Szép lakás

Egybenyitott étkező-nappali előnyei

Manapság egyre kedveltebb megol­dás, hogy ha van rá lehetőség, a kony­hát, illetve az étkezőt egybenyitják a nappalival. így nemcsak tágasabb, jobban átlátható tér nyerhető, ha­nem több helyiségből egyet csinál­hatunk, amely a családi és a társasá­gi élet színtere; itt kezdjük a napot, és itt ültetjük le a vendégeinket is.

Amikor konyha és a nagyszoba egybe van nyitva

Azokban a lakásokban, ahol a kony­ha és a nagyszoba teljesen szeparált, megfigyelhető, hogy az étkező tölti be a nappali eredeti feladatát: itt gyű­lik össze a család teázgatni, beszélgetni. Az egyetlen hatalmas térré alakított étkezős-nappalis megoldás különösen kedvez annak, akinek a családban a háztartási munka a fel­adata: az alatt a néhány óra alatt is, amíg a vasárnapi ebéd elkészül, ré­szese marad a családi életnek.

Nappali étkezővel

Sokszor szokták az amerikai kony­hák hátrányaként felhozni, hogy nem kellőképpen szellőztethetők, így az egész lakás átveszi a nem kívánt sza­gokat. Szerencsére ma már ez sem lehet akadály, hiszen többféle szag­elszívó közül is válogathatunk.

A „tér” megtörésére tippek

Ha azt szeretnénk, hogy a helyi­ségek egybeolvadjanak, de mégis jól látható határok legyenek a konyha és a nappali között, akkor többféle megoldás közül választhatunk. Je­lezhetjük ezeket a választóvonalakat a lerakott csempék színével, de a legpraktikusabb és legszebb megol­dás, hogy a csempével burkolt terü­let csak az étkező széléig tart, és a pihenésre szánt részeknél meleg­burkolat váltja fel.

De megtörhetjük a teret fantáziánk­tól és ízlésünktől függően magával az ülőgarnitúrával, könyvespolcok­kal, térelválasztókkal vagy akár virá­gokkal is. Bármelyik megoldást választjuk, mindegyik esetben igyekeznünk kell, hogy teljes összhangot teremtsünk. Az egyetlen hatalmas térré alakított étkezős-nappalis megoldás különösen kedvez annak, akinek a családban a háztartási munka a fel­adata: az alatt a néhány óra alatt is, amíg a vasárnapi ebéd elkészül, ré­szese marad a családi életnek.

Sokszor szokták az amerikai kony­hák hátrányaként felhozni, hogy nem kellőképpen szellőztethetők, így az egész lakás átveszi a nem kívánt sza­gokat. Szerencsére ma már ez sem lehet akadály, hiszen többféle szag­elszívó közül is válogathatunk. De megtörhetjük a teret fantáziánk­tól és ízlésünktől függően magával az ülőgarnitúrával, könyvespolcok­kal, térelválasztókkal vagy akár virá­gokkal is. Bármelyik megoldást választjuk, mindegyik esetben igyekeznünk kell, hogy teljes összhangot teremtsünk.

Az étkező

Az étkezőhelyiség kizárólag az étke­zés helye, s a benne elhelyezett étke­zőasztal – melynél a hétköznap is ün­nep, ha a család minden tagja együtt ül, legyen az futó reggeli vagy hétvé­gi ebéd – rendkívüli jelentőséggel bír.

Az étkezőasztal helye félszáz éve még a nappali volt, polgári családok­nál az étkezőhall. A nappaliban való elhelyezés ma is gyakori, csakúgy, mint a főzőhelyiség egy részének ilyen célú használata.

Ajtóval elkülöníthető független étkező csak a ma ma épülő új házak kis részénél található, mivel funkci­óját – hogy rohanó világunkban egy összetartó hely legyen a család éle­tében – a főzőhelyiséghez, az előtér­hez vagy a nappalihoz kapcsolva is kiválóan teljesíteni tudja. Ma, amikor a konyhai munkát a család felnőtt tagjai munkájuk mel­lett végzik, egyszerűsödik a berende­zés, előtérbe kerülnek a praktikumok. Már a tervezéskor meg kell hatá­rozni az étkezés helyét és a bútorzat elrendezését.

Az étkező elhelyezhető:

 • magában a főzőkonyhában, az­az a 6,00 m2-nél nagyobb alap­területű ún. étkező- vagy lakókonyhában;
 • külön étkezőben;
 • a lakóelőtérben;
 • a nappali főzőhelyiség felőli szeg­letében;
 • alternatív megoldás, ha a „gyors­reggeliző” egyben előkészítő asztal a főzőhelyiségben, de a családi étkezés helye az előzőek valamelyike.

Lényeges szempont, hogy az étke­zőhely, ül. -asztal szoros kapcsolatban legyen az előkészítővel, ül. főzőkony­hával.

A kapcsolat többféle lehet:

 • közvetlen ajtós;
 • átadóablakos;
 • bár jellegű, ahol az étkező- és főzőtér között mobil, könnyen mozgatható fal vagy belső ab­lak van.

Ajtós kapcsolatnál nagyon lényeges az ajtószárny nyilasi vagy működési űrszelvénye, mert egy kedvezőtlen irányba nyíló ajtó sok bosszúság for­rása lehet. Az átadóablak légmentesen zár­ható és könnyen nyitható legyen. Lényeges kiegészítő eleme a rako­dóasztal, mely az étkezőasztaltól jól elérhető kell legyen. Igen ötletes meg­oldás, amikor az átadóablakra végé­vel rátolt étkezőasztal másik oldala maga a konyhai alsó szekrény, tá­rolópult.

Nappali étkezővel

A bár jellegű étkezés a mai életrit­mus civilizációs velejárója, amennyi­ben sokan az étkezést nem a meg­hitt családi együttlét egyik fázisának, hanem gyorsított emberi táplálék­pótlásnak tekintik csak. Kis alapte­rületű lakásoknál természetesen nem annyira igényről, mint kényszer­ről beszélhetünk. Van, ahol még maga az étkezőpult is kétszintű; alul a fő­ételek, fölül a köret és az üres edé­nyek foglalnak helyet. Azt javasoljuk, hogy ha lehet, az ilyet csak alterna­tív étkezőhelynek tervezzük be, al­kalmi és futó étkezésre.

Ülőalkalmatosságok

Igen lényeges az ülőalkalmatos­ság, hogy az étkezés élményére kon­centráló ember legalább háttámlás, de ha lehet, karosszékben foglaljon helyet. Az étkezés közbeni kis pi­hentetés a szék karjára könyökölve – a tökéletesebb emésztésen túl -a nap hátralévő részében alapvetően meghatározza az ember hangulatát. E szempontnak erősen ellentmond a bárszékek kényelmetlensége.

Az étkezőasztal elhelyezhető:

 • a sarokban, ülőgarnitúrával;
 • a végével falra ütköztetve;
 • a falnál, de körülülhetően;
 • a helyiség közepén.

Legkényelmesebb az utóbbi két el­rendezés, viszont ezekhez kell a leg­nagyobb tér. Szokás még az étkezőasztalt falhoz, ablak alatt elhelyezni, emiatt már a tervezés stádiumában se válasszunk „csak” nyílóablakot. Legjobbak a bukó- vagy a vízszintes osztóbordázatú bukóablakok, amelyeknél a szel­lőztetéshez elegendő csak az egyik ablakszárnyat megnyitni. A nyíló­szárnyú ablak – függetlenül attól, hogy az étkezőhely az ablakmellvédhez asztallal vagy székkel kapcsolódik – szinte használhatatlan szel­lőztetésre.

Az étkezés helye a lakásban

Az étkezés helyszükséglete nagymér­tékben függ annak milyenségétől, az étkezők számától és természetesen a bevezetőben említett szokásoktól, de törekedni kell arra, hogy a lakás­ban az étkezésnek állandó helye le­gyen.

Korábbi fogalmaink szerint az étkezésre a lakásban három hely kí­nálkozott:

 • a konyha,
 • az ebédlő-hali és a
 • nappali szoba.

A választás az egyének társadalmi helyzetétől függött. A konyhában történő étkezés régen szükségszerű volt, manapság már vi­dékiesnek számít, ám a rusztikus há­zaknál divat is lehet. Helyszükségle­te leginkább a család, az étkezők létszámának függvénye, de egy kb. 3,60×4,00 m-es jól megvilágított és szellőztetett konyhában elegendő a hely egy 4-5 fős család számára fő­zésre és étkezésre is.

A bútorzat fel­szereltség, ízlés és pénztárca kérdése. Ilyen esetekben – főleg ha a házban nincs más étkezési hely – az esetle­ges vendégekre is tekintettel kell a konyha alapterületét meghatározni úgy, hogy az étkezési hely nyugalma meglegyen. Az étkezésnek ezt a for­máját csak a rendszerető háziasszonyoknak ajánljuk. Nincs kellemet­lenebb dolog, mint egy ételszagú, rendetlen konyhában étkezni.

Étkezés

A külön térben történő étkezés a legjobb megoldás, melyről az előző­ekben már szóltunk. Ez a tér nem­csak funkcionális, de vizuális kapcsolatban is kell, hogy álljon a konyhával és a nappali szobával egyaránt, és közvetlen megvilágításúnak kell lennie. Mérete és bútorzata ugyan­csak a a család nagysága és a „vár­ható vendégsereg” létszáma alapján határozható meg.

A padló- és falburkolatok milyensége, a bútorok és kárpitok esztétikája, a növényzet, a mesterséges megvilágítás helye és intenzitása ennek a térnek a han­gulatát egyértelműen meghatároz­za, ezért ajánlatos a tervező építész mellé egy belsőépítészt is bevonni a munkába. Ha már itt tartunk, azt javasoljuk a leendő építtetőknek, hogy a ház alaprajzával azonos idő­ben terveztessék meg lakásuk búto­rozását is a meglévő és a leendő bú­torok figyelembevételével.

Étkezés a nappaliban

Leginkább akkor jöhet szóba, ha az építtető hódol a divatnak, és ún. amerikai konyhás főzési-étkezési megoldást terveztet. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha a nappa­li szoba mellé vendégfogadó szobát is építtetnek. Utóbbi hiányában az étkezés közben váratlanul érkező vendég az étkezés intimitását veszé­lyezteti, ami a háziak és a vendég számára egyaránt kellemetlen szitu­ációt hozhat létre.

Ha valakinek mégis tetszik ez az elrendezés, és ilyet akar terveztetni, akkor ajánlatos az összefüggő terek padló- és falburkolatainak, valamint bútorzatának összhangját megte­remteni. Gondolni kell az étkezési hely megfelelő tisztán tarthatóságá­ra, szellőztetési és megvilágítási le­hetőségére. Kő, kerámia és megfe­lelően kezelt fa alkalmas a padló burkolására. A szőnyegpadlót aján­latos kerülni még akkor is, ha a nap­pali szoba többi részén az van.

Mindhárom esetben külön gondos­sággal kell megterveztetni a kony­hai berendezési tárgyak: a tűzhely, a hűtőszekrény, a mosogatógép, a mikrohullámú sütő és a konyhagé­pek helyét, a víz, a csatorna és az elektromosság csatlakoztatási lehe­tőségeit. Gondolni kell a munkahe­lyek és az étkezési hely jó megvilágí­tására.

Az egyes enteriőrök kellemes han­gulatának megteremtése a jó alapraj­zi elrendezésen és az előbb felsorolta­kon felül kívánatos, de belsőépítész nélkül igen nehéz. Az étkezőhelyet a ház több részén is kijelölhetjük; fő­ként időszakosan és/vagy alkalmi esetekben a terasz, a kert, de még az erkély is betöltheti e nemes funk­ciót. Fontos, hogy az ajtós kapcsolat inkább a főzőhelyre nyíljon, mint a lakáson belüli étkezőre.