világítás bekapcsolásakor a gépi szellőzés üzemel.

Tisztálkodási helyiségek

A tisztálkodási helyiségek a fürdéshez, mosdáshoz, kézmosáshoz és a mo­sáshoz szükségesek. Méretük és szá­muk függ a lakók létszámától, a lakás nagyságától és a szintek számától.

Fürdőszoba WC-vel

Abban az esetben készül, ha a lakás kétszobás vagy annál kisebb, vagy ha háromszobásnál nagyobb, és a lakásban van külön WC-helyiség is. Tartalmaznia kell a fürdőkádat, a mos­dót, a WC-csészét, valamint helyet kell biztosítani benne a mosáshoz (mosógép), és a fűtést is meg kell ol­dani. A fürdőkád legkisebb mérete 110×70 cm, és a mosdóval közös csapteleppel is létesülhet úgy, hogy zuhanyozáshoz is megfeleljen.

A helyiség javasolt méretei:

 • alapterület: min. 3,20 m2;
 • oldalméret: min. 1,40 m. Ajtaja nem nyílhat szobára, főző-, étkező- és élelmiszer-tároló helyi­ségre.

WC-fürdővel

A legelterjedtebb megoldás a fürdő­szoba, amelyben csakis a tisztálkodás és a mosás lehetséges. Elsősorban elő­szobára, közlekedőre és gardróbra nyílhat. Kivételt jelentenek az olyan egy- vagy másfél szobás lakások, ahol a fürdőszobának önálló, köz­vetlen természetes szellőzése van, és nincs benne WC-csésze; ez esetben kivételesen szobából is nyílhat.

Javasolt méretek:

 • alapterület: min. 2,50 m2;
 • oldalméret: min. 1,40 m.

Zuhanyfülke

A legkisebb alapterületű vagy több­szintes lakások második vagy kiegé­szítő tisztálkodási helyiségéül szolgál. Ha a lakótérben van külön fürdő­szoba, a zuhanyfülkében nem feltét­lenül szükséges mosdót elhelyezni. Külső padlóösszefolyóval készül.

Mosdó nélküli zuhany fülke javasolt méretei:

 • alapterület: min. 1,40 m2;
 • oldalméret: min. 0,85 m. Közvetlen természetes szellőzése szükséges.

Mosdófülke

Bármely helyiséghez kapcsoltan lé­tesíthető ott, ahol erre szükség van. Elsősorban olyan háló- vagy dolgo­zószobánál hasznos, ahol a külön fürdőszoba csak az előtéren keresz­tül érhető el, vagy a lakás más szintjén van. Mosdófülke beépített szekrény­ben is elhelyezhető, ha önálló mester­séges megvilágítással rendelkezik. Padozata a kapcsolt tér anyagáéval azonos anyagú. A tisztálkodóhelyisé­gek ablakmellvédjének magassága (parapet magassága) fürdőkád esetén 1,40 m-nél, zuhanytálca esetén pe­dig 1,80 m-nél alacsonyabb nem le­het.

Külső határolófalra (vagy falba) vízvezeték csak külön hőszigeteléssel ellátva szerelhető, csaptelep pedig csak különösen indokolt esetben ke­rülhet. A tisztálkodóhelyiségben el­helyezendő vízmelegítőnél nem szabad megfeledkezni a szükséges hely betervezéséről, és hogy – az elektromos üzemű kivételével – szá­mára kéményt kell építeni, valamint a megfelelő légtérfogatot biztosítani kell.

Itt kell megjegyezni, hogy ma kapható olyan gázüzemű melegvíz­-termelő készülék is, amelynek nincs füstelvezetése, hanem az égéstermék a helyiség légterében marad. Ez mér­gező gáz, amely a fürdőkádban ülő­re veszélyes lehet, ezért e készülék alkalmazását érdemes elkerülni!

A szép fürdőszoba

A fürdőszobának egyszerre kell sugallnia az egészség, a szépség és a tisztaság érzetét. A mindennapi jó közérzet titka a megfelelő testápolás­ban is rejlik. Ezt az érzést csak egy megfelelően berendezett, tisztán tar­tott fürdőszoba tudja nyújtani. A für­dőszoba mérete meghatározza, hogy kád vagy csak zuhanyozókabin, eset­leg mind a kettő elfér-e benne.

Jegyezzük meg! Ha csak kis hely áll rendelkezé­sünkre, okosabb, ha a zuhanyozót választjuk, a tusolás sokkal egészsé­gesebb és higiénikusabb, mint a mindennapos fürdőzés.

Szép fürdőszoba

Ízlésünktől és pénztárcánktól füg­gően lehet csempézett falú, füg­gönnyel elzárt vagy tolóajtós szögle­tes, esetleg ívelt formájú kabinunk is. Ne feledkezzünk meg a csúszás­gátlókról: műanyag aljról, redőzött felületről, kapaszkodóról, kilépőről. Ne vásároljunk túl sötét csempét, de kerüljük a túl díszes motívumo­kat is. Egy pasztell árnyalatú fürdő­szoba nemcsak tágasabb, de tisztább hatást is kelt.

A mosdótálat beépíthetjük szek­rénybe vagy azonos színű csempével kirakott, alul nyitott asztal formájú pultba. Mindkét esetben értékes tá­rolóhelyeket nyerhetünk, ahol a tisztítószereket, vagy törülközőt, vagy akár gyékénykosarakban a szennyest is tárolhatjuk. Ha bidét is felszereltetünk, min­denképpen közvetlenül a WC mellé kerüljön, és csak akkor kérjük, ha sok felesleges helyünk van. Szintén csak nagyobb térben mu­tatnak jól, ha bizonyos részeket meg­magasítunk, legyen az a kád vagy a mosdórész.

A szekrények, polcok kiválasztásá­nál fontos szempont, hogy a víz ne tegyen kárt bennük. Tehát célszerű fém- vagy műanyag tárolókat felállí­tanunk. Ha mégis a fabútorok mel­lett döntenénk, szereljünk rájuk ál­lítható lábakat, amelyek nemcsak a stabilitás miatt praktikusak, hanem védik a szekrényeket a vizesedés ellen. A fürdőszobák szín- és fényvilága, mint az előzőekben említettük, ki­nőtte önmagát. Vagyis igényességi kategóriáik lassan minden más la­kótérét, sok esetben a lakás főhelyiségéét, a nappaliét is felülmúlják.

Fürdőszoba a lakásban

Azok közül, akik ugyan foglalkoztak már a fürdőszoba berendezésével, átalakításával, talán csak kevesen járták körül alaposan ezt a problé­mát. Sokan biztosan úgy gondolták, hogy a kereskedelem által kínált, ma már nagyon széles körű válasz­ték, s a bemutatóteremben látható csábító burkolóanyagok, korszerű szerelvények, berendezési tárgyak megvásárlásával megoldódik min­den gondjuk.

Sajnos sok esetben rá kellett jön­niük, hogy még a csúcstechnika fel­használása sem elégséges. Gondos és részletes tervezés, ötletek nélkül nem valósíthatók meg a jól használ­ható, életformájuknak, igényeiknek megfelelő fürdőszobák. Természetesen ebből a szempontból mindegy, hogy kis, közepes vagy nagy terű a fürdőszoba, bár mindegyik más-más problémát vet fel, de az alapos terve­zés minden esetben elengedhetetlen. A fürdőszoba az európai lakáskul­túrában egészen az elmúlt néhány évtizedig nem kapott különösebb hangsúlyt, mindössze egy helyiség volt a többi között.

Mára, az ezredfordulóra, a hely­zet teljesen megváltozott. A válto­zásban több tényező is közrejátszott: igényesebbek lettünk jelentősen bő­vültek a technikai lehetőségek, a bur­kolatrendszerek választéka rendkívül megnőtt stb. A fürdőszoba, de még a szauna is, a család igénylistáján az utolsó helyek egyikéről az élbolyba került, ez pedig gyökeres szemlélet­változást jelez. Az idősebb korosz­tály gyermekkori fürdőzéssel kapcso­latos emlékei a konyha szegletére korlátozódnak, mára viszont a für­dőszoba a család közös kedvencévé vált, és gyermekeink többfúvókás hidromasszázskádban tölthetik sza­badidejük egy részét a tisztálkodá­son kívül, vagy szaunázhatnak.

A helyzet alapvető változását jelzi az is, hogy míg negyed százada Kelet-Európában mindössze 3-4 fürdő­kádméret közül választhattunk, ma­napság egy negyedmilliós város kereskedelmében is 150-200 féle különböző színű típus vár a bőség zavarával küzdő vevőkre. Ugyanez mondható a fürdőszoba-burkolók választékára is, valamint komoly igény támadt a több- vagy sokpontos szórt fényű megvilágítás iránt a nagy tü­körfelületű fürdőszobákhoz.

Fürdőszoba divatról viszont nem beszélhetünk, ugyanis ma minden, ami szép és esztétikus, legyen akár száz évvel ezelőtti stílus, ott van a modern fürdőszobákban a legújabb, legkorszerűbb zuhanyfülkékkel együtt vagy kis és nagy elemes burkolatként. Az árnyalatok is rendkívül szélső­ségesek, bár a mély színek csak ki­egészítőként, a fürdőhelyiség teljes felületének mindössze néhány szá­zalékán jelennek meg.

Kis fürdőszobák

A kisméretű fürdőszobák világába te­kinthetünk be néhány gondolat, öt­let erejéig. Mindenki másként éli meg ezeket a problémákat; van, aki csak rácsodálkozik a magazinokban vagy ismerősöknél látott nagymé­retű, gyönyörű fürdőszobákra, és nyugtázza, hogy neki soha nem lesz ilyen, hiszen ő már behatárolt, a lá­tottaknál nagyságrendekkel kisebb térben él, és nem is próbálkozik azt semmilyen eszközzel kényelmeseb­bé-jobbá tenni.

Szerencsére vannak, akik elfogadják ugyan, hogy az ese­tek túlnyomó többségében mozdít­hatatlan falak által behatárolt kis vagy közepes tereket kell „belakniuk”, de ötletekkel, gondolatokkal, precíz tervezéssel megpróbálják a „lehetet­lent”: az építészeti adottságok elle­nére használhatóvá, működőképes­sé és nem utolsósorban esztétikussá tenni a fürdőszobát. Rájöttek, hogy ez nem megvalósíthatatlan, próbál­kozásaik a legtöbb esetben ered­ményesek, örömükre szolgál, hogy hosszabb vagy rövidebb időn keresztül olyan környezetben élhet­nek, ahol a jól használhatóan és szé­pen elhelyezett tárgyak esztétikus környezetet teremtettek.

Fürdő sarokkáddal

A minimál méretű fürdőszoba kb. 3,0-4,0 m2-es, benne el kell helyezni a WC-t, hiszen a lakásban erre kü­lön helyiség nem áll rendelkezésre. A kis méretek ellenére elfér még a kád és a mosdó is. Berendezési tár­gyak elhelyezése és több funkció megvalósítása tekintetében ekkora helyen nem nyílik más lehetőség, de pl. a WC és a mosdó mögötti falsza­kasz beépítésével, tükrök használa­tával lehetőség van sok apró tárgy elhelyezésére. A szemközti oldalon lévő kis falszakaszra törülközőszárítós fűtőtest kerülhet.

Érdemes nagyobb léptékű, világos színű burkolólapo­kat választani, tükröket elhelyezni; ezek optikailag tágítják a teret. Ke­rüljük a nagy mintás csempéket, a sötét színeket és a kisméretű burko­lólapokat, mert szűkítik az amúgy is kicsi fürdőszobát. A kiegészítő tárgyak (zuhanyfüggöny stb.) harmonikus színei kellemes hatást eredményez­nek. A világításra mindenkor külö­nös tekintettel kell lennünk, de talán itt fokozottan, hiszen mesterséges fényt kap a helyiség. Az általános vi­lágításon kívül a tükörnél elenged­hetetlen speciális fények alkalma­zása.

Közepes nagyságú fürdőszobák

A közepes nagyságú, 4-6 m2 alapte­rületű fürdők már nagyobb igények kielégítését szolgálják.

Fontosabb jel­lemzőik az alábbiakban foglalhatók össze:

 • Alapfunkciójuk betöltésén túl ké­nyelmesebbek, és gondos tervezéssel, vagyis tudatos belső térfomálással és az anyagok, ül. berendezési tárgyak összeválogatásával jobb látvány érté­ket képviselnek.
 • Többnyire nincs bennük WC, a bidé viszont már része a tisztálko­dási lehetőségeknek.
 • Lényeges a kád, zuhanyozó előt­ti padlóösszefolyó vagy zuhanyozás­nál a víz kicsapódását megakadályo­zó fülke.
 • A mosdó körül a piperepolcokon kívül kerámiából vagy valamely bú­torelemből készült munkaasztal he­lyezhető el.
 • A mosás lehetőségét is biztosíta­niuk kell, ha nincs másutt helye a la­kásban.

Példáinkban találunk helyet a szennyestárolónak is az ablak alatt, amely, a tetejére színes párnákat téve, ülőhelyként is szolgálhat. Az ajtó mögötti falszakaszra törülközőszá­rítós fűtőtest szerelhető fel. A für­dőszoba érdekessége a különleges formájú tükör és az ablak elé a mennyezetről lelógatott buja, zöld növényzet.

Nagy fürdőszobák

A nagyméretű fürdőszobák az elő­zőekben felsoroltakon kívül tartal­maznak még…

 • zuhanyozót és kádat is;
 • dupla mosdót;
 • pipereasztalt;
 • belső faliszekrényeket;
 • hangulatvilágítást;
 • ülőalkalmatosságot (legalább a pipereasztalhoz);
 • esetleg „szobainast”. Kizárólag másodfunkciós jelleggel

…alkalmi WC is beépíthető.

Extra igényes fürdők

Nincs sem ajánlás, sem szabály, mely méretükre, felszereltségükre és lát­ványtervezésükre vonatkozna; ám mindegyik jellemzőről elmondható, hogy minden elképzelést felülmúl, mondhatni extra.

E kategória minőségi paraméterei:

 • 10-30 m2 közötti alapterület;
 • extra méretű és formájú, rend­szerint már hidromasszázs-funkcióval is rendelkező, különleges be-, illetve körülépítésű kád;
 • abszolút igényes nagy elemes, pl. kerámia vagy márvány padló-és falburkolat;
 • speciális térképzésű álmennye­zet beépített lámpasorokkal;
 • tágas, zsúfoltságmentes tér;
 • tartozék pihenőpad, ágy vagy fotel;
 • természetes megvilágítás, nagy­méretű ablak.