Télikertek

Mi a fontos a télikertnél? Engedjünk teret vágyainknak

Télikert

A télikert, amely egész éven át teljes értékű helyiségként, sőt talán a lakás legkedveltebb lakóhelyiségeként kell hogy szolgáljon, nem nevezhető olcsó mulatságnak. Természetesen a megvalósításra a bemutatottaknál sokkal szerényebb körülmények között is van mód. A következő részekben a legfontosabb dolgokra hívjuk fel a figyelmet, elmondjuk mit lehet elhagyni és mi az, ami nélkülözhetetlen.

Lakás nézet belülről

A lakás alapterülete megnő ugyan, mégis előfordulhat, hogy a többi helyiséget egyre kevesebbet használjuk…

Álmok üvegből

A télikertépítés mellett számos érv szól. A legszebb talán az életöröm utáni vágy. A télikert az ilyen építmények kedvelőiben csupa napfénnyel kapcsolatos asszociációt ébreszt: egész évben fény és napsütés, cso­dálatos növények és bódító illatok, nyitott terek, ingyenes napenergiával melegített helyiség, a ház egyedi épületrésze. Mégis egy dolog van, ami leginkább a télikert mellett szól.

Ez pedig az, hogy ez a világos helyiség nagyszerű hangulatával egyedi la­káskultúrát és életminőséget biztosít. A nap­jainkban ismert és megkedvelt télikert te­hát már nem csupán a növények pompás elhelyezésére szolgál. A technikai bravúrt megtestesítő merész acél- és üvegszerkezet is már a múlté.

Az olajválság idején, vagyis a 70-es években fedezték fel az átlátszó építményeket, amelyek napcsapdaként szol­gálva melegítették a lakóházakat. A profil-és üveggyártásban végbement hatalmas fej­lődésnek köszönhetően azonban a mai üveg­szerkezetek már a legmesszebbmenőkig megfelelnek a lakáskultúrára és a komfortra vonatkozó igényeknek, így az egész évben kényelmes télikert álma megvalósulhat. Ha a télikert-tulajdonosok már belakták az általuk megálmodott helyiséget, újra és új­ra bebizonyosodik, hogy a napfényes, üveg­ből készült helyiség olyan hatást gyakorol a lakókra, hogy azok sokkal több időt töl­tenek ott, mint azt eredetileg tervezték.

Hozzáépített télikert

Az ilyen hozzáépítés­ből profitálhatnak a típusházak vagy a háború után épült épületek, valamint a sorházak is, amennyi­ben a vonatkozó ren­deletek nem tiltják az ilyen jellegű bővítést.

Az öröm azonban csak akkor lehet felhőtlen, ha a télikert formája és berendezése megfe­lel a használók igényeinek. Ezért mint jö­vendőbeli télikert-építtetőknek minden, a télikert kínálta lehetőségről előre tájéko­zódnunk kell. A döntés meghozatalában bi­zonyára több, személyre szabott feltétel is szerepet játszik majd, amelyek az egyedi megvalósítás kezdetétől fogva létjogosult­sággal bírnak majd. A későbbi építészeti változtatások ugyanis a gyakorlatban szin­te alig vagy csak nagy ráfordítással valósít­hatók meg.

Izgalmas térnyerés

Azon házak alapterülete, amelyeknek helyi­ségei csak az alapvető igények kielégítésére szolgálnak, könnyen és szépen bővíthetők utólag is egy-egy üvegszobával. Ne riasszon el senkit az, ha a télikert nem kapcsolódhat közvetlenül a lakótérhez. A folyosóhoz vagy a lépcsőházhoz hozzá­épített játszó- vagy dolgozószoba ugyan­olyan jó és izgalmas megoldást kínálhat.

Napfényes terek

A nagy üvegfelületek világosságot és nap­fényt engednek a házba, ami az újonnan épült és a régebbi, kisebb és kevesebb ablakkal rendelkező épületeknek egyaránt előnyére válhat. A télikertek esetében ter­mészetesen nem csak a déli fekvésű épít­mény az előnyös. Ha az épületet a betöl­tendő funkciót szem előtt tartva építjük meg, minden tájolású építménynek meg­van a maga előnye.

Az északi fekvésű télikert például ideális dolgozószoba lehet, mivel a nap folyamán a diffúz fény szinte egyenletesen oszlik meg. Az átlátszó falak miatt a ház és környeze­tének látványa szorosan összekapcsolódik, az évszakok és napszakok változása is sok­kal intenzívebben élhető meg. E határtalan­ság ellenpólusaként a lakóház zártabb falai­val azonban nagyobb védettséget is sugall. A télikertnek köszönhetően tehát még vál­tozatosabb élményekben lehet részünk.

Motiváló (munka)környezet

Az étteremként üzemelő télikertekben pél­dául az lehet a vonzó, hogy a vendégek úgy érezhetik magukat, mintha este a szabad­ban, a csillagos égbolt alatt ülnének asztalhoz. Ha azonban a lakás célját szolgáló télikert elképzelése áll hozzánk közelebb, akkor is számos lehetőség közül választhatunk a megvalósítás során.

Az üvegépítmény lehet önálló helyiség, de lehet nyitott tér is, amely kapcsolódik a ház központi részéhez. Két kritériumnak azon­ban mindenképp eleget kell tennie ahhoz, hogy egész éven át rendelkezésünkre tud­jon állni. Az építménynek hőszigeteltnek kell lennie, és fűtenünk kell, hogy a lakás hőmérséklete mindenütt egyenletesen kel­lemes legyen.

Télikert munkára

Ösztönzőleg hat a télikert akkor is, ha nem pihenünk, hanem dolgozunk benne. Az irodahelyiségekben például a mesterséges fényt természetes fénnyel válthatjuk ki, így az ott dolgozók is kevésbé érzik elszigetelve magukat a természet folyamataitól.

Zöld oázis

Ez a ház és a kert közötti átmeneti zóna a kertet és a házat egyaránt nagyobbítja és gaz­dagítja. Az ilyen célt szolgáló szobákban a klíma, valamint a fűtés beállításakor a növé­nyek igényeit tartsuk szem előtt. Mivel a nö­vények általában a szobahőmérséklettől ala­csonyabb hőmérsékletet igényelnek, a téli­kertet megfelelő módon le kell választani a ház többi helyiségétől.

Zöld télikert

Sokan álmodoznak arról, hogy a házban minden évszakban dús és gazdag növényzet vegye körül őket. Az üvegből készített növényszobával, egyébként ahol a csodálatos zöldek vagy az illatozó virágok között pihenni és beszél­getni is jól lehet, ez az álom megvalósulhat.

Napenergia ingyen

Az üveggel burkolt építmények „napcsap­daként” funkcionálnak. A napfény melege ilyen módon ingyen felhasználható, és ki­egészítheti a ház fűtését. Energiamegtaka­rítás azonban csak akkor érhető el, ha a té­likertnek nincs kiegészítő fűtése. Az ilyen fajta klimatikus ütközőzóna védi a ház fa­lát az erős lehűléstől, és a lakótér szellőzte­téséhez természetes módon felmelegített levegőt biztosít.

Mivel a téli időszakban ennek az ütköző­zónának a hőmérséklete alacsonyabb, mint a házé, az ajtók és ablakok beépítése ezért kötelező. Kellemes hőmérsékletre a ház la­kói tulajdonképpen csak tavasszal és ősszel számíthatnak.

Azonban éppen ezeknek az építészetileg kevésbé igényesen kivitelezett, és egyolda­lúan tervezett télikerteknek a tulajdonosai elégelik meg előbb vagy utóbb a kialakult helyzetet, mert ők is egyre intenzívebben szeretnék élvezni a télikert adta előnyöket. A fűtés megoldása azonban még nem jelenti a problémák megoldását. Mindenképp javítani kell a télikert hőszigetelésén is, ami a gyakorlatban elég sokba kerül. Ezért már a kezdet kezdetén tartsuk szem előtt a téli­kert által nyújtott lehetőségeket, és egy át­gondolatlan kontár építménnyel ne rom­boljuk le a lakáskultúráról és az életminő­ség javulásáról alkotott álomképünket.

Üdüljünk otthon

Mai rohanó világunkban egyre fontosabbá válik, hogy pihenni tudjunk, és ki tudjunk kapcsolódni a mindennapi munka után. A kellemes esti sörözés és a kijózanító reg­geli is jobban esik a kertben, a szabad ég alatt.

Üdüljünk otthon

Ha a télikert a terasz vagy az erkély mellett van, akár a teraszon is  időzhetünk, ha úgy tartja kedvünk.

Frissítő klíma

A télikert napos volta, valamint tág tere sok tulajdonost arra ösztönöz, hogy a háznak ebben a részében több növényt helyezzen el, mint másutt. Mivel a növények levelei megkötik a port, és párásabbá teszik a le­vegőt, a ház többi helyisége is profitál a kör­nyezetalakítás e kellemes formájából.

Építészeti látványosság

A télikert nemcsak a házban eltöltött időt teszi változatosabbá, hanem a ház építésze­ti megoldásai is érdekesebbé válnak. Az üveg olyan fényes és pompás megoldásokat kínál, amelyekkel minden más anyagon túl­tesz. Az átlátszó részekkel a zárt formák is nagyon jól tagolhatok. Az üveg építmények stílusukban követhetik a ház jellegét, de egy-egy esetben jól szerkesztett kontrasz­tot is alkothatnak a régebbi épületrésszel.

Ha az arányok, formák, színek és anyagok harmonizálnak egymással

Ha az arányok, formák, színek és anyagok harmonizálnak egymással, a télikert az egész épület színvonalát emeli.