Többlakásos házak

Többlakásos társasházak falazata POROTHERM rendszerből

A többlakásos társasházak tervezése­kor – mint egyéb lakóépületeknél álta­lában – 4 fő szempontot kell figyelem­be venni.

Ezek:

  • teherbírás;
  • hővédelem;
  • hangvédelem;
  • tűzvédelem.

E négy szempont alapján mutatjuk be a Wienerberger Rt. által gyártott termékskálát, kiemelt hangsúlyt fek­tetve a többlakásos épületek szem­pontjából fontos kérdésekre.

Wienerberger Porotherm rend­szer

6.26. ábra Wienerberger Porotherm rend­szer a pincefalaktól a teljes falelem csa­ládon keresztül a nyílásáthidalókig és fö­démrendszerekig.

Porotherm rendszerű épülethez

6.27. ábra Porotherm rendszerű épülethez tartófal feszített áthidalóval kiváltott fal- nyílással.

Porotherm rendszerű épület határoló fala

6.28. ábra Porotherm rendszerű épület határoló fala 23,5 cm (elem)magas nyílás- áthidalókkal és Porotherm födémmel.

Teherbírás

A teherhordó falazatok 20 cm-től 44 cm vastagságig kaphatók nútféderes és habarcstáskás változatban. Külső te­herhordó falként a nagyobb vastagságú téglák (PTH 38, PTH 38 N+F, PTH 44 N+F) egyrétegű szerkezetként, a ki­sebb keresztmetszetűek kiegészítő hő­szigeteléssel vagy belső teherhordó falként alkalmazhatók.

Pince építésére a PTH 38 pincetég­lát fejlesztették ki, melynek teherbírása meghaladja az átlagos falazati teherbí­rást (ld. POROTHERM falazóelemek műszaki adatai c. táblázat).

A PTH 30 hang gátló tégla – nevé­ből adódóan – speciálisan lakások el­választására szolgál, azonban teherbírás szempontjából sem elhanyagolható -15 N/mm2-nyomószilárdsággal rendel­kezik.

A POROTHERM rendszer része továbbá a födémrendszer is, melynek gerendái 2,25-7,00 m belső fesztávval, a PTH 45, ill. PTH 60-as béléstestek méreteiből adódóan 45, ill. 60 cm-es gerendakiosztással, majd annak kibetonozásával válnak teherhordóvá. Ki­egészítő eleme a koszorútégla.

Áthidalók: -POROTHERM feszített áthidaló 0,75-2,75 m nyílásokhoz, 12×6,5 cm mérettel, mely a szerkezet alsó húzott övét képzi, felső nyomott övét pedig a kisméretű tömör tégla ráfalazás vagy rábetonozás biztosítja;

  • POROTHERMS elem magas áthida­ló 0,75-2,50 m falközig 8×23,5 cm;
  • POROTHERM U zsaluelemek 30, ill. 38 cm szélességgel, melyek monolit gerenda zsaluzataként szolgál (pl. át­hidaló, gerenda, térdfali koszorú, szel­lőzőkürtő stb.)

Az áthidalók a falvastagságnak meg­felelő darabszámmal kerülnek beépítés­re, kiegészítő hőszigeteléssel. Teherbírás szempontjából fontos a fa­lazáshoz használt habarcs is. A PORO­THERM rendszer kétféle habarcsot kí­nál: a POROTHERM TM hőszigetelő falazó habarcsot – külső falak készíté­séhez -, illetve a POROTHERM M100 falazó habarcsot.

Terhet nem visel, mégis egy épület szerves részét képezi a válaszfal. A POROTHERM rendszerben PTH11,5 N+F és PTH 10 N+F vastagsággal ké­szülnek a válaszfalelemek.

Hővédelem

Egy épület hőszigetelését eddig a fala­zat „k” értékével jellemezték. A jelen­leg érvényben lévő szabvány azonban már nemcsak a falazattal szemben tá­maszt követelményeket, hanem az összes határoló felületet figyelembe veszi, így ma már nemcsak a falnak kell „jó­nak” lenni, hanem a padlónak, a nyí­lászáróknak és a födémnek is.

A többlakásos házaknál lakásokra le­bontva kisebb a külső levegővel érint­kező lehűlő felület. A külső falként alkalmazható PTH 44 N+F, PTH 38 N+F egy rétegben is kielégítő értékkel rendelkezik, véko­nyabb falak, illetve padló és zárófödé­mek esetén azonban – a hőtechnikai számításokat figyelembe véve – ki­egészítő hőszigetelést kell alkalmazni.

Porotherm 20 N+F falrendszer

6.29. ábra Porotherm 20 N+F falrendszer akusztikai igényeket is kielégítő eleme a) elem; b) méret; c) kettős lakáselválasztó.

Hangvédelem

Többlakásos épületek esetén az egyik legfontosabb kérdés a hangvédelem, hangszigetelés. Hangszigetelni elsősorban a födé­meket kell. Kétféle hang ellen szige­teljük a födémet: a léghang és a test­hang ellen. A POROTHERM födém hangszigetelési értéke függ a geren­dák kiosztásától, a felbeton vastagsá­gától és természetesen az erre kerülő rétegrendtől.

A POROTHERM födém akuszti­kai jellemzői:

Rw – súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám: 47-49 dB; LnW – súlyozott szabványos léghang­ nyomásszint: 87-90 dB.

A nyers födém léghang gátlása és lé­péshang-szigetelése a födémszerkezet rétegrendjétől függően tovább javítha­tó. A laboratóriumi mérések alapján a léghang gátlás 3,5-4,5 cm úsztatóréteg és 6 cm esztrich beépítésével legalább57 dB-re növelhető. A lépéshang nyo­másszint ebben az esetben 50-55 dB-re csökkenthető, ami szőnyegpadló, hab alátétes PVC, filc alátétes parketta el­helyezésével további 10 dB- lel csök­kenthető.

A födém mellett ugyanakkor a ha­tároló falakkal szemben is komoly kö­vetelményeket ír elő a szabvány. A lakások elválasztására fejlesztették ki a POROTHERM 30 hang gátló téglát, melynek súlyozott laboratóriumi léghang gátlási száma 59 dB (a lakáselválasztó falakkal szemben 52 dB a helyszíni követelmény) egyrétegű szer­kezetként 30 cm vastagságban falazva.

Többrétegű szerkezetként a szab­vány által előírt mértéket jóval meg­haladó 64 dB-es léghang gátlási érté­ket kapunk, ha a POROTHERM 20 N+ F téglát 2 rétegben, 3 cm-es légrés­sel falazzuk. (Ideális megoldás lehet ez ikerházaknál vagy tűzszakasz elválasz­tására.)

Tűzvédelem

Fontos kérdés többlakásos épületek ese­tén a hangszigetelés mellett az esetle­gesen keletkező tűz terjedésének meg­akadályozása. A POROTHERM födémszerkezet tűzállósági határértéke 0,55 óra. A PTH 20 N+F és a válaszfalak 1,00 óra, a PTH 25 N+F 3,00 óra, a többi falszerkezet 4,00 óra tűzálló­sági határértékkel rendelkezik. A POROTHERM rendszerbe tarto­zó valamennyi termék éghetőségi cso­portja: nem éghető.

Végezetül egy új termék, mely a társasház építésében a jövőben várha­tóan nagy szerepet fog játszani:

A fellendülőben lévő építőipari piac és a megnövekedett társasházi, illetve és más objektumépítési kedv kielégí­tésére úgy döntött a Wienerberger Téglaipari Rt., hogy új termék piaci bevezetésével kíván a födémek terü­letén is választékot nyújtani az építke­zők, beruházók, tervezők és kivitelezők számára. A termék PROFIPANEL födémelem néven kerül piacra.

Az új födémrendszer a PROFI­PANEL födémelemmel készülő vasbe­ton födémet jelenti, mely a födémelem­re az építés során felhordott helyszíni betonnal együtt válik teherhordó fö­démmé. A födémelem a kivitelezés közben zsaluzatként szolgál, de a kész födémnél beleszámít a teljes teherviselő keresztmetszetbe, s tartalmazza a szükséges alsó vasalatot is. A födém­elem mérethatárai igen tág lehetőséget biztosítanak alkalmazóik számára. Az elemek maximális gyártási méretei a következők: szélesség 2,40 méter, hosszúság 10,00 méter. Vastagsága a terhelési adatok és a méret függvényé­ben 5,0, illetve 6,0 cm. Ezek a mére­tek azonban nem jelentenek alkalmazhatósági korlátot. Ami monolit vasbe­tonból megvalósítható, az megvalósít­ható a PROFIPANEL födémrendszer alkalmazásával is.

A teljes keresztmetszetében monolit vasbeton födémekkel összehasonlítva, amellett, hogy a PROFIPANEL födémrendszernél a 16 kivitelezési művelet helyett csak 10 műveletre van szükség, 53%-os munkaidő-megtakarítás érhe­tő el. Ráadásul a födém alsó felülete, a gyártás során használt acélzsalunak köszönhetően, nem igényel vakolást, mely az egyik legnehezebb és legkölt­ségesebb munkafolyamat. A PROFIPANEL födémelemet a Wienerberger saját hatáskörben ter­vezi a mai kor igényeinek megfelelő korszerű tervezőprogram segítségével.