Tetőtéri ablak

Tetőtéri ablak beszerelés lépésről lépésre [ÖSSZEFOGLALÓ]

Már Carl Spitzweg híres festmé­nyének „szegény költője” is padlá­son élt, így akár úttörőnek is te­kinthetnénk. Míg azonban 1839-ben, amikor Spitzweg a hálósipkás és tető alatti kuckójában me­leg takarókba burkolózva is dider­gő költőt lefestette, a padláslakás még kifejezetten a szegény embe­rek hajlékának számított, addig mára a tetőtérben való életnek egé­szen különleges vonzereje van.

Fény beesése

A fény beesése tetőfelépítményes ablakon át: a felépítmény teteje és oldalfalai akadályozzák a fény bejutását

A régi és mai színvonalat össze sem lehet hasonlítani. Azelőtt a tetőket nem szigetelték, a tetőtér huzatos volt és beázott, a fény egyszerű kis padlásablakokon át jutott be. A szegény költő ágya fölött kifeszí­tett esernyő szinte közmondásos­sá vált. A jó minőségű tömítő- és szigetelőanyagoknak köszönhe­tően a tetőtérben kialakított lakás napjainkra már minden komfort­igénynek megfelel.

A fény beesése tetősíkablakon át

(Balra)A fény beesése tetősíkablakon át: a fény minden irányba szabadon bejut
(Jobbra) Tetőfelépítményes ablakok: szabad kilátás és teljes belmagasság

A tetőtér beépítése ugyanakkor olcsó lehetőség a lakás bővítésé­re. Az itt felmerülő költségek sok­kal kisebbek, mintha hozzáépítés­sel növelnénk az alapterületet, hisz az ún. „körülépített tér” már eleve adott. Csupán a pára- és hő­szigetelést kell megoldani, a vá­laszfalakat kell felhúzni, valamint a víz- és fűtéscsöveket és az elekt­romos vezetékeket kell elhelyezni. És ami szintén rendkívül fontos: a természetes fényről is gondoskodni kell. A kereskedelemben nagy választékban kaphatók a különbö­ző tetősík- és tetőfelépítményes ablakok. A gyártók azonban csak akkor vállalnak garanciát a termé­kekre, ha ezeket szakember építi be.

A tetőtér beépítésekor, mint azt már említettük, nemcsak a plusz alapterület adott, hanem a fa tető­szerkezet, az oromfalak és a födém formájában már maga az épület­szerkezet is készen áll. A belső térformálásra kis tömegük és egy­szerű, gyors, száraz beépíthetősé­gük révén kiváló megoldást jelen­tenek a faelemek és/vagy a gipsz­karton építőlapok.

Engedélyek

A tetőtér beépítése általában épí­tésiengedély-köteles. Az építési előírások a meglévő te­tőtérben kialakított lakásra ugyan­azokat a követelményeket írják elő, mint új építés esetén. A hő-, ned­vesség- és hangszigetelésre, tűz­védelemre, valamint az állékony­ságra vonatkozó előírásokat be kell tartani – már csak az építtető saját érdekében is, hisz ő is nyilvánva­lóan arra törekszik, hogy a lakása jól használható és tartós legyen. Szüksége van tehát arra, hogy a tervező és a kivitelező szakmailag hozzáértő partnerei legyenek.

Az állagfelmérés és a szakembe­rek pozitív állásfoglalása után a munka az épületszerkezetekkel kezdődik: el kell végezni azok el­lenőrzését, esetleg felújítását és megerősítését, valamint – ha szük­séges – a tető és (amennyiben ilyen van) a fafödém szerkeze­tének módosítását, tetőfelépítmé­nyek, erkélyek, lodzsák, tetősík­ablakok beépítését.

Szarufás tetőknél az ilyen nyílások három szarufamezőre terjedhet­nek ki, ha viszont a héjalást a sze­lemenek hordják, a nyílások akár a tető teljes hosszát átfoghatják.

Hőszigetelés

Ami a hőszigetelő képességet illeti, a legújabb kutatások szerint a légrés nélküli tető a legjobb megoldás. Itt a hőszigetelés telje­sen kitölti a szarufák közti teret. Nagyon fontos a technológiai sza­bályok szigorú betartása: a töké­letesen légtömör belső borítás (pl. átlapolt, gondosan leragasz­tott párazáró rétegekkel, áttörések nélkül) és a felső, ill. külső oldal felé eső, páraáteresztő (diffúzióra képes) alátétfólia.

Ha a tetőt nem fedjük újra, akkor ezt a szarufák közé, belülről is felerősíthetjük, de a fedésen át bejutó nedvesség elvezetéséről feltétlenül gondos­kodjunk. Ez a rétegfelépítés, ame­lyet a beépített tetőtér és a meg­maradó padlástér között is alkalmazhatunk, megakadályozza a bel­ső levegő nedvességtartalmából származó páralecsapódást, és így nincs szükség kémiai favédelemre.

Legjobb szerkezetek

Válaszfalaknak favázas, többréte­gű (építőlap + szigetelés + építő­lap) szerkezetek a legjobbak. Ha a jó hangszigetelés a cél, a teljes rétegfelépítést megkettőzve is épít­hetjük. A falakat, ferde tetősíkokat és mennyezeteket lambériával vagy falemezzel burkolhatjuk. A légtö­mörségről a kiegészítő lapburkolat vagy fólia gondoskodik.

A padlónak párnafákra rakott ha­jópadlót, illetőleg szárazaljzatra vagy önterülő esztrichre elhelye­zett előre gyártott parkettát válasszunk. A tetőtér alatti lakás hang­szigetelését úsztatóréteg beépí­tésével lehet megoldani. A tetőtér beépítése során sok le­hetősége van az építtetőnek, hogy saját kezűleg közreműködjön. Az előre gyártott tetőfelépítményes ab­lakok vagy tetősíkablakok szere­lésénél ugyan szükség van a meg­felelő szakemberre, a külső és bel­ső csatlakozások kialakításával azonban még így is éppen elég tennivaló van.

Az építési előírások, tetőtér beépítése

Saját magunk szeretnénk kialakí­tani a tetőteret, és beépíteni az ehhez szükséges tetősíkablakot vagy tetőfelépítményes ablakot? Mindez semmi gondot nem okoz, ha pontosan követjük a szerelési útmutatót, és még némi kéz­ügyességünk is van. Ne feledkez­zünk meg azonban arról, hogy még ha a lakás vagy a ház, amelybe a tetőablakot kívánjuk beépíteni, a saját tulajdonunk is, korántsem biztos, hogy mindent megtehetünk, amit szeretnénk. Ebbe rendszerint a törvényalkotó­nak is van beleszólása.

Tetőtéri ablak

Az építési hatóságok szerepköre, céljai

Az építési hatóságok célja a te­lepülések összképének megőr­zése. A szabályozások előírják azt is, az egyes épületek hogyan illesz­kedjenek a környezetükbe. Ki örül­ne annak, ha a szomszédja figyel­men kívül hagyná az összképet, és mindenféle díszítményeket ag­gatna a házára?

Ha tehát pl. sorházban lakunk, nem alakíthatjuk át a homlokza­tunkat a környezetétől merőben elütő módon – ezt nem is engedé­lyeznék. Különösen a tetősíkból ki­emelkedő felépítmények beépí­tése tekintendő a szabványozás értelmében homlokzatot érintő vál­toztatásnak.

A főbb szabályok országosan meg­egyeznek, de a konkrét építési elő­írások övezetenként változó felté­teleket határozhatnak meg az adott területre vonatkozó szabályozási terv szerint. Speciális kérdésekről ezért mindenképp kérjük ki szak­értő és a helyi viszonyokat is is­merő építész tanácsát. Első lépés­ként azonban mindig a helyileg illetékes építési hatósággal egyez­tessünk.

A hatóságok megadják a szükséges felvilágosítást

Az illetékes építésügyi hatóságok kötelessége, hogy az építtetőnek előzetesen megadják a terve­zett építkezésre vonatkozó összes szükséges felvilágosítást. Ez a szolgáltatás természetesen díj­mentes.

Fontos, hogy a szakelőadónak le­hetőleg már az első találkozás­kor pontos dokumentációt mutas­sunk be, azaz méretezett vázla­tokat vagy a tervezett előre gyár­tott felépítmények prospektusait, a helyszínrajzot, valamint a ház tervrajzát. Ne feledkezzünk meg a tulajdonostársak beleegyező nyilatkozatáról sem, amennyi­ben társasházban lesz az átalakí­tás. Minél pontosabb a dokumen­táció előkészítése, annál inkább számíthatunk arra, hogy az egyez­tetés gyors lesz és kedvező ered­ménnyel végződik.

Jelentsük be!

A tervezett munkálatokat doku­mentálás céljából még akkor is je­lentsük be az építési hatóságnak, ha azok nem engedélykötelesek. Ezzel biztosíthatjuk magunkat arra az esetre, ha valaki mégis kifogá­solná az építkezésünket.

A megfelelő ablakméret (tetőben)

A tervezett tetőtérbe kerülő abla­kok megfelelő méretét a hasznos alapterület alapján kell meghatá­rozni. Ennek a m2-ben megadott adatnak a meghatározásához a padló felett 1,90 m magasságban mérjük meg a beépítendő padlás­tér oldalainak hosszát. A hasznos alapterület fogalmába csak az a terület tartozik bele, amelynek belmagassága több mint 1,90 m. Az ablakfelületek legalább ennek a hasznos alapterületnek a 12,5 %-át tegyék ki a huzamos tartózkodásra használt helyisé­gekben. Megfelelő megvilágítási körülmények mellett, indokolt eset­ben vagy felülről való bevilágítás esetén ez az érték 10 % is lehet.

A nagy ablakok beengedik a fényt - ez nem csak a gyerekszobában ideális

A nagy ablakok beengedik a fényt – ez nem csak a gyerekszobában ideális

Ezt az ún. „minimális megvilágítást” jogszabály – 253/1997. (VII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési köve­telményekről (OTÉK) – írja elő. Gondoljuk meg azonban, hogy itt minimumértékekről van szó, és ezek a mai elvárásoknak tulaj­donképpen már nem is felelnek meg.  Az  OTÉK-nál  szigorúbb magyar ajánlás nincs, ezért ha a tetőtér kialakításánál kellő lakókomfort elérését is célul tűz­zük ki, akkor az ablak hosszának és szélességének meghatározá­sakor a német DIN 5034 elő­írásaira támaszkodhatunk. Ez a szabvány a belső terek nappali világítására ad ajánlásokat.

Tetőtér

A DIN 5034 1. rész 3.2.2. pontja a külvilággal való vizuális kapcsolat témakörével foglalkozik.

Ahhoz, hogy a lakóhelyiségek a belső és külső tér között kellő vizuális kapcsolatot (kilátást) te­remtsenek, az ablakoknak a kö­vetkező követelményeknek kell megfelelniük.

Ezek:

 • Az ablak felső széle a padló­vonaltól mérve legalább 2,20 m magasan legyen.
 • Az ablakpárkány teteje a padló­vonaltól mérve legalább 90 cm magasan legyen.
 • Az ablak transzparens felületé­nek a szélessége (ill. az összes ablak szélességeinek az össze­ge) legalább a lakóhelyiség rövi­debbik falhosszának 55 %-a le­gyen.

Ezek az értékek a falba épített álló és a tetősíkablakokra egyaránt érvényesek. Tetősíkablakoknál azon­ban az ablak felső széle némileg alacsonyabbra is kerülhet, mivel ezeken a ferde elhelyezésnek kö­szönhetően több fény jut be. A fel­felé való kilátás még 200 cm ma­gasan lévő felső él esetén is jobb, mint az álló ablakoknál.

Így biztonságos

A tetősíkablakok hosszát ezek szerint a tető hajlásának megfele­lően kell megválasztanunk. Az egy­szerű tapasztalati szabály szerint a meredek tetőkhöz rövidebb ab­lakokra, a laposabb tetőkhöz hosszabb ablakokra van szükség.

Így biztonságos

Így biztonságos (fenti ábrák!)

A nyitható ablakok alsó szélét biztonsági okokból a padló­vonal fölött legalább 90 cm-re kell elhelyezni. Ezt már a terve­zés során vegyük figyelembe, különösen akkor, ha a födémen még nincs aljzat. Az úsztatóréteg és az aljzat együttesen kb. 5-7 cm vastag. Nagyobb lesz a bevilágító- és kilátófelület, ha az ablakfelüle­tet nem nyitható kiegészítő ele­mekkel folytatjuk.

Hang- és hőszigetelés a tetőtérben

Az tetőfelépítményes ablak vagy a tetősíkablak kiválasztásakor nem csak a méretet kell szem előtt tartanunk. Az akusztikai és hőtechnikai tulajdonságokra is fi­gyelmet kell fordítanunk, mert ezekre is előírások vonatkoznak, amelyeket be kell tartani.

Hangszigetelés

A tetőtér ablakainál a hangszigete­lésnek a hőszigeteléssel (energia­megtakarítás) és a belső túlmele­gedés elleni védelemmel ellentét­ben kisebb a jelentősége, mivel ezek a szerkezetek helyzetüknél fogva lényegesen kevésbé van­nak kitéve az utca felől érkező zajterhelésnek, mint az alacsonyabb szinteken lévő ablakok. Ennek el­lenére ügyeljünk a tetőablakok jó hangszigetelésére. Ahol fokozott mértékű zajterhelésre kell számítani (pl. repülőterek légifolyosói alatt), lehetőleg speciális üvege­zést alkalmazzunk.

Így környezetbarát

Tovább javíthatjuk az ablak lég­hanggátlását, ha a redőnyök lamelláira tömítő habszalagot ragasztunk, és így azok szoro­sabban, légzáróan csatlakoz­nak a tokhoz.

Egy ablak hangszigetelési tulaj­donságait a Rw súlyozott léghanggátlási szám fejezi ki. Ez azt adja meg, hogy milyen mértékben csök­kenti az ablak a zajszintet. Minél nagyobb az Rw-érték, akusztikai szempontból annál jobb az ablak.

A közlekedésből származó zaj a tetőtérben a legkisebb

A közlekedésből származó zaj a tetőtérben a legkisebb

A súlyozott léghanggátlási szám mértékegysége a decibel (dB). Az emberi fül az Rw-érték 10 dB-lel való változását a zajszint feleződéseként vagy megkettőződése­ként érzékeli.

Az átlagos hőszigetelő üvegezé­sű ablakok laboratóriumi léghang­gátlása mintegy 29 dB. Olyan kü­lönleges hangszigetelő ablakok is kaphatók, amelyek léghanggát­lása a 42 dB-t is eléri. Ez azt jelenti, hogy szemben egy közönséges ablakkal, ezek a szerkezetek akár 60 %-kal is csökkenthetik a külső zaj erősségét.

A részletek gondos kialakítása a beépítés alfája és omegája

A részletek gondos kialakítása a beépítés alfája és ómegája

A pusztán hangszigetelő ablakok mellett ún. többfunkciós ablakok is vannak, amelyek a zaj elleni foko­zott hangvédelmen túl gondoskod­nak a fokozott hőszigetelésről, vala­mint belső túlmelegedés, jégverés és betörés elleni védelemről is.

A hangszigetelő ablakok szerkezeti jellemzői

A fokozott hangszigetelés a követ­kezőkkel érhető el:

 • különösen vastag üveglapok be­építésével;
 • a szigetelő üvegezés két olda­lán eltérő vastagságú üvegla­pokkal (a lapok eltérő sajátfrek­venciája miatt csökken a rezo­nanciajelenségek kialakulásának valószínűsége);
 • az üveglapok közti térben hang­szigetelő gázokkal;
 • igényes szerkezeti kialakítással, különösen a csatlakozásoknál, mivel a jó hangszigetelő üveg­lapok alkalmazása önmagában még nem garantálja a zaj elleni megfelelő védelmet. Fontos, hogy az ablakszárnyak és az ablaktok általános minősége megfeleljen a fokozott követel­ményeknek. Ügyeljünk arra, hogy az ablak­szárnyak és a keretek lehetőleg erős profilokból készüljenek, a körbefutó tömítések pedig szo­rosan zárjanak.

Jó tanács

Tetősíkablakok vásárlásakor el­lenőrizzük, hogy a választott ki­vitel megfelel-e az épületener­getikai előírásoknak. Egyes ter­mékeket ezenfelül reflexiós ne­mesfém bevonattal is ellátnak, ami a belső térben fokozott védelmet nyújt a nyári túlme­legedés ellen.

Minden a beépítésen múlik

A megfelelő ablak kiválasztása mellett a beépítés módjának is döntő jelentősége van a zaj elleni hatékony védelemben. A legki­válóbb minőségű hangszigetelő ablak sem ér semmit, ha a zaj kerülőúton, az ablak körül lévő hézagokon át be tud jutni.

Ezért már tervezéskor ügyeljünk a követ­kezőkre:

 • A burkolókeret külső oldalán helyezzünk el bitumenes vas taglemezt (legalább 7,5 kg/m2, 3,5 – 4 mm vastag), amelyet a csatlakozáson vezessünk ki a tetőre. Ez nem csak a csatla­kozásoknál bejutó zajt csök­kenti, hanem nagy tömegével a burkolókeret hangszigetelését is javítja. Korábban alkalmaztak erre a célra ólomlemezt is, de az ólom ma már nem hasz­nálható.
 • Építsünk be bitumenes vastag­lemezt (legalább 7,5 kg/m2, 3,5 – 4 mm vastag) a belső burkolat hátoldalán (ilyen lemez az építőanyag-kereskedések­ben kapható).
 • Az ablak fölött és alatt lehetőleg hajlított profilú takaróelemeket szereljünk fel, amelyek mögött több hely marad a szigetelő­anyagnak.
 • Az ablak körüli réseket töltsük ki szigetelőanyaggal, pl. PUR-habbal.
 • Az ablak és a belső burkolat csatlakozásait gondosan tömít­sük tartósan rugalmas anyag­gal, pl. szilikonos kittel.

Hőtechnika

Magyarországon 2006-ban lépett hatályba a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. A rendeletnek fő célja az éves fűtési hőszükséglet csökkentése. Ehhez az épületek külső határolószer­kezeteinek hőátbocsátását kell csökkenteni.

Házilag is könnyen beépíthető kőzetgyapot hőszigetelés éklemezekkel

Házilag is könnyen beépíthető kőzetgyapot hőszigetelés éklemezekkel

A rendelet a tetőtér és a tető­ablakok beépítését is érinti. Új épületek esetén az első feltétel, hogy a szerkezet rétegrendjének U hőátbocsátási tényezője legyen kisebb, mint az előírt határérték (ez határolószerkezetenként elté­rő), de ezenfelül további követel­ményeknek is meg kell felelni, amelyek már az egész épületre mint energetikai egységre vonat­koznak.

Az építtetőnek tehát az egész épület, bővítések esetén az új rész éves energiaszük­ségletét kell meghatároznia, és igazolnia kell, hogy az nem haladja meg a rendeletben elő­írt maximális értéket. A rendelet szerint a követelményérték az üvegezett nyílászárókra a beépí­tési helyzettől és/vagy a keret típusától függ, pl. tetősíkablakra: U < 1,70 W/m2 * K.

A rendelet szerint az 50 m2 hasz­nos alapterületűnél nagyobb, ál­landó tartózkodásra alkalmas épület esetén kötelező energetikai számítással igazolni, hogy az meg­felel az előírásoknak; ennek mu­tatója az összesített energetikai jellemző.

Alternatív megoldás: birkagyapjú szigetelőpaplan

Alternatív megoldás: birkagyapjú szigetelőpaplan

A rendelet meghatározása szerint ez „az épület energiafelhaszná­lásának hatékonyságát jellemző számszerű mutató, amelynek ki­számítása során figyelembe ve­szik az épület telepítését, a hom­lokzatok benapozottságát, a szomszédos épületek hatását, valamint más klimatikus tényezőket; az épü­let hőszigetelő képességét, épületszerkezeti és más műszaki tulaj­donságait; az épületgépészeti be­rendezések és rendszerek jellem­zőit, a felhasznált energia fajtáját, az előírt beltéri légállapot követel­ményeiből származó energia­igényt, továbbá a sajátenergia-­előállítást.”

Így környezetbarát

Kaphatók birkagyapjúból ké­szült hőszigetelő paplanok és lemezek. Az anyag minden kör­nyezetvédelmi és épületfizikai követelménynek megfelel. A szi­getelőpaplanok, hangszigetelő lemezek és a gyapjúnemez minden járatos méretben és vas­tagságban kapható.

Tetőfelépítmenyes ablakok (ablakfülkék)

A tetőtérbe akár 2 m szélességű kész tetőfelépítményt is beépíthe­tünk. A megoldás titka: a tető­felépítményes ablakot méret szerint előre gyártva szállítják, és a gyártó cég általában a beszerelést is elvégzi. Az építkezőnek csak az előkészítő munkákat, azaz a régi belső burkolat leszerelését, a vá­laszfalak lebontását és az építési törmelék elszállítását kell megol­dania, a fedélszék ácsmunkáit, pl. a kiváltások elkészítését nem.

Az előre gyártott tetőfelépítményes ablak gyorsan beszerelhető

Az előre gyártott tetőfelépítményes ablak gyorsan beszerelhető

Amikor pedig a felépítmény már a helyén van, és kész a szigetelése, felépíthetjük a kapcsolódó belső falakat, falazóelemekből és/vagy gipszkarton lapokból. Ha fürdő­szoba vagy zuhanyzó ablakáról van szó, akkor ehhez természe­tesen a vizes helyiségekhez alkal­mas anyagokat kell választani.

Tetőfelépítményes ablakkal kialakított ablakfülkénél több a hely és a fény

Tetőfelépítményes ablakkal kialakított ablakfülkénél több a hely és a fény

A felépítmények tervezésekor és ki­választásakor mindenképp vegyük figyelembe, hogy ezek meglehető­sen megváltoztatják a tető jelle­gét, ami sorházas vagy ikerhá­zas beépítés esetén nem mindig előnyös.

Tető

1. kép. A félnyeregtetős tetőfelépít­mény kellően nagy belmagas­ságú. Ez javítja a lakás minőségét, a fülkébe akár bútorokat is he­lyezhetünk.

2-3. képek. A hajlatpallóval készített tra­péztetős tetőfelépítmény (2. ábra) ugyanilyen felépítésű, a fülke oldal­falai azonban ferdék, amitől har­monikusabb a megjelenése. Ha hajlatpalló helyett vápaszarut épí­tünk be, akkor a belső tér meg­növekszik a két átmenő szarufa helyével (3. ábra).

4-5. képeken. A nyeregtetős-oromzatos (4. ábra) és a kontyolt tetős tető­felépítmény (5. ábra) azonos módon, hajlatpallóval illeszkedik a tető­höz, és csak alakjukban külön­böznek egymástól. Az ilyen tető­felépítmények általában nem túl szélesek, és csak ritkán van kettő­nél több ablakuk.

6. képen. A háromszögű tetőfelépítmény különböző méretűre készíthető, a leggyakrabban csak egy tetőtéri helyiség megvilágítására építik. A nagyobb méretű fülkét a gerinc alatti válaszfallal középen két rész­re lehet osztani, így két szomszé­dos tetőtéri helyiség kap egy-egy háromszög alakú ablakot.

7-8. képen. Az íves tetőfelépítmények (oldalfalakkal, 7. ábra, valamint oldalfalak nélkül, 8. ábra) kisebb tetőtéri helyiségekhez ajánlottak. Beengedik a fényt, növelik a teret, és megoldják a szellőztetést is.

Tető

9-10. képeken. Az ökörszem- és Napóleon­ablakok építése meglehetősen bonyolult, ezért drágábbak a többi ablakfülkénél. Az ívelt vápával készített Napóleon-ablakoknál a háztető és az ablak teteje között egyes helyeken tompaszögű át­menetek alakulnak ki, míg az egyenes vápával készített ökör­szemablakoknál ilyenek nincsenek. Az ívelt tetőfelületet ún. ékdeszkákkal kell kialakítani.

Statikai okokból gyakran szarufa­kettőzésre van szükség, amelyet számításokkal kell igazolni. Hajla­tokat a háztető szarufáin elhelye­zett tetődeszkázattal vagy a szaru­gerendák közti mezőben lévő ferde kiváltásokkal lehet kialakítani.

Jó tanács

Ha meglévő épületben akarunk új lakást kialakítani, a következő esetekben építési engedélyre van szükség:

 • az épület külső megjelenését érintő lényeges átépítések;
 • a rendeltetés olyan módosu­lása, amely a követelmények szigorításával jár (pl. a hő-technika, a hangszigetelés, a megvilágítás területén);
 • a teherhordó szerkezetek lé­nyeges megváltoztatása.
A tetőtér-beépítéskor a fentiek közül egy vagy több biztosan előfordul. A drága tervezés előtt érdemes elvi építési engedélyt kérni, hogy tisztázzuk: elképze­lésünknek egyáltalán van-e esé­lye az engedélyezésre. Ennél a hőtechnika, tűzvédelem szem­pontjait és a belmagasságot is figyelembe veszik.

Az építési engedély iránti kére­lemhez csatolni kell a helyszín­rajzot, az építészterveket, a mű­leírást, szükség esetén a statikai számításokat és társasház ese­tén a tulajdonostársak bele­egyező nyilatkozatát. A dokumentumokat építésznek, a statikai ellenőrzést statikusnak kell el­készítenie, és azokat alá is kell írniuk. Az érvényben lévő jog­szabályok az engedélyezett építési munka megkezdését is fel­tételekhez kötik.

Ezek:

 • a kivitelezést bejegyzett egyé­ni vállalkozó vagy gazdasági társaság végzi;
 • a kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett felelős mű­szaki vezető irányítja, aki a ki­vitelezővel tagsági, alkalma­zotti vagy megbízotti jogvi­szonyban áll, és megfelelő jo­gosultsággal rendelkezik.

A tető alatti lakótér bővítése. Baleset, időjárás és betörők elleni védelem

Egy jól tervezett tetőfelépítményes ablakkal (ablakfülkével) nemcsak a beeső fényt lehet megsokszo­rozni, hanem a lakóteret is meg­lepő arányban lehet növelni, még­pedig egy elegendő belmagassá­gú résszel. Az ablak jócskán előre kerül, célszerűen egészen a térd­falig. Ahol korábban a ferde tetősík határolta a teret, amely alatt leg­feljebb négykézláb lehetett közle­kedni, ott most csaknem teljes értékű lakótér jön létre.

A tér bővülése különösen lapo­sabb tetők esetén jelentős, ahol a ferde tető alatt egyébként alig le­het tárolóhelyet kialakítani.

A tetőfelépítményes ablakok elő­nyei a tetősíkablakokkal szemben a kedvezőtlen időjárás esetén is megmutatkoznak: a kilátás akkor is zavartalan marad, ha a tetőt hó borítja, emellett a széliránytól függően esőben és havazáskor is csaknem problémamentesen le­het szellőztetni.

AlaprajzTetőtért, rajz

Tetőfelépítményes ablakkal épített fürdőszoba metszete (Forrás: A német Wetterhahn® tető­felépítményes ablak beépítési útmutatója)

Baleset, időjárás és betörők elleni védelem

A balesetek elkerülése érdekében tetősíkablakok esetén is be kell tar­tani az előírt parapetmagasságot. A magyar előírások szerint leg­alább 1 m magas parapet (mellvéd) vagy korlát szükséges, de ezt parapetnél 80 cm-re lehet csök­kenteni, amennyiben az legalább 30 cm széles, és stabil szerkezet.

A parapet (mellvéd) magasságát előírás határozza meg

A parapet (mellvéd) magasságát előírás határozza meg

A szokásos 90 cm-es parapetmagasság nincs ellentmondásban az előírásokkal még akkor sem, ha a parapetfal nem éri el a 30 cm szélességet, mert a magasságot az ablak alsó tokszerkezetének felső élétől kell mérni.

Ha gyermek is van a családban, biztonságosabb a felső zárszerkezet

A balesetek megelőzésének szem­pontjai között az egyik legfonto­sabb, hogy a tetősíkablakokat kis­gyerekek ne tudják kinyitni. Eb­ben az esetben olyan ablaktípust válasszunk, amelynek zárszerke­zete felül van.

Biztonság ablaktisztítás közben

A tetősíkablak tisztító állásakor a retesz megelőzi a baleseteket. Az átbillentett ablakszárnyat így nem kell tartanunk, a tisztításhoz tehát mindkét kezünk szabadon marad. A biztonságot az is növeli, hogy az ablakszárny forgáspontja alacsonyan van, és a szárnyat egészen ütközésig, teljesen át lehet fordítani. így az ablak felső részét is kényelmesen, lépcső vagy létra nélkül elérhetjük.

A biztonságot a rögzíthető ablak­fogantyúk is növelhetik. A tetősík­ablakokra általában még egy biz­tonsági reteszt is felszerelnek, amelynek mind szellőztető állás­ban, mind – az ablakszárny átbillentése után – tisztító állásban megvan a szerepe. Szellőztetés­kor védi a gyerekeket, mert így a rögzített szárnyat még akarat­lanul sem tudják felnyomni. A retesz az ablak felső részén, a tartós nyitott állást biztosító csappantyú (klapni) mögött, rejt­ve helyezkedik el, ezért azt megfelelő segédeszközök nélkül nem érik el a gyerekek, és nem tudják visszatolni.

Az ablaktisztításkor használatos biztonsági retesz

Az ablaktisztításkor használatos biztonsági retesz

 Betörés elleni védelem

A betörés elleni védelmet törés­mentes üveglapokkal és biztonsá­gi zárakkal növelik. A biztonsági üvegek esetén különbséget kell tennünk az egyrétegű és a több­rétegű biztonsági üveg között.

Az egyrétegű biztonsági üveg csak korlátozottan alkalmas a be­törések megakadályozására. En­nek az üvegnek a felszínét hő­kezeléssel edzik, ennek köszön­hetően nehezebb betörni, mint a közönséges üveget. Ha viszont valamilyen hegyes tárggyal meg­karcolják a felszínét, az egész tábla apró darabokra esik szét.

Többrétegű biztonsági üveg betörés ellen

A többrétegű biztonsági üveg két üveglapból áll, amelyekre egy na­gyon erős, ellenálló fóliát ragasz­tottak. Minél erősebb és vastagabb a fólia, annál nehezebben törik be az üveg. A megoldás további elő­nye, hogy az üveglap sérülése ese­tén a szilánkok a fólián maradnak, és nem hullanak be a helyiségbe.

Biztonsági üvegezés

A fóliázott üvegtáblát, amelyik tö­rés után sem esik szét szilánkokra, egyes esetekben az ún. fej feletti beépítéseknél is előírják. Ez azon­ban csak az olyan ablakokra vo­natkozik, amelyek teljes egészé­ben a fejmagasság fölött helyez­kednek el (pl. felülvilágítók). A nor­mális beépítési magasságban lévő tetősíkablakok a függőlegesen álló ablakokhoz hasonlóan oldalt, a ferde határolószerkezetben helyez­kednek el, ezért ezeknél nincs szükség speciális biztonsági üve­gezésre. Ahol a fej feletti üve­gezéshez biztonsági üveget írnak elő, ott egyaránt alkalmazhatunk többrétegű biztonsági vagy huzal­betétes üveget.

A biztonsági üveg a szél, az időjárás és a betörők ellen is véd

A biztonsági üveg a szél, az időjárás és a betörők ellen is véd

Többrétegű biztonsági üveget használunk az olyan kiegészítő lapokkal óvjuk a betöréstől és vandalizmustól. Ezek nagy szilárd­ságú anyagból készült, átlátszó lapok, amelyeket a nyitott ablakon át az üveglap külső oldalára lehet felhelyezni. Olyan kemények, hogy még a kődobásnak is ellenállnak! Ezeknek az átlátszó lapoknak még egy előnyük van: az ablakokat nem kell redőnnyel vagy zsalu­táblával védeni, hiszen utóbbiak már messziről hirdetnék, hogy a ház lakatlan.

A redőny a tetőablakoknak is praktikus kiegészítője

A redőny a tetőablakoknak is praktikus kiegészítője

Az egyrétegű biztonsági üveg elég szilárd ahhoz, hogy védjen a jég­elemeknél is.

Amit az ablakról tudni kell (anyagismeret)

Az ablakok a ház legfontosabb épületszerkezetei közé tartoznak. Alapvetően meghatározzák a ház homlokzatának, ill. tetőfelületének látványát. Legalább ugyanilyen fontos azonban hatásuk a belső térben. Hozzájárulnak a kellemes lakókörnyezethez, döntően meg­határozzák a helyiség hangulatát -az ablaktípus helyes megvá­lasztása esetén pedig jelentősen csökkenthetik a fűtési hőszükségletet.

Különösen a tetőfelépítményes ablakoknál fontos, hogy az oda kerülő ablakok formája, mérete és elhelyezése illeszkedjen a ház összképéhez. A keretek színe mellett a vasalatok szerepe is fontos. Már a termék kiválasz­tásakor tisztában kell lennünk az ablak lényeges funkcióival.

A nagy tetősíkablakokkal világos irodát varázsolhatunk a tető alá

A nagy tetősíkablakokkal világos irodát varázsolhatunk a tető alá

Az ablakok beeresztik a Nap melegét a házba

Ha az ablakfelületeket dél felé tá­joljuk, akkor a hőszükséglet egy részét ún. passzív napenergiával fedezhetjük. Nyugatra néző abla­koknál azonban fennáll az a ve­szély, hogy a helyiségek nyáron túlmelegszenek, mivel a Nap dél­után már laposan süt, és több me­leget juttat a házba, ezért gon­doskodjunk az árnyékolásról.

Az ablakok lehetővé teszik a szellőztetést

A lakás belső levegőjének ned­vességtartalmát szabályozni kell, az elhasznált levegőt pedig frissre kell cserélni, ezért fontos a lakó­helyiségek megfelelő szellőzteté­se. A mai korszerű ablakok na­gyon jól tömítettek, ezért a lakótér szellőztetését tudatosan meg kell tervezni. A rendszeres, gyors szel­lőztetéssel megoldható, hogy a házban jó legyen a levegő. Elég, ha naponta háromszor 3-15 perc­re teljesen kinyitjuk az ablakokat. A félig nyitott, megbillentett ab­lakokon át való tartós szellőz­tetés nem jó megoldás, mert ilyen­kor túl sok hő távozik el a kül­ső térbe.  A konyhában, fürdőszobában, WC-ben és az étkezőhelyiségben ennek ellenére legalább egy ablak nyíló/bukó vasalatú legyen.

Az ablakok a hőszigetelésben is részt vesznek

A megfelelő hőszigetelés elen­gedhetetlen a lakókomforthoz, és egyúttal az energia megtakarítását is lehetővé teszi. Az ablak hőtechnikai tulajdonságait elsősorban az üveg fajtája határozza meg, mérő­száma az U-érték (hőátbocsátási tényező). Minél kisebb ez az érték, annál jobban hőszigetelt az ablak.

Hőátbocsátási tényező

Az ablakok hangszigetelő képessége

Az ablakok ugyan sohasem nyúj­tanak teljes hangszigetelést, azon­ban lakófunkció esetén a korszerű hőszigetelő üvegezés zaj elleni védelemhez is tökéletesen ele­gendő. Az ablakok hangszigetelő képessége szempontjából az üvegtáblák mérete, tömege, száma és távolsága, valamint a hé­zagok tömítése a mértékadó. Egyedi problémák megoldására, ha pl. a háztól 100 m-re van az autópálya, mindenképpen kérjük ki szakértő tanácsát.

Az energiatakarékosság szempontjai

A nem megfelelően szigetelt külső falak, valamint a rosszul záródó ablakok és ajtók a szükségtelenül nagy energiafogyasztás miatt nem­csak költségesek, de környeze­tünket is terhelik. Egyrétegű ablaküvegen át a ház fűtési energiájának mintegy 30 %-a kihasználatlanul kárba vész. Ezt a veszteséget a hőszigetelő üveg táblák beépítésével a felére lehet csökkenteni. Azok a keretek, amelyeknek kör­ben horonytömítésük van, és a fa­lazathoz csatlakozó hézagaik is megfelelően szigeteltek, az energia­veszteséget tovább csökkentik, jócskán 10 % alá.

Így környezetbarát

Igaz, hogy már az 1,7 W/m2 • K hőátbocsátási tényezőjű hő­szigetelő üvegezések is kielé­gítik az épületenergetikai ren­delet követelményeit, mégis jobb, ha U = 1,3 W/m2 • K vagy még kisebb U-értékű üvege­zést választunk. A csekély be­ruházás hosszú távon át ga­rantálja a kisebb fűtési költ­ségeket.

Amit az ablakról tudni kell (anyagismeret)

Az ablakok a ház legfontosabb épületszerkezetei közé tartoznak. Alapvetően meghatározzák a ház homlokzatának, ill. tetőfelületének látványát. Legalább ugyanilyen fontos azonban hatásuk a belső térben. Hozzájárulnak a kellemes lakókörnyezethez, döntően meg­határozzák a helyiség hangulatát -az ablaktípus helyes megvá­lasztása esetén pedig jelentősen csökkenthetik a fűtési hőszükségletet.

Különösen a tetőfelépítményes ablakoknál fontos, hogy az oda kerülő ablakok formája, mérete és elhelyezése illeszkedjen a ház összképéhez. A keretek színe mellett a vasalatok szerepe is fontos. Már a termék kiválasz­tásakor tisztában kell lennünk az ablak lényeges funkcióival.

A nagy tetősíkablakokkal világos irodát varázsolhatunk a tető alá

A nagy tetősíkablakokkal világos irodát varázsolhatunk a tető alá

Az ablakok beeresztik a Nap melegét a házba

Ha az ablakfelületeket dél felé tá­joljuk, akkor a hőszükséglet egy részét ún. passzív napenergiával fedezhetjük. Nyugatra néző abla­koknál azonban fennáll az a ve­szély, hogy a helyiségek nyáron túlmelegszenek, mivel a Nap dél­után már laposan süt, és több me­leget juttat a házba, ezért gon­doskodjunk az árnyékolásról.

Az ablakok lehetővé teszik a szellőztetést

A lakás belső levegőjének ned­vességtartalmát szabályozni kell, az elhasznált levegőt pedig frissre kell cserélni, ezért fontos a lakó­helyiségek megfelelő szellőzteté­se. A mai korszerű ablakok na­gyon jól tömítettek, ezért a lakótér szellőztetését tudatosan meg kell tervezni. A rendszeres, gyors szel­lőztetéssel megoldható, hogy a házban jó legyen a levegő. Elég, ha naponta háromszor 3-15 perc­re teljesen kinyitjuk az ablakokat. A félig nyitott, megbillentett ab­lakokon át való tartós szellőz­tetés nem jó megoldás, mert ilyen­kor túl sok hő távozik el a kül­ső térbe.  A konyhában, fürdőszobában, WC-ben és az étkezőhelyiségben ennek ellenére legalább egy ablak nyíló/bukó vasalatú legyen.

Az ablakok a hőszigetelésben is részt vesznek

A megfelelő hőszigetelés elen­gedhetetlen a lakókomforthoz, és egyúttal az energia megtakarítását is lehetővé teszi. Az ablak hőtechnikai tulajdonságait elsősorban az üveg fajtája határozza meg, mérő­száma az U-érték (hőátbocsátási tényező). Minél kisebb ez az érték, annál jobban hőszigetelt az ablak.

Hőátbocsátási tényező

Az ablakok hangszigetelő képessége

Az ablakok ugyan sohasem nyúj­tanak teljes hangszigetelést, azon­ban lakófunkció esetén a korszerű hőszigetelő üvegezés zaj elleni védelemhez is tökéletesen ele­gendő. Az ablakok hangszigetelő képessége szempontjából az üvegtáblák mérete, tömege, száma és távolsága, valamint a hé­zagok tömítése a mértékadó. Egyedi problémák megoldására, ha pl. a háztól 100 m-re van az autópálya, mindenképpen kérjük ki szakértő tanácsát.

Az energiatakarékosság szempontjai

A nem megfelelően szigetelt külső falak, valamint a rosszul záródó ablakok és ajtók a szükségtelenül nagy energiafogyasztás miatt nem­csak költségesek, de környeze­tünket is terhelik. Egyrétegű ablaküvegen át a ház fűtési energiájának mintegy 30 %-a kihasználatlanul kárba vész. Ezt a veszteséget a hőszigetelő üveg táblák beépítésével a felére lehet csökkenteni. Azok a keretek, amelyeknek kör­ben horonytömítésük van, és a fa­lazathoz csatlakozó hézagaik is megfelelően szigeteltek, az energia­veszteséget tovább csökkentik, jócskán 10 % alá.

Így környezetbarát

Igaz, hogy már az 1,7 W/m2 • K hőátbocsátási tényezőjű hő­szigetelő üvegezések is kielé­gítik az épületenergetikai ren­delet követelményeit, mégis jobb, ha U = 1,3 W/m2 • K vagy még kisebb U-értékű üvege­zést választunk. A csekély be­ruházás hosszú távon át ga­rantálja a kisebb fűtési költ­ségeket.

Ablaktípusok (tetőtérhez)

Műanyag, alumínium vagy fa? A tetősíkablakok és tetőfelépítmé­nyes ablakok gyártói prospek­tusainak olvasása közben hama­rosan felmerül ez a kérdés. A meg­felelő választás a helyi körülmé­nyektől és az építészeti adott­ságoktól függ. A forgalmazó cé­gektől, szakemberektől feltétlenül kérjünk részletes tájékoztatást! Az alapvető tudnivalókat azonban ezeken az oldalakon is leírjuk.

Műanyag ablakok

A műanyag ablakok az utóbbi idő­ben a faablakokhoz hasonló nép­szerűségnek örvendenek. Kétség­telen, hogy jó minőségű épület­elemek, amelyek az összes építé­szeti és épületfizikai követelményt gond nélkül kielégítik.

A poli(vinil-klorid) – röviden PVC -a klór, szén és hidrogén, azaz a kőolaj vagy földgáz és a nátrium-­klorid, vagyis konyhasó nyers­anyagok természetes alkotóinak elegye. Szilárdságát stabil izátorokkal és különböző adalékanyagok­kal növelik, és így nyeri el végleges tulajdonságait. A jó minőségű PVC hosszú élettartamú, korhadás-mentes és alaktartó. A rendszeres tisztítástól eltekintve semmiféle utó­kezelést vagy ápolást nem igényel. Mindezt már kiterjedt vizsgálatok igazolták.

A fa lakályossá teszi a belső teret

A fa lakályossá teszi a belső teret

Műanyag profil

Műanyag profil

Manapság túlnyomó részben többkamrás profilokat alkalmaz­nak. A tulajdonképpeni fókámra előtt, amelybe alumínium vagy acél merevítőprofilt tolnak be, egy második, hőszigetelő kamra is ta­lálható. Ez egyenlíti ki a külső hi­deg vagy meleg levegő hatását, és stabilizálja az ablakprofilon be­lül kialakuló hőmérsékletet.

Az ablaktokok és az ablakszárnyak kereteinek sarkait tükörhegesz­téssel, ragasztó és egyéb segéd­anyag hozzáadása nélkül, közvet­lenül a műanyag elemekkel kap­csolják össze, így stabil és homo­gén kötés jön létre. Az összes építőanyaghoz hason­lóan a műanyag ablakokat is a független szervezetek szigorú ellenőrzésének vetik alá.

Műanyag ablaktok profilja beépített redőnyszekrénnyel

Műanyag ablaktok profilja beépített redőnyszekrénnyel

Alumíniumablakoknál a többkamrás profilok gondoskodnak a hőmérséklet kiegyenlítéséről

Alumíniumablakoknál a többkamrás profilok gondoskodnak a hőmérséklet kiegyenlítéséről

Jó tanács

Az ablak kiválasztásakor ügyel­jünk arra, hogy a választott típus kielégítse a hézagok tömörsé­gére, a csapóeső elleni véde­lemre, a hang- és a hőszigete­lésre és a stabilitásra vonatko­zó valamennyi követelményt. Az ablak csak akkor felel meg ezeknek a feltételeknek, ha a tok és a szárny kerete, az üve­gezés, a tömítések és a vasala­tok egymással összehangoltan készültek.

Az anyagokkal és a szerelést is felölelő szolgáltatásokkal össze­függő összes követelményt a kü­lönböző szabványok írják elő. A nemzetközileg elismert és bevett RAL minőségi jel feltüntetésének jogát (a Német Minőségbiztosítási és Védjegyellenőrző Intézet véd­jegye) igazolja, hogy az ablak kielégíti az összes előírt minőségi követelményt, különösen az idő­járás- és fényállóságra vonat­kozókat.

A régi épületek felújításakor, de új építésnél is gyakori, hogy a kü­lönleges építészeti kívánalmaknak csak különleges megoldásokkal lehet eleget tenni. Nagyobb terhelésnek kitett nyílás­záróknál összetett profilokat érde­mes használni, amelyeknél a mű­anyagot alumíniummal kombinál­ják. Ebben az esetben az ablak összes statikai funkcióját a körbe­futó, zárt alumíniumprofilból készí­tett keret veszi át. A hőszigete­lésről a PVC-ből készült, zárt bur­kolat gondoskodik, amely megvé­di az ablakot az időjárás és a környezet hatásaitól.

Alumíniumablakok

Az alumíniumot hosszú időn át ipari építőanyagnak tekintették, és ezért lakóházak ablakaihoz szin­te egyáltalán nem alkalmazták. Amióta azonban megjelentek a hő­szigetelő, osztott profilok, az alu­míniumablakok a műanyag és fa­ablakokkal egyenértékű megoldás­nak számítanak. A tiszta alumínium túlságosan lágy ahhoz, hogy abból teherviselő ablakelemeket lehessen készíteni. A szükséges szilárdsághoz azt különböző más fémekkel kell öt­vözni. Ezek az ötvözetek már kielé­gítik a szabványok előírásait.

A tetősíkablakok burkolókeretei általában alumíniumbevonatúak

A tetősíkablakok burkolókeretei általában alumíniumbevonatúak

Az alumíniumablak sokkal könnyebb, mint a műanyag vagy fa­ablak. Amint az alumínium leve­gővel érintkezik, a felületén oxid­réteg képződik. Ez teszi a fémet időjárásállóvá, és a nedvesség, az ózon és kémiai hatások ellen is véd. A krómozás a természetes oxidréteget kromáttá alakítja át, ez pórusmentesen zárttá és keménnyé teszi a felületet. Bevonatok­nak akrilgyanta vagy poliuretán-lakk alkalmas, ezeket porként vagy (80 °C hőmérsékleten) folyé­kony állapotban hordják fel. A szá­raz port az elektrosztatikusán fel­töltött profilra szórják fel, majd égetőkemencében, 180-200 °C-on beégetik. Az így kapott bevonat zománcszerűen kemény lesz.

Azért, hogy a keretprofil hőszige­telése megfelelő, az üvegezéssel legalább egyenértékű legyen, az alumínium ablakprofilt mindig két részből készítik (hőhídmentes kialakítás). Ezeket műanyag bordák kötik össze, amelyek egyben me­revvé és elcsavarodásnak ellen­állóvá teszik a keretet. A mű­anyag bordák teljesen kiküszöbölik az összefüggő profilban egyébként meglévő hőhidakat. A bezárt levegő gondoskodik a hőszigetelésről. További előnye az ilyen kialakításnak, hogy változa­tos színkombinációjú, pl. belül fehér, kívül vörös profilok gyártá­sát is lehetővé teszi.

Az alumínium a legnagyobb biz­tonsági fokozatú ablakokhoz is ideális szerkezeti anyag. Az egyet­len kikötés, hogy azoknál a profil külső részét max. 18 mm vastag­ságig tömör keresztmetszettel ké­szítsék. Ha még az üvegezés is megfelelő biztonsági üvegből készül, akkor az ilyen ablakok betörés biztosak, sőt golyóállóak lesznek.

Faablakok

A fa klasszikus építőanyag, azon­ban az ablakok készítése során nagyon szigorú minőségi követel­ményeket kell kielégíteni, amelye­ket a független minőségellenőrző szervezetek folyamatosan ellenő­riznek. Ha az ablakon megtalál­ható a RAL minőségi jel, akkor a vevő biztos lehet abban, hogy a választott termék hő- és hang­szigetelő képessége, szél és eső elleni tömítése megfelel az összes műszaki követelménynek.

Faprofil alumíniumbevonattal

Faprofil alumíniumbevonattal

Az ablakokhoz leggyakrabban al­kalmazott fafajok: lucfenyő, erdei­fenyő, Oregon-fenyő, hemlokfenyő, sötétvörös bíborfa (meranti) és a mahagóni különböző válto­zatai. Egyrészt saját egyéni ízlé­sünk, másrészt – mégpedig nagy hangsúllyal – az ablakot érő idő­járási hatások döntik el, hogy milyen fafajt válasszunk.

Fából az összes elképzelhető formát megvalósíthatjuk

Fából az összes elképzelhető formát megvalósíthatjuk

Az időjárás hatásainak és közvet­len napsugárzásnak kitett abla­koknak lehetőleg legyen világos a fájuk és a bevonatuk. Minél söté­tebb a színárnyalat, a keret annál nagyobb mértékben nyeli el a hőt. Ennek hatására a felület túl gyor­san kiszárad, megszürkül és meg­repedezik, így a nedvesség be­hatol a fába, és ott kárt okoz. A gyantában gazdag fafajoknál – ilyen az erdeifenyő, az Oregon­fenyő vagy a szurokfenyő – a hő a gyantatartalom fokozott kivá­lását is előidézheti.

Az északi erdeifenyőből készült tetősíkablakok tükrözik a természetes fa utolérhetetlen hangulatát

Az északi erdeifenyőből készült tetősíkablakok tükrözik a természetes fa utolérhetetlen hangulatát

Az ablaktokot és szárnykeretet a hőség, a hideg, a nedvesség és az UV-sugárzás ellen hatékonyan védeni kell. Ez lehet szerkezeti vagy kémiai favédelem, továbbá felületi védelem. A szerkezeti favédelemről bizo­nyos mértékig már az ablak gyár­tója is gondoskodik. Ennek része mindenekelőtt az ablak teljes szerkezeti kialakítása, a fafaj kiválasz­tása és profilozása. Fontos azon­ban a szakszerű szerelés is.

Így környezetbarát

Tetősíkablakok anyagául a leg­több gyártó kizárólag északi erdeifenyőt alkalmaz. Ez – a trópusi fákkal ellentétben – gyorsan fejlődik, és a felhasz­nált anyag kellő mennyiségben újratermelődik. Az erdeifenyő, ha azt megfelelően feldolgoz­ták (azaz rétegesen összera­gasztották), nemcsak környe­zeti szempontból jelent jó meg­oldást, de nagymértékben alak­tartó is, vetemedésére alig kell számítani.

A fát az időjárás hatásaitól a fe­lületvédelem óvja meg. A fedő bevonatok és a pigmentált, biocidokat nem tartalmazó lazúrok nem szívódnak be a fába. Felada­tuk csupán az, hogy a felülettől távol tartsák a vizet és kiszűrjék az UV-sugarakat. Rendszeres ellenőr­zésükkel és felújításukkal hosszú időn át megőrizhető az ablak szépsége és az betölti rendelte­tését.

A korszerű faablak-profilok olyan kialakításúak, hogy azokba elhe­lyezhető az épületenergetikai ren­deletben előírt minimális értékeket kielégítő hőszigetelő üvegezés. A többrétegű hőszigetelő üveg vagy a különböző funkciójú üveg­táblák beépítéséhez a kellő mér­tékben vastagabbra méretezett profilok kaphatók. A keret alján lévő alumínium eső­védő sín összegyűjti a megdöntött ablak hornyaiba behatoló vizet, majd a vízkivezető nyílásokon át kijuttatja azt a szerkezetből.

A megfelelő ablaktípus kiválasztása tetőtérhez, keretek

Az ablakfelület üvegezett része az állandó tartózkodásra szolgáló he­lyiség hasznos alapterületének leg­alább 12,5 %-a kell, hogy legyen. Ezek után nincs más dolgunk, mint hogy a széles választékból kiválasszuk a megfelelő típust és méretet.

Az egyik gyártó például a tetősík­ablakokat 55, 66, 78, 94, 114 és 134 cm szélességben, valamint 78, 98, 118, 140 és 160 cm ma­gasságban hozza forgalomba. Más gyártók a termékek hason­lóan széles skáláját kínálják, azon­ban az egyes darabok magassá­ga és szélessége az előzőtől néhány cm-rel eltér. Ennek azonban nincs jelentősége, mivel az abla­kok szerkezeti méretét egyébként is egyéni szükségleteink és a tér­beli adottságok alapján kell kivá­lasztanunk. Mindenképpen célsze­rű, ha a szarufák adott távolságá­ból indulunk ki, hogy a fedél­széken nagyobb változtatásokra (szarufák áthelyezésére stb.) ne legyen szükség.

Az ablakszárnyak és tokok anya­gául választhatunk fát, lazúrozva vagy nyers kivitelben, műanyagot famaggal, kétkomponensű poli­uretán lakkal készre bevonva, vagy teljes egészében műanyag profilt.

A külső burkolatok készülhetnek alumíniumból, rézből, színezett alu­míniumból, titáncinkből (fényesre hengerelt vagy „előpatinázott” ki­vitelben). A választást itt is ízlé­sünk és a már beépített anyagok­hoz való alkalmazkodás határoz­za meg.

Tetősíkablakok

A tetősíkablakok négyféleképpen működtethetők:

 • Billenőablak: Az ablakszárny súlypontjában van a forgás­pont. A nyitáshoz sem rugóra, sem kitámasztókarra nincs szükség. Hátránya: az ablak­szárny felső fele nyitáskor a he­lyiség belsejébe billen.
 • Felnyíló ablak: Ennél a változat­nál az ablakszárnyat felül rög­zítik, és az nyitáskor kifelé for­dul. Előnyös, ha 45°-os a nyitási szöge, így 45°-os dőlésű tető esetén az ablakszárnyat víz­szintes helyzetig fel lehet nyitni.
 • Felnyíló-toló ablak: Az ablak­szárny felfelé nyitható, ugyan­akkor oldalirányban el is lehet tolni.
 • Tetőkibúvó: Az ablak ajtó mód­jára kifelé nyitható. Ez lehetővé teszi például, hogy a kémény­seprő azon át kijusson a tetőre.

Keretek

A gyártók az ablakok beépítésénél és a belső csatlakozások kiala­kításánál sem hagynak cserben bennünket: minden szükséges és célszerű tartozék könnyen besze­rezhető. Ablakunkat a kávabélés köti össze a tető belső burkolatával, így en­nek nemcsak néhány fontos mű­szaki feltételnek kell megfelelnie, hanem szépnek is kell lennie.

A kávabeállítással szemben tá­masztott követelmények:

 • Hagyjon elegendő helyet a hő­szigetelésnek.
 • A belső térben felgyűlő nedves­séget ne engedje behatolni a tetőszerkezetbe.
 • A fűtésből származó és felfelé szálló meleg levegőt közvetlenül az üveglap előtt vezesse el.

Tartozékok rendelésénél fontos az adattábla

Tartozékok rendelésénél fontos az adattábla

Előre gyártott elemekből készített kávabélés

Előre gyártott elemekből készített kávabélés: gyorsan és egyszerűen szerelhető

Napellenző: kellemes árnyékot ad, egyúttal díszít is

Napellenző: kellemes árnyékot ad, egyúttal díszít is

 A tartozékok, pl. rolók, napellen­zők stb. rendeléséhez szükség van a tetősíkablak termékkódjára, ezt az ablak adattábláján találjuk meg. Csak a helyesen megadott szám alapján lehetünk biztosak abban, hogy a tartozék illeszkedni fog ablakunkhoz.

A tetősíkablakokat már eleve úgy tervezik és gyártják, hogy azokra egyszerűen fel lehessen szerelni a különböző rolókat, harmonika­rolókat, reluxákat és napellenző­ket. A rolók beakaszthatók, a re­luxákat a már felszerelt tartókra lehet rátolni. A külső oldalon lévő napellenzőket is általában közvet­lenül be lehet szerelni a már felszerelt napellenző-szekrénybe. Azt azonban mindig tartsuk szem előtt, hogy tetősíkablakunkhoz csak ugyanannak a gyártónak a tarto­zékai illeszkednek!

 • A redőnyök védenek a leghaté­konyabban a hőség, a jégeső, a zaj és a hívatlan vendégek ellen.
 • A napellenző olcsó megoldás a hőség mérséklésére.
 • A reluxákkal a beeső fényt lehet szabályozni.
 • A harmonikarolók tompítják a fényt.
 • A sötétítőrolók gondoskodnak a lakók zavartalan álmáról.
 • Az elektromos ablakmozgatók megkönnyítik a magasan lévő ablakok működtetését.
 • Az időjárásnak ellenálló anyag­ból készített védőburkolatok a kívülről.

VédőburkolatVédőburkolat

Gombnyomásra működő ablak

Gombnyomásra működő ablak

A hálós napellenző díszít, véd a napsütéstől és a kíváncsi tekintetektől

A hálós napellenző díszít, véd a napsütéstől és a kíváncsi tekintetektől

A fa szakszerű megmunkálása

A munka fontos előfeltétele, hogy megfelelő szerszámaink legyenek, és még a munka kezdete előtt számba vegyük az összes szük­séges alkatrészt. Sok időt, energiát és felesleges kilométert takarít­hatunk meg, ha pontosan állítjuk össze az anyagjegyzéket. Nincs kellemetlenebb annál, mint amikor egy eredményesnek ígérkező hét­vége elején kiderül, hogy nincse­nek meg a megfelelő vasalatok! Ha már minden anyag otthon van, kezdjük a munkát azok szétválo­gatásával. Ez nemcsak a kisebb alkatrészekre (kötőelemekre, csa­varokra, fúrókra, fűrészlapokra) vo­natkozik, hanem magára a fára is.

Fa nélkül a tetőtér beépítése szinte elképzelhetetlen

Fa nélkül a tetőtér beépítése szinte elképzelhetetlen

A fa minősége nagyon különböző lehet, különösen akkor, ha másod­osztályú anyag mellett döntöttünk. A kevésbé jó minőségű darabok technikai szempontból ugyan több­nyire kifogástalanok, de esetleg nem túl szépek. Az meg szinte természetes, hogy ez nem tűnik fel első látásra. A legjobb, ha mindjárt az elején szétválogatjuk az oszlo­poknak, hossz- és kereszttartók­nak való anyagokat, és rögtön a megfelelő rögzítőelemeket is mel­léjük tesszük. Ezzel megkíméljük magunkat az időt rabló keresgé­léstől.

Kiindulásul feltételezhetjük, hogy az összes faanyagot már derék­szögben vágták méretre. A bevá­gásokat, csapolásokat és hornyo­kat még így is magunknak kell elkészítenünk. Ezek pontos kije­löléséhez méterrúdra vagy mérő­szalagra, ceruzára és talpas de­rékszögre van szükségünk.

A fa megmunkálásának hasznos villamos kisgépei

Fúrógép:

Fúrógép

Fához elég az egysze­rű fúró, de kemény tégla- vagy betonfalhoz ütve fúróra van szük­ségünk.

Szúrófűrész:

Szúrófűrész

Kisebb vágások­hoz is jól használható, ívekhez pedig, vagy ha egy lap belsejéből akarunk valamit kivágni, egysze­rűen nélkülözhetetlen.

Körfűrész:

Körfűrész

Durva deszkák és lé­cek könnyen vághatok ezzel a szer­számmal, a vágási mélység a tí­pustól függ, akár 65 mm is lehet. Gérvágáshoz is alkalmas.

Gépi reszelő:

Gépi reszelő

A csiszolás, re­szelés és ráspolyozás ideális esz­köze, különösen szűk helyeken; hasítékok és hornyok kimarására is használható.

Szalagcsiszoló:

Szalagcsiszoló

Ezzel a géppel léceket és deszkákat lehet csiszol­ni, ill. simára gyalulni. A csiszoló­szalagok szélessége 75 mm, szem­cseméretük a 40 (nagyon durva) és a 280 (nagyon finom) között több fokozatban változik.

Munkapad vagy munkaállvány:

Munkapad vagy munkaállvány

Erre stabilan rögzíthetjük a mun­kadarabokat, és így egyszerűb­ben és pontosabban dolgozha­tunk. Tömege kb. 15-20 kg, ezért könnyen mozgatható.

Így fűrészeljünk

Ha előre gyártott és előfúrt ele­mekből építünk, akkor további elő­készületekre már nincs is szük­ség. Magunk dönthetjük el, hogy kézi körfűrészt vagy szúrófűrészt használunk, vagy esetleg egy róka-farkú fűrész is megteszi. Az sem elhanyagolható szempont, hogy egyáltalán milyen szerszámunk van. A ferde oldalakat pontosan levághatjuk a gérvágó fűrésszel, vagy akár a fűrészt vezető gérládában.

Így fúrjunk

A csapokhoz vagy a csavarokhoz szükséges lyukakat legkönnyeb­ben elektromos vagy akkumulá­toros fúrógéppel fúrhatjuk ki. Pon­tosan merőleges furatokat kapunk, ha a gépet fúróállványba fogjuk be. Ha betonba kell fúrnunk, alig­ha nélkülözhetjük az ütve fúrót. Gondoskodjunk arról, hogy vastag­ság szerint szétválogatva és kellő számban legyenek otthon a kőjel-legű anyagokhoz, fához és fém­hez való fúrószárak. Jó tudni, hogy ha fát kell szállítanunk vagy megmunkálnunk, ahhoz hordjunk kesztyűt, mert nem biztos, hogy minden darabot simára gyalultak. Ráadásul még a gyalult faanyag­nak is lehetnek olyan élei vagy szálkái, amelyek sérülést okoznak.

Így gyaluljunk és csiszoljunk

Ha a munkadarab élei még nin­csenek letörve vagy szélezve, ezt egy (elektromos) gyaluval vagy durva csiszolópapírral magunk is pótolhatjuk. Csiszolópapírral tud­juk az egyenetlen felületeket elsi­mítani, vagy szálkát, ceruzanyomo­kat eltávolítani. A felületkezelést csak akkor kezdjük el, ha az összes darab tisztára van csiszolva, az élek le vannak törve, és a fura­tok is elkészültek.

Így mázoljunk

A favédőszerekhez, így a lakkok­hoz, alapozókhoz legjobb a széles ecset. A folyadék egyenletesen hatoljon be a fába, de ne csepeg­jen le. Ne dolgozzunk tűző napon, mert a felhordott szer gyorsan elpárolog, és nem fejti ki a hatását. Az olyan faanyagot, amely nem impregnált, a gombák és rovarok ellen megfelelően védeni kell.

Kis fa-ABC – legfontosabb tudnivalók, ha fával dolgozunk

Mint minden szakiparos tevékeny­ségnek, a famunkáknak is meg­vannak a maga sajátosságai, ami már a nyelvhasználatban is kifeje­ződik. A következőkben ismerked­jünk meg néhány gyakori szakki­fejezéssel.

A faáru minden szélességben, hosszúságban és vastagságban kapható

A faáru minden szélességben, hosszúságban és vastagságban kapható

Aljazás:

A munkadarab élének derékszögű, sarkos kivágása.

Csomó:

A fatörzsből kinőtt ág ma­radványa. A csomók nem befolyá­solják a fa stabilitását.

Csomó

Elek letörése:

A munkadarabok éleinek lecsiszolása. Az élek itt a leélezéssel ellentétben lényegé­ben továbbra is derékszögűek ma­radnak, csupán egy kicsit leke­rekítjük azokat csiszolópapírral.

Élszalag:

A munkadarab élén kialakított keskeny, 45°-os felület. A szerszámok késének a vágóél­hez vezető, ferdére köszörült ol­dalát is élszalagnak nevezzük.

A fa alakváltozása:

A fa változtatja az alakját: vetemedhet, megre­pedhet, zsugorodhat vagy meg­duzzadhat. A megmunkálásnál ezt feltétlenül figyelembe kell venni!

Falc:

A munkadarab élére készí­tett bevágás. Rendszerint két, egy­mást átlapoló fadarab kötéséhez készül.

Gyantaerek:

Gyantával kitöltött üregek a gyantásodásra hajlamos fafajok (lucfenyő, erdeifenyő, vö­rösfenyő) törzsében. Ha ezeket az üregeket megmunkálás közben fűrésszel vagy gyaluval felnyitjuk, kifolyhat a ragadós gyanta. Az ilyen helyet mechanikus eszkö­zökkel, a gyantaér kikaparásával vagy a felület lehántolásával lehet megtisztítani, iII. oldószerrel le­mosni.

Horony és ereszték:

A horony a fa hosszanti vagy homlokoldalára ké­szített, többnyire derékszögű be­vágás, amelybe illeszkedik az ellendarab eresztékje.

Horony és ereszték

Impregnálás:

A fa kezelése vízben oldható sókkal, amelynek célja a nedvesség és a kártevők elleni védelem.

Kiszabási ráhagyás:

Az anyag­szükséglet számításakor figyelem­be vett biztonsági ráhagyás. Gon­dos tervezéssel és az anyag jó ki­használásával messze 10 % alá csökkenthető. Célszerű, ha előze­tesen kiszabási tervet készítünk.

Leszabás:

Munkadarabok pontos méretre vágása.

Leszabás

Leélezés:

A munkadarab derék­szögű élén keskeny, 45°-os, gya­lult vagy mart felület készítése.

Marás:

A gyaluláshoz hasonló művelet, amelynek során a forgó marófej forgácsokat választ le a fáról. A marófej formájától függően kapunk hornyot vagy falcot.

Pallók:

A deszkánál vastagabb, téglalap keresztmetszetű faanyag, amelyeket többnyire padló készí­tésére használnak.

Sarokillesztés (gérvágással):

Két, 45°-ban levágott munkadarab 90°-os összekötése.

Vízorr:

Ha a deszkák, pallók alsó felületébe hornyot marunk, kes­keny él keletkezik, amelyen lecse­peg a víz. A tetőfelépítményes ab­lakok fa ablakpárkányait minden­képp vízorral készítsük!

Zsugorodás:

A fa térfogatának csökkenése a kiszáradás követ­keztében. A zsugorodást a friss faanyag méretének százalékában, ún. „zsugormértékben” fejezzük ki.

Falazás pórusbeton falazóelemekkel

A tetősíkablakok beszerelésével és a tetőfelépítményes ablakok beépítésével a munka még koránt­sem tekinthető befejezettnek. Meg kell építeni a szükséges csatlako­zásokat, burkolatokat stb. Ehhez fát vagy falazóelemeket használ­hatunk. Egyszerű a munka, ha a könnyen megmunkálható pórus­betont választjuk.

Munkalépések:

 1. Gyorsan haladunk a falazással, ha a tervrajzok alapján előzetesen az összes falazóelemet levágjuk a szükséges méretre. Sima vágási felületet kapunk, ha nagy fogazatú, széles fűrészlapot, például rókafarkú fűrészt használunk.Munkalépés 1
 2. Aljzatbetonra közvetlenül falaz­hatunk, a szerelt szárazaljzatokra (OSB, gipszrost lapok stb.) viszont előbb terítsünk védőfóliát a fal alá. A fóliát a fal alaprajzának megfele­lően szabjuk ki.Munkalépés 2
 3. Először az alsó sor elemeit rakjuk le, a falat alkotó további elemeket ezekre tegyük. A pórusbeton falazóelemeket vékonyágyazatú habarcsba rakhat­juk. A vékonyágyazatú habarcsot felhasználás előtt össze kell ke­verni vízzel. Ezt elvégezhetjük a va­kolókanállal, de a művelethez hasz­nálhatjuk a fúrógépbe befogott keverőszárat is. A falazóelemekről távolítsuk el a port és a rátapadt kisebb betondarabkákat.Munkalépés 3
 4. A habarcsot a hozzá való terítőkanállal vékonyan hordjuk fel. A kanál olyan széles legyen, mint a falazóelem, nehogy oldalt lefoly­jon a habarcs.Munkalépés 4

A falazóelemeket eltolva, kö­tésben rakjuk egymásra. A fekvő-és állóhézag irányában gumikala­páccsal ütögetve toljuk egymás­hoz az elemeket.Munkalépés 5 Eközben vízmér­tékkel folyamatosan ellenőrizzük, hogy az elemek vízszintesen és függőlegesen pontosan illeszked­nek-e, derékszöggel pedig időről időre győződjünk meg róla, hogy az új fal a csatlakozó falra ponto­san merőlegesen áll-e.Munkalépés 5

Jó tanács

Néhány hasznos előkészítő mű­velet:

 • A falazóelemeket seperjük le, mielőtt bevisszük azokat a házba vagy a lakásba. Ez­zel megakadályozhatjuk, hogy a finom kőpor mindent be­lepjen.
 • A padlót gondosan fedjük be fóliával a munka befe­jeztével valamivel keveseb­bet kell takarítanunk.
 • Helyezzük a kezünk ügyébe az építés teljes anyagszük­ségletét, a munkaeszközöket és az előzetesen elkészített tervrajzot.

Gipszkarton falak építése a tetőtérben

A gipszkarton ideális építőanyag

A gipszkarton ideális építőanyag tetősíkban fekvő és álló (tetőfelépítmé­nyes) ablakok beépítéséhez

Gipszkraton fal építésének lépései:

 1. A tetőtér belső kialakításához -és ezzel a különféle típusú tetőab­lakok csatlakoztatásához – a könnyen kezelhető gipszkarton lapok a legjobbak. Tartószerkezetnek a szarufákat használjunk.Gipszkraton 1
 2. A szarufák közti teret töltsük ki ásványgyapot szigetelőanyaggal.Gipszkraton 2
 3. Ha az ásványgyapot szigetelő­anyag nincs védőréteggel kasíroz­va vagy nincs rajta azzal egyen­értékű bevonat, akkor a rétegrend belső oldalán erre alkalmas fóliá­ból párazáró réteget kell készí­tenünk. Ezzel megaka­dályozzuk, hogy a belső térből kifelé vándorló pára lecsapódva tönkretegye a hőszigetelést.Gipszkraton 3
 4. Gyorsfüggesztőkkel a párnafá­kat körülményes aláékelés nélkül is felerősíthetjük a szarufákra. A rögzítőelemeket egymástól 41,5 cm távolságban csavarozzuk fel.Gipszkraton 4
 5. Tegyük be a léceket a gyorsfüggesztőkbe, állítsuk be őket, és oldalról gyorsépítő csavarok­kal rögzítsük. A függesztőelem túlnyúló részét egyszerűen haj­lítsuk fel.Gipszkraton 5
 6. Mérjük le, milyen elemekre van szükségünk, majd a felrajzolt mé­retek mentén szúrófűrésszel vagy rókafarkú fűrésszel szabjuk le a gipszkarton lapokat. Ha vezető­sínt használunk, a vágások bizto­san egyenesek lesznek.Gipszkraton 6
 7. A normál lapok vágásához univerzális kés is elég. Vágjuk be a kartonfelületet, majd óvatosan tör­jük el a lapot.Gipszkraton 7Gipszkraton 7
 8. A vágott éleket simítsuk le élgyaluval, így a gipszkarton lapokat pontosan egymás mellé lehet il­leszteni.Gipszkraton 8
 9. Mielőtt a lapokat felraknánk, készítsük el a dugaszolóaljzatok, szaniter szerelvények, lámpák stb. nyílásait. Ehhez használjuk a fúró­gépbe befogható lyukfűrészt.Gipszkraton 9
 10. Ezután már fel lehet csavarozni a gipszkarton lapokat a tartószer­kezetre. Ehhez is gyorsépítő csa­varokat használjunk. A rögzítések távolsága legfeljebb 17 cm legyen. Vigyázzunk, hogy ne alakuljanak ki kereszteződő hézagok, hanem T-alakú csatlakozásokat hozzunk létre.Gipszkraton 10
 11. A gipszkarton lapok közti fugá­kat, valamint az esetleg keletke­zett letöréseket (pl. a dugaszoló­aljzatok nyílásai körül) gletteljük le.Gipszkraton 11

Jó tanács

Ha a kapható kiszerelések túl nagyok az általunk végzendő munkához (pl. kis falat építünk), vagy ha csak a tapéta alatti felületet kell lesimítanunk, akkor közönséges, gipszalapú glettet is használhatunk.

Tűzi horganyzású rögzítőelemekHorganyzott acél rögzítőelemHorganyzott acél rögzítőelem

Célszerű, ha az összes acél kap­csolóelemünk rozsdamentes, tűzi horganyozású, eloxált vagy hor­ganyzott, ill. műanyaggal bevont kivitelű. A rozsda elleni legjobb vé­delmet is tűzi horganyzással ér­hetjük el, amely a felületre fel­hordott és ráégett cinkréteget jelent. A tetőtérben előforduló kap­csolatok túlnyomó része a munka befejezése után már rejtve lesz, ezért a horganybevonat világos színe bizonyára nem okoz gondot. Ha valahol ez a szín mégis zavaró lenne, az anyag nyugodtan át­festhető.

Ügyeljünk a következőkre:

 • A frissen  horganyzott fémet először dörzsöljük át szalmiák-szesszel átitatott ronggyal. A már oxidálódott fémet először a ta­padást javító alapozóval kenjük át. A festékbevonatot csak en­nek megszáradása után hord­juk fel.
 • A fémesen tiszta vasalatokat a legcélszerűbb lángszórással horganyozni. Ennél az eljárás­nál a horganyt kb. 2000 °C-ra hevítik, és egy szórópisztoly­szerű berendezéssel por alak­ban hordják fel a fémre, ame­lyet előzetesen homokszórással megtisztítottak. Az enyhén ér­des felületen a cinkre felhordott lakk különösen jól tapad.

További lehetőségek:

 • A fémet vonjuk be míniummal vagy alapozóval. Előtte benzin­nel tisztítsuk meg.
 • Ezután legalább két réteg rozs­davédő festék következzen, mi­előtt felhordjuk a végső lakk-bevonatot.

A csavarok

A facsavarok, gépcsavarok, anyák és alátétek többnyire fehérre vagy sárgára horganyozott kivitelűek, gyakran galvanizáltak (I. az alsó képet). Ha hasított fejű vagy kereszthornyos csavarokat szere­lünk, mindig a megfelelő csavar­húzót vagy csavarbetétet használ­juk. A nem beleillő betét megsért­heti a csavarfejet, lepattan a hor­ganybevonat, és a csavar fokoza­tosan megrozsdásodik.

Csavarok

Jó tudni, hogy a sárgaréz csa­varok nem rozsdásodnak, azon­ban ezeknek nem szabad horga­nyozott alkatrésszel érintkezniük.

Előkészítő munkák a tetősíkablakok beépítéséhezHangulatos szobabelső: nagy felületű tetőablakok reluxávalHangulatos szobabelső: nagy felületű tetőablakok reluxával

A tetősíkablakok beépítése lényegesen különbözik a falban lévő ablakokétól, mert az előkészítés során gyakran a tetőszerkezetet is át kell alakítani. Emellett a tetőn fokozottan érvényesülő időjárási hatások miatt alapvetően fontos, hogy az ablak és a tető csatlakozását helyesen, szakszerűen alakítsuk ki. A tetőn való csatlakozásnál elkövetett hibák nagyon súlyos következményekkel járnak. Jobban járunk, ha az ablakok beépítésénél egy szakember segít, aki a garanciát is vállal a munkára.

A beépítés lépései

Az ablak szerelésének hat lépése:

 • Az ablak helyének meghatáro­zása: eldöntjük, pontosan hova kívánjuk beépíteni az ablakot.
 • A tető megnyitása: eltávolítjuk a belső burkolatot, a szigetelést és a tetőcserepeket (új épüle­teknél ez a lépés elmarad).
 • A fedélszék előkészítése: a tető szerkezetét az ablakhoz kell igazítani.
 • Az ablak beépítése: az ablakot beállítjuk a tetőszerkezeten, és ott rögzítjük.
 • Az ablak csatlakoztatása a tető rétegeihez és a héjazatához: szakszerűen elkészítjük az ab­lak és a tető csatlakozását, és kiegészítjük a tetőfedést.
 • A belső burkolat elkészítése: a szigetelést, valamint a párazá­ró réteget az ablakig vezetjük, és a tetőkivágást belülről is bur­koljuk.

Minden munka könnyebben megy, ha van segítségünk

Minden munka könnyebben megy, ha van segítségünk

Jó tanács

Ha a tető még szerkezetkész állapotban van, vagy belülről nincs szigetelve és burkolva, akkor láthatjuk a szarufák he­lyét. Átépítés vagy egy már ko­rábban beépített tetőtér esetén – amennyiben az épület pontos tervrajza nem áll rendelkezé­sünkre – igyekezzünk ott fel­mérni a szarufák elhelyezkedé­sét, ahová később egyébként is tetőablakot akarunk beépíte­ni. Ellenkező esetben a feltárás után fel kell újítani a belső burkolatot.

A tető kopogtatásával próbál­juk megállapítani, hogy nagyjá­ból hol lehetnek a szarufák, majd nagyjából a tervezett ablak helyén először egy kis lyukat fúrjunk; ezen át el lehet távo­lítani a szigetelést, és felmér­hető a szarufák helyzete. Jelöl­jük meg a szarufákat a belső burkolaton. Az ablak helyét ez­után úgy határozzuk meg, hogy az valamelyik oldalon lehetőleg 3 cm-re legyen az egyik szaru­fától.

1. Lépés. Határozzuk meg az ablak helyét:

Már az előzetes tervezés során el kell döntenünk, hogy hány darab, milyen típusú, anyagú és mé­retű (hosszúság és szélesség) ab­lakot szeretnénk. A következő feladat ezek az ablakok helyének pontos meghatározása. Technikai­lag ugyan a tető szinte bármely pontján be lehet építeni azokat, mégis célszerű, ha figyelembe vesszük a szarufák helyzetét, hogy minél kisebb változtatásra legyen szükség a fedélszéken.

Ablak helye

Az ablak felső szélét a padló­vonaltól 2 m magasságban jelöl­jük ki. Ettől a vonaltól lefelé mérjük fel a ferde tetőfelületre az ablak hosszát. Ha a méretet a tető hajlásszögének megfelelően vá­lasztottuk ki, akkor az ablak alsó széle felső működtetés esetén kb. 90 cm, alsó működtetésű ablak­nál kb. 120 cm magasra kerül. A ferde tetőfelületre ezután rajzol­juk fel az összes ablak befoglaló méretét. Ezzel az első lépés befe­jezettnek tekinthető.

Nyissuk meg a tetőt:

Új épületeknél erre természetesen nincs szükség. Utólagos beépítés esetén azonban az ablak helyén először el kell távolítani a tető belső borítását, a szigetelést és a héja-lást. Fontos, hogy a belső burko­latot először inkább a szükségesnél kisebb felületen bontsuk meg, ne­hogy a kivágás túl nagyra sikerül­jön, és a borítást később toldani kell­jen. Ennek nyomai különösen akkor látszanak, ha faburkolatról van szó.

Számítanunk kell arra, hogy az ab­lakok először berajzolt helyzete a végleges beépítés során mindkét irányban változhat kissé, ezért célszerű, ha a belső burkolaton ké­szített nyílást mind a négy oldalon először mintegy 10 cm-rel kisebb­re vesszük a tervezett méreteknél.

2. lépés

A tető külső felületén lévő nyílás ezzel szemben az ablaknál lénye­gesen nagyobb legyen, mert így kényelmesebben lehet dolgozni. A tető héjalását az ablak beépí­tése után minden nehézség nélkül helyre lehet állítani.

Az ablak beépítéséhez a tetőléce­ket is el kell vágni. Ezt azonban csak akkor tegyük, amikor a szaru­fák (vagy segédszarufák) helyze­tét már pontosan ismerjük, ne­hogy azután a léceket toldani kelljen. Az elvágott tetőlécek végei pontosan a szarufák oldalával essenek egybe.

Tetőablak beépítése

Ha a héjazat alatt alátétfólia is van, akkor ezt is ki kell vágni, de csak a legszükségesebb mértékben, mert az ablak beépítése után ah­hoz a megmaradt részekhez felületfolytonosan csatlakozni kell. A hőszigetelést viszont bátran távolítsuk el akkora darabon, amennyire a kényelmes munká­hoz az szükséges, mert az később könnyen pótolható.

Készítsük elő a fedélszéket:

Ott, ahol az ablakot be akarjuk építeni, most már csak a tető fa­szerkezete látható: a ferde tenge­lyű, teherhordó szarufák és a víz­szintes lécezés. A tető belső bur­kolatában egy nyílás tátong, amely körös-körül mintegy 10 cm-rel ki­sebb, mint a majdani ablak.

A munka harmadik lépésének az a célja, hogy a tető szerkezetét az ablak méreteihez igazítsuk. Szinte az összes ablak olyan, hogy azt jobb és bal oldalon a sza­rufákhoz vagy a szarufákra kell erősíteni, ezért azok távolságának hozzávetőleg az ablak szélessé­gével egyenlőnek kell lennie. A szükséges távolság pontos érté­két az ablak gyártója megadja a beépítési utasításban. A legtöbb gyártmánynál van bizonyos moz­gástér.

Törekedjünk arra, hogy a szarufák közti távolság valamivel nagyobb legyen, mint az ablak szélessége, így a belső burkolat mellett jobbra és balra még marad hely a szigetelésnek is. Másrészt azonban a szarufák legyenek annyira közel az ablakhoz, hogy a rögzítőelemek kellően felfeküd­hessenek rajtuk. Semmi esetre sem szabad olyan kis távolságot hagyni köztük, hogy eltakarják az ablaktok a hornyait, amelyekbe a belső burkolatot kell beilleszteni.

3. Lépés:

Ha a szarufák közti távolság a megadott maximális értéknek felel meg, akkor a szarufák és a belső borítás között jobbra és balra mintegy 4-4 cm hely marad a hő­szigetelésnek. Ha a szarufák közti távolság a megadott minimális érték, akkor az ablak és a szarufák átfedése éppen akkora, hogy az ablaktokon a belső burkolat beillesztésére kialakított horgony még szabadon marad.

Leggyakrabban azonban az a helyzet, hogy a szarufák közti távolság egyáltalán nem felel meg a névleges távolságnak. Egy szak­embernek azonban nem jelent nehéz feladatot, hogy a fedélszéket a szükséges mérethez igazítsa. Statikus közreműködésére csak nagyobb módosítások esetén van szükség.

Szarufák

Szarufák

Ha a szarufák közti távolság csak kicsivel nagyobb a kelleténél, ak­kor az egyik vagy mindkét szarufa belső oldalára falécet szegezünk fel, és így csökkentjük a méretet. Szaknyelven ezt „megkettőzés­nek” nevezik. Ha a szarufák közti távolság annyira nagy, hogy azt megkettőzéssel nem lehet áthi­dalni, akkor az ablak alatt és fölött két keresztgerendát – kiváltót – és ezek közé egy segédszarufát kell beépíteni.

Ha a szarufák közti távolság a szükségesnél lényegesen kisebb, akkor lehetőség van az egyik sza­rufa kiváltására. A szarufából egy darabot kifűrészelünk, és fent és lent két kiváltóval kötjük a szom­szédos szarufákhoz. A kiváltók kö­zött az ablak méretének megfelelő távolságban két segédszarufát építünk be.

Minden olyan esetben, amikor a fedélszéket a tetősíkablak miatt át kell alakítani, lehetőségünk van arra, hogy az ablak helyét az előre eltervezetthez képest oldalirány­ban kissé megváltoztassuk. Ezt akkor célszerű megtenni, ha így az ablak legalább az egyik oldalával olyan helyre kerül, hogy a tető újrafedésekor nem kell tetőcsere­peket elvágni.

Jó tanács

A kiváltókat az ablaktól olyan távolságra építsük be, hogy a későbbiekben el lehessen he­lyezni az ablak fölött egy víz­szintes, az ablak alatt pedig egy, az ablakpárkányhoz csat­lakozó függőleges bélésdesz­kát. Ha a kiváltók közti távolság túl kicsi, akkor erre nincs le­hetőség, és akkor az ablak fölötti és alatti burkolatot csak az ablakra merőlegesen tudjuk felszerelni. Az ilyen dobozszerű belső burkolat azonban nem­csak a beeső fényt csökkenti, de ablakpárkány kialakítását is lehetetlenné teszi.

A kiváltók helyét körültekintően kell meghatároznunk

Ennek első lépéseként kívülről rajzoljuk fel a szarufákra az ablak hosszát. Valószínű, hogy az ablak helyét az eredeti tervhez képest el kell tolni, mégpedig úgy, hogy alul, a cserép felső széle és az ablak alsó széle között a beépítési utasításban előírt távolság legyen. Ez a méret az alkalmazott burkoló­kerettől függ, normál cseréptetők esetén 6-8 cm szokott lenni.

A tetőcserép és az ablaktok között szükséges távolság

A tetőcserép és az ablaktok között szükséges távolság

A tetőcserép és az ablaktok között szükséges távolság

A tetőcserép és az ablaktok között szükséges távolság

A kávabélés helytelen és helyes kialakítása

A kávabélés helytelen és helyes kialakítása

Az egyik szarufa oldalán rajzoljuk fel az ablak helyzetét, mégpedig úgy, hogy az alatta lévő cserép­sorig meglegyen az előírt távol­ság. Fent egy vízszintes vonallal jelöljük ki kávabélés, lent pedig egy függőleges vonallal a belső burkolat helyét.

A kiváltók helyzetét ezután úgy ha­tározzuk meg, hogy azok a majda­ni belső burkolatoktól kb. 10 cm-nyire legyenek. Tartsuk szem előtt, hogy a kiváltók közti túl nagy távolság megne­hezíti a héjalás és a többi réteg visszahelyezését, a túl kis távolság viszont lehetetlenné teszi az ablak beépítését. Laikusként a fedélszéket csak ak­kor alakítsuk át, ha a teherbírását szakemberrel előzetesen ellen­őriztük.

Előzzük meg a baleseteket!

Egy gyakorlott ezermesternek tisz­tában kell lennie a munkavédelem alapszabályaival. És mégis mindig újra előfordulnak balesetek, éppen azért, mert az amatőr barkácsolók gyakran a legegyszerűbb szabályo­kat is figyelmen kívül hagyják.

Jobb az óvatosság: munkavégzés közben viseljünk védősisakot és munkaruhát

Jobb az óvatosság: munkavégzés közben viseljünk védősisakot és munkaruhát

Olvassuk el és szíveljük meg az itt következő tanácsokat – a testi ép­ségünkért megéri!

 • Mindig ellenőrizzük, hogy a ren­delkezésre álló hálózati feszült­ség megegyezik-e az elektro­mos kisgépek műszaki leírásá­ban megadott értékkel.
 • A csatlakozókábel legyen sér­tetlen. Olajjal, savakkal, éles tár­gyakkal érintkezve a kábel meg­sérülhet.
 • A csatlakozókábelt csak akkor dugjuk be a dugaszolóaljzatba, ha a gép ki van kapcsolva.
 • A gépeket mindig akkor kap­csoljuk be, amikor még nem ke­rültek érintkezésbe a megmun­kálandó anyaggal.
 • Hirtelen hőmérséklet-változás esetén az áramot vezető része­ken lecsapódik a pára, ami zár­latot okoz. Várjuk meg, amíg a gép felveszi a környezet hő­mérsékletét, csak ekkor kap­csoljuk be.
 • A gépeket csak rendeltetésük­nek megfelelően, a megadott alkalmazási körben használjuk.
 • Ha a munka során szilánkok, forgácsok röpködnek, vagy nagy a por, továbbá, ha fej felett dol­gozunk, mindig viseljünk védő­szemüveget, ill. szükség esetén porvédő maszkot is.
 • Ha szükséges, viseljünk fül­védőt.
 • Ügyeljünk arra, hogy apadión, a létrán vagy az állványon stabi­lan, biztos helyzetben álljunk.
 • Az elektromos szerszámokat óvjuk a nedvességtől, esőtől.
 • A szabadban végzett munkák­hoz csak az erre engedélye­zett és megjelölt hosszabbító-kábelt használjuk.
 • Ne viseljünk ékszert vagy bő ruházatot, amelybe beleakad­hatnak a mozgó részek. A hosszú hajat rögzítsük homlok­pánttal vagy hajhálóval. Visel­jünk csúszásmentes cipőt és védőkesztyűt.
 • Készülékeinket ne üzemeltes­sük robbanásveszélyes környe­zetben .
 • Az elektromos kisgépeket olyan helyen tartsuk, ahol a gyerekek nem tudnak azokhoz hozzáférni.
 • Munkaszünet, beállítási művele­tek, tartozék cseréje vagy kar­bantartás esetén a hálózati du­gaszt mindig húzzuk ki, ill. az akkumulátort vegyük ki a készü­lékből.
 • Az elektromos készülékeket so­ha ne hordozzuk csatlakozóká­belüknél fogva. A dugaszt soha ne a csatlakozókábel rángatásával húzzuk ki a dugaszoló­aljzatból!
 • Vigyázzunk arra, nehogy a gép fúrás és csavarozás közben terhelés alatt megálljon, mert leéghet a motorja.

Az ablak beszerelése tetőre, gyakorlati lépésekkel bemutatva!

Aki egyszer már átélte, hogy milyen tetőtéri la­kásban élni, valószínűleg nehezen találja a helyét egy szabályozott funkcionálisan kialakított lakás falai között A tetőtérnek ugyanis van egyfajta bű­vös ereje. Sajátos formavilágának, amelyet a tető­síkok által bezárt különböző hajlásszögek adnak, a belső terek atmoszférájának és a különleges fényviszonyoknak köszönhetően a tetőtér lakója szabadnak, a formai kötöttségektől mentesnek érezheti magát.

Az ablak beszerelésének lépései

A legelterjedtebb módszer szerint az ablakot közvetlenül a tehervise­lő tetőszerkezetre (azaz a szaru­fákra vagy az azokon futó „ellen­lécekre”) szereljük fel.

1. Lépés

1. Lépés

A beépítés előtt csomagoljuk ki az ablakot. A szerelés megkönnyí­tésére az ablakszárnyat el kell távolítani. A forgópántok bizton­sági retesszel vannak ellátva, ezt egy csavarhúzóval könnyen be­nyomhatjuk, ezután az ablakszár­nyat teljesen körbeforgatva az áb­rán látható módon könnyen ki­emelhetjük. Távolítsuk el a szállí­tás miatt mellékelt léceket is.

2. Lépés

2. Lépés

A megfelelő méretű csavarokkal rögzítsük a sarokvasakat a keret sarkain található hornyokba. Távo­lítsuk el a szállításhoz mellékelt ékeket is. Vannak olyan ablakok is, amelyeket nem a szarufákra, ha­nem az ablak fölött és alatt futó lécekre kell rögzíteni. Ezeknél elő­ször kiegészítő léceket kell a fedél­székbe építeni. Fontos, hogy feltétlenül megbízható minőségű fa­anyagot használjunk! A tetőlécek­re szerelhető ablakok beépítési útmutatójában nyomatékosan fel­hívják a figyelmet arra, hogy a ki­egészítő tetőlécek csakis I. minősé­gi osztályú (azaz csomóktól és fer­dén futó évgyűrűktől mentes) fa­anyagból készüljenek.

3. Lépés

3. Lépés

A szerelőlécek pontos hosszát és elhelyezését a mellékelt ábrá­kon megadottak szerint határoz­zuk meg. Az alsó és felső sze­relőlécet állítsuk vízszintbe, és úgy rögzítsük csavarozással vagy szegezéssel. Fontos, hogy a szarufa­kiváltás, a kiváltógerendák elhelye­zése és az azokhoz való igazodás a későbbiekben megfelelő belső burkolati sík kialakítását tegye le­hetővé.

4. Lépés

4. Lépés

Helyezzük el az ablaktokot a sze­relőlécre. Rögzítsük az alsó sarok­vasakat a szarufához két-két csa­varral. A hosszú csavarokkal min­den esetben a szarufához is rög­zítsük az ablakot (a). A felső sarok­vasakat az ovális lyukban egy-egy csavarral csak lazán húzzuk meg, hogy a későbbiekben el lehessen végezni a beállításokat (b). A hosszú ablakokhoz több sarokvasat is mellékel a gyártó. Ezeket először az ablaktokhoz rögzítjük, majd csak lazán rögzítsük az ovális lyukak­ban a cserépléchez (c).

5. Lépés

5. Lépés

A szárnyat helyezzük vissza a helyére. Amikor bezárjuk az abla­kot, a biztonsági retesz automa­tikusan alaphelyzetbe ugrik.

6-7. Lépés

6. Lépés

Fontos, hogy a tok és az ablak­szárny között párhuzamosak le­gyenek a hézagok. Az ablakokat végleges rögzítésük előtt szak­szerűen be kell állítani. Ehhez be kell akasztani az ablakszárnyat az ablaktokba, és ellenőrizni kell, hogy az ablakszárny és a tok kö­zötti távolság körben mindenhol egyenletes-e. Amennyiben nem, az ablaktokot felül addig kell jobb­ra vagy balra eltolni, amíg a hézag végig párhuzamos lesz. Egy fedél­széket akkor nevezünk „veteme­dettnek”, ha a szarufák nem pon­tosan egy síkban helyezkednek el. Mivel azok könnyen elmozdulhat­nak, a vetemedés egyáltalán nem ritka jelenség!

7. Lépés

Ha az ablakot ilyen tetőre szereljük fel, az maga is elcsavarodik, és a szárny és tok közötti hézag felül és alul nem lesz párhuzamos. A vetemedést ki­egyenlítő beállításhoz először kissé nyissuk ki az ablakot és vizsgáljuk meg, hogy a szárny és a tok közötti hézag felül és alul párhu­zamos-e. Ha nem, akkor a felső rögzítőelemek közül az egyiket ékkel emeljük meg annyira, hogy az ablak egy síkba kerüljön. Meg­könnyíti a beállítást, hogy általá­ban a szerelővasalatokkal együtt ék alakú alátétet is adnak, amelyet a megemelendő rögzítőelem alá kell beütni. Célszerű, ha az ék kö­zepén egy hasíték van, mert így a rögzítőelemen átmenő csavar nem akadályozza az ék behelye­zését.

8. Lépés

8. Lépés

Csak ezután lehet véglegesen hozzácsavarozni a rögzítőeleme­ket az erre alkalmas csavarokkal a tetőszerkezethez. Az elsőként be­mutatott, oldalsó rögzítésű abla­kok beállítását megkönnyíti, hogy a rögzítőelemeken a kör alakú lyu­kak mellett ovális lyukak is vannak. Ha tehát először csak az alsó elemet rögzítjük fixen, a felsőt csak az oválfuratokon át, akkor az abla­kot fent oldalirányban még el lehet tolni, amíg az ablakszárny és a tok közötti rés párhuzamossá nem válik.

Ezt követően azután a felső kapcsolatot is véglegesen rögzí­teni lehet a körfuratokon át behaj­tott csavarokkal. Az oldalirányú „párhuzamos hézag” beállítása mellett az ablakot a tető vetemedésének megfelelően is be kell ál­lítani. Ezzel az ablak beépítése ké­szen van. Az ablak megfelelő be­állításáról semmi esetre se feled­kezzünk meg, mert a tető befedé­se után a rögzítőelemekhez már nem lehet hozzáférni: az utólagos korrekcióhoz újra meg kell bontani a tetőt.

9. Lépés

9. Lépés

Az ablak beépítése után a leg­fontosabb feladat a héjazathoz való csatlakozás szakszerű elké­szítése, amely megakadályozza, hogy a nedvesség a kereten át behatoljon a szerkezetbe. Az ezzel kapcsolatos feladatok a tetőszer­kezet fajtájától függenek. Ezt a munkát feltétlenül bízzuk szak­emberre, nehogy később beázá­sok forduljanak elő, azok minden káros következményével. Ha a hő­szigetelés és a tetőfedés között még egy (víz)szigetelő sík (például alátétfólia) is van, akkor először ezt kell körben az ablak tokjához erősíteni.

Az alátétfólia feladata, hogy meg­akadályozza a víz beszivárgását a tető hőszigetelésébe a héjazat tömítetlenségein át. Az alátétfólia ilyen módon egy második szigetelő­réteget alkot, amely a bejutott vizet az ereszcsatornába vezeti le. Ha az alátétfólia nem csatlakozik meg­felelően az ablakhoz, akkor a lefolyó víz ott bejut a tető rétegeibe és átnedvesíti azokat.

Hogy ezt megakadályozzuk, az alátétfóliát a felmetszés helyétől újra ki kell egészíteni, körben fel kell hajlítani az ablaktokra, majd oda kell erősíteni. Az ablak fölött helyezzük el a vízelvezető csator­nát, amely az egyik oldal felé lejt. Ez az ablak fölött felfogja a felülről lefolyó vizet, és oldalt levezeti azt.

10. Lépés

10. Lépés

Ha az alátétfóliát az ablaktokhoz erősítettük, helyezzük el a burkolókeretet. Ez az ablak méretéhez igazodik, feladata, hogy felfogja a tető héjazatán lefolyó vizet és levezesse azt az ablak körül.

11. Lépés

11. Lépés

Az ablak alatt közvetlenül nem lehet vágott cserép, csak teljes elemek. Szükség esetén a profilos cserepek felső éleit le kell vágni (I. ábra). Sajtolt hullámos tetőfedő anyagnál a burkolókeret alsó elemének alakítható köpenyét le kell egy kicsit hajlítani az ábra szerint, hogy a köpeny alsó éle ne álljon el a cseréptől.

Jó tanács

A burkolókeretek alumínium­ból, rézből vagy titáncinkből ké­szülnek. A burkolókeret mindig ugyanolyan anyagú legyen, mint az ablak külső burkolata. Ha a tető többi fémelemének anya­ga réz, a burkolókeret és az ablakburkolat anyagául szintén rezet válasszunk. Ha egy tetőn réz és alumínium is van, akkor nedvesség hatására elektro­kémiai folyamatok indulnak meg (kontaktkorrózió), amelyek káro­sítják az alumíniumot. A réz az acéllal viszont összefér.

12. Lépés

12. Lépés

A burkolószerkezet szerelését alulról kezdjük.

13. Lépés

13. Lépés

Csavarokkal rögzítsük az alsó burkolólemezt a hozzá tartozó takarólemezzel.

14. Lépés

14. Lépés

Helyezzük el az oldalsó ele­meket, ügyelve arra, hogy megfe­lelően csatlakozzanak az alsó elemhez. Hajlítsuk le a rögzítőfület a tok oldalán, majd rögzítse a tető­lécekhez a fércszalagokkal.

15. Lépés

15. Lépés

Végezetül tegyük fel a felső elemet, majd hajlítsuk le a rögzítő­fület. Ezzel a művelettel helyére ke­rült az utolsó burkolókeret-elem is.

16. Lépés

16. Lépés

A burkolókeret alsó részét gumikalapáccsal alakítsuk a tető­fedő anyaghoz, hogy a víz akadály­talanul le tudjon folyni a héjazatra. Ehhez a művelethez feltétlenül vi­seljünk védőkesztyűt.

17. Lépés

17. Lépés

Végül tegyük a helyére a tető­fedő anyagot. A tetőcserepek távolsága az oldalakon legyen 30 – 60 mm. Ha az ablak mellett egész cserepek nem férnek el, azokat vágjuk a megfelelő széles­ségre. A tetőcserepek pontos illeszkedéséhez szükséges, hogy méretre szabjuk a habszivacs tö­mítést, és/vagy a burkolókereten lévő bordát a léceknél laposra kalapáljuk. A habszivacs tömítést minden cserépnél vágjuk be, hogy biztosan felfeküdjön a cserepek alsó oldalára.

18. Lépés

18. Lépés

A tok tetején a tetőfedő anyagot helyezzük az ablaktól 60 – 150 mm távolságra. A tető­fedő anyaghoz igazodva vágjuk le a szivacsréteget. A cseréptámaszt a cserépsor alatt kell elhelyezni.

Bukókeretek

A különböző típusú és formájú burkolókeretek nagyon széles kí­nálatából választhatunk:

 • A „normál”, egyedi burkolókere­tek különálló ablakok beépítésé­re valók.
 • Az iker burkolókeretekkel közvet­lenül egymás mellett lévő – tok­jaikkal csatlakozó – két ablakot lehet beépíteni, amelyekből így egy ikerablak lesz.
 • A kombi burkolókeretekkel tetsző­leges számú, egymás mellett vagy egymás fölött elhelyez­kedő ablakot lehet összekap­csolni.
 • A „kiemelkedő keret” kis hajlású tetőknél lehetővé teszi a bel­magasság növelését azzal, hogy az ablak a tető hajlásánál na­gyobb szögben van beépítve.

19. Lépés

19. Lépés

Miután az ablakszárnyat visszatettük a tokba, csatlakoztatni kell a rugókat és a vasalatokat. Ehhez az ablakot a felső hosszú fogantyúval csukjuk be, majd az alsó kézifogantyúval billentsük fel. A vasalatok automatikusan beug­ranak a rugókba. (Ezek a lépések gyártmánytól függően eltérőek le­hetnek. Mindig a használati utasí­tás szerint járjunk el!)

20. Lépés

20. Lépés

Az ablakszárnynak most foko­zatmentesen, minden nyitási hely­zetben meg kell állnia. Ez a mű­ködés idővel megváltozhat. Ha vi­szont új tetősíkablakunk már az elején sem megfelelően stabil, ak­kor a rugókat be kell szabályozni.

21. Lépés

21. Lépés

A rugók beszabályozásához nyissuk ki a keret jobb és bal ol­dalán lévő kis műanyag fedelet. A rugólemezt egy csavarhúzóval a vasalaton lévő vájatok egyikébe tudjuk tolni. Keressük meg azt a helyzetet, amelyben az ablakszárny tetszőleges szögben moz­dulatlan marad. Ez a tető hajlás­szögétől függ. Az ablak utánszabályozásánál pontosan ugyanígy járjunk el.

A fedélszék előkészítése a tetőfelépítményes ablakhoz

Ha új épületre tervezünk előre gyártott tetőfelépítményt, akkor az ács általában már ennek figye­lembevételével építi a fedélszéket. Utólagos beépítés esetén a helyzet bonyolultabb: a tetőn ki kell alakí­tanunk a felépítmény fogadására megfelelő nyílást és szerkezetet.

1. Lépés

Először az alsó kiváltó helyzetét kell meghatároznunk. Ehhez a ki­induló adat az ablakpárkány ma­gassága, amely általában 90 cm. Ha ebből levonjuk az a beépítési méretet (I. a táblázatot a következő oldalon), akkor megkapjuk az alsó kiváltó felső élének, ill. az ellenléc felső élének a helyét.

1. Lépés

A tető a hajlásszögét a tetőfelépít­mény megrendelésekor pontosan meg kell adni – a legjobb, ha a kivi­telező cég a helyszínen maga méri meg azt. így az esetleges hibás gyártásért nem bennünket terhel a felelősség. A tűrés legfeljebb ±0,30° lehet, csak így lesz stabil az építmény. Vegyük figyelembe, hogy a nyílás körül kívül még további legalább 60 cm széles sávban le kell szedni a fedést, hogy munka közben se­gítőnkkel együtt biztosan tudjunk állni a tetőn.

2. Lépés

2. Lépés

A belső burkolat kivágásának helyét is pontosan ki kell mérnünk. Itt nagyon hasznos a vízmérték és a derékszög. Itt is célszerű a belső burkolaton lévő nyílást minden ol­dalon némileg (kb. 10 cm-rel) kisebbre venni, mert a tetőfelépít­ményes ablak helyzete még el­tolódhat.

3-4. Lépés

3. Lépés4. Lépés

A tetőnyílást (kívülről) ponto­san derékszögben kell elkészíte­nünk. Ugyanilyen fontos a fogadó­lécek helyzete és vastagsága is, amelyet a következő oldalon lévő ábra szerint pontosan ki lehet számítani. Ezekre a lécekre fekszik fel a tetőfelépítményes ablak.

Jó tanács

A bontáskor feleslegessé vált tetőcserepeket semmi esetre se dobjuk ki, hanem tegyük el a kertben, a pincében vagy a padláson. így mindig lesz meg­felelő tartalékunk, ha néhány cserép valamilyen okból, pl. vi­harban tönkremegy.

5. Lépés

5. Lépés

A választott felépítmény tető­szerkezetétől függően elsőként a felépítmény felett lévő vízelterelő csatornát kell felszerelni a másod­lagos vízelvezetési síkon (a tető­fólia síkja). Ezt a csatornát – min­den eshetőségre számítva – enyhe lejtéssel helyezzük el, hogy a tető-héjazaton esetlegesen bejutó vizet a felépítményes ablak mentén le lehessen vezetni. Tapasztalati sza­bály: a csatorna 300 mm-rel legyen hosszabb a kiváltónál. Az felépít­ménnyel egybeépített csatornát általában úgy készítik, hogy azt ki lehessen húzni a szükséges hosszúságra és ott ragasztószalaggal rögzíteni.

6. Lépés

6. Lépés

A szereléshez vágjunk ki egy darabot az ellenlécekből (ne dob­juk el!), valamint a szarufák felett metsszük be az alátétfóliát (vagy -lemezt). Ezután takarjuk rá az alá­tétfóliát a vízelterelő csatornára úgy, hogy a fedésen át bejutó víz ebbe a csatornába folyjon, és oldalt akadálytalanul le lehessen vezetni.

7. Lépés

7. Lépés

Ezután szegezzük vissza az el­lenlécdarabokat (méretre vágva). Ezzel egyrészt lefedjük az alátét­fólián, ill. lemezen készített bemetszéseket, másrészt rögzítjük a vízelterelő csatornát.

8-9. Lépés

8-9. Lépés

A csatlakozókötényt általában a fülkével együtt normál tarto­zékként, méretre szabva szállít­ják. Állítsuk be vízmértékkel az alsó kiváltó magasságában a borí­tást, és egyengessük el, majd 5 x 70 mm-es csavarokkal erősít­sük a szarufákhoz (ábrán bal oldalt), majd jobb és bal oldalon mintegy 20 mm szélességben hajtsuk befelé. Ellenlécek esetén a kötényt a lécek­hez erősítsük (ábrán jobb oldalt).

Előre gyártott tetőfelépítményes ablak beszerelése (gyakorlati példa)

A tetőnyílás elkészítése után  elkezd­hetjük az előre gyártott felépít­mény (ablakfülke) beszerelését. Ennek időpontját jó előre egyez­tessük a gyártóval. Gondoljunk azonban arra is, hogy terveinkbe az időjárás is beleszólhat. Ha esik, a beépítést el kell halasztani, mert különben a belső térben minden csuromvizes lesz!

Az előre gyártott titáncink felépítmény egyszerűen és gyorsan felszerelhető

Az előre gyártott titáncink felépítmény egyszerűen és gyorsan felszerelhető

Így biztonságos

A tetőn végzendő munkák so­rán, pl. tetőfelépítményes ablak vagy tetősíkablak beépítése­kor, mindig kössük ki magun­kat egy erős kötéllel. Legjobb, ha segítőtársunk biztosít ben­nünket. Erős, csúszásmentes talpú cipőt viseljünk. Az ilyen munkákhoz nemcsak a stabil járófelületről, hanem a lezuha­nás ellen korlátról vagy kapaszkodóról is gondoskodni kell. A tetőn való munkálatokra vonatkozó balesetvédelmi elő­írásokat feltétlenül tartsuk be!

Nagyméretű előre gyártott tetőfelépítményes ablak védelme teherautón való szállításkor

Nagyméretű előre gyártott tetőfelépítményes ablak védelme teherautón való szállításkor

1. Lépés

1. Lépés

A kész felépítményt általában tehergépkocsival szállítják a hely­színre. Az építményt a karcolások és a por ellen védőfóliába csoma­golják, a beszerelés előtt ezt el kell távolítanunk.

2. Lépés

2. Lépés

Ezután – a mérettől függően -kézzel vagy daruval meg kell emelni a szerkezetet, hogy a teteje vízszintesen álljon, és ebben a helyzetben egy léccel alá kell tá­masztani. A léc hossza nagyjából az ablakkeret magasságának felel meg (irányérték: 140 cm). Ekkor szereljük le a szállítási védel­met adó fatuskókat is. Van még néhány kisebb munka, amelyet szintén a még földön álló szer­kezeten kell elvégezni, mielőtt azt daruval a helyére emelnénk.

3-4. Lépés

3-4. Lépés

A vízelvezető csatornákat kívül­ről az oldalfalak csepegőlemeze alá. A csatorna kivágott oldala felülre kerüljön. A darabokból összeállított csatorna ugyanolyan hosszú legyen, mint az oldalfal.

5. Lépés

5. Lépés

Ezután helyére lehet emelni a felépítményt. Előbb azonban még egyszer gondosan ellenőriz­zük, hogy a tetőnyílás valóban megfelelően elő van-e készítve, és nem maradtak-e elöl különféle szerszámok, amelyek útban lennének.

6-7. Lépés

Az előre gyártott felépítményt daruval lehet felemelni. Ehhez használhatunk kötelekből és he­vederekből kialakított egyedi szer­kezetet vagy – a szerkezet belső burkolatának védelmére – emelő­villát és raklapot. 40 – 60°-os dőlésű tetőkhöz való tetőfelépít­ményeknél a második módszer a megfelelőbb. Bízzunk a daru­kezelő tapasztalatában.

6-7. Lépés

Ahhoz, hogy az tetőfelépítményt pontosan rá lehessen emelni az előkészített tetőnyílásra, a tetőn legalább egy segítőtársra szüksé­günk van. Fontos tudni, hogy a tetőfelépítményt alul az előzőleg elhelyezett kötényre kell rátenni. Ezután állítsuk be az építmény helyzetét, a megfelelő felfekvést vízmértékkel ellenőrizzük. A szint­beállításhoz esetleg ki is kell ékel­nünk, ha azonban az előkészítő munkát gondosan végeztük, akkor erre nincs szükség.

8. Lépés

Ha pontosan a helyén van, rög­zítsük a felépítményt. A rögzítőelemeket (ajánlott mére­tük 150 x 50 x 80 mm) célszerűen akkus csavarbehajtóval felcsava­rozni. Minden rögzítőelemet négy­-négy csavarral (5 x 35 mm) kell a felépítményhez és a szarufákhoz erősíteni.

8. Lépés

Tájékoztató érték: a cserépfedésű nyeregtetős tetőfelépítményeket hat tartóvassal, az összes többi típust négy rögzítőelemmel kell a tetőre erősíteni. A vízelterelő csa­tornát is fel kell csavarozni. A fel­rakás és rögzítés után a finom munkák következnek, mert az újonnan felszerelt felépítménynek nemcsak vízállónak kell lennie, hanem légtömörnek is.

Ha a következő oldalakon bemu­tatott vázlatok szerint alakítjuk ki az egyes csomópontokat, akkor már semmilyen problémára nem kell számítanunk. (A szükséges anyagok az építőanyag-telepeken, ill. minden nagyobb barkácsáru-házban beszerezhetők.)

a) Lapostetős felépítmény csatlakozása

a) Lapostetős felépítmény csatlakozása, ha a tetőn deszkázat van 1 vízelterelő csatorna; 2 tetőhéjazathoz csatlakozó lemez; 3 a tetőfelépítményes ablak teteje; 4 tető­deszkázat; 5 tetőlemez; 6 tetőcserép; 7 párazáró réteg; 8 hőszigetelés; 9 burkolat

b) Lapostetős felépítmény csatlakozása

b) Lapostetős felépítmény csatlakozása, ha a tetőn nincs deszkázat 1 vízelterelő csatorna; 2 tetőhéjazathoz csatlakozó lemez; 3 a tetőfelépítményes ablak teteje; 4 tető­cserép; 5 alátétfólia; 6 párazáró réteg; 7 hőszige­telés; 8 burkolat

c) Nyeregtetős felépítmény csatlakozása

c) Nyeregtetős felépítmény csatlakozása, ha a tetőn deszkázat van 1 vízelterelő csatorna; 2 tetőhéjazathoz csatlakozó lemez; 3 nyeregtetős felépítmény teteje; 4 tetődesz­kázat; 5 tetőlemez; 6 tetőcserép; 7 párazáró réteg; 8 hőszigetelés; 9 burkolat

d) Nyeregtetős felépítmény csatlakozása

d) Nyeregtetős felépítmény csatlakozása, ha a tetőn nincs deszkázat 1 vízelterelő csatorna; 2 tetőhéjazathoz csatlakozó lemez; 3 nyeregtetős felépítmény teteje; 4 tető­cserép; 5 alátétfólia; 6 párazáró réteg; 7 hőszige­telés; 8 burkolat

e) Felépítmény alsó csatlakozása

e) Felépítmény alsó csatlakozása, ha a tetőn desz­kázat van 1 tetőlemez; 2 párazáró réteg; 3 hőszigetelés; 4 bur­kolat; 5 ablakdeszka; 6 burkolólemez; 7 belső pár­kány; 8 csatlakozókötény

f) Felépítmény alsó csatlakozása

f) Felépítmény alsó csatlakozása, ha a tetőn nincs deszkázat 1 párazáró réteg; 2 hőszigetelés; 3 burkolat; 4 ablak­deszka; 5 burkolólemez; 6 csatlakozókötény; 7 belső párkány

g) A tető és a felépítmény oldalának csatlakozása

g) A tető és a felépítmény oldalának csatlakozása, ha a tetőn deszkázat van 1 tetőcserép; 2 vízelvezető csatorna; 3 gipszkarton lemez; 4 a tetőfelépítményes ablak oldalfala; 5 pára­záró réteg; 6 fogadólécek; 7 rögzítő szögidom; 8 hőszigetelés; 9 burkolat; 10 szarufa

h) A tető és a felépítmény oldalának csatlakozása

h) A tető és a felépítmény oldalának csatlakozása, ha a tetőn nincs deszkázat 1 tetőcserép; 2 vízelvezető csatorna; 3 gipszkarton lemez; 4 a felépítményes ablak oldalfala; 5 párazáró réteg; 6 fogadólécek; 7 rögzítő szögidom; 8 burkolat; 9 hőszigetelés; 70 szarufa

Rézfedésű tetőfelépítményes ablak

Nem minden előre gyártott tetőfelépítményes ablakot szállítanak teljesen kész állapotban. Vannak olyan típusok, ahol a bádogos munkákat a helyszínen kell elvégezni. Ennek az a hátránya, hogy néhány nappal tovább tart a munka, előnye viszont, hogy a tetőhéjalás milliméter pontossággal illeszkedik. Egyes gyártók a köztes meg oldást választják,  és komplett felépítményre adnak ajánlatot, azaz az már a helyszíni  bádogos munkákat is tartalmazza. Ha viszont ezeket a munkákat a megrendelő készíti el, akkor garanciális problémák merülnek fel, vagyis feketén-fehéren kimondva: a gyártó a rossz csatlakozásokból eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

Az előre gyártott felépítmény a tetőn nyeri el végleges formáját

Az előre gyártott felépítmény a tetőn nyeri el végleges formáját

Rézfedésű tetőRézlemez fedésű tető és tetőcsatlakozó, készen

Egyébként is jobb, ha a tetőn szakemberek végzik a munkát. A következőkben elsősorban azt mutatjuk be, mire kell figyelnünk ahhoz, hogy tetőfelépítményes ablakunk valóban a ház dísze legyen, és az is maradjon. Az azon­ban természetesen igaz, hogy aktív közreműködésünkkel csök­kenthetjük a költségeket.

A vízvezető csatornákat négy- ­négy tartófüllel és 4 x 25 mm-es csavarokkal, ill. rézszegekkel erő­sítjük fel. Ezután ragasszuk fel a tömítőszalagot.

Az alsó csatlakozókötényt a tető­cserepek fölé kell helyezni, hogy mintegy 10 cm hosszban fedje azokat. Amennyiben nem jön ki teljes magasságú cserépsor, rö­videbbre kell vágnunk a csere­peket és egy segédlécre csa­varozzuk rá azokat. A sor szélén a cserepeket megfelelően méretre kell szabni. A lemezt a szélén mintegy 20 mm-nyire fel kell hajtani. Az minden­képp vegye körül a vízlevezető csatorna külső korcát!

 • A felső tetőcsatlakozó lemez el­helyezése lapostetős felépítmények esetén: A lemezt a tető felső oldala felől ütközésig be­toljuk, és rögzítőfülekkel oda­csavarozzuk, ill. szegezzük.
 • A felső tetőcsatlakozó lemez el­helyezése nyeregtetős felépít­mények esetén: Toljuk be a le­mezt a felépítmény végénél, és rögzítőfülekkel szegezzük vagy csavarozzuk oda. Ilyen füleket készen lehet kapni.

A tetőcsatlakozó lemez fedésekor ügyeljünk arra, hogy azt a tető­cserepek fölé kell fektetni. A felépítmény tartószerkezetét há­tul, a tetőhöz való csatlakozásnál támasztjuk alá (pl. egy tetőléccel), és egyúttal oda is erősítjük. A vápacsatornát a felépítményre tesszük, és három füllel rögzítjük. Ezután toljuk be a csatlakozó­lemezt. A tetőcserepeket oldalt egészen a vízcsatorna állókorcáig rakjuk. Szükség esetén a cserepeket el kell vágni. A fedés legalább 20 mm-nyire takarja el a tetőcsat­lakozó lemezt.

Jó tanács

Ha réz tetőfelépítményes ab­lak mellett döntünk, a ház ereszcsatornái viszont horgany­zott kivitelűek, akkor utóbbiakat a következőképpen kell kezelni.

Ezen lépések:

 • Először mossuk le a csator­nát 1 L vízből, 5 % ammóniá­ból és egy kevés mosogató­szer keveréké
 • Ezután alapozzuk a csator­nát kétkomponensű epoxi­gyanta lakkal.
 • Erre az alapozásra 48 órán belül (10 °C feletti hőmérsék­let esetén) két réteg alkidgyanta lakkot kell felhordani.
 • Csak száraz időben dolgoz­zunk. Ha esik, a munkát meg kell ismételni.

Rézfedésű tetőfelépítményes ablak

Birkagyapjú szigetelés tetőtérben

Az elterjedt hőszigetelő anyagok -mint a kőzetgyapot és az üveg­gyapot – mellett újabban megje­lent a tiszta nyírott birkagyapjú szi­getelés. Előnye, hogy nem tartal­maz mesterséges rostokat és kö­tőanyagokat. Természetesen van néhány szabály, amelyet ennek az anyagnak az alkalmazásakor be kell tartani.

1. Lépés

1. Lépés

A birkagyapjú szigetelőpapla­nok méretét kissé vegyük szé­lesebbre a szarufák közti távol­ságnál, hogy a kész szigetelés valóban tömör legyen. A filcborítás a helyiség felé nézzen, és azt a két szélén kapcsokkal erősítsük a szarufák belső oldalára.

2. Lépés

2. Lépés

Ha a szigetelőpaplanokat maga­san kell elhelyezni, segítővel dol­gozzunk.

3. Lépés

3. Lépés

Ketten gyorsabban megy a mun­ka: egyikünk a beillesztett papla­nokat erősíti fel, miközben a má­sikunk már a következő darabo­kat szabja ki. Erre egyébként kes­keny pengéjű olló vagy asztali szi­getelőanyag-vágó a megfelelő. Ezek nem olcsó eszközök, ezért, ha van rá mód, néhány napra bé­reljük őket.

Jó tanács

A párazáró réteget ehhez a szigeteléshez ne építsünk be, mert akkor nem tud érvénye­sülni a gyapjú egyik fontos tulajdonsága. A birkagyapjú ugyanis száraz tömege max. 30 %-ának megfelelő mennyi­ségű vizet képes felvenni anélkül, hogy eközben szige­telési tulajdonságai jelentő­sebb mértékben romlanának. Párazáró réteget csak a vizes helyiségekben alkalmazzunk.

A tető hőszigetelésének felújítása

Ha régi ház tetőszerkezetén ké­szítünk utólag tetőablakot, érde­mes lehet a tető hőszigetelését is teljesen felújítani. A következők­ben ehhez adunk néhány jó ta­nácsot.

Fóliák függőleges átlapolása a szarufával vagy a gerendával párhuzamosan

Fóliák függőleges átlapolása a szarufával vagy a gerendával párhuzamosan 1 beszorított hőszigetelés; 2 párazáró fólia; 3 ragasztószalag; 4 esetleges kiékelés; 5 belső burkolat, pl. lambéria párnafákon

1. Lépés

1. Lépés

A szigetelőanyag szabásakor használjunk karton alátétet. A le­vágandó darab legyen 1 cm-rel szélesebb, mint a szarufák közti távolság, a vágás vonalát filc­cel jelöljük az anyagon. A vágás­hoz használjunk vonalzónak egy deszkát, amely kicsivel hosszabb, mint a hőszigetelő lemez szélessége. Ezt fektessük a szigetelésre, lábunkkal szorosan nyomjuk le, és éles késsel vágjuk le az anyagot.

Jó tanács

Ha a párazáró fóliát a szaru­fákkal párhuzamosan helyez­zük el, akkor 3 m széles anya­got használjunk. A fóliasávokat a talpszelemenhez, a gerinc­szelemenhez és az áttöré­sekhez való légtömör csatla­kozás végett 10 cm ráhagyás­sal szabjuk ki. A fóliát rögzítő kapcsok távolsága egymástó 10 cm legyen. Vigyázzunk, hogy az anyag ne feszüljön meg, ez később sza­kadást okozhat.

2. Lépés

2. Lépés

A méretre vágott szigetelést szo­rítsuk be a szarufák közé. A gyártó jelölései a belső tér felé essenek. Könnyedén nyomjuk be a lemezt a helyére, és készen is vagyunk! Ügyeljünk az egymás alá kerülő lapok hézagmentes csatlakozá­sára.

3. Lépés

3. Lépés

A párazáró fóliát egy T alakú támasztórúddal emeljük fel a szarufákra/szelemenekre, és 10 cm-énként tűzőgéppel kapcsozzuk oda.

4. Lépés

4. Lépés

Ragasszuk fel a ragasztósza­lagot a védőcsíkkal együtt a fólia szélére, és szorosan nyomjuk rá.

5. Lépés

5. Lépés

A következő fóliasáv felkapcsozása után húzzuk le a ragasztó­szalag védőcsíkját.

6-7. Lépés

6-7. Lépés

Készítsük el az átlapolási: ra­gasszuk rá az egyik fóliát a má­sikra.

8. Lépés

8. Lépés

Ezután a gerinc mentén helyez­zük el a párazáró fóliát. Itt is ér­vényes a szabály: beállítani és 10 cm-ként odatűzni.

9. Lépés

9. Lépés

Ragasszuk rá a ragasztósza­lagot a fólia szélére a védőcsíkkal együtt, és szorosan nyomjuk rá. A párazáró fólia következő sávját ismét 10 cm átlapolással erősít­sük fel.

10. Lépés

10. Lépés

Húzzuk le a ragasztószalag védőcsíkját, ragasszuk fel a csatlakozó fóliát, és szorosan nyomjuk oda. A képen az látható, hogyan kell a párazáró fóliát a tetőtér vízszintes mennyezetrészére fel­ragasztani.

11. Lépés

11. Lépés

Így néz ki a leragasztott átla­polás.

12. Lépés

12. Lépés

A középszelemenhez való lég-tömör csatlakozásért ragasszuk rá a szigetelőszalagot a gerendá­ra, a fóliát pedig egy léccel simít­suk oda.

13. Lépés

13. Lépés

Csavarozzuk fel a lécet.

14. Lépés

14. Lépés

Vágjuk le a fölösleges fóliát.

Jó tanács

Ha a párazáró fóliát a szaru­fákra merőlegesen tesszük fel, akkor az első fóliasávot a ge­rinc mentén, ill. a szarufa és a padlásfödém gerendájának csatlakozásánál helyezzük el.

Párazáró csatlakozások és tetőablak légtömör csatlakozása

A tetőszerkezetet a belső levegő nedvességtartalma (az ún. pára­diffúzió) ellen védeni kell.

Erre két lehetőség van:

 • nem szellőztetett tető, belső oldali párazáró réteggel;
 • szellőztetett tető, legalább 2 cm szélességű végigmenő légrés­sel és belső oldali párazáró ré­teggel, valamint méretezett ki­es beszellőző nyílásokkal.

A tetőtér beépítésénél különösen azokra a fontos és kritikus cso­mópontokra kell odafigyelnünk, mint a tetőablakok beépíté­seinek részletei és a középszelemen vagy a térdfal csatlakozása. Fontos, hogy itt valóban a meg­adott vázlat szerint dolgozzunk – mégpedig nagyon gondosan, mert a hőszigetelésnek nem sza­bad átnedvesednie.

Ez a probléma különösen gyakran előfordulhat a tetőtérbe épített für­dőszobáknál. Kellő ismeretek bir­tokában azonban itt is elkerülhet­jük a hibákat.

Csatlakozás a középszelemen mentén

Csatlakozás a középszelemen mentén 1 párazáró fólia; 2 tömítőszalag; 3 szorítóléc; 4 esetleges kiegészítő lapburkolat a hő- és hangszigetelés érdekében; 5 belső oldali burkolat; 6 hőszigetelés; 7 középszelemen; 8 deszkázat és tetőfólia; 9 ellenléc; 10 tetőhéjalás

Csatlakozás a térdfal mentén

Csatlakozás a térdfal mentén 1 párazáró fólia; 2 tömítőszalag; 3 szorítóléc; 4 belső oldali burkolat, pl. gipsz­karton; 5 hőszigetelés; 6 deszkázat és tetőfólia; 7 tetőhéjalás

Tetőablak légtömör csatlakozása

Csatlakozás a tetőablakhoz

Csatlakozás a tetőablakhoz 1 ragasztószalag; 2 párazáró fólia; 3 szorítóléc; 4 belső oldali burkolat; 5 hőszigetelés; 6 alátétfólia; 7 ellenléc; 9 burkolat; 10 hőszigetelés; 11 az oldalsó burkolat részlete

1. Lépés

1. Lépés

Először szigeteljük az újonnan beépített tetősíkablakot. Ehhez pl. tömörebb szerkezetű hőszigetelő lapokat használhatunk.

2. Lépés

2. Lépés

A már felhelyezett párazáró fó­lián jelöljük ki az ablak méretét, és univerzális késsel vágjuk be a fó­liát a vonal mentén.

3. Lépés

3. Lépés

Az ablak keretének külső ré­szére gondosan rögzítsünk fel egy ragasztószalagot. A védőcsíkot húzzuk le.

4. Lépés

4. Lépés

Ezután ragasszuk fel és szoro­san nyomjuk rá a csíkra az előze­tesen méretre szabott párazáró fóliát. A túlnyúló széleket vágjuk le. Bizonyos ráhagyást azonban min­denképpen hagyjunk, különben toldanunk kell.

5. Lépés

5. Lépés

A felső kiváltó és a könyöklő mentén a képen látható módon, ragasszuk fel a ragasztószalagot. Ezután a még nyitott felületeket is fedjük le fóliával.

6. Lépés

6. Lépés

A nyitva maradt sarkokat egy­szerűen ragasztószalaggal és fó­liadarabokkal szigeteljük. A keret mentén célszerű a fóliát 2 – 3 cm-énként tűzéssel rögzíteni.

Egyes csatlakozások, pl. csőáttöré­sek elkészítése, sokkal nehezebb­nek tűnik, mint amilyen valójában.

1. Lépés

1. Lépés

Egy megfelelő csődarab mellett rajzoljuk fel a fóliára a csőáttörés alakját. Tetőn való átvezetéseknél a csövek többnyire ferdén vannak levágva, így tehát vigyázni kell, hisz a lyukat nem lehet egysze­rűen körzővel megrajzolni.

2. Lépés

2. Lépés

A berajzolt vonalon belül vágjuk fel cakkosan a fóliát. Erre a leg­jobb az univerzális kés.

3. Lépés

3. Lépés

Az előzőleg már négyzet vagy téglalap alakúra szabott fóliada­rab szélére ragasszunk kétoldalas ragasztószalagot. Alulról vágjuk fel a fóliát a cakkozott nyílásig, és a vágási vonal két oldalára is he­lyezzünk ragasztószalagot.

4. Lépés

4. Lépés

A csőre körben szintén ragasszunk ragasztószalagot a tetőcsat­lakozásnál. Ragasszuk hozzá a fó­liadarabot a födémhez és a csőhöz.

5. Lépés

5. Lépés

Az áttörésnél a felhajtott rész tövében a fóliát ragasszuk körül ragasztószalaggal.

6. Lépés

6. Lépés

Végül a fóliacikkek csücskeit hajtsuk fel